Hướng dẫn thiết lập mạng máy tính đĩa cứng ảo

Chia sẻ: A Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
137
lượt xem
49
download

Hướng dẫn thiết lập mạng máy tính đĩa cứng ảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thích hợp cho các phòng máy đào tạo , phòng internet Công nghệ BXP được các trung tâm đào tạo tin học ; các phòng máy tính cho thuê đã ứng dụng từ vài năm gần đây

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn thiết lập mạng máy tính đĩa cứng ảo

  1. Höôùng daãn thieát laäp Maïng.maùy tính ñaõ cöùng aûo ( BXP Drivre Technology_BXP) Thích hoïp cho caùc phoøng maùy ñaøo taïo ; phoøng Internet . - Giôùi thieäu coâng ngheä : Coâng ngheä BXP ñöôïc caùc Trung taâm ñaøo taïo tin hoïc ; caùc phoøng maùy tính cho thueâ ñaõ öùng duïng töø vaøi naêng gaàn ñaây. Tuy nhieân vieäc thieát keá vaø xaây döïng khoâng ñöôïc coâng boá roäng raõi ñeå ngöôøi duøng bieát ,ñaëc bieät laø caùc Baïn sinh vieân , hoïc sinh , vaø nhöõng ngöôøi tuï hoïc say meâ nghieân cöùu töï xaây döïng cho mình moät maïng maùy tính tieát kieäm , hieäu quaû . Vôùi BXP , baïn khoâng caàn phaûi trang bò oå ña cöùng cho caùc maùy traïm maø baïn vaãn coù moät phoøng maùy tính hoaït ñoäng hieäu quaû , ñaùp öùng yeâu caàu cuûa ngöôøi duøng vôùi caùc tính naêng : ñoïc ghi file , xoùa file , chaïy caùc öùng duïng vaên phoøng , Intemet share ... vaø caû yeâu caàu phaân hoaïch ( Fdisk ) hay ñònh daïng ( Format ) ñaê cöùng nhö vôùi oå da cöùng vaät lyù . Moät ñieàu ñaëc bieät laø tieát kieäm vaø hieäu quaû , nhöng laïi deã baûo trì , söûa chöõa vaø môû roäng , maø khoâng caàn ñoøi hoûi ngöôøi quaûn trò phaûi coù kieán thöùc saâu veà maùy tính vaø lónh vöïc maïng maùy tính - Caùc tính naêng ; - Ñìa cöùng aûo coù toác ñoä truy xuaát cao , coù dung löôïng toái ña cho moãi disk khoaûng 2 Gb - Khôûi ñoäng Heä ñieàu haønh Windows 98/2000 baèng coâng ngheä Boot Rom nhanh nhö maùy tính thoâng thöôøng coù gaén dóa cöùng . - Cho pheùp hoaït ñoäng ñaày ñuû caùc öùng duïng thoâng thöôøng : Microsoft OMCE 97 /2000 : ( Word, Excel , Power point , Access ) , ~ Caùc chöông trình tieän ích.: Neùn file ; dòch maùy Anh - Vieät ;hoïc tieáng Anh , Font Tieáng vieät Unicode - TCVN 6909 ;boä goõ Viettkey 2000 /Unikey ; Games ... - Caùc coâng cuï laäp trình : Pascal ; Foxpro ; Visual basic ; Delphi ; Visual C . Intemet Share , Web Local ; Mai Local . - Chia seû taøi nguyeân : CD ROM ; Folder ; Printer . - Öu ñieåm : - Deã baûo trì : Chæ caàn 01 phuùt baïn coù theå phuïc hoài laïi maùy traïm laøng vieäc bình thöôøng neáu coù söï coá ñoái vôùi caùc phaàn meàm . ( khoâng toán thôøi gian caøi ñaët ) , - Deã quaûn trò : Cho pheùp chia seû taøi nguyeân , thoâng tin töø server ñeán traïm laøm vieäc vaø ngöôïc laïi - Giuùp giaùo vieân vaø ngöôøi quaûn trò deã daøng trong coâng vieäc ñaøo taïo , thi cöû . - Deã môû roäng : baïn coù theå caøi ñaët theâm caùc trình öùng duïng khaùc theo nhu
  2. caàu coâng vieäc Yeâu caàu thieát bò vaø phaàn meàm . * Maùy chuû (Server) : Pentium III hoaëc Pentiunl 4 - l ghz . More DIMM RAM : >= 512 Mb Ram ; HDD : 40 Gb ATA 1OO hoaëc 80 GB ATA 1OO/133 ( Tuøy soá löôïng traïng laøng vieäc ) NIC : 1O/1OO ; Boot Rom ( Linkpro -'realtek 8139© ) Heä ñieàu haønh :Windows 2000 server / Windpws NT,. * Maùy traïm (Workstation ): toái thieåu Pentium 200 ; DIMM Ram : toái thieåu : 64 MB . NIC : LO/1OO PCI (Linkpro Realtek , Boot ROM .) * SWITCH : Linkpro / Cnet LO/1OO : 8/16 port /24 port .( Neáu baïn chæ caàn laøm moät maïng goàm 2 maùy tính,chuyeán ñeå nghieân cöùu vaø thöïc nghieäm caùc öùng duïng treân maïng thì khoâng caàn phaûi coù thieát bò naøy ; Baïn chæ caàn noái cap giöõa 2 maø tính , /oaïi cap xoaén goàm 4 caëp 8 sôïi vaø 2 ñaàu noái Rj45 . Khi mua daây vaø ñaàu noái , baïn nhôø dòch vuï baám giuùp ) . BXP Coâng cuï : Hieän nay coù moät soá phaàn meàm hoã trôï thöïc hieän BXP , Baïn cuõng coù theå tìm thaáy treân ñòa CD Software taïi caùc cöûa haøng baùn ñóa . Khi söû duïng phaàn meàm naøy , neáu baïn söû duïng loaïi Card maïng ( NIC ) cuûa haõng 3 Com (chíp 3 Com 905C ) thì baïn khoâng caàn phaûi mua Rom Boot . Loaïi card naøy ñaét tieàn neân baïn coù theå söû duïng caùc loaïi card reû tieàn hôn nhö Linkpro ; Cnet . . . vaø baïn phaûi mua theâm ROM boot ñeå gaén leân . ( ROM boot naøy hoã trôï Boot PXE V2.0 dung löôïng 256K , baïn coù theå mua taïi caùc dòch vuï vi tính .) Höôùng daãn caøi ñaët : Caøi ñaët windows 2000 Server (yeâu caàu phaûi co card maïng) - BXP hoaït ñoäng treân moâi tröôøng Windows NT /Windows 2000 Server .Do ñoù baïn phaûi caøi ñaët heä ñieàu haønh Windows 2000 Server leân maùy tính maø baïn choïn laøm maùy chuû . Neáu baïn ñaõ bieát caøi ñaët heä ñieàu haønh maïng vaø coù kieán thöùc caên baûn veà maïng thì vieäc naøy khoâng khoù Neáu baïn laø ngöôøi chöa bieát gì thì cuõng khoâng sao , xin ñöôïc höôùng daãn baïn moät vaøi thao taùc cô baûn : Ñaët CD chöùa boä caøi ñaët Windows 2000 Server vaøo oå vaø boot maùy tính tö ø da naøy . Phaàn caøi ñaët seõ thöïc hieän töï ñoäng , baïn chæ caàn nhaán Next ñeå tieáp tuïc khi coù yeâu caàu Caùc muïc baïn caàn löu yù ñoù laø : heä ñieàu haønh yeâu caàu baïn taïo moät Partition ñeå chöùa heä ñieàu haønh , baïn taïo moät Partition coù kích thöôùc khoaûng 2 Gb vaø ñònh daïng theo chuaån NTFS ; ñaët teân cho maùy tính vaøo Computer Nam ; maät khaåu cho ngöôøi Quaûn trò vaøo Password Administrator
  3. (boû qua vaø ñaët sau cuõng ñöôïc , neáu ñaët thì phaûi ghi nhôù ) . Ñeán muïc Networking Settings , choïn Custom Settings vaø choïn thuoäc tính (nuùt Propertiers ) cho muïc Intemet protocol (TCP/IP) vôùi ñòa chæ cho maùy chuû (IP Address )laø : 192.168.1OO.l (Ñaây laø ñòa chæ maïng thuoäc lôùp C ) ; phaàn Subnet mask ( maët naï maïng con ) töï ñoäng ñöôïc caäp nhaät : 255.255.255.0 . Keát thuùc ( Finish ) , baïn khôûi ñoäng laïi maùy tính ñeå heä thoáng ñöôïc caäp nhaät - Sau khi ñaõ caøi ñaët xong Windows 2000 Server , baïn phaûi caáp phaùt ñòa chæ ñoäng DHCP ( Dynanlic Host Configuration Protocol ) cho caùc traïng laøm vieäc ñaêng nhaäp vaøo maïng baèng caùch töø cöûa soå Windows 2000 Configure your computer , baïn choïn Networking , choïn DHCP ; hoaëc Settings -> Control Panel -> DHCP .Taïi maøn hình DHCP , choïn Menu Action , choïn New Scope , nhaäp teân vaø caáp phaùt phaïm vi ñòa chæ cho caùc maùy traïm thuoäc phaïm vi baét ñaàu töø 192.168.1OO.2 ñeán 192.168.1OO.1OO tuyø vaøo soá löôïng traïm laøng vieäc . Caøi ñaët BXP : Phaàn meàm BXP ñöôïc löu treân CD, baïn chæ caàn môû oå CD vaø Double Click mouse leân file exe, baïn choïn Run BXP Installation töø cöûa soå naøy ñeå baét ñaàu caøi ñaët Baïn cuõng coù theå chaïy töø File Setup.e treân thö muïc. Sau khi caøi ñaëc song, trong cöûa soá Control Panel seõ coù theâm 3 bieåu töôïng : 3com BOOTP ; 3COM PXE ; venturcom TFTP service ; BXP Böôùc tieáp baïn phaûi caáu hình cho caùc thaønh phaàn cuûa BXP nhö sau : Caáu hình cho 3com PXE (Server) , Töø cöûa soå Control Panel , Double Click leân bieåu töôïng 3com PXE , moät thoâng baùo hieån thò nhaéc nhôû dòch vuï naøy ( PXE Service ) chöa chaïy , baïn coù muoán khôûi ñoäng noù hay khoâng , baïn choïn Yes ñeå khôûi ñoäng . Töø hoäp thoaïi 3COM, taïi Options Tab , baïn chaéc raèng file BOOTPTAB naèm trong thö muïc C:\program file\ VENTURCOM\BXP\Tftpboot \TFTPBOOT ; taïi Network Adapters tab click choïn ñòa chæ Server maø tröôùc ñoù baïn ñaõ nhaäp ôû phaàn caøi ñaët . Choïn OK ñeå löu laïi Caáu hình cho 3com TFTP (Server) Töông töï töø hoäp thoaïi 3com TFTP , baïn click mouse vaøo caùc theû : File Transfer xem muïc Check box Transmit secure mode ñaõ ñöôïc choïn ; Theû Network Cards : ñòa chæ IP server ñaõ ñöôïc choïn . Click OÛK ñeå löu laïi . Caáu hình cho BXP IO Service Preferences (l/o servlce) , Treân daõ cöùng cuûa maùy chuû ( Coù theå choïn daõ D hoaëc E : ñaõ ñöôïc ñònh daïng theo chuaån NTFS) , baïn taïo moät thö muïc ñeå löu tröõ taát caû caùc taäp tin aûnh cuûa caùc ñaê cöùng aûo ( Image files ) . Baïn phaûi chaéc raèng dung löôïng ñóa coøn troáng ñuû ñeå taïo ra caùc files daïng aûnh naøy vôùi dung löôïng toái ña cho moãi dóa cöùng aûo khoaûng 2048 MB ( 2gb) .
  4. Ví duï baïn taïo thö muïc E:\VLDHD . Tieáp ñeán baïn choïn Menu Start -> Programs -> Venturcom BXP -> IO Service preferences ; taïi hoäp thoaïi IO Service preferences , click vaøo Button Browse ñeå choïn thö muïc maø baïn vöøa taïo treân . Ñaùnh daáu choïn vaøo Check box cuûa ñòa chæ IP Server vaø OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi . Caáu hình cho BXP Login Service Preferences . Choïn Menu Start -> Programs -> Venturcom BXP -> BXP Login Service Preferences; taïi hoäp thoaïi BXP Login Service Preferences, Baïn chaéc raèng taäp tin cô sôû döõ lieäu VLD.MDB ñöôïc chöùa trong thö muïc coù ñöôøng daãn : C:\program file\ VENTURCOM\BXP \VLD.MDB . Neáu khoâng ñuùng nhö treân thì baïn click vaøo button Browse ñeå söûa laïi cho ñuùng .OK ñeå ñoùng . BXP Ñeå caùc dòch vuï vöøa caáu hình neâu treân (BXP IO Service Preferences; BXP Login Service Preferences) chaïy töï ñoäng moãi khi heä ñieàu haønh Windows 2000 Server khôûi ñoäng , töø cöûa soå ControlPanel , Double click Icon Administrative Tools , taïi cöûa soå Administrative Tools choïn khôûi ñoäng Icon services ; taïi cöûa soå Service, baïn Double lick vaøo caùc dòch vuÏ naøy vaø choïn kieåu khôûi ñoäng (Startup type) laø Automatic Caáu hình cho BXP Administrator . Choïn Menu Start -> Programs -> Venturcom BXP -> BXP Administrator . Cöûa soå Administrator xuaát hieän : baïn Choïn File Menu , choïn New vaø choïn Server ,1 hoäp thoaïi New IO Server hieån thò :, baïn nhaäp beân cuûa IO Server vaøo name vaø IP Address cuûa maùy chuû . Caùc muïc Port 691 l , Description coù hoaëc khoâng . OK ñeå ñoùng . Caáu hình cho BXP configure Bootstrap File . töø cöûa soå Administrator , choïn Tools -> conflgure Bootstrap. . . Hoäp thoaïi Configure Bootstrap V2.0.23 xuaát hieän, baïn click vaøo button Browse ñeå choïn ñöôøng daãn cho muïc path laø C:\Program Files\Venturcom\BXP\Tftpboot\VLDRMI13.BIN. Caùc muïc coøn laïi , choïn ip address laø ñòa chæ maùy chuû cuûa baïn vaø coång port maëc ñònh laø 6910 vaø baïn ñaùnh daáu check ñeå choïn muïc use BOOTP/DHCP Resolved vaø muïc Use database values .OK ñeå ñoùng Taïo ñóa cöùng aûo cho caùc maùy traïm . (Create BXP Network) Töø cöûa soå Administrator ,click choïn bieåu töôïng IO server maø baïn ñaõ taïo ôû treân . Sau ñoù choïn Menu view -> Disk .. (hoaëc click vaøo disk treân Toolbar ) Hoäp thoaïi Add Virtual Disk, choïn New Disk, nhaäp teân ñóa aûo vaøo muïc disk name; nhaäp dung löôïng ñóa aûo vaøo muïc Virtual Disk size in MB: (toái ña 2048MB). OK ñeå ñoùng . Taïi hoäp thoaïi naøy baïn coù theå xem vieäc hieån thò caùc ñoái töôïng ôû caùc daïng
  5. :View - Server -> Client -> Disk ; hoaëc View- Server -> Disk ; Hoaëc View -Client -> Disk Taïo maùy traïm vaø gaùn ñóa aûo cho caùc maùy traïm .(Create Client Acount). Baïn coù theå taïo töï ñoäng Client Account hoaëc coù theå taïo baèng thuû coâng . - Muoán taïo töï ñoäng thì baïn khôûi ñoäng traïm laøm vieäc ñeán khi maøn hình hieån thò Client Name : thì baïn nhaäp teân Client vaø Enter (ví duï baïn ñaët teân laø maùy 01 chaúng haïn). Teân Client baïn nhaäp vaøo seõ hieån thò trong cöûa soå Administrator . - Muoán taïo thuû coâng thì taïi cöûa soå Administrator , choïn Men - New - Client . Hoäp thoaïi New Client xuaát hieän : Choïn theû Data , nhaäp teân maùy traïm vaøo muïc Name : ví duï MAÙYO1. MAC : goàm 12 chöõ soá laø soá hieäu cuûa moãi Card maïng , phaàn naøy baïn seõ nhìn thaáy khi khôûi ñoäng maùy traïng ( nhôù khoâng caém daây caùp vaøo ) , Baïn ghi laïi vaø nhaäp vaøo MAC neáu baïn taïo Client ôû daïng töï ñoäng thì phaàn MAC seõ ñöôïc töï ñoäng caäp nhaät. Choïn theû Disks , choïn Change ñeå gaùn ñóa aûo cho maùy traïm , hoäp thoaïi Select Virtual Disk hieån thò, click choaïn vaøo 1 hoaëc nhieàu oå ñóa caàn choïn , sau ñoù click button Add ñeå gaùn moät hoaëc nhieàu ñóa aûo cho moät maùy traïng . Remove ñeå boû .OK ñeå caäp nhaät . Caùc maùy traïm sau khi ñöôïc gaùn caùc dóa aûo seõ coù daïng hieån thò taïi cöûa soå Administrator. Neáu coù nhieàu maùy tính coù caáu hình gioáng nhau , thì baïn khoâng caàn phaûi taïo New disk , maø chæ caàn copy töø moät ñóa naøo ñoù laøm chuaån , roài sau ñoù cuõng tieán haønh caùc böôùc gaùn töông töï . Khôûi ñoäng traïm laøm vieäc . Baïn taïo moät ñóa meàm coù khaû naêng khôûi ñoäng ñöôïc maùy tính, ( treân ñóa phaûi chöùa caùc taäp leänh ngoaïi truù,nhö Fdisk ; Format ). Duøng ñóa naøy ñeå khôûi ñoäng maùy tính vaø ñònh daïng ñóa aûo baèng leänh Fomlat C:/s . Vieäc ñònh daïng seõ dieãn ra nhanh choùng hôn so vôùi dóa vaät lyù. Töø ñaây baïn coù theå baét ñaàu vieäc caøi ñaët caùc phaàn meàm deã daøng gioáng nhö thöïc hieän treân maùy tính coù gaén ñóa cöùng vaät lyù . CHUÙ YÙ : KHI KHÔÛI ÑOÄNG MAÙY CAÙC BAÏN CHUÙ YÙ CHÆ BOOT ÑÖÔÏC BAÈNG FDD KHOÂNG BOOT ÑÖÔÏC BAÈN G CD ROM Chuùc caùc baïn thaønh coâng ! Chuù yù : * Card maïng (CardNet): neáu baïn coù khaû naêng thì baïn coù theå choïn card maïng ñaét tieàn coù saún romboot, neáu khoâng thì baïn coù theå choïn card maïng reõ tieàn nhö cuûa haõng linkpro, Cnet … khoaûng töø 5.5 usd ñeán 6 usd cho moãi card maïng vaø theâm 2 usd cho moãi con romboot nhö vaäy toång chi phí baïn caàn cho moät card maïng khoaûng 8 – 10 usd * khi baïn tieán haønh caøi ñaët nhö treân thì maùy cuûa baïn khoâng theå chaïy caùc tieän ích khaùc cuûa maïng ñöôïc baïn phaûi caøi vaøo ñoù tham soá (ñaây laø ñieàu bí
  6. maät maø caùc kyõ thuaät vieân nhö toâi caàn phaûi giöõ bí maät ) nhöng toâi laø ngöôøi thích trao ñoåi kinh nghieäm vôùi moïi ngöôøi neân khoâng caàn phaûi giöõ bí maät laøm gì baïn chæ caàn ñaùp öùng ñuû nhöõng yeâu caàu cuûa toâi sau ñaây laø baïn coù theå caøi ñöôïc. Sau cuøng khi baïn ñaõ caøi song cho maùy traïm thì baïn haõy caøi DHCP cho maùy SERVER nhö ñaõ neâu ôû treân (neáu baïn ñaõ caøi DHCP cho maùy roài thì thoâi vì khi caøi DHCP thì caùc maùy con môùi chaïy ñöôïc nhöõng dòch vuï maïng treân noù ) ñeå boot ñöôïc töø romboot baïn phaûi : khi khôûi ñoäng maùy leân vaø chôø ñeán khi baïn thaáy hieän chöõ shift + F10 thì baïn haõy nhaán shift F10 ñeå vaøo romboot vaø nhaán choïn boot baèng PXE sau ñoù löu laïi vaø thoaùt ra nhö vaäy card maïng cuûa baïn coù theå boot ñöôïc .
Đồng bộ tài khoản