intTypePromotion=1

Hướng dẫn kỹ thuật đo (Tập 1 - Đo điện): Phần 1

Chia sẻ: Vi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:176

0
50
lượt xem
7
download

Hướng dẫn kỹ thuật đo (Tập 1 - Đo điện): Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật đo (Tập 1 - Đo điện): Phần 1 trình bày các khái niệm về đo lường, đo điện áp và dòng điện, đo điện trở, đo điện cung, điện cảm và hỗ cảm, đo công suất điện năng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn kỹ thuật đo (Tập 1 - Đo điện): Phần 1

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA<br /> <br /> Nguyeãn Ngoïc Taân - Ngoâ Vaên Ky<br /> <br /> KYÕ THUAÄT ÑO<br /> TAÄP 1<br /> <br /> ÑO ÑIEÄN<br /> <br /> NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA<br /> THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH - 2005<br /> <br /> 3<br /> <br /> MUÏC LUÏC<br /> Lôøi môû ñaàu<br /> <br /> 7<br /> <br /> Chöông 1<br /> KHAÙI NIEÄM VEÀ ÑO LÖÔØNG<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.1 Ñaïi löôïng ño löôøng<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.2 Chöùc naêng vaø ñaëc tính cuûa thieát bò ño löôøng<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.3 Chuaån hoùa trong ño löôøng<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.4 Chaát löôïng cuûa ño löôøng<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.5 Nhöõng phaàn töû trong thieát bò ño ñieän töû<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.6 Lôïi ích thieát thöïc cuûa ñieän töû trong ño löôøng<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.7 Söï choïn löïa, tính caån thaän vaø caùch duøng thieát bò ño<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.8 Heä thoáng ño löôøng<br /> <br /> 22<br /> <br /> Chöông 2<br /> ÑO ÑIEÄN AÙP VAØ DOØNG ÑIEÄN<br /> <br /> 26<br /> <br /> 2.1 Cô caáu chæ thò kim<br /> <br /> 26<br /> <br /> 2.2 Ño doøng moät chieàu (DC) vaø xoay chieàu (AC)<br /> <br /> 35<br /> <br /> 2.3 Ño ñieän aùp AC vaø DC<br /> <br /> 42<br /> <br /> 2.4 Ño ñieän aùp DC baèng phöông phaùp bieán trôû<br /> <br /> 48<br /> <br /> 2.5 Voân-keá ñieän töû ño ñieän aùp DC<br /> <br /> 52<br /> <br /> 2.6 Voân-keá ñieän töû ño ñieän aùp AC<br /> <br /> 61<br /> <br /> 2.7 Ampe-keá ñieän töû ño doøng AC vaø DC<br /> <br /> 70<br /> <br /> Baøi taäp<br /> <br /> 71<br /> <br /> Chöông 3<br /> ÑO ÑIEÄN TRÔÛ<br /> 3.1 Ño ñieän trôû baèng Voân-keá vaø Ampe-keá<br /> 3.2 Ño ñieän trôû duøng phöông phaùp ño ñieän aùp baèng bieán trôû<br /> 3.3 Maïch ño ñieän trôû trong Ohm-keá<br /> 3.4 Caàu Wheatstone ño ñieän trôû<br /> 3.5 Caàu ñoâi Kelvin<br /> 3.6 Ño ñieän trôû coù trò soá lôùn<br /> 3.7 Ño ñieän trôû ñaát<br /> 3.8 Ño ñieän trôû trong V.O.M. ñieän töû<br /> Baøi taäp<br /> Chöông 4<br /> <br /> 82<br /> 82<br /> 84<br /> 84<br /> 91<br /> 94<br /> 96<br /> 105<br /> 111<br /> 118<br /> <br /> 4<br /> ÑO ÑIEÄN DUNG, ÑIEÄN CAÛM VAØ HOÃ CAÛM<br /> <br /> 125<br /> <br /> 4.1 Duøng Voân-keá, Ampe-keá ño ñieän dung, ñieän caûm vaø hoã caûm<br /> <br /> 125<br /> <br /> 4.2 Duøng caàu ño ño ñieän dung vaø ñieän caûm<br /> <br /> 128<br /> <br /> 4.3 Ño hoã caûm<br /> <br /> 139<br /> <br /> Baøi taäp<br /> <br /> 141<br /> <br /> Chöông 5<br /> ÑO COÂNG SUAÁT VAØ ÑIEÄN NAÊNG<br /> <br /> 146<br /> <br /> 5.1 Ño coâng suaát moät chieàu<br /> <br /> 146<br /> <br /> 5.2 Ño coâng suaát xoay chieàu moät pha<br /> <br /> 148<br /> <br /> 5.3 Ño coâng suaát taûi ba pha<br /> <br /> 155<br /> <br /> 5.4 Ño coâng suaát phaûn khaùng cuûa taûi<br /> <br /> 159<br /> <br /> 5.5 Ño ñieän naêng<br /> <br /> 162<br /> <br /> 5.6 Ño heä soá coâng suaát<br /> <br /> 167<br /> <br /> 5.7 Thieát bò chæ thò ñoàng boä hoùa (Synchronoscope)<br /> <br /> 171<br /> <br /> 5.8 Taàn soá keá<br /> <br /> 173<br /> <br /> Chöông 6<br /> ÑO ÑAÏI LÖÔÏNG CÔ HOÏC VAÄT THEÅ RAÉN<br /> <br /> 178<br /> <br /> 6.1 Caûm bieán vò trí vaø söï dòch chuyeån<br /> <br /> 178<br /> <br /> 6.2 Caûm bieán ñieän trôû bieán daïng<br /> <br /> 202<br /> <br /> 6.3 Caûm bieán ño toác ñoä<br /> <br /> 207<br /> <br /> 6.4 Caûm bieán ño löïc, troïng löôïng<br /> <br /> 215<br /> <br /> 6.5 Caûm bieán ño ngaãu löïc<br /> <br /> 221<br /> <br /> 6.6 Ño gia toác, ñoä rung vaø söï va chaïm<br /> <br /> 223<br /> <br /> Chöông 7<br /> ÑO NHIEÄT ÑOÄ<br /> <br /> 228<br /> <br /> 7.1 Thang ño nhieät ñoä<br /> <br /> 228<br /> <br /> 7.2 Ño nhieät ñoä baèng ñieän trôû<br /> <br /> 228<br /> <br /> 7.3 Ño nhieät ñoä baèng caëp nhieät ñieän<br /> <br /> 234<br /> <br /> 7.4 Duøng diod vaø transistor ño nhieät ñoä<br /> <br /> 243<br /> <br /> 7.5 Ño nhieät ñoä baèng IC<br /> <br /> 246<br /> <br /> 7.6 Duøng caûm bieán thaïch anh ño nhieät ñoä<br /> <br /> 248<br /> <br /> Chöông 8<br /> ÑO CAÙC ÑAÏI LÖÔÏNG CÔ HOÏC CHAÁT LOÛNG<br /> <br /> 255<br /> <br /> 5<br /> 8.1 Ño vaän toác chaát loûng<br /> <br /> 255<br /> <br /> 8.2 Löu löôïng keá<br /> <br /> 264<br /> <br /> 8.3 Ño vaø doø möïc chaát loûng<br /> <br /> 269<br /> <br /> Chöông 9<br /> ÑO ÑAÏI LÖÔÏNG QUANG<br /> <br /> 273<br /> <br /> 9.1 Caùc ñaëc tính rieâng cuûa caûm bieán quang<br /> <br /> 273<br /> <br /> 9.2 Ñieän trôû quang<br /> <br /> 276<br /> <br /> 9.3 Diod quang<br /> <br /> 284<br /> <br /> 9.4 Transistor quang<br /> <br /> 291<br /> <br /> 9.5 Caûm bieán phaùt xaï quang<br /> <br /> 296<br /> <br /> Chöông 10<br /> DAO ÑOÄNG KYÙ, TIA AÂM CÖÏC VAØ MAÙY GHI X-Y<br /> <br /> 310<br /> <br /> 10.1 OÁng phoùng ñieän töû (CRT)<br /> <br /> 310<br /> <br /> 10.2 Caùc khoái chöùc naêng trong dao ñoäng kyù<br /> <br /> 314<br /> <br /> 10.3 Trình baøy tín hieäu treân maøn aûnh cuûa dao ñoäng kyù<br /> <br /> 317<br /> <br /> 10.4 Dao ñoäng kyù hai keânh<br /> <br /> 321<br /> <br /> 10.5 Thanh ño (Probe) cuûa dao ñoäng kyù<br /> <br /> 323<br /> <br /> 10.6 Boä taïo treã<br /> <br /> 325<br /> <br /> 10.7 ÖÙng duïng cuûa dao ñoäng kyù<br /> <br /> 327<br /> <br /> 10.8 Voân keá töï ghi keát quaû (Voltmeter Recorder)<br /> <br /> 332<br /> <br /> 10.9 Maùy ghi treân heä truïc X - Y (X - Y recorder)<br /> <br /> 333<br /> <br /> Phuï luïc<br /> <br /> 333<br /> <br /> Taøi lieäu tham khaûo<br /> <br /> 343<br /> <br /> 6<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2