KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC - Lòng tự trọng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
204
lượt xem
8
download

KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC - Lòng tự trọng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Kể lại được bằng lời một câu chuyện đã nghe , đã đọc có nội dung về lòng tự trọng , kèm cử chỉ , điệu bộ . -Hiểu được ý nghĩa ,nội dung câu chuyện bạn kể, đánh giá lời kể của bạn theo các tiêu chí đã nêu. - Có ý thức rèn luyện mình trở thành người có lòng tự trọng và thói quen ham đọc sách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC - Lòng tự trọng

  1. K CHUY N K CHUY N Ã NGHE , Ã C (Ti t 6 ) I-M c tiêu: - K l i ư c b ng l i m t câu chuy n ã nghe , ã c có n i dung v lòng t tr ng , kèm c ch , i u b . -Hi u ư c ý nghĩa ,n i dung câu chuy n b n k , ánh giá l i k c a b n theo các tiêu chí ã nêu. - Có ý th c rèn luy n mình tr thành ngư i có lòng t tr ng và thói quen ham c sách. II- dùng d y h c: - B ng l p vi t s n tài. - Gv và hs chu n b nh ng câu chuy n nói v lòng t tr ng . III- Ho t ng d y và h c: Tg Giáo viên H c sinh
  2. 1-Bài cũ: -G i hs k l i câu -2 hs k chuy n chuy n v tính trung th c và và nêu ý nghĩa. nói ý nghĩa c a truy n . -Nh n xét và cho i m. 2-Bài m i: -T trư ng báo 2.1-Gi i thi u:- vi c chu n b c a các b n. -Ki m tra vi c chu n b truy n c a hs . -L p l ng nghe. -Nh ng c tính trung th c, t tr ng không tham lam … c a con ngư i u r t áng quí . Hôm nay l p ta s thi xem -1 hs c . b n nào k chuy n v lòng t tr ng m i l và h p d n nh t. - 1 hs phân tích b ng cách.nêu nh ng t 2.2- Hư ng d n k ng quan tr ng trong ó. chuy n: - 4 hs n i ti p a- Tìm hi u bài: nhau c. -G i hs c bài và + T tr ng là t phân tích . tôn tr ng b n thân mình
  3. -Gv g ch chân nh ng t ,gi gìn ph m giá không ng quan tr ng b ng ph n ai coi thư ng mình. màu : lòng t tr ng ã nghe , + Truy n k v ã c. danh tư ng Tr n Bình --G i hs c n i ti p Tr ng v i câu nói n i nhau ph n g i ý.. ti ng “Ta thà làm gi c nư c Nam con hơn làm -H i: +Th nào là lòng vương x B c. t tr ng ? + Truy n k v + Em ã c Mai An Tiêm trong nh ng câu chuy n nào nói v truy n c tích S c tích lòng t tr ng ? dưa h u. + Truy n k v c u bé Nen- li trong câu chuy n Bu i h c th d c. +Em c ó câu + Em c trong chuy n ó âu? truy n c tích VN, trong truy n c l p 3, trong truy n c l p 4.,trên báo… -Nh ng câu chuy n các em v a nêu trên r t
  4. b ích . Chúng êm l i -L p l ng nghe. cho ta l i khuyên chân thành v lòng t tr ng c a con ngư i. -2 hs c thành ti ng. -Y/c hs c kĩ ph n 3: -Gv ghi nhanh các tiêu chí ánh giá lên b ng. +N i dung câu chuy n úng ch : 4 i m. +Câu chuy n ngoài sgk : 1 i m. -K chuy n trong nhóm ,nh n xét ,b sung +K hay ,h p d n có cho nhau. i u b , c ch :3 i m. +Nêu úng ý nghĩa c a câu chuy n : 2 i m. +Tr l i ư c câu h i c a b n ho c t câu h i cho b n :1 i m. b- K chuy n trong nhóm;
  5. -Gv chia nhóm 4 hs, cho ho t ng nhóm. -Hs thi k chuy n -Gv theo dõi ,giúp -Hs khác l ng hs.Y/c hs k l i truy n theo nghe và t câu h i l i úng trình t cho b n ho c tr l i câu - Gv g i ý cho hs các h i c a b n câu h i -L p nh n xét . • Hs k h i: + Trong câu chuy n t k b n thích nhân v t nào? Vì sao? + Chi ti t nào trong truy n b n cho là hay nh t? + Câu chuy n t k mu n nói v i m i ngư i i u gì? • Hs nghe k h i: + C u th y nhân v t chính có c tính gì áng quí? + Qua câu chuy n,
  6. c u mu n nói v i m i ngư i i u gì? c- Thi k chuy n: -Gv t ch c cho hs thi k chuy n . ( lưu ý khi hs k , gv nên c 1 hs lên ghi l i tên truy n) -G i hs nh n xét b n k theo các tiêu chí ã nêu. -Gv ghi i m hs . -Bình ch n: +B n có câu chuy n hay nh t. +B n k chuy n h p d n nh t. -Tuyên dương ,khen thư ng cho hs v a o t gi i. 3-C ng c và d n dò: -Nh n xét ti t h c và khuy n khích hs nên c truy n .
  7. -D n hs v nhà t p k l i nh ng câu chuy n mà em nghe các b n k cho ngư i thân nghe và chu n b bài sau.
Đồng bộ tài khoản