Hướng dẫn phân tích theo phương pháp 5mei

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
83
lượt xem
20
download

Hướng dẫn phân tích theo phương pháp 5mei

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn phân tích theo phương pháp 5mei

  1. PHAÂN TÍCH THOÁNG KEÂ CAÛI TIEÁN Theo bieåu ñoà xöông caù (hay bieåu ñoà nhaân quaû) 1. Khi phaân tích bieåu ñoà xöông caù ñeå tìm nguyeân nhaân ta thöôøng döïa theo nguyeân taéc 5MEI nhö sau: Phaàn 1: Nguyeân nhaân do con ngöôøi (MAN): Stt Noäi dung 1 Tay ngheà coâng nhaân thaáp? 2 Thieáu coâng nhaân? 3 Coâng nhaân thöôøng xuyeân thay ñoåi (khoâng oån ñònh)? 4 Tay ngheà coâng nhaân vieân khoâng ñaït 5 Phaàn 2: Nguyeân nhaân do Maùy moùc thieát bò (MACHINE) Stt Noäi dung 1 Maùy moùc hay bò hö? 2 Maùy moùc, thieát bò thay theá khoâng ñöôïc döï tröõ? 3 Maùy moùc quaù cuõ, loãi thôøi? 4 Phaàn 3: Nguyeân nhaân do ño löôøng (MEASUREMENT): Stt Noäi dung caâu hoûi 1 Tieâu chuaån ño löôøng khoâng chính xaùc? 2 Duïng cuï ño löôøng khoâng chính xaùc? 3 Thôøi gian kieåm tra khoâng thích hôïp? 4 Phaàn 4: Nguyeân nhaân do phöông phaùp laøm vieäc (METHOD): Stt Noäi dung 1 Caùc höôùng daãn kyõ thuaät, höôùng daãn KCS, maãu ñoái khoâng roõ raøng, khoâng thoáng nhaát ngay töø ñaàu? 2 Chuaån bò saûn xuaát khoâng toát 3 Vieäc laäp keá hoaïch khoâng saùt thöïc teá? Khoâng hôïp lyù? 4 Phaàn 5: Nguyeân nhaân do nguyeân phuï lieäu (MATERIAL): Stt Noäi dung 1 Nguyeân phuï lieäu veà treã? 2 Nguyeân phuï lieäu khoâng ñoàng boä? 3 Chaát löôïng nguyeân phuï lieäu khoâng ñaûm baûo? 4 Theâu vaø In khoâng phuïc vuï kòp saûn xuaát? 5 Phuï lieäu hoaøn thaønh veà treã (daãn ñeán öù haøng, xuaát treã)? 6 Phaàn 6: Nguyeân nhaân do Moâi tröôøng (ENVIREMENT): Stt Noäi dung 1 Ñôn haøng soá löôïng ít? 2 Thôøi gian saûn xuaát treân chuyeàn ngaén? Page 1 of 2
  2. 3 Khaùch haøng thöôøng xuyeân thay ñoåi yeâu caàu? 4 Vieäc ñaøm phaùn ñôn haøng xuaát quaù gaáp? 5 Phaàn 3: Nguyeân nhaân do thoâng tin (INFORMATION): Stt Noäi dung 1 Thoâng tin khoâng chính xaùc? 2 Khoâng tin khoâng kòp thôøi? 3 Ñoä tin caäy thoâng tin thaáp? 4 Ít coù phöông tieän hoã trôï vieäc chuyeån thoâng tin? 5 2. Moâ hình bieåu ñoà: 2.1 Toång keát nguyeân nhaân: Vaán ñeà caàn nghieân cöùu Nguyeân nhaân goác loaïi 1 Nguyeân nhaân loaïi 2 1.1 - A 1 1. A 1.2 - A 2 1.3 - A3 2.1 - B 1 2.B 2.2 - B 2 2.3 - B3 3.1 - C 1 Ví duï: Doanh thu thaáp 3.C 3.2 - C 2 3.3 - C 3 4.1 - D 1 4.D 4.2 - D 2 4.3 - D 3 5.1 - E 1 5.E 5.2 - E 2 5.3 - E 3 2.2 Veõ bieåu ñoà: E3 D3 C3 E D C E1 D1 C1 E2 D2 C2 Doanh thu thaâp B2 A2 B1 A1 B B3 A A2 Page 2 of 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản