Hướng dẫn số 459/LTTC-CA

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
3
download

Hướng dẫn số 459/LTTC-CA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 459/LTTC-CA về việc thu phí trông giữ phương tiện giao thông bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Tài chính - Công an thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 459/LTTC-CA

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TP H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc LIÊN NGÀNH S TÀI ------- CHÍNH-CÔNG AN TP ----- S : 459/LTTC-CA TP. H Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2005 HƯ NG D N V VI C THU PHÍ TRÔNG GI PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG BN T M GI DO VI PH M PHÁP LU T V TTATGT TRÊN NA BÀN TP. H CHÍ MINH Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12/12/2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho Thành ph H Chí Minh Căn c Thông tư s 15/2003/TT-BTC ngày 3/7/2003 c a B Tài chính v hư ng d n t m phí gi xe p, xe máy, ôtô b t m gi do vi ph m pháp lu t v TTATGT. Th c hi n Quy t nh s 231/2004/Q -UB ngày 11/20/2004 c a B Tài chính v hư ng d n ban hành m c thu phí trông gi phương ti n giao thông b t m gi do vi ph m pháp lu t v TTATGT trên a bàn Thành ph H Chí Minh; công văn s : 7390/UB- T ngày 22/12/2004 c a UBND.TP v/v ch p thu n t l 100% trích l i ti n thu phí trông gi phương ti n b t m gi do vi ph m pháp lu t v giao thông. Liên S Tài chính – Công an Thành ph hư ng d n vi c thu và s d ng phí trông gi phương ti n b t m gi do vi ph m pháp lu t v TTATGT trên a bàn thành ph như sau: 1. i tư ng n p phí: i tư ng n p phí trông gi phương ti n giao thông là ngư i s d ng phương ti n giao thông vi ph m pháp lu t v tr t t an toàn giao thông b t m gi phương ti n giao thông. 2. V m c thu: (Theo danh m c ban hành kèm theo quy t nh 231/2004/Q -UB ngày 11/10/2004) Ngoài ra, xin lưu ý m t s i m như sau: - i v i các l ai xe ôtô vi ph m c n s d ng phương ti n cNu, kéo v nơi t m gi thì ngư i vi ph m ph i thanh tóan thêm chi phí cNu, kéo xe theo th c t . - i v i phương ti n giao thông b t m gi ưa vào các bãi trông gi phương tiên c a các ơn v chuyên doanh trông gi phương ti n thì m c thu bao g m c thu GTGT theo quy nh. - i v i phương ti n giao thông b t m gi , ưa vào các kho, bãi c a ơn v ra quy t nh t m gi phương ti n thì m c thu không bao g m thu GTGT quy nh i v i d ch v trông gi phương ti n.
  2. - Trư ng h p phương ti n giao thông b t m gi nhưng sau ó xác nh ngư i s d ng phương ti n giao thông là không có l i trong vi c vi ph m pháp lu t v TTATGT thì ngư i s d ng phương ti n giao thông không ph i n p phí trông gi phương ti n . N u ngư i s d ng phương ti n ã n p thì ơn v t ch c t ch c ph i thu hòan tr l i ti n phí cho ngư i s d ng phương ti n. 3. V ch ng t thu phí: - Biên lai thu phí trông gi phương ti n vi ph m do C c Thu thành ph , Chi c c Thu qu n, huy n phát hành. 4. V qu n lý s d ng ti n phí thu ư c: 4.1 N i dung chi: chi ti n thuê kho, thuê m t b ng phương ti n vi ph m – ti n v n chuy n phương ti n vi ph m t nơi vi ph m v tr s các ơn v và t kho t m gi c a các ơn v n kho t m gi xe - ti n b c x p phưong ti n - ti n b o v trông coi, b o v kho - ti n PCCC, i n, nư c cho phương ti n và chi phí phát sinh cho công tác này. 4.2 M c thu phí trông gi pương ti n giao thông b t m gi do ngư i i u khi n phương ti n giao thông vi ph m thanh toán cho ngư i trông gi . N u quá th i h n mà theo lu t nh mà ngư i i u khi n phương ti n không n làm th t c thanh toán nh n l i phương ti n thì x lý theo quy nh t i kh an 1 i u 61 pháp l n x lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 07 năm 2002 và Thông tư hư ng d n s 72/2004/TT- BTC ngày 15/07/2004 c a B Tài chính v “Hư ng d n vi c qu n lý và x lý phương ti n t ch thu sang công qu Nhà nư c do vi ph m hành chính”. 4.3 T ng s ti n thu ư c sau khi kh u tr hi phí nh kỳ, ph n còn l i ư c nh p vào ti n x ph t vi ph m hành chính v giao thông mà ơn v ư c s d ng. - Trư ng h p t ng s ti n thu ư c không bù chi phí nh kỳ thì dùng kho n ti n x ph t vi ph m hành chính v giao thông ơn v ư c s d ng mà bù chi. 5. V phân c p qu n lý ti n thu phí và thanh toán ti n chi phí: 5.1 ơn v công an t ch c thu thu c c p nào thì ư c gi ti n t i ơn v ó và chi theo các n i dung quy nh t i i m 4.1, cu i năm 2005 quy t tóan v i cơ quan tài chính và cơ quan thu cùng c p, c th : - Công an Thành ph ch u trách nhi m liên h v i S Tài chính , C c Thu kê khai biên lai thu phí, quy t tóan các kho n chi c a các phòng tr c thu c. - Công an qu n, huy n ch u trách nhi m liên h v i Phòng Tài chính K ho ch, Chi c c Thu qu n, huy n kê khai ăng ký biên lai thu phí và quy t toán các kho n chi c a CSGT-TT-C qu n, huy n. 5.2 Sau khi ơn v Công an ư c duy t quy t toán, cơ quan tài chính làm th t c ghi thu, ghi chi theo chương l i kho n m c tương ng, ng th i Phòng Tài chính K h ach và Công an qu n, huy n l p báo cáo v S Tài chính và Công an thành ph sơ k t trình UBND.TP xem xét trình H ND quy t nh cho năm ti p theo.
  3. 6. T ch c th c hi n: Hư ng d n này ch áp d ng t khi có hi u l c ban hành n h t năm 2005 (theo văn b n 7930/UB- T ngày 22/12/2004), k t năm 2006 s có hư ng d n l i theo ch trương c a y ban nhân dân thành ph . - nhanh chóng tri n khai, Công an thành ph và Công an các qu n, huy n căn c vào th c t xe vi ph m ang t m gi và chi phí cho công tác này l p k ho ch d toán các kho n chi phí và biên lai thu phí năm 2005 g i S Tài chính C c Thu thành ph ( i v i Công an thành ph ), g i Phòng Tài chính K ho ch - Chi c c Thu qu n, huy n ( i v i Công an qu n, huy n) ư c nh n biên lai thu phí và ư c hư ng d n quy t toán nh kỳ theo quy nh tài chính hi n hành. - Căn c văn b n hư ng d n liên ngành, ngh các cơ quan, ơn v có liên quan ph i h p tri n khai th c hi n. KT. GIÁM C S TÀI CHÍNH KT. GIÁM C CATP PHÓ GIÁM C PHÓ GIÁM C Ph m Th Kim L Lê ông Phong Nơi nh n: - TT UBND.TP - KBNN.TP ( ph i h p) - UBND qu n, huy n - Lưu STC-CATP

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản