Hướng dẫn số 263/2004 ĐK

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
72
lượt xem
2
download

Hướng dẫn số 263/2004 ĐK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 263/2004 ĐK do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành để triển khai Nghị định 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 06/2004/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải trong công tác đăng kiểm xe cơ giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 263/2004 ĐK

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C ĂNG KI M VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- -------- S : 263/2004 K Hà N i, ngày 13 tháng 04 năm 2004 HƯ NG D N TRI N KHAI NGHN NNH 23/2004/N -CP C A CHÍNH PH VÀ THÔNG TƯ 06/2004/TT-BGTVT C A B GIAO THÔNG V N T I TRONG CÔNG TÁC ĂNG KI M XE CƠ GI I Tri n khai Thông tư hư ng d n s 06/2004/TT-BGTVT ngày 31/03/2004 c a B GTVT (sau ây g i là Thông tư 06) v vi c th c hi n Ngh nh 23/2004/N -CP ngày 13/01/2004 c a Chính ph (sau ây g i là Ngh nh 23), C c ăng ki m Vi t nam hư ng d n các ơn v ăng ki m xe cơ gi i th c hi n c th như sau: 1- i tư ng áp d ng: 1.1 Các i tư ng ph i áp d ng niên h n s d ng quy nh trong i m a, b, c m c 1 Ph n I Thông tư 06. i m d m c 1 Ph n I Thông tư 06 “Các lo i ôtô khác” ư c hi u là: Ôtô ch ngư i chuyên dùng (ôtô tang l , ôtô ch ngư i tàn t t, ôtô ch h c sinh, ôtô c u thương...). Khi phát sinh các trư ng h p khác chưa nêu trong i tư ng ph i áp d ng niên h n s d ng trên và cũng chưa nêu trong các i tư ng không ph i áp d ng niên h n s d ng t i m c a, b, c kho n 1 i u 2 Ngh nh 23, M c 2 Ph n I Thông tư 06, các ơn v ăng ki m báo cáo v C c KVN (Phòng Ki m nh XCG) xem xét gi i quy t. 1.2 Trong các i tư ng không ph i áp d ng quy nh niên h n s d ng, ôtô chuyên dùng nêu t i i m b m c 2 Ph n I Thông tư 06 ư c hi u là ôtô chuyên dùng nguyên b n. 2- Xác nh năm s n xu t: 2.1 ơn v Qu n lý S ch ng nh n ki m nh ( ơn v QLS ) ch u trách nhi m xác nh năm s n xu t c a ôtô do ơn v mình qu n lý. - Trong trư ng h p do c m ư ng ôtô không vào ư c ơn v QLS , thì Ch phương ti n ho c ngư i lái c n chuy n “H sơ qu n lý phương ti n” t i ơn v QLS n ơn v ăng ki m ( ơn v ) g n nh t trên cùng a phương ăng ký bi n s . ơn v này làm th t c nh p, qu n lý và ch u trách nhi m xác nh năm s n xu t (là ơn v QLS c a ôtô m i chuy n n), ng th i hàng tháng báo cáo C c KVN danh sách nh ng ôtô này. - Nh ng trư ng h p c bi t khác, các ơn v báo cáo C c KVN (Phòng Ki m nh xe cơ gi i) gi i quy t. 2.2 i v i nh ng ôtô năm s n xu t ã xác nh phù h p v i quy nh c a Thông tư 06 và Hư ng d n 244/2002 K, ã ghi trong t khai l p s và S CNK thì gi nguyên. 2.3 i v i nh ng ôtô chưa có năm s n xu t ghi trong S CNK thì ph i xác nh năm s n xu t theo quy nh c a Thông tư 06 và Hư ng d n 244/2002 K. 2.4 Trư ng h p có yêu c u xác nh l i năm s n xu t thì ơn v QLS CNK ph i ti n hành xác nh l i theo úng quy nh c a Thông tư 06 và Hư ng d n 244/2002 K.
  2. i v i các ôtô i u ch nh l i năm s n xu t theo hư ng kéo dài niên h n s d ng, hàng tháng các ơn v g i y căn c i u ch nh v Phòng Ki m nh xe cơ gi i trư c ngày m ng 05 c a tháng ti p theo. 2.5 Nh ng ôtô không có căn c xác nh năm s n xu t thì ư c coi là h t niên h n s d ng và ph i ng ng ho t ng t ngày 01/02/2005 theo quy nh t i m c 3 Ph n II Thông tư 06. 3. Th i h n hi u l c c p trong Gi y ch ng nh n và Tem ki m nh (GCN & Tem K ) iv il n ki m nh cu i cùng trư c khi ôtô h t niên h n s d ng Vi c c p th i h n ki m nh i v i “ôtô cũ” ư c th c hi n theo Quy t nh 4331/2002/Q -BGTVT. i v i l n ki m nh cu i cùng trư c khi ôtô h t niên h n s d ng th i h n ki m nh c p trong GCN và Tem K ư c xác nh căn c vào th i i m thi hành có hi u l c và l trình quy nh v niên h n c a Ngh nh 23. C th như sau:. 3.1 H t ngày 31/01/2005 Ôtô t i s n xu t trư c năm 1976 (có th i gian s d ng trên 29 năm) ôtô ch ngư i s n xu t trư c năm 1982 (có th i gian s d ng trên 23 năm) và ôtô t i, ôtô ch ngư i không căn c xác nh năm s n xu t ph i ngư ng ho t ng. Do ó khi ki m nh l n cu i cùng, các ơn v ch c p th i h n hi u l c c a GCN & Tem K n h t ngày 31/01/2005. 3.2 H t ngày 31/12/2005 các ôtô t i s n xu t năm 1976 (trên 29 năm), ôtô ch ngư i s n xu t năm 1982 (trên 23 năm) s h t niên h n s d ng. Do ó khi ki m nh l n cu i cùng, các ơn v ch c p th i h n hi u l c c a GCN & Tem K n h t ngày 31/12/2005. 3.3 H t ngày 31/01/2006 Ôtô t i s n xu t năm 1977-1978 (có th i gian s d ng trên 27 năm), ôtô ch ngư i s n xu t năm 1983 (có th i gian s d ng trên 22 năm) ph i ngư ng ho t ng. Do ó khi ki m nh l n cu i cùng, các ơn v ch c p th i h n hi u l c c a GCN & Tem K n h t ngày 31/01/2006. 3.4 H t ngày 31/12/2006 các ôtô t i s n xu t năm 1979 (trên 27 năm) và ôtô ch ngư i s n xu t năm 1984 (trên 22 năm) s h t niên h n s d ng. Do ó khi ki m nh l n cu i cùng, các ơn v ch c p th i h n hi u l c c a GCN & Tem K n h t ngày 31/12/2006. 3.5 H t ngày 31/01/2007 Ôtô t i s n xu t năm 1980-1981 (có th i gian s d ng trên 25 năm), ôtô ch ngư i s n xu t năm 1985 – 1986 (có th i gian s d ng trên 20 năm) và ôtô ch ngư i ã chuy n i công năng s n xu t trư c năm 1990 (có th i gian s d ng trên 17 năm) ph i ngư ng ho t ng. Do ó khi ki m nh l n cu i cùng, các ơn v ch c p th i h n hi u l c c a GCN & Tem K n h t ngày 31/01/2007. 3.6 T 01/02/2007 tr i: khi ki m nh l n cu i cùng, các ơn v ch c p GCN & Tem K có th i h n hi u l c n h t ngày 31/12 hàng năm i v i l n ki m nh cu i cùng trư c khi ôtô h t niên h n s d ng. 4. Thông báo danh sách ôtô s p h t niên h n s d ng 4.1 ơn v QLS l p danh sách ôtô s p và ã h t niên h n s d ng (ph l c 1) báo cáo (riêng v i C c KVN, các ơn v ph i báo cáo c b ng file d li u), c th : 4.1.1 Vào tháng 08 hàng năm, báo cáo danh sách ôtô s p h t niên h n s d ng v i C c KVN và S GTVT, GTCC. 4.1.2 Vào tháng 02 hàng năm, báo cáo danh sách ôtô ã h t niên h n s d ng v i C c KVN, S GTVT, GTCC và g i Phòng C nh sát giao thông T nh, Thành ph . 4.2 ơn v QLS thông báo cho ch phương ti n ho c lái xe có ôtô s p h t niên h n s d ng (ph l c 2) ít nh t 02 l n trong th i gian 06 tháng trư c khi ôtô h t niên h n s d ng, phương pháp thông báo c th như sau:
  3. 4.2.1 G i thông báo cho Ch phương ti n ho c lái xe khi ưa ôtô vào ki m nh hai l n cu i trư c khi h t niên h n s d ng. C th : - L n 1: g i thông báo, Ngh nh 23, Thông tư 06 và “T rơi”; - L n 2: g i thông báo. Các ơn v l p “S thông báo ôtô s p h t h n s d ng” và yêu c u Ch phương ti n ho c Lái xe ký khi m i khi nh n thông báo. Trư ng h p ôtô s p h t niên h n s d ng trong 06 tháng cu i cùng không n ơn v QLS , các ơn v g i thông báo 02 l n (ph l c 2): l n 01 trư c 03 tháng và l n 02 trư c 15 ngày khi ôtô h t niên h n s d ng. 4.2.2 Trư ng h p ôtô ư c phép ki m nh ngoài ơn v QLS hai chu kỳ cu i trư c khi ôtô s p h t niên h n s d ng, ơn v ki m nh nh ng ôtô này s g i thông báo theo quy nh trên. 4.3 Các ơn v ăng ki m niêm y t Ngh nh 23, Thông tư 06 và Hư ng d n này t i v trí d quan sát trong phòng làm th t c ki m nh k t ngày t 19/04/2004. 4.4 Hàng năm, Phòng Ki m nh xe cơ gi i t ng h p danh sách ôtô s p h t niên h n s d ng và ôtô ã h t niên h n s d ng c a c nư c C c KVN báo cáo B GTVT, UBATGT Qu c gia ch o, ng th i thông báo sang C c C nh sát Giao thông ư ng b - ư ng s t ph i h p. 5- Gi i quy t khi u n i Khi có khi u n i v năm s n xu t c a ôtô, trình t gi i quy t như sau: 5.1 ơn v QLS ti p nh n h sơ khi u n i và gi i quy t trong vòng 07 ngày làm vi c, trư ng h p có lý do chính áng c n kéo dài th i gian gi i quy t thì ph i thông báo cho Ch phương ti n, th i gian kéo dài không quá 07 ngày làm vi c. 5.2 Trư ng h p Ch phương ti n không th ng nh t v i quy t nh c a ơn v và có khi u ki n, ơn v có trách nhi m chuy n y h sơ (c h sơ do ơn v ã gi i quy t) v C c KVN (Phòng Ki m nh xe cơ gi i) xem xét gi i quy t. 6- Trách nhi m c a Ch phương ti n ho c ngư i lái 6.1 Khi gi i b n xe quá niên h n s d ng, Ch phương ti n ho c lái xe ph i “tr l i gi y ăng ký xe và bi n s cho cơ quan C nh sát giao thông” theo Quy nh t i i m 2.3 m c 2 Ph n IV Thông tư 01/2002/TT-BCA c a B Công an. 6.2 Khi ôtô h t niên h n s d ng, Gi y ch ng nh n và Tem ki m nh ương nhiên h t hi u l c, Ch phương ti n ho c lái xe ph i n p l i S CNK t i ơn v QLS . 6.3 Trình t , th t c c i t o xe ch ngư i quá niên h n s d ng thành xe t i th c hi n theo quy nh hi n hành. 6.4 Có trách nhi m b o dư ng, s a ch a duy trì tình tr ng k thu t c a ôtô theo tiêu chuNn quy nh khi tham gia giao thông ư ng b Quy nh t i Kho n 5 i u 50 Lu t Giao thông ư ng b . 7- M t s hư ng d n khác 7.1 Khi ki m nh l n cu i cùng trư c khi ôtô h t h n s d ng (k c ôtô khách kinh doanh v n t i th c hi n theo Ngh nh 92/2001/N -CP), ơn v ki m nh óng d u “Xe h t niên h n s d ng t .....” và
  4. ghi rõ ngày h t niên h n s d ng (ph l c 3) vào chéo gi a trang ti p theo trang dán Gi y CNK l n cu i cùng; trư ng h p S CNK h t trang, óng d u trên vào trang 10 “C i t o, thay i k t c u”. 7.2 Khi thu h i S CNK c a ôtô ã h t niên h n s d ng, ơn v QLS vi t biên nh n, ghi vào S Qu n lý S ki m nh, c t góc 20x20 phía bên ph i và lưu cùng “H sơ qu n lý phương ti n” c a ôtô ó. Các h sơ này lưu tr riêng và theo th t s qu n lý S c a ơn v . 7.3 Ôtô ch ngư i và ôtô khách h t niên h n s d ng c i t o thành ôtô t i, các ơn v ti n hành ki m nh ho c cho rút h sơ chuy n vùng theo quy nh. Khi ki m nh sau c i t o, Gi y ch ng nh n s dán lên trang ã óng d u “Xe h t niên h n s d ng t ...”. Trư ng h p ã thu h i, c t góc S CNK , sau khi c i t o thành xe t i, ơn v Qu n lý S s c p l i S CNK theo quy nh hi n hành ng th i ghi “Ôtô ch ngư i h t niên h n s d ng c i t o thành ôtô t i”, ký tên và óng d u vào trang 8 “ c i m khác” c a S CNK m i. Khi ã tr thành ôtô t i, ph i ch u s i u ch nh v niên h n s d ng t i m c a Kho n 1 i u 4 c a Nghi nh 23. 7.4 Ôtô chuy n i công năng nêu trong Ngh nh 23 và thông tư 06 ư c hi u là các ôtô c i t o thay i tính năng s d ng. 8- T ch c th c hi n Hư ng d n này. ư c th c hi n t 19/04/2004. C c ăng ki m Vi t Nam ngh các S GTVT, GTCC căn c vào nhi m v , ch c năng ph i h p v i C c KVN ch o các ơn v ăng ki m xe cơ gi i thu c thNm quy n qu n lý tri n khai th c hi n Ngh nh 23 c a Chính ph và Thông tư 06. Các ơn v t ch c nghiên c u, ph bi n c th n t ng cán b , nhân viên trong ơn v các n i dung c n th c hi n tri n khai th c hi n t t Ngh nh 23 và Thông tư 06. Trong quá trình th c hi n, n u còn n i dung nào chưa rõ, các ơn v trao i tr c ti p v i C c ăng ki m Vi t Nam (Phòng Ki m nh xe cơ gi i), TL: 04.7684706; FAX: 04.7684723.
Đồng bộ tài khoản