Hướng dẫn số 486b/TY-DT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
45
lượt xem
5
download

Hướng dẫn số 486b/TY-DT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 486b/TY-DT về giám sát sau tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt I năm 2009 do Cục Thú y ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 486b/TY-DT

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM C C THÚ Y c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 486 b/TY-DT Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 2009 HƯ NG D N GIÁM SÁT SAU TIÊM PHÒNG V C XIN LMLM T I NĂM 2009 Nh m ti p t c ánh giá hi u qu c a v c xin ư c s d ng trong Chương trình Qu c gia kh ng ch và thanh toán b nh L m m long móng (LMLM) giai o n 2008-2010, C c Thú y hư ng d n giám sát sau tiêm phòng v c xin LMLM năm 2009 c th như sau: 1/ M c ích: ánh giá ng u nhiên t l tiêm phòng, áp ng mi n d ch c a các àn trâu, bò t i các vùng kh ng ch và vùng m theo Chương trình qu c gia kh ng ch và thanh toán b nh LMLM năm 2009. 2/ i tư ng l y m u: Trâu, bò t i các a phương (vùng kh ng ch và vùng m) b t bu c ph i tiêm phòng. 3/ Ph m vi l y m u: L y m u trâu, bò t i 60 (trong t ng s 641) xã, phư ng, th tr n ã ư c C c Thú y ch n ng u nhiên t 15 t nh thu c vùng kh ng ch và vùng m, g m: B c K n, Cao B ng, Ninh Bình, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên - Hu , Qu ng Nam, Phú Yên, Kon Tum, Long An, Bình Phư c, An Giang, Kiên Giang. Danh sách các xã ã ư c ch n ng u nhiên t i Ph l c 1 ính kèm. Trư ng h p các xã ư c l a ch n không có s lư ng gia súc theo yêu c u thì l y b sung t i các xã xung quanh thu c ph m vi tiêm phòng li n k . 4/ Lo i m u: Huy t thanh trâu, bò 5/ S lư ng m u c n l y: - S thôn, p c n l y m u là: t 3-5 thôn/m t xã ho c phư ng, th tr n - S lư ng trâu, bò c n l y trong m i xã, phư ng, th tr n là: 30 con T ng s m u c a các a phương c n l y là: 1.800 (60 xã x 30 con/xã) 6/ Cách th c l y m u:
 2. - Ch n ng u nhiên 3-5 thôn, p trong m t xã, phư ng, th tr n. - ánh s th t s 1, 2, 3… t t c s lư ng trâu, bò trong 3-5 thôn, p ã ư c ch n, sau ó ch n ng u nhiên 30 con trâu, bò l y m u. 7/ Th i i m l y m u: sau ít nh t 01 tháng k t khi bò ư c tiêm phòng theo quy nh; th c hi n t 1/2009 trong tháng 4-5. 8/ T ch c l y m u, b o qu n, v n chuy n và xét nghi m m u: a/ T ch c l y m u: Các ơn v ư c giao nhi m v giám sát sau tiêm phòng ch u trách nhi m t ch c tri n khai vi c l y m u, hư ng d n b o qu n m u và xét nghi m m u, c th như sau: - Căn c k ho ch giám sát ư c giao, ơn v xây d ng k ho ch, c cán b ph i h p v i Chi c c Thú y các t nh, thành ph tr c ti p l y m u; Trong trư ng h p phòng thí nghi m không có nhân l c tr c ti p n t ng a phương l y m u thì có th h p ng v i Chi c c Thú y các t nh l y m u. ơn v có trách nhi m hư ng d n, quán tri t yêu c u trong vi c l y m u m b o i tư ng ư c l y m u, s lư ng, ch t lư ng m u, th i gian, k thu t b o qu n và v n chuy n m u theo úng quy nh. - Vi c l y m u máu và ch t huy t thanh ư c th c hi n theo tiêu chuNn hi n hành. - Ngư i tr c ti p l y m u có trách nhi m thu th p thông tin theo Biên b n l y m u ính kèm (Ph l c 2), photo m t b n g i kèm m u xét nghi m. b/ B o qu n và v n chuy n m u: M u trong quá trình l y và v n chuy n n phòng thí nghi m c n ư c b o qu n nhi t l nh (4oC). Trư ng h p l y m u nhưng không có i u ki n g i ngay n các phòng thí nghi m thì m u c n ư c b o qu n ngăn á t l nh ho c t âm sâu. c/ Giao nh n m u: ư c áp d ng trong trư ng h p ký h p ng l y m u v i Chi c c Thú y các t nh, thành ph . Khi giao nh n m u, Chi c c Thú y các t nh, thành ph và phòng thí nghi m ph i l p Biên b n b n giao m u theo m u ính kèm (Ph l c 3). d/ Xét nghi m m u và tr l i k t qu xét nghi m: Ch m nh t trong vòng 01 tu n k t khi nh n ư c m u xét nghi m, cơ quan ư c giao trách nhi m xét nghi m m u ph i tr l i k t qu cho cho ơn v g i m u và cơ s ư c l y m u. / T ng h p và báo cáo k t qu giám sát - Nh p thông tin t Biên b n l y m u vào cơ s d li u c a mình, gán mã s m u, qu n lý s li u, phân tích và ánh giá k t qu xét nghi m.
 3. - Các phòng thí nghi m ph i th c hi n nghiêm túc ch báo cáo: Hàng tu n, báo cáo b ng văn b n, b ng h th ng LabNet v k t qu phân tích, ánh giá giám sát v ti n chương trình giám sát trư c 15h00 ngày Th 6 hàng tu n. Trong vòng 01 tu n sau khi k t thúc chương trình giám sát ph i có báo cáo t ng h p toàn b chương trình giám sát. 9/ Phương pháp xét nghi m và tiêu chí ánh giá: Xác nh ngư ng kháng th b o h LMLM các type O và type A b ng phương pháp ELISA. Th c hi n 02 xét nghi m t i n ng pha loãng 1/64 i v i m i m u giám sát theo tiêu chí ánh giá c a phòng thí nghi m tham chi u qu c t Pirbright v LMLM. Như v y, i v i m i m u giám sát c n th c hi n 04 ph n ng (xác nh ngư ng b o h các type O và type A/m u * 2 l n = 4 ph n ng). T ng s xét nghi m là: 1800 m u x 4 xét nghi m = 7200 xét nghi m. 10/ Phân công trách nhi m: a/ Trách nhi m l y m u và xét nghi m: TT T nh ư c giám sát ơn v ch u M uc n ư c Ghi chú trách nhi m g i n phòng l ym u thí nghi m ư c ch nh 1 Ninh Bình Cơ quan Thú y Trung tâm Trong trư ng vùng I ChNn oánThú h p ơn v y Trung ương ư c giao trách 2 Cao B ng, B c K n Cơ quan Thú y nhi m l y m u vùng II (Ư c tính 1.170 không có 3 Ngh An, Hà Tĩnh, Cơ quan Thú y m u trâu, bò t nhân l c tr c Qu ng Tr , Qu ng Bình, vùng III 39 xã, phư ng, ti p n t ng Th a Thiên Hu th tr n) a phương l y m u thì có 6 Qu ng Nam, Phú Yên Cơ quan Thú y Cơ quan Thú y th h p ng vùng IV vùng VI v i Chi c c 7 Long An, Bình Phư c Cơ quan Thú y Thú y t nh (Ư c tính: 630 vùng VI l y m u xét m u trâu, bò t nghi m 8 An Giang, Kiên Giang Cơ quan Thú y 21 xã, phư ng, vùng VII th tr n) b) Trách nhi m phân tích xét nghi m và báo cáo k t qu giám sát: Trung tâm ChNn oán Thú y Trung ương và Cơ quan Thú y vùng VI ch u trách nhi m phân tích xét nghi m và báo cáo k t qu giám sát. 11/ Kinh phí th c hi n: Căn c s m u ư c giao, các Cơ quan Thú y vùng (tr vùng V) và Trung tâm ChNn oán Thú y Trung ương l p d trù kinh phí báo cáo C c Thú y thNm nh d toán và
 4. phê duy t. Các ơn v ư c giao trách nhi m giám sát ph i hoàn t t các th t c thanh quy t toán theo quy nh. Trong quá trình th c hi n các ơn v ch ng xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n; ch ng ph i k t h p tri n khai có hi u qu , úng quy nh các n i dung hương d n. Trư ng h p có vư ng m c thì các ơn v báo cáo b ng văn b n v C c Thú y k p th i x lý và i u ch nh nh m tri n khai th c hi n chương trình giám sát t hi u qu cao. KT. C C TRƯ NG PHÓ C C TRƯ NG Nơi nh n: - B NN và PTNT ( báo cáo); - Trung tâm ChNn oán TYTƯ; - Các Cơ quan Thú y Vùng; - Chi c c Thú y các t nh: B c K n, Cao B ng, Ninh Bình, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên - Hu , Qu ng Nam, Phú Yên, Kon Tum, Long An, Bình Phư c, An Giang, Kiên Giang; Hoàng Văn Năm - Phòng Tài chính; - Lưu DT, VT. PH L C 1 DANH SÁCH CÁC XÃ Ư C L A CH N NG U NHIÊN TI N HÀNH L Y M U GIÁM SÁT SAU TIÊM PHÒNG V C XIN LMLM TT Tên xã, phư ng, th tr n Tên huy n Tên t nh 1. X. Vĩnh H i ông H. An PHú An Giang 2. X. Long Phú H. Tân Châu An Giang 3. X. Vĩnh Hòa H. Tân Châu An Giang 4. X. Vĩnh L c H. An PHú An Giang 5. X. Lam Sơn H. Na Rì B cC n 6. X. Kim H H. Na Rì B cC n 7. X. Trung Hoà H. Ngân Sơn B cC n 8. X. Ân Tình H. Na Rì B cC n 9. X. Phú Ri ng H. Phư c Long Bình Phư c 10. X. L c Thi n H. L c Ninh Bình Phư c 11. X. L c Khánh H. L c Ninh Bình Phư c 12. X. Phư c Minh H. Phư c Long Bình Phư c 13. X. Phú Nghĩa H. Phư c Long Bình Phư c
 5. 14. X. c H ng H. Trùng Khánh Cao B ng 15. X. Ng c Chung H. Trùng Khánh Cao B ng 16. Tt. ông Khê H. Th ch An Cao B ng 17. X. Kim ng H. Th ch An Cao B ng 18. X. Sơn Ti n H. Hương Sơn Hà Tĩnh 19. X. Hương Quang H. Vũ Quang Hà Tĩnh 20. X. Sơn Ninh H. Hương Sơn Hà Tĩnh 21. X. Ân Phú H. Vũ Quang Hà Tĩnh 22. X. Hòa i n H. Kiên Lương Kiên Giang 23. X. Bình Tr H. Kiên Lương Kiên Giang 24. X. k Pék H. k Glei Kon Tum 25. X. k Trăm H. k Tô Kon Tum 26. X. k Trăm H. k Tô Kon Tum 27. X. Th nh Hưng H. M c Hóa Long An 28. X. M Bình H. c Hu Long An 29. X. Bình Thành H. c Hu Long An 30. Tt. Mư ng Xén H. Kỳ Sơn Ngh An 31. X. M Lý H. Kỳ Sơn Ngh An 32. X. Ti n Phong H. Qu Phong Ngh An 33. X. H u Khuông H. Tương Dương Ngh An 34. X. Qu Sơn H. Qu Phong Ngh An 35. X. Yên Na H. Tương Dương Ngh An 36. X. Qu ng L c H. Nho Quan Ninh Bình 37. X. Kỳ Phú H. Nho Quan Ninh Bình 38. X. Sơn Thành H. Nho Quan Ninh Bình 39. X. Sơn Lai H. Nho Quan Ninh Bình 40. X. An Nghi p H. Tuy An Phú Yên 41. X. Sông Hinh H. Sông Hinh Phú Yên 42. X. An Th ch H. Tuy An Phú Yên 43. X. Ea Trol H. Sông Hinh Phú Yên 44. X. Tân Tr ch H. B Tr ch Qu ng Bình 45. Tt. ng Lê H. Tuyên Hóa Qu ng Bình 46. X. Liên Tr ch H. B Tr ch Qu ng Bình
 6. 47. X. Th ch Hóa H. Tuyên Hóa Qu ng Bình 48. X. i Lãnh H. iL c Qu ng Nam 49. X. La êê H. Nam Giang Qu ng Nam 50. X. c pre H. Nam Giang Qu ng Nam 51. X. i Phong H. iL c Qu ng Nam 52. X. Vĩnh Th ch H. Vĩnh Linh Qu ng Tr 53. X. A Xing H. Hư ng Hóa Qu ng Tr 54. X. a Krông H. a Krông Qu ng Tr 55. X. Vĩnh Long H. Vĩnh Linh Qu ng Tr 56. X. A Dơi H. Hư ng Hóa Qu ng Tr 57. X. Hương Sơn H. Nam ông Th a Thiên Hu 58. X. H ng H H. A Lư i Th a Thiên Hu 59. X. H ng Qu ng H. A Lư i Th a Thiên Hu 60. X. Thư ng Nh t H. Nam ông Th a Thiên Hu DANH SÁCH CÁC XÃ C N L Y M U G I TRUNG TÂM CH N OÁN THÚ Y TRUNG ƯƠNG PHÂN TÍCH, ÁNH GIÁ TT Tên xã, phư ng, th tr n Tên huy n Tên t nh 1. X. Lam Sơn H. Na Rì B cC n 2. X. Kim H H. Na Rì B cC n 3. X. Trung Hoà H. Ngân Sơn B cC n 4. X. Ân Tình H. Na Rì B cC n 5. X. c H ng H. Trùng Khánh Cao B ng 6. X. Ng c Chung H. Trùng Khánh Cao B ng 7. Tt. ông Khê H. Th ch An Cao B ng 8. X. Kim ng H. Th ch An Cao B ng 9. X. Sơn Ti n H. Hương Sơn Hà Tĩnh 10. X. Hương Quang H. Vũ Quang Hà Tĩnh 11. X. Sơn Ninh H. Hương Sơn Hà Tĩnh 12. X. Ân Phú H. Vũ Quang Hà Tĩnh 13. Tt. Mư ng Xén H. Kỳ Sơn Ngh An 14. X. M Lý H. Kỳ Sơn Ngh An
 7. 15. X. Ti n Phong H. Qu Phong Ngh An 16. X. H u Khuông H. Tương Dương Ngh An 17. X. Qu Sơn H. Qu Phong Ngh An 18. X. Yên Na H. Tương Dương Ngh An 19. X. Qu ng L c H. Nho Quan Ninh Bình 20. X. Kỳ Phú H. Nho Quan Ninh Bình 21. X. Sơn Thành H. Nho Quan Ninh Bình 22. X. Sơn Lai H. Nho Quan Ninh Bình 23. X. Tân Tr ch H. B Tr ch Qu ng Bình 24. Tt. ng Lê H. Tuyên Hóa Qu ng Bình 25. X. Liên Tr ch H. B Tr ch Qu ng Bình 26. X. Th ch Hóa H. Tuyên Hóa Qu ng Bình 27. X. i Lãnh H. iL c Qu ng Nam 28. X. La êê H. Nam Giang Qu ng Nam 29. X. c pre H. Nam Giang Qu ng Nam 30. X. i Phong H. iL c Qu ng Nam 31. X. Vĩnh Th ch H. Vĩnh Linh Qu ng Tr 32. X. A Xing H. Hư ng Hóa Qu ng Tr 33. X. a Krông H. a Krông Qu ng Tr 34. X. Vĩnh Long H. Vĩnh Linh Qu ng Tr 35. X. A Dơi H. Hư ng Hóa Qu ng Tr 36. X. Hương Sơn H. Nam ông Th a Thiên Hu 37. X. H ng H H. A Lư i Th a Thiên Hu 38. X. H ng Qu ng H. A Lư i Th a Thiên Hu 39. X. Thư ng Nh t H. Nam ông Th a Thiên Hu DANH SÁCH CÁC XÃ C N L Y M U G I CƠ QUAN THÚ Y VÙNG VI PHÂN TÍCH, ÁNH GIÁ TT Tên xã, phư ng, th tr n Tên huy n Tên t nh 1. X. Vĩnh H i ông H. An PHú An Giang 2. X. Long Phú H. Tân Châu An Giang 3. X. Vĩnh Hòa H. Tân Châu An Giang
 8. 4. X. Vĩnh L c H. An PHú An Giang 5. X. Phú Ri ng H. Phư c Long Bình Phư c 6. X. L c Thi n H. L c Ninh Bình Phư c 7. X. L c Khánh H. L c Ninh Bình Phư c 8. X. Phư c Minh H. Phư c Long Bình Phư c 9. X. Phú Nghĩa H. Phư c Long Bình Phư c 10. X. Hòa i n H. Kiên Lương Kiên Giang 11. X. Bình Tr H. Kiên Lương Kiên Giang 12. X. k Pék H. k Glei Kon Tum 13. X. k Trăm H. k Tô Kon Tum 14. X. k Trăm H. k Tô Kon Tum 15. X. Th nh Hưng H. M c Hóa Long An 16. X. M Bình H. c Hu Long An 17. X. Bình Thành H. c Hu Long An 18. X. An Nghi p H. Tuy An Phú Yên 19. X. Sông Hinh H. Sông Hinh Phú Yên 20. X. An Th ch H. Tuy An Phú Yên 21. X. Ea Trol H. Sông Hinh Phú Yên PH L C 2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh Phúc ---------- ( a danh),……..ngày…….tháng………năm…… BIÊN B N L Y M U XÉT NGHI M GIÁM SÁT SAU TIÊM PHÒNG LMLM 1/ Thông tin v cán b thú y tr c ti p l y m u: - H và tên: ……………………………………………………………. - Cơ quan: …………………………… i n tho i (n u có):…….…… 2/ Thông tin v ch gia súc: - H và tên : ……………………………………………………………..
 9. - a ch :………………………………… i n tho i (n u có):….….….. 3/ Thông tin v àn gia súc và tiêm phòng: Loài S lư ng S ã ư c tiêm phòng Th i gian tiêm phòng Trâu Bò L n Khác 4/ Thông tin v m u: - T ng s m u:…………………….; Th i gian l y m u:……………… - Ch gia súc có ư c nh n ti n l y m u không?: Có O Không O N u có thì nh n bao nhiêu?:……….. 5/ Nh ng i u lưu ý khác (n u có): …………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………... XÁC NH N C A CH GIA SÚC XÁC NH N C A NGƯ I (Ký xác nh n, ghi rõ h và tên) Ư C GIAO TRÁCH NHI M L Y M U (Ký xác nh n, ghi rõ h và tên) XÁC NH N C A CƠ QUAN Ư C GIAO TRÁCH NHI M T CH C TH C HI N L Y M U* (Ký xác nh n, ghi rõ h tên và óng d u) * Ghi chú: + N u ơn v thu c C c Thú y t ch c l y m u thì do th trư ng ơn v ó ký, óng d u + N u Chi c c Thú y t ch c l y m u theo h p ng thì Lãnh o Chi c c Thú y ký, óng d u
 10. PH L C 3 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh Phúc ---------- ( a danh),……..ngày…….tháng………năm…… BIÊN B N BÀN GIAO M U XÉT NGHI M LMLM 1/ i di n bên giao m u: - H và tên: …………………………………………………………….. - Cơ quan:………………………...…… i n tho i (n u có):…….….. 2/ i di n bên nh n m u: - H và tên : ………..………………………………………………….. - a ch :……………………………… i n tho i (n u có):….….….. 3/ Thông tin v m u: a i ml ym u T ng s m u Th i i m l y m u Th i i m gia súc (thôn, p, xã) ư c tiêm phòng - Hình th c b o qu n, v n chuy n m u khi bàn giao ( ngh g ch chéo vào m t trong các ô sau ây): Thùng á O Xe l nh O Phương ti n khác O - Ch t lư ng chung c a m u khi bàn giao (d a vào c m quan nh n xét): ……...…………………………………………………………………............ 4/ Nh ng lưu ý khác (n u có):
 11. ……………………................................................................................... ……………………................................................................................... XÁC NH N C A BÊN GIAO XÁC NH N C A BÊN NH N M U M U (Ký xác nh n, ghi rõ h tên và óng d u) (Ký xác nh n, ghi rõ h và tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản