Hướng dẫn số 231/ĐK

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
64
lượt xem
2
download

Hướng dẫn số 231/ĐK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 231/ĐK về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 231/ĐK

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C ĂNG KI M VI T c l p - T do - H nh phúc NAM ******* ***** S : 231/ K Hà N i, ngày 23 tháng 03 năm 2005 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH 15/2005/Q -BGTVT NGÀY 15/02/2005 V VI C C I T O PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I Ư NG B tri n khai th c hi n Quy t nh s 15/2005/Q -BGTVT (sau ây g i là Q 15) ngày 15/02/2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i (có hi u l c t ngày 08/03/2005), sau khi báo cáo lãnh o B Giao thông v n t i, căn c vào tình hình th c t v công tác c i t o xe cơ gi i và nhi m v ư c giao, C c ăng ki m Vi t Nam hư ng d n và làm rõ thêm m t s i u trong Quy nh v vi c c i t o phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ban hành kèm theo Q 15 c th như sau: 1- M t s i m v quy nh chung Xe cơ gi i c i t o ph i m b o các tiêu chuNn TCVN 6211:2003; 22TCN302-02; 22TCN307-03 và các quy nh hi n hành. 1.1 i m , e M c 1.2 c a Q 15 Khi c i t o, thay i h th ng, t ng thành b ng h th ng, t ng thành khác nhãn hi u nhưng có thông s k thu t tương ương ph i m b o: a- ng cơ thay th ph i ư c tính toán, thi t k phù h p v i kh năng ng l c h c, b n và kh năng làm vi c c a h th ng truy n ng c a phương ti n. ng cơ thay th ph i có công su t l n nh t, s vòng quay l n nh t, mô men xo n l n nh t thay i gi m không quá 10%, thay i tăng không quá 15%. b - H p s có cùng s lư ng c p s và t s truy n m i c p s thay i tăng ho c gi m không quá 5%. c - C u ch ng có v t bánh xe (chi u r ng cơ s ) kích thư c l p nhíp và t s truy n c a truy n l c chính thay i tăng ho c gi m không quá 5%. d - Các h th ng t ng thành khác có cùng nguyên lý làm vi c, cùng kích thư c cơ b n, có th l p l n, thay th ư c h th ng t ng thành nguyên thu . 1.2 M c 1.3 c a Q 15 a - Vi c c i t o, thay i m t h th ng, t ng thành n u d n n vi c nh hư ng t i c tính làm vi c c a các h th ng, t ng thành có liên quan khác thì ph i ư c xem xét, tính toán c th và ph i ư c coi là c i t o c h th ng, t ng thành có liên quan.
  2. Ví d : Khi c i t o thay i c u d n hư ng, n u d n t i vi c thay i hình thang lái ho c các góc t bánh xe d n hư ng thì vi c c i t o này ư c coi là c i t o c h th ng chuy n ng và h th ng lái. b – Theo i m kho n 1 i u 48 Lu t Giao thông ư ng b , xe cơ gi i ư c phép tham gia giao thông ph i m b o “có bánh l p úng kích c và úng tiêu chuNn k thu t c a t ng lo i xe” ư c hi u là không ư c c i t o bánh l p khác v i tiêu chuNn k thu t c a t ng lo i xe. c – S lư ng các h th ng, t ng thành ư c c i t o quy nh t i m c này ư c hi u là trong su t quá trình s d ng c a phương ti n, m i xe cơ gi i ch ư c c i t o, thay i m t trong hai t ng thành chính là ng cơ ho c khung và không quá ba trong sáu h th ng, t ng thành ã nêu t i m c 1.3 c a Q 15. 1.3. M c 1.3 c a Q 15 C i t o các H th ng truy n l c, h th ng chuy n ng, h th ng treo, h th ng phanh, h th ng lái, h th ng nhiên li u ư c hi u như sau: a - C i t o h th ng truy n l c: Là c i t o, thay i toàn b h th ng ho c c i t o thay i H p s hay C u ch ng. b - C i t o h th ng chuy n ng: Là c i t o, thay i toàn b h th ng ho c c i t o thay i c u b ng (c u không ch ng, c u d n hư ng). c - C i t o h th ng treo: - i v i h th ng treo ph thu c (h th ng treo nhíp): Là c i t o, thay i toàn b h th ng ho c thay i s lư ng lá nhíp, kích thư c lá nhíp chính. - i v i H th ng treo c l p (h th ng treo lò xo): Là c i t o, thay i toàn b h th ng ho c thay các lò xo tr , lò xo àn h i, lò xo túi khí. d - C i t o h th ng phanh - H th ng phanh hơi (phanh khí nén): Là c i t o, thay i toàn b h th ng ho c 2 trong các thành ph n: T ng van phanh, B u phanh, Cơ c u phanh, B i u hoà l c phanh, B ch ng hãm c ng bánh xe. - H th ng phanh d u (phanh thu l c): Là c i t o, thay i toàn b h th ng ho c 2 trong các thành ph n: Xy lanh phanh chính, Xy lanh phanh bánh xe, Cơ c u phanh. B tr l c phanh, B i u hoà l c phanh, B ch ng hãm c ng bánh xe.
  3. - H th ng phanh khí nén - thu l c: Là c i t o, thay i toàn b h th ng ho c 2 trong các thành ph n: T ng van phanh, B u phanh, Xy lanh tác ng khí nén, Xy lanh phanh chính thu l c, Xy lanh phanh bánh xe, Cơ c u phanh, B i u hoà l c phanh, B ch ng hãm c ng bánh xe. - H th ng phanh : Là c i t o, thay i toàn b h th ng ho c thay i nguyên lý làm vi c c a h th ng phanh e - C i t o H th ng lái: Là c i t o, thay i toàn b h th ng ho c c i t o, thay i cơ c u lái, hình thang lái, b tr l c lái. g - C i t o H th ng nhiên li u: Là c i t o, thay i lo i nhiên li u s d ng. h - Thay i c u (c u ch ng – c m c u ch ng ho c c u b ng): Ch cho phép thay i m t c u ho c c m c u. I - Thay i bu ng lái, thân xe ho c thùng hàng, thùng t : ư c hi u là không làm thay i tính năng s d ng nguyên thu c a phương ti n (không thay i lo i ôtô). 1.4 M c 1.4 c a Q 15 Tr ng lư ng toàn b cho phép l n nh t theo quy nh c a nhà s n xu t ư c hi u là tr ng lư ng toàn b tương ng v i t i tr ng l n nh t (v i xe t i) ho c tương ng v i phương án b trí s ch ng i l n nh t (v i xe khách) do nhà s n xu t quy nh, ng th i ph i m b o các tiêu chuNn 22TCN 302-02 và 22TCN 307-03. 1.5 M c 1.5 c a Q 15 a - Th i gian s d ng c a xe cơ gi i ư c tính b t u t năm s n xu t. b - Ôtô chuyên dùng là các lo i xe ư c quy nh t i TCVN6211:2003, ng th i ph i tuân theo các quy nh hi n hành c a Chính ph . 2- M t s i m v thi t k và th m nh thi t k Cơ s thi t k ph i ch u trách nhi m v n i dung thi t k 2.1 M c 2.1 c a Q 15: ơn v thi t k là ơn v có tư cách pháp nhân, có ăng ký kinh doanh d ch v thi t k phương ti n v n t i, có ch ng ch hành ngh thi t k phương ti n v n t i tương ng theo hư ng d n c a B Giao thông v n t i. 2.2 M c 2.3 c a Q 15: a- Các th t c c i t o xe cơ gi i quá kh ã có bi n s ăng ký và ang tham gia giao thông th c hi n theo phân c p t i Q 15, trư ng h p các thi t k c i t o có k t c u c bi t ho c vư t quá kích thư c bao nguyên th y c a phương ti n thì C c ăng ki m Vi t Nam s thNm nh thi t k và nghi m thu các s n phNm c i t o này.
  4. b - S GTVT, GTCC ch thNm nh các thi t k c i t o ư c quy nh t i i m c M c 2.3 c a Q 15. c - Các S GTVT, GTCC ph i g i báo cáo nhân s Cơ quan thNm nh thiêt k thu c S úng theo quy nh t i i m d M c 2.3 c a Q 15 và ph i thông báo ngay b ng văn b n m i thay i v nhân s (n u có) v C c ăng ki m Vi t Nam. d - T trình thNm nh thi t k xe cơ gi i c i t o theo m u ph l c 1, Gi y chúng nh n thNm nh thi t k xe cơ gi i c i t o theo m u ph l c 2. e - Th i h n c a Gi y ch ng nh n thNm nh thi t k xe cơ gi i c i t o là 24 tháng. Gi y ch ng nh n thNm nh thi t k xe cơ gi i c i t o s không còn hi u l c khi không phù h p v i các n i dung có liên quan n thay i tiêu chuNn ho c các quy nh hi n hành. 3- M t s i m v Ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng Vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t xe cơ gi i c i t o c n s d ng các thi t b ki m tra chuyên dùng t i các ơn v ăng ki m xe cơ gi i t i a phương. 3.1 C c ăng ki m Vi t Nam giao cho Phòng Ki m nh Xe cơ gi i (VAR) t ch c th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng các xe cơ gi i c i t o t i i m b, m c 2.3 Q 15 Trong quá trình ki m tra, cơ s thi công s n phNm ph i có trách nhi m báo cáo v quá trình thi công c i t o xe cơ gi i 3.2 Thành ph n tham gia ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng các xe cơ gi i c i t o t i i m c, d, m c 2.3 Q 15 g m: - Thư ng tr c công tác c i t o do S GTVT, GTCC ch nh - i di n ơn v ăng ki m t i a phương (Lãnh o ơn v ho c ăng ki m viên h ng II) Trong quá trình ki m tra, cơ s thi công s n phNm ph i có trách nhi m báo cáo v quá trình thi công c i t o xe cơ gi i 3.3 Cơ quan ki m tra ch t lư ng các c p ch u trách nhi m v n i dung và ch t lư ng nghi m thu thu c ph m vi trách nhi m c a mình. 3.4 Các thi t k c i t o ã ư c thNm nh ư c phép s d ng cho các trư ng h p c i t o xe cùng ch ng lo i khi: - Văn b n thNm nh thi t k xe cơ gi i c i t o còn hi u l c - ư cs ng ý b ng văn b n c a ơn v thi t k .
  5. 3.5 Th i h n c a biên b n ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t xe cơ gi i c i t o ư c tính t ngày ki m tra, nghi m thu s n phNm u tiên n h t th i h n c a Gi y ch ng nh n thNm nh thi t k xe cơ gi i c i t o nêu t i i m e, m c 2.2. 3.6 Biên b n nghiêm thu xu t xư ng xe cơ gi i c i t o theo m u ph l c 3, Biên b n ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t xe cơ gi i c i t o theo m u ph l c 4, Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i c i t o theo m u ph l c 5, 6 3.7 Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i c i t o: a - Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i c i t o có giá tr làm th t c ăng ký bi n s và ki m nh trên toàn qu c. b - Phôi Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i c i t o có các c i m ch ng làm gi s ư c C c ăng ki m Vi t Nam c p th ng nh t trên c nư c t o i u ki n thu n l i cho công tác qu n lý t i các ơn v trong và ngoài ngành (như các ơn v ăng ki m XCG, các ơn v CSGT trên c nư c ..). c - Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i c i t o g m 03 liên: - Liên 1: Dùng cho ăng ký bi n s - Liên 2: Dùng cho ki m nh - Liên 3: Lưu tr S GTVT/GTCC ho c C c KVN (phòng Ki m nh Xe cơ gi i) theo phân c p d - Các S GTVT, GTCC theo nhu c u s lư ng xe cơ gi i c i t o t i a phương, nh kỳ 3 ho c 6 tháng g i Phi u yêu c u c p phôi Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i c i t o (theo ph l c 7) v Phòng Ki m nh xe cơ gi i - C c ăng ki m Vi t Nam và có trách nhi m thanh toán ti n in phôi Gi y ch ng nh n sau khi nh n s lư ng phôi Gi y ch ng nh n. e - Cơ quan ki m tra ch t lư ng c a S GTVT, GTCC có trách nhi m qu n lý ch t ch phôi Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i c i t o ư c c p, ch s d ng các sêri c p cho ơn v mình và nh kỳ báo cáo v C c ăng ki m Vi t Nam theo quy nh (theo ph l c 8). g - Các Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i c i t o in h ng ph i ư c lưu l i và ch ư c hu b khi ã ư c C c ăng ki m Vi t Nam ki m tra và l p biên b n hu . 4- M t s i m v thi công c i t o Khi ã ư c Cơ quan ki m tra ch t lư ng u quy n cho phép t nghi m thu các s n phNm ti p theo, cơ s s n xu t ph i thi công s n phNm theo úng thi t k ã ư c thNm nh, trong trư ng h p có thay i sai khác so v i thi t k c n ph i ư c s ng ý c a cơ quan thNm nh thi t k .
  6. 5- M t s i m v t ch c th c hi n 5.1 M c 5.1 c a Q 15:C c ăng ki m Vi t Nam có trách nhi m thanh, ki m tra nh kỳ và t xu t công tác c i t o xe cơ gi i i v i các S GTVT, GTCC g m các n i dung ch y u sau: a - Nhân s Cơ quan thNm nh thi t k theo quy nh b – Công tác thNm nh các thi t k xe cơ gi i c i t o úng theo phân c p, ch t lư ng thNm nh các thi t k c i t o c - Ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i c i t o theo quy nh. b - Qu n lý h sơ và Phôi gi y ch ng nh n. 5.2 M c 5.2 c a Q 15: a - Thi t k ã ư c thNm nh theo quy t nh 1362/2000/Q -BGTVT ngày 29/05/2000 không trái v i quy t nh 1280/2002/Q -BGTVT ngày 26/05/2002 và Q 15 ư c gia h n th c hi n theo th i h n ã quy nh ghi trong văn b n thNm nh nhưng không quá 12 tháng k t ngày Q 15 có hi u l c, n u gi y ch ng nh n thNm nh thi t k không ghi th i h n thì ư c th c hi n không quá 6 tháng k t ngày Q 15 có hi u l c. b - Biên b n ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i c i t o ư c l p theo quy t nh 1362/2000/Q -BGTVT ngày 29/05/2000 không trái v i quy t nh 1280/2002/Q -BGTVT ngày 26/05/2002 và Q 15 ư c gia h n th c hi n theo th i h n ã quy nh ghi trong Biên b n ki m tra nhưng không quá 12 tháng k t ngày Q 15 có hi u l c, n u trên Biên b n ki m tra không ghi th i h n thì ư c th c hi n không quá 6 tháng k t ngày Q 15 có hi u l c. d - Các s n phNm quy nh t i m c này ư c c p Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i c i t o theo m u phôi t i ph l c 5, 6 c a hư ng d n này. Ngày b t u s d ng m u phôi này s ư c C c ăng ki m Vi t Nam thông báo c th b ng văn b n. 5.3 M c 5.3 c a Q 15: a - Các S GTVT, GTCC có trách nhi m t ng h p báo cáo tình hình th c hi n công tác thNm nh thi t k và ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i c i t o theo m u t i ph l c 8. b - Các ơn v ăng ki m xe cơ gi i báo cáo tình hình ki m nh xe cơ gi i c i t o theo m u t i ph l c 9. 6- Cơ quan và a i m ti p nh n h sơ c i t o phương ti n cơ gi i ư ng b 6.1 i v i các thi t k do C c ăng ki m Vi t Nam thNm nh
  7. - Cơ quan ti p nh n h sơ: Phòng Ki m nh Xe cơ gi i (VAR) - C c ăng ki m Vi t Nam - a i m ti p nh n h sơ: + Khu v c phía B c: 18 Ph m Hùng, M ình, T Liêm, Hà N i + Khu v c phía Nam: 160 Nam kỳ kh i nghĩa, P.6, Q.3, TP. H Chí Minh 6.2 i v i các thi t k do S GTVT, GTCC thNm nh - Cơ quan và a i m ti p nh n h sơ: T i các S GTVT, GTCC các t nh, thành ph .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản