Hướng dẫn lập trình và vận hành máy phay CNC EMCO PC MILL 50

Chia sẻ: Hung Pls | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:250

2
1.080
lượt xem
388
download

Hướng dẫn lập trình và vận hành máy phay CNC EMCO PC MILL 50

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung tài liệu "Hướng dẫn lập trình và vận hành máy phay CNC EMCO PC MILL 50" tập trung vào giới thiệu các chức năng quan trong 1 cách dễ hiểu, rõ ràng nhất để người học hiểu biết và học tập thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn lập trình và vận hành máy phay CNC EMCO PC MILL 50

 1. häc viÖn kü thuËt qu©n sù khoa hμng kh«ng vò trô - bé m«n CNTB vμ HKVT h−íng dÉn lËp tr×nh vµ vËn hµnh m¸y phay cnc emco pc MILL 50 Hµ Néi - 2010
 2. häc viÖn kü thuËt qu©n sù khoa hμng kh«ng vò trô - bé m«n CNTB vμ HKVT t¨ng quèc nam - trÇn anh vµng h−íng dÉn lËp tr×nh vµ vËn hµnh m¸y Phay cnc emco pc MILL 50 (Tµi liÖu tham kh¶o dïng cho sinh viªn ngµnh C¬ ®iÖn tö) Tµi liÖu nµy ®−îc biªn dÞch tõ h−íng dÉn sö dông m¸y phay CNC EMCO PC MILL 50 vµ phÇn mÒm EMCO WinNC SINUMERIK 810D/840D Milling thuéc PTN CAD/CAM - Häc viÖn KTQS theo Hîp ®ång x©y dùng bµi thÝ nghiÖm sè 129/H§GKCM Hµ Néi - 2010
 3. WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay Lêi nãi ®Çu Lêi nãi ®Çu PhÇn mÒm EMCO WinNC SINUMERIK 810D/840D Milling lµ mét phÇn cña ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o EMCO trªn c¬ së m¸y vi tÝnh c¸ nh©n (PC). Môc ®Ých cña ch−¬ng tr×nh nµy lµ häc tËp ®Ó vËn hµnh vµ lËp tr×nh cho bé ®iÒu khiÓn gèc trªn PC. C¸c m¸y phay dßng EMCO PC Mill cã thÓ ®iÒu khiÓn trùc tiÕp tõ PC b»ng phÇn mÒm EMCO WinNC dïng cho EMCO PC Mill. NÕu dïng thiÕt bÞ sè ho¸ hoÆc bµn phÝm ®iÒu khiÓn (lµ c¸c thiÕt bÞ phô trî) th× c¸c thao t¸c víi phÇn mÒm vµ ®iÒu khiÓn m¸y sÏ dÔ dµng h¬n vµ t−¬ng tù nh− trªn bé ®iÒu khiÓn gèc. §i kÌm theo cuèn tµi liÖu m« t¶ phÇn mÒm nµy cßn cã c¸c tµi liÖu sau: - Sæ tay h−íng dÉn. - Sæ tay h−íng dÉn ng−êi ®µo t¹o. - C¸c tµi liÖu tr×nh chiÕu. Néi dung cña cuèn tµi liÖu nµy kh«ng bao gåm tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cña phÇn mÒm EMCO WinNC SINUMERIK 810D/840D mµ tËp trung vµo giíi thiÖu c¸c chøc n¨ng quan träng mét c¸ch dÔ hiÓu vµ râ rµng nhÊt ®Ó ng−êi häc hiÓu biÕt vµ häc tËp thµnh c«ng. TÊt c¶ c¸c ý kiÕn th¾c m¾c vµ gãp ý ®èi víi tµi liÖu nµy cã thÓ liªn hÖ trùc tiÕp víi: EMCO MAIER Gesellschaft m. b. H. Department Technical Documentation A-5400 Hallein, Austria 3
 4. WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay Môc lôc Môc lôc A: C¬ b¶n D: LËp tr×nh C¸c ®iÓm tham chiÕu cña m¸y phay EMCO ........... A1 Danh môc lÖnh......................................................... D3 Nhãm lÖnh G ....................................................... D3 DÞch ®iÓm gèc (zero offset) ..................................... A2 Nhãm lÖnh M ....................................................... D5 HÖ to¹ ®é ................................................................ A2 C¸c chu tr×nh ....................................................... D6 HÖ to¹ ®é khi lËp tr×nh tuyÖt ®èi ........................... A2 C¸c ký hiÖu viÕt t¾t .............................................. D7 HÖ to¹ ®é khi lËp tr×nh t−¬ng ®èi ......................... A2 C¸c phÐp to¸n sè häc........................................ D11 D÷ liÖu dao .............................................................. A3 C¸c biÕn hÖ thèng ............................................. D12 B: M« t¶ bµn phÝm C¸c lÖnh ch¹y dao ................................................. D13 G0, G1 Ch¹y dao th¼ng (to¹ ®é §Ò c¸c) ........... D13 Bµn phÝm ®iÒu khiÓn vµ mµn h×nh hiÓn thÞ sè .......... B1 G0, G1 Ch¹y dao th¼ng (to¹ ®é cùc)................. D13 Bµn phÝm ch÷ vµ sè ................................................. B2 ChÌn v¸t mÐp, gãc l−în..................................... D13 C¸c chøc n¨ng khi nhÊn shift kÐp ....................... B2 G2, G3, CIP Ch¹y dao theo ®−êng trßn............ D14 C¸c phÝm chøc n¨ng ............................................... B3 G4 Thêi gian gia c«ng t¹i chç ............................ D18 C¸c vïng trªn mµn h×nh .......................................... B4 G9, G60, G601, G602, G603 §Þnh vÞ chÝnh x¸c. D19 C¸c phÝm ®iÒu khiÓn m¸y ........................................ B6 G64, G641 ChÕ ®é biªn d¹ng (contour) ............ D20 G17, G18, G19 Lùa chän mÆt ph¼ng lµm viÖc... D20 Bµn phÝm m¸y tÝnh .................................................. B8 G25, G26 Giíi h¹n vïng lµm viÖc...................... D21 G25, G26 Giíi h¹n tèc ®é trôc chÝnh ................. D21 C: VËn hµnh G33 C¾t ren ....................................................... D22 VËn hµnh c¬ b¶n ..................................................... C1 G331/G332 Ta-r« ren kh«ng bï bµn cÆp........... D23 Gäi menu c¬ b¶n................................................. C1 G63 Ta-r« ren cã bï m©m cÆp........................... D23 Di chuyÓn trong cöa sæ ....................................... C1 Bï b¸n kÝnh dao G40-G42, G450, G451 ........... D24 Di chuyÓn trong c¸c th− môc .............................. C2 C¸c phÐp dÞch ®iÓm kh«ng G53-G57, So¹n th¶o ®Çu vµo / gi¸ trÞ .................................. C2 G500-G599, SUPA ............................................ D25 ChÊp nhËn / Lo¹i bá gi¸ trÞ nhËp ......................... C3 KÝch th−íc theo hÖ Inch G70, ............................ D25 C¸c thao t¸c víi phÝm chuét................................ C3 KÝch th−íc theo hÖ Metric G71 .......................... D25 To¹ ®é, dÞch ®iÓm kh«ng ................................... D27 Kh¸i qu¸t vÒ c¸c Vïng VËn hµnh ............................ C4 LËp tr×nh tèc ®é ch¹y dao: G94, G95................. D28 Vïng Gia c«ng (Machine) ....................................... C5 To¹ ®é cùc G110 - G112 ................................... D29 TiÕp cËn ®iÓm tham chiÕu................................... C6 TiÕp cËn vµ lïi dao mÒm G140-G341, DÞch chuyÓn c¸c trôc b»ng tay ............................ C6 DISR, DISCL, FAD ............................................ D30 DÞch chuyÓn c¸c trôc theo gia sè ........................ C7 DISC.................................................................. D32 ChÕ ®é b¸n tù ®éng (MDA) ................................. C8 X¸c ®Þnh va ch¹m NORM, KONT ...................... D33 ChÕ ®é tù ®éng (AUTOMATIC) ........................... C8 Gäi chu tr×nh .......................................................... D35 Vïng Tham sè (Parameter)..................................... C9 C¸c chu tr×nh khoan............................................... D36 D÷ liÖu dao.......................................................... C9 CYCLE81 Khoan chÝnh t©m............................... D37 Tham sè R (tham sè sè häc)............................... C9 CYCLE82 Khoan lç bËc..................................... D37 Bé ®Õm ph«i (R90, R91) ................................... C10 CYCLE83 Khoan lç s©u..................................... D39 Thêi gian gia c«ng (R98, R99) .......................... C10 CYCLE84 Ta-r« cøng ........................................ D41 D÷ liÖu thiÕt ®Æt ................................................. C11 CYCLE840 Ta-r« ren cã bï m©m cÆp ............... D43 PhÐp dÞch ®iÓm kh«ng ...................................... C13 CYCLE85 KhoÐt 1, CYCLE89 KhoÐt 5 .............. D45 KÕt qu¶ chung cña phÐp dÞch ®iÓm kh«ng ........ C15 CYCLE86 KhoÐt 2 ............................................. D46 Vïng Ch−¬ng tr×nh (Program) ............................... C16 CYCLE87 KhoÐt 3 ............................................. D47 Qu¶n lý ch−¬ng tr×nh......................................... C17 CYCLE88 KhoÐt 4 ............................................. D47 T¹o th− môc ph«i .............................................. C19 D·y lç th¼ng HOLES1, D·y lç trßn HOLES2 ..... D48 T¹o lËp, so¹n th¶o ch−¬ng tr×nh........................ C19 C¸c chu tr×nh phay................................................. D51 M« pháng ch−¬ng tr×nh ..................................... C21 CYCLE71 Phay bÒ mÆt ..................................... D52 Vïng TiÖn Ých (Services) ....................................... C23 CYCLE72 Phay theo biªn d¹ng......................... D54 C¸c thiÕt lËp giao diÖn ...................................... C23 CYCLE90 C¾t ren.............................................. D56 ThiÕt lËp æ ®Üa ................................................... C23 LONGHOLE - Chu tr×nh phay c¸c lç dµi s¾p §äc d÷ liÖu vµo ................................................. C24 xÕp trªn mét ®−êng trßn .................................... D59 Göi d÷ liÖu ra..................................................... C25 SLOT1 - chu tr×nh phay c¸c r·nh (th¼ng) Sao chÐp d÷ liÖu tõ bé nhí ®Öm ....................... C26 s¾p xÕp theo m¶ng trßn..................................... D61 Vïng chuÈn ®o¸n (Diagnosis) ............................... C27 SLOT2 - chu tr×nh phay c¸c r·nh trßn trªn mét ®−êng trßn .................................................. D61 HiÓn thÞ phiªn b¶n cña phÇn mÒm .................... C27 POCKET1 - chu tr×nh phay hèc ch÷ nhËt........... D64 Vïng Khëi ®éng (Start-up) .................................... C28 POCKET2 - chu tr×nh phay hèc trßn .................. D64 POCKET3 - chu tr×nh phay hèc ch÷ nhËt........... D67 POCKET4 - chu tr×nh phay hèc trßn .................. D67 4
 5. WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay Môc lôc C¸c lÖnh vÒ hÖ to¹ ®é ........................................... D71 G: LËp tr×nh n©ng cao PhÐp dÞch ®iÓm kh«ng (®iÓm gèc) hÖ to¹ Tham biÕn vµ tham sè sè häc.................................. G1 ®é: TRANS, ATRANS ...................................... D72 C¸c kiÓu tham biÕn.............................................. G1 PhÐp quay hÖ to¹ ®é: ROT, AROT .................. D73 BiÕn hÖ thèng ...................................................... G1 PhÐp thay ®æi tû lÖ hÖ to¹ ®é: SCALE, ASCALE ........... D74 PhÐp ®èi xøng hÖ to¹ ®é: MIRROR, AMIRROR ............ D75 §Þnh nghÜa biÕn........................................................ G2 BiÕn do ng−êi dïng ®Þnh nghÜa ............................ G2 Ch−¬ng tr×nh con .................................................. D77 §Þnh nghÜa m¶ng...................................................... G3 C¸c phÐp nh¶y trong ch−¬ng tr×nh ....................... D81 Khëi t¹o c¸c gi¸ trÞ cña m¶ng, SET .................... G4 C¸c phÐp nh¶y kh«ng ®iÒu kiÖn ....................... D81 Khëi t¹o víi cïng mét gi¸ trÞ, REP ....................... G4 C¸c phÐp nh¶y cã ®iÒu kiÖn ............................. D81 C¸c phÐp to¸n/hµm sè häc ...................................... G7 LËp tr×nh c¸c th«ng b¸o, MSG ............................. D82 C¸c phÐp to¸n so s¸nh vµ logic............................... G8 C¸c lÖnh vÒ trôc chÝnh .......................................... D83 C¸c to¸n tö so s¸nh............................................. G8 ChiÒu quay trôc chÝnh ...................................... D83 C¸c to¸n tö logic.................................................. G8 LËp tr×nh tèc ®é trôc chÝnh ................................ D83 C¸c to¸n tö Bit ..................................................... G8 §Þnh vÞ trôc chÝnh ............................................. D83 Møc ®é −u tiªn c¸c to¸n tö .................................. G9 Trôc A (§Çu chia) ................................................ D85 ChuyÓn ®æi kiÓu d÷ liÖu ........................................... G9 TRACYL ............................................................... D86 §é dµi cña chuçi, STRLEN................................ G10 Tèi −u ho¸ tèc ®é ch¹y dao CFTCP, CFC, CFIN .. D88 C©u lÖnh CASE...................................................... G11 Tr¹ng th¸i c¬ b¶n (CFC) .................................. D88 CÊu tróc ®iÒu kiÖn ................................................. G12 C¸c lÖnh M ........................................................... D89 IF-ELSE-ENDIF ................................................. G12 M00 Dõng ch−¬ng tr×nh .................................... D89 LÆp liªn tôc: LOOP ............................................ G12 M01 Dõng ch−¬ng tr×nh cã ®iÒu kiÖn ................ D89 LÆp ®Õm ®−îc: FOR .......................................... G12 M02 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh chÝnh ...................... D89 LÆp cã ®iÒu kiÖn t¹i ®Çu vßng lÆp: WHILE ......... G13 M03 BËt trôc chÝnh cïng chiÒu kim ®ång hå .... D89 LÆp cã ®iÒu kiÖn t¹i cuèi vßng lÆp: REPEAT ..... G13 M04 BËt trôc chÝnh ng−îc chiÒu kim ®ång hå .. D89 Sù lång nhau ..................................................... G13 M05 T¾t trôc chÝnh phay .................................. D89 Thêi gian ®¸p øng.............................................. G13 M06 Thay dao .................................................. D89 C¸c ®iÒu kiÖn phô.............................................. G14 M08 BËt thiÕt bÞ lµm m¸t .................................. D89 Kh«ng hiÓn thÞ c©u lÖnh hiÖn thêi, DISPLOF, M09 T¾t thiÕt bÞ lµm m¸t .................................. D89 DISPLON........................................................... G15 M10 G¸ kÑp ®Çu ph©n ®é ................................ D89 ThiÕt ®Æt chøc n¨ng chÆn ®¬n SBLOF, SBLON. G15 M11 Gì bá ®Çu ph©n ®é .................................. D89 PhÐp dêi hÖ to¹ ®é (Frames) ................................. G16 M17 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh con ........................ D89 C¸c biÕn dêi hÖ to¹ ®é ®· ®Þnh nghÜa ................ G17 M25 Më thiÕt bÞ kÑp / m©m cÆp ........................ D90 Chøc n¨ng trôc to¹ ®é AXNAME, ISAXIS, AX ... G19 M26 §ãng thiÕt bÞ kÑp / m©m cÆp .................... D90 M27 Xoay ®Çu ph©n ®é .................................... D90 M30 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh chÝnh ...................... D90 H: Th«ng b¸o lçi M70 §Þnh vÞ trôc chÝnh ..................................... D90 C¶nh b¸o do thiÕt bÞ nhËp 3000 - 3999 ................... H2 M71 BËt thiÕt bÞ thæi phoi ................................. D90 C¶nh b¸o do m¸y 6000 - 7999 ............................... H3 M72 T¾t thiÕt bÞ thæi phoi .................................. D90 C¶nh b¸o do ®iÒu khiÓn trôc 8000 - 9999 ............. H11 LËp tr×nh biªn d¹ng tù do ..................................... D91 C¸c c¶nh b¸o ®iÒu khiÓn ...................................... H15 E: HiÖu chØnh dao / §o dao C¸c c¶nh b¸o chu tr×nh ........................................ H70 HiÖu chØnh dao ........................................................ E1 PhÐp lËp tr×nh gäi dao ......................................... E1 Thay dao ............................................................. E1 VÝ dô ................................................................... E1 H−íng cña chiÒu dµi hiÖu chØnh .......................... E4 Gi¸ trÞ hiÖu chØnh cÇn thiÕt cho dao phay vµ dao khoan .. E4 Gi¸ trÞ hiÖu chØnh cÇn thiÕt cho dao l¾p trªn ®Çu quay ..... E4 §Çu quay víi bï phÇn phô .................................. E5 PhÐp ®o dao ............................................................ E6 F: Ch¹y ch−¬ng tr×nh C¸c ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt .......................................... F1 Lùa chän ch−¬ng tr×nh ............................................. F2 B¾t ®Çu ch−¬ng tr×nh, dõng ch−¬ng tr×nh ................ F3 C¸c th«ng b¸o trong khi ch¹y ch−¬ng tr×nh ......... F3 §iÒu khiÓn ch−¬ng tr×nh .......................................... F4 T×m kiÕm c©u lÖnh ................................................... F5 5
 6. WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay Môc lôc 6
 7. WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n A: C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n C¸c ®iÓm tham chiÕu cña m¸y phay EMCO M = §iÓm gèc m¸y (Machine zero point)* Lµ ®iÓm gèc cña m¸y, ®−îc qui ®Þnh bëi nhµ s¶n xuÊt vµ kh«ng thÓ thay ®æi. TÊt c¶ c¸c kÝch th−íc trªn m¸y ®−îc ®o dùa trªn ®iÓm gèc nµy. §iÓm gèc m¸y "M" ®ång thêi lµ gèc hÖ to¹ ®é. R = §iÓm tham chiÕu (Reference point) Lµ mét ®iÓm trong vïng lµm viÖc cña m¸y ®−îc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c bëi c¸c c«ng t¾c giíi h¹n hµnh tr×nh. VÞ trÝ cña c¸c bµn tr−ît ®−îc b¸o tíi bé ®iÒu khiÓn khi khi nã tiÕp cËn ®iÓm "R". Ph¶i thùc hiÖn sau tÊt c¶ c¸c lÇn t¾t nguån. N = §iÓm tham chiÕu g¸ dao (Tool mount reference point) Lµ ®iÓm gèc cho c¸c phÐp ®o dao. §iÓm "N" n»m t¹i mét vÞ trÝ x¸c ®Þnh trªn hÖ thèng g¸ kÑp dao vµ ®−îc qui ®Þnh bëi nhµ s¶n xuÊt. C¸c ®iÓm tham chiÕu trong vïng lµm viÖc W = §iÓm gèc ph«i (Workpiece zero) Lµ ®iÓm gèc cho c¸c kÝch th−íc trong ch−¬ng tr×nh gia c«ng chi tiÕt (ch−¬ng tr×nh NC). Cã thÓ ®−îc thiÕt lËp tù do bëi ng−êi lËp tr×nh vµ còng cã thÓ di chuyÓn theo ý muèn trong ch−¬ng tr×nh. * Trong m¸y CNC, cã kh¸i niÖm "zero point - ®iÓm kh«ng" cho c¸c kÝch th−íc - nãi c¸ch kh¸c ®ã chÝnh lµ ®iÓm gèc to¹ ®é. V× vËy chóng ta dïng lµ "®iÓm gèc" cho ®ì bÞ nhÇm lÉn trong tiÕng ViÖt. A1
 8. WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n DÞch ®iÓm gèc (zero offset) Víi c¸c m¸y phay EMCO, ®iÓm gèc m¸y "M" n»m trªn c¹nh bªn tr¸i phÝa tr−íc cña bµn m¸y. §iÓm nµy kh«ng thuËn tiÖn ®Ó lµm ®iÓm gèc cho c¸c kÝch th−íc. Víi chøc n¨ng dÞch ®iÓm gèc (zero offset), hÖ to¹ ®é cã thÓ di chuyÓn ®Õn mét ®iÓm bÊt kú trong vïng lµm viÖc cña m¸y. Trong Tham sè vïng ho¹t ®éng - phÇn DÞch ®iÓm gèc cho phÐp 4 phÐp dÞch ®iÓm gèc. Khi ®Þnh nghÜa mét gi¸ trÞ dÞch chuyÓn, gi¸ trÞ nµy ®−îc xÐt ®Õn víi lÖnh t−¬ng øng trong ch−¬ng tr×nh (G54 - G57) vµ ®iÓm gèc to¹ ®é sÏ ®−îc dÞch chuyÓn tõ ®iÓm gèc m¸y M tíi ®iÓm gèc ph«i W. Kh«ng h¹n chÕ sè lÇn dÞch chuyÓn ®iÓm gèc ph«i DÞch ®iÓm gèc (zero offset) tõ ®iÓm gèc m¸y "M" trong ch−¬ng tr×nh. ®Õn ®iÓm gèc ph«i "W". Xem chi tiÕt trong phÇn c©u lÖnh. HÖ to¹ ®é Trôc X n»m song song víi c¹nh tr−íc cña bµn m¸y, trôc Y n»m song song víi c¹nh bªn cña bµn m¸y, trôc Z th¼ng ®øng so víi bµn m¸y. Gi¸ trÞ ©m cña to¹ ®é Z m« t¶ h−íng chuyÓn ®éng cña dao tíi ph«i, gi¸ trÞ d−¬ng thÓ hiÖn lïi dao ra xa ph«i. HÖ to¹ ®é khi lËp tr×nh tuyÖt ®èi Gèc hÖ to¹ ®é n»m t¹i ®iÓm gèc m¸y M hoÆc t¹i ®iÓm gèc ph«i sau phÐp dÞch ®iÓm gèc. TÊt c¶ c¸c ®iÓm ®−îc thÓ hiÖn b»ng c¸c kho¶ng c¸ch theo c¸c ph−¬ng X, Y, Z riªng biÖt tÝnh tõ ®iÓm gèc to¹ ®é. HÖ to¹ ®é khi lËp tr×nh t−¬ng ®èi Gèc hÖ to¹ ®é n»m t¹i ®iÓm tham chiÕu g¸ dao N hoÆc t¹i mòi dao sau khi gäi dao. LËp tr×nh t−¬ng ®èi thÓ hiÖn ®−êng dÞch chuyÓn To¹ ®é tuyÖt ®èi tham chiÕu tíi mét ®iÓm cè ®Þnh, thùc cña dao (tõ ®iÓm tíi ®iÓm). to¹ ®é t−¬ng ®èi tham chiÕu tíi vÞ trÝ dao. A2
 9. WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n D÷ liÖu dao Môc ®Ých cña viÖc tÝnh to¸n d÷ liÖu dao: Bé ®iÒu khiÓn dïng ®iÓm mòi dao hoÆc t©m dao ®Ó ®Þnh vÞ chø kh«ng dïng ®iÓm tham chiÕu g¸ dao. TÊt c¶ c¸c dao dïng ®Ó lËp tr×nh ph¶i ®−îc ®o. C«ng viÖc quan träng lµ ®o kho¶ng c¸ch tõ mòi dao tíi ®iÓm tham chiÕu g¸ dao "N". D÷ liÖu chiÒu dµi dao vµ b¸n kÝnh dao ®−îc ghi vµo bé ®¨ng ký d÷ liÖu dao. ViÖc x¸c ®Þnh b¸n kÝnh c¾t chØ cÇn thiÕt ®èi víi dao cã dïng phÐp bï b¸n kÝnh dao. Khi mÆt ph¼ng lµm viÖc lµ XY (lÖnh G17) th× c¸c d÷ liÖu dao ®−îc qui ®Þnh nh− sau: L1: gi¸ trÞ tuyÖt ®èi theo h−íng Z tõ ®iÓm "N" Qui ®Þnh vÒ c¸c th«ng sè cña dao R: b¸n kÝnh c¾t §èi víi c¸c mÆt ph¼ng lµm viÖc kh¸c, L1 lu«n th¼ng gãc so víi mÆt ph¼ng lµm viÖc. Trong tµi liÖu nµy thÓ hiÖn mÆt ph¼ng lµm viÖc th−êng dïng lµ G17. A3
 10. WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n A4
 11. WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay Chøc n¨ng c¸c phÝm B: Chøc n¨ng c¸c phÝm Bµn phÝm ®iÒu khiÓn, Mµn h×nh hiÓn thÞ B1
 12. WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay Chøc n¨ng c¸c phÝm Bµn phÝm ch÷ vµ sè Dïng phÝm n©ng (shift) gãc d−íi bªn tr¸i ®Ó chuyÓn tíi chøc n¨ng thø 2 cña phÝm (®−îc thÓ hiÖn ë phÝa trªn bªn tr¸i cña phÝm). VÝ dô: = LËt trang tr−íc = DÊu phÈy C¸c chøc n¨ng khi nhÊn shift kÐp 1 lÇn shift: PhÝm ®−îc nhÊn ngay sau nã sÏ thùc hiÖn chøc n¨ng thø hai, tÊt c¸c phÝm sau ®ã sÏ thùc hiÖn chøc n¨ng thø nhÊt. 2 lÇn shift: TÊt c¶ c¸c phÝm ®−îc nhÊn sau ®ã ®Òu thùc hiÖn chøc n¨ng thø hai (kho¸ shift). 3 lÇn shift: PhÝm ®−îc nhÊn ngay sau nã sÏ thùc hiÖn chøc n¨ng thø nhÊt, tÊt c¸c phÝm sau ®ã sÏ thùc hiÖn chøc n¨ng thø hai. 4 lÇn shift: Lo¹i bá t¸c dông cña chøc n¨ng NhÊn 2 lÇn Bµn phÝm ch÷ vµ sè hoÆc 3 lÇn shift. B2
 13. WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay Chøc n¨ng c¸c phÝm Nh¶y th¼ng tíi Vïng vËn hµnh m¸y Chøc n¨ng c¸c phÝm Nh¶y ng−îc l¹i menu trªn nã (gäi l¹i) Më réng dßng phÝm mÒm trong cïng menu HiÓn thÞ menu c¬ së (chän Vïng vËn hµnh) NÕu nhÊn l¹i lÇn n÷a sÏ nh¶y ng−îc l¹i menu tr−íc ®ã ChÊp nhËn c¶nh b¸o HiÓn thÞ th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng ho¹t ®éng hiÖn thêi - chØ lµm viÖc khi dßng héi tho¹i hiÓn thÞ dÊu "i". Chän cöa sæ (khi cã vµi cöa sæ ®ang hiÓn thÞ) C¸c phÐp nhËp vµo tõ bµn phÝm chØ hîp lÖ víi cöa sæ ®−îc chän. Di chuyÓn con trá lªn / xuèng Di chuyÓn con trá sang tr¸i / sang ph¶i LËt trang tr−íc / trang sau DÊu c¸ch Xo¸ (ng−îc vÒ phÝa tr−íc) PhÝm chän / lùa • PhÐp chän c¸c gi¸ trÞ ®Çu vµo ®· ®−îc ®Þnh nghÜa tr−íc trong c¸c tr−êng vµ danh s¸ch ®−îc ®¸nh dÊu b»ng biÓu t−îng nµy. • KÝch ho¹t / kh«ng kÝch ho¹t hép kiÓm / nót chän = kÝch ho¹t = kh«ng kÝch ho¹t PhÝm so¹n th¶o / Huû bá • ChuyÓn sang chÕ ®é so¹n th¶o trong b¶ng vµ c¸c tr−êng nhËp • Chøc n¨ng huû bá ®èi víi c¸c phÇn tö cña b¶ng vµ c¸c tr−êng ®Çu vµo (rêi mét tr−êng b»ng phÝm nµy sÏ kh«ng l−u l¹i gi¸ trÞ ®−îc nhËp vµo nh−ng thiÕt lËp l¹i gi¸ trÞ cò). Nh¶y tíi dßng cuèi (cuèi danh s¸ch) PhÝm nhËp vµo • ChÊp nhËn mét gi¸ trÞ so¹n th¶o • Më / ®ãng mét th− môc • Më file PhÝm n©ng (shift) B3
 14. WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay Chøc n¨ng c¸c phÝm C¸c vïng trªn mµn h×nh 1 HiÓn thÞ vïng lµm viÖc ®−îc kÝch ho¹t 11 Cöa sæ ®−îc chän. §−êng viÒn vµ dßng tiªu ®Ò ®−îc chiÕu s¸ng. 2 HiÓn thÞ kªnh ®−îc kÝch ho¹t C¸c phÐp nhËp tõ bµn phÝm chØ cã hiÖu lùc trong cöa sæ nµy. 3 HiÓn thÞ chÕ ®é lµm viÖc, khi mét chÕ ®é 12 C¸c phÝm mÒm cét ®øng con ®−îc kÝch ho¹t, nã còng ®−îc hiÓn thÞ Cã 8 tr−êng hiÓn thÞ c¸c chøc n¨ng cña c¸c (vÝ dô: REF,INC) phÝm phÝa bªn ph¶i (t−¬ng øng trªn m¸y tÝnh lµ Shift + F1...F8) 4 HiÓn thÞ ®−êng dÉn (th− môc) vµ tªn cña ch−¬ng tr×nh ®−îc chän. 13 Khi cã biÓu t−îng nµy, phÝm ®−îc kÝch ho¹t (cã thÓ nh¶y vÒ menu trªn nã) 5 HiÓn thÞ tr¹ng th¸i kªnh 6 HiÓn thÞ c¸c th«ng b¸o cña kªnh ®ang ho¹t 14 Dßng ®èi tho¹i víi c¸c chó ý vÒ vËn hµnh ®éng 7 HiÓn thÞ tr¹ng th¸i ch−¬ng tr×nh Khi ký hiÖu nµy hiÖn ra, phÝm ®−îc 15 kÝch ho¹t (th«ng tin hîp lÖ). 16 C¸c phÝm mÒm hµng ngang 8 HiÓn thÞ tr¹ng th¸i kªnh (SKIP, DRY, Cã 8 tr−êng hiÓn thÞ c¸c chøc n¨ng cña c¸c SBL,...) phÝm phÝa d−íi (t−¬ng øng trªn m¸y tÝnh lµ F1...F8) 9 Dßng c¶nh b¸o vµ th«ng b¸o Khi ký hiÖu nµy hiÖn ra, phÝm ®−îc 17 kÝch ho¹t (cã thªm c¸c chøc n¨ng më réng) 10 C¸c cöa sæ lµm viÖc, hiÓn thÞ NC Vïng hiÓn thÞ c¸c cöa sæ lµm viÖc (cöa sæ so¹n th¶o ch−¬ng tr×nh), c¸c cöa sæ hiÓn thÞ NC (tèc ®é c¾t, dao). B4
 15. WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay Chøc n¨ng c¸c phÝm B5
 16. WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay Chøc n¨ng c¸c phÝm C¸c phÝm ®iÒu khiÓn m¸y C¸c phÝm ®iÒu khiÓn m¸y n»m ë phÇn d−íi cña bµn phÝm ®iÒu khiÓn hoÆc mµn h×nh hiÓn thÞ. Tuú thuéc vµo lo¹i m¸y ®−îc dïng vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî ®i kÌm mµ cã mét sè phÝm ®iÒu khiÓn m¸y kh«ng ®−îc kÝch ho¹t. Bµn phÝm ®iÒu khiÓn m¸y Bµn phÝm ®iÒu khiÓn m¸y cña dßng m¸y EMCO PC-Mill SKIP - Bá qua (c¸c khèi lÖnh bÞ bá qua sÏ kh«ng ®−îc thùc hiÖn) DRY RUN - Ch¹y kh« - ch¹y kh«ng c¾t (dïng ®Ó ch¹y kiÓm tra ch−¬ng tr×nh) OPT. STOP - Dõng cã ®iÒu kiÖn (ch−¬ng tr×nh dõng t¹i lÖnh M01) RESET - ThiÕt lËp l¹i Gia c«ng tõng khèi lÖnh Dõng / B¾t ®Çu ch−¬ng tr×nh DÞch chuyÓn c¸c trôc b»ng tay TiÕp cËn ®iÓm tham chiÕu cho tÊt c¶ c¸c trôc Dõng / B¾t ®Çu gia c«ng §iÒu chØnh tèc ®é trôc chÝnh thÊp h¬n / 100% / cao h¬n B6
 17. WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay Chøc n¨ng c¸c phÝm Dõng / Khëi ®éng trôc chÝnh; Trôc chÝnh khëi ®éng trong chÕ ®é JOG vµ INC1...INC10000: Cïng chiÒu kim ®ång hå: NhÊn nhanh phÝm ; Ng−îc chiÒu kim ®ång hå: NhÊn vµ gi÷ phÝm Ýt nhÊt lµ 1 phót. Më / §ãng cöa Quay ®Çu ph©n ®é Më / §ãng thiÕt bÞ kÑp Quay m©m (®µi) dao BËt / T¾t thiÕt bÞ lµm m¸t T¾t / BËt c¸c thiÕt bÞ phô Bé chän chÕ ®é Nót chØnh tèc ®é ch¹y dao Dõng khÈn cÊp (më kho¸ b»ng c¸ch kÐo lªn) Ch×a më cho c¸c vËn hµnh ®Æc biÖt PhÝm b¾t ®Çu cho c¸c lÖnh NC bæ xung PhÝm thiÕt bÞ kÑp bæ xung PhÝm consent Kh«ng chøc n¨ng B7
 18. Bµn phÝm m¸y tÝnh WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay B8 C¸c phÝm ®−îc ®¸nh dÊu ®Ëm lµ c¸c phÝm chøc n¨ng ®Ó ®iÒu khiÓn vµ gia c«ng, C¸c phÝm chøc n¨ng m¸y §Ó kÝch ho¹t c¸c chøc n¨ng trªn c¸c phÝm nµy, NhÊn ®ång thêi víi phÝm ALT hoÆc CTRL. trong khèi phÝm sè chØ ®−îc NhÊn F10 hiÓn thÞ c¸c vïng ho¹t ®éng (Gia c«ng, tham sè,...) trong dßng phÝm mÒm n»m ngang. kÝch ho¹t khi kh«ng kÝch ho¹t phÝm NumLock NhÊn Shift + F10 hiÓn thÞ c¸c chÕ ®é ho¹t ®éng (AUTOMATIC, JOB,...) trong cét phÝm mÒm th¼ng ®øng. NhÊn ESC chÊp nhËn mét sè c¶nh b¸o. ý nghÜa cña tæ hîp phÝm CTRL+ 2 phô thuéc vµo lo¹i m¸y: MILL 50/55: BËt / T¾t thæi phoi MILL 100/125/155: BËt / T¾t lµm m¸t ViÖc g¸n c¸c chøc n¨ng phô trî ®−îc diÔn gi¶i trong ch−¬ng "C¸c chøc n¨ng phô trî". Chøc n¨ng c¸c phÝm
 19. WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay VËn hµnh C: VËn hµnh VËn hµnh c¬ b¶n C¸c thao t¸c vËn hµnh cña SINUMERIK 810D/840D ®−îc tæ chøc trong 6 menu, ®−îc gäi lµ c¸c Vïng VËn hµnh: • Gia c«ng • Tham sè • Ch−¬ng tr×nh • TiÖn Ých • ChuÈn ®o¸n • Khëi ®éng S¸u vïng vËn hµnh ®ã ®−îc hiÓn thÞ trong menu c¬ b¶n trªn dßng menu n»m ngang. Gäi menu c¬ b¶n NhÊn phÝm ®Ó hiÓn thÞ menu c¬ b¶n víi 6 vïng vËn hµnh trong dßng menu n»m ngang. Tõ bÊt kú menu nµo, menu c¬ b¶n còng cã thÓ ®−îc gäi b»ng phÝm nµy. NhÊn phÝm nµy thªm mét lÇn n÷a sÏ trë vÒ menu tr−íc ®ã. PhÝm t−¬ng ®−¬ng trªn bµn phÝm m¸y tÝnh: F10 Di chuyÓn trong cöa sæ • Thay ®æi cöa sæ Víi phÝm nµy b¹n cã thÓ thay ®æi cöa sæ ®−îc kÝch ho¹t (cöa sæ ®−îc kÝch ho¹t ®−îc thÓ hiÖn b»ng c¸ch t« mµu ®−êng viÒn ). C¸c phÐp nhËp chØ cã thÓ ®−îc thùc hiÖn trong c¸c cöa sæ ®−îc kÝch ho¹t. • PhÐp cuèn trong cöa sæ. Cuèn tõng trang vÒ tr−íc hoÆc sau (lËt trang). • Di chuyÓn con trá trong cöa sæ (lªn, xuèng, sang tr¸i, sang ph¶i). C1
 20. WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay VËn hµnh Di chuyÓn trong c¸c th− môc • Chän file / th− môc • §ãng / Më th− môc §ãng / më th− môc ®−îc chän • Më file Më file khi nã cã thÓ ®−îc xö lý trong bé so¹n th¶o. NhËp gi¸ trÞ, chän lùa • Dïng phÝm ®Ó kÝch ho¹t / lo¹i bá c¸c nót chän hoÆc hép kiÓm. = kÝch ho¹t = kh«ng kÝch ho¹t (lo¹i bá) • C¸c tr−êng nhËp ChuyÓn sang chÕ ®é nhËp NhËp vµo mét gi¸ trÞ hoÆc nhãm ký tù (vÝ dô: tªn file) tõ bµn phÝm ký tù. PhÇn mÒm sÏ tù ®éng chuyÓn vµo chÕ ®é nhËp khi con trá ®· ®Æt vµo mét tr−êng nhËp tr−íc ®ã. • ChÊp nhËn gi¸ trÞ nhËp b»ng phÝm "Input". Gi¸ trÞ sÏ ®−îc nhËp vµo. • Dïng phÝm ®Ó chuyÓn ®æi gi÷a c¸c gi¸ trÞ ®· ®−îc thiÕt lËp tr−íc (vÝ dô: vÒ tr−íc, ®Õn sau). C2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản