Kể chuyện - “Kể lại một câu chuyện mà em đã được nghe hoặc được đọc về một người có tài”

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
486
lượt xem
6
download

Kể chuyện - “Kể lại một câu chuyện mà em đã được nghe hoặc được đọc về một người có tài”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức : Rèn kỹ năng nói - Học sinh biết kể tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện (mẫu chuyện, đoạn truyện), các em đã nghe, đã đọc nói về một người tài. 2. Thái độ : Hiểu chuyện trao đổi được với các bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện. 3. Hành vi : Rèn kỹ năng nghe - Học sinh chăm chú nghe lời bạn kể, biết nhận xét

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kể chuyện - “Kể lại một câu chuyện mà em đã được nghe hoặc được đọc về một người có tài”

  1. Môn : k chuy n (Ti t 20 ) Tên bài d y : K CHUY N Ã NGHE, Ã C “K l i m t câu chuy n mà em ã ư c nghe ho c ư c cv m t ngư i có tài” I. M C TIÊU : 1. Ki n th c : Rèn k năng nói - H c sinh bi t k t nhiên, b ng l i c a mình m t câu chuy n (m u chuy n, o n truy n), các em ã nghe, ã c nói v m t ngư i tài. 2. Thái : Hi u chuy n trao i ư c v i các b n v n i dung, ý nghĩa câu chuy n. 3. Hành vi : Rèn k năng nghe - H c sinh chăm chú nghe l i b n k , bi t nh n xét II. CHU N B : - Giáo viên : Truy n c l p 4, 1 m u chuy n v ngư i danh nhân
  2. - H c sinh : m t m u chuy n v m t ngư i có tài III. HO T NG D Y H C : Phương pháp d y h c Ti n trình Ho t ng c a d yh c Ho t ng c a Th y trò Bài cũ : - Cho h c sinh k l i 1 2 o n c a câu -1 H c sinh k chuy n “Bác ánh các và gã hung th n”. -1 H c sinh nêu - Nêu ý nghĩa cây chuy n - Nh n xét, cho i m Bài m i : - Giáo viên gi i thi u bài - Ki m tra ph n c truy n c a h c sinh nhà -H c sinh nói tên Ho t ng 1 - Giáo viên dán b ng có dàn ý truy n (Hư ng d n * Gi i thi u lên câu chuy n ,nhân v t -H c sinh c dàn h c sinh k ý (2 em) *M u câu chuy n (x y ra âu, khi nào ?)
  3. chuy n) Di n bi n câu chuy n K t thúc câu chuy n (S ph n hay tình tr ng c a nhân v t chính) * Ý nghĩa câu chuy n - Giáo viên lưu ý h c sinh : Câu chuy n ó ph i là câu chuy n c a m t ngư i có th t còn s ng hay ã ch t mà em ã ư c nghe ho c cv h - Cho h c ti p n i gi i thi u tên câu chuy n c a mình -H c sinh c l i Ho t ng 2 - Cho h c sinh th c hành k chuy n, trao i dàn ý (nhóm ôi) ý nghĩa c a câu chuy n -T ng c p h c - H c sinh k trong nhóm, trư c l p (cá nhân sinh k chuy n ho c nhóm) - H c sinh nêu ý nghĩa c a câu chuy n -H c sinh nêu - L p nh n xét, bình ch n câu chuy n hay nh t, ngư i k chuy n hay nh t
  4. C ng c - D n - V nhà k l i cho ngư i thân nghe -H c sinh sưu t m dò - Chu n b cho ti t sau v “1 ngư i có kh năng ho c có s c kho c bi t mà em bi t”

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản