Kế hoạch số 8497/BGTVT-VT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
83
lượt xem
6
download

Kế hoạch số 8497/BGTVT-VT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 8497/BGTVT-VT về tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 8497/BGTVT-VT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 8497/BGTVT-VT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2007 K HO CH TUYÊN TRUY N PH BI N PHÁP LU T V QU N LÝ, S D NG VÀ B O V HÀNH LANG AN TOÀN Ư NG B , Ư NG S T Ti p t c th c hi n Ch th s 32/CT-TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng v tăng cư ng s lãnh o c a ng trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, nâng cao ý th c pháp lu t c a cán b , nhân dân. Căn c M c 3, Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông, ng th i th c hi n Quy t nh s 1856/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t K ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t. B Giao thông v n t i ban hành K ho ch tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v qu n lý, s d ng và b o v hành lang an toàn giao thông ư ng b , ư ng s t (dư i ây g i chung là K ho ch) v i các n i dung như sau: I. M C ÍCH, YÊU C U 1. M c ích: a. Tuyên truy n các B , ngành, y ban nhân dân các c p, các cơ quan qu n lý công trình giao thông ư ng b , ư ng s t, các l c lư ng ư c giao nhi m v b o m tr t t an toàn giao thông, các t ch c, cá nhân có công trình xây d ng trong ph m vi b o v (ho c nh hư ng n) công trình giao thông và c ng ng dân cư d c hai bên ư ng b , ư ng s t có nh n th c y , rõ ràng các quy nh c a pháp lu t v công tác này. T ó nâng cao ý th c, trách nhi m c a mình trong vi c b o v công trình giao thông ư ng b , ư ng s t. b. Các c p chính quy n a phương và các t ch c, cá nhân d c hai bên ư ng b , ư ng s t bi t và th c hi n các gi i pháp quy nh t i Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph và các n i dung chính c a K ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t c a Th tư ng Chính ph . 2. Yêu c u: a. Các t ch c, cá nhân có liên quan n công tác qu n lý, s d ng hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t bi t ư c rõ hơn các quy nh c a pháp lu t và trách nhi m c a mình trong vi c b o v hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t; n m ư c nguyên nhân và h u qu c a vi c vi ph m pháp lu t trong công tác b o v hành lang an toàn công trình giao thông ư ng b , ư ng s t; n m ư c các công vi c, các m c th i gian c th c n ư c th c hi n trong Quy t nh s 1856/Q -TTg ngày 27 tháng 12
  2. năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t K ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t; b. T o ư c s thay i cơ b n v nh n th c c a các t ng l p nhân dân và toàn xã h i v trách nhi m c a mình trong công tác qu n lý, s d ng và b o v hành lang an toàn công trình giao thông; c. Nâng cao ư c ý th c ch p hành pháp lu t v b o v hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t c a các t ch c, cá nhân có liên quan, nh t là i v i các ch công trình d c hai bên các công trình giao thông ư ng b , ư ng s t. II. PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUY N, PH BI N 1. S d ng k t h p nhi u phương pháp tuyên truy n v i phương châm: k p th i, y , thư ng xuyên, liên t c, r ng kh p. 2. Ch ng trong vi c biên so n tài li u và có hình th c tuyên truy n phù h p v i yêu c u, nhi m v và c i m c a t ng i tư ng có liên quan. Tuyên truy n theo nhi u tuy n, nhi u chi u, d hi u, d nh , phù h p v i trình văn hóa, giáo d c t ng khu v c, t ng vùng, mi n… 3. G n công tác tuyên truy n v i công tác th c thi pháp lu t c a l c lư ng Thanh tra giao thông, l c lư ng Công an và các c p chính quy n a phương cũng như công tác chuNn b th c hi n gi i t a vi ph m trên các tuy n giao thông ư ng b , ư ng s t. 4. Huy ng ư c các cơ quan thông tin i chúng, các l c lư ng oàn th tham gia ph bi n các quy nh c a pháp lu t v b o m tr t t an toàn giao thông, k t h p v i vi c treo các khNu hi u tuyên truy n, phương án nô, áp phích… các i tư ng có liên quan ư c ti p nh n nhi u hơn các thông tin v an toàn giao thông, n m ư c t m quan tr ng và ý nghĩa c a vi c th c hi n t t các quy nh c a pháp lu t v hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t. III. N I DUNG TUYÊN TRUY N, PH BI N 1. Ph bi n, tuyên truy n các quy nh c a pháp lu t v qu n lý, s d ng và b o v hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t. 2. Tuyên truy n v vai trò, tác d ng c a hành lang an toàn trong vi c b o v s b n v ng c a công trình giao thông và b o m tr t t an toàn giao thông, h n ch và phòng ng a tai n n giao thông. 3. Tuyên truy n v th c tr ng công tác qu n lý, s d ng và b o v hành lang an toàn công trình giao thông; nguyên nhân và h u qu c a vi c vi ph m các quy nh pháp lu t trong công tác b o v hành lang an toàn giao thông. 4. Tuyên truy n v trách nhi m b o v hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t c a: các c p chính quy n a phương; c a ngành giao thông v n t i; c a các t ch c, cá nhân khác có khai thác s d ng (các l i ích) trong ph m vi hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t.
  3. 5. Tuyên truy n các công vi c và l trình th c hi n K ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t, c th như sau: 5.1. i v i hành lang an toàn ư ng b : a. Giai o n I: T nay n h t quá II năm 2008: - T 01 tháng 01 năm 2008 n ngày 28 tháng 02 năm 2008: T ch c tuyên truy n, v n ng các ơn v , cá nhân t nguy n tháo d các công trình, l u quán xây d ng trái phép, vi ph m trên t hành lang an toàn ư ng b ã ư c n bù, x lý; - n trư c ngày 31 tháng 3 năm 2008: các Khu qu n lý ư ng b ph i h p v i chính quy n a phương ti n hành ki m tra, xác minh ph m vi hành lang an toàn ư ng b ã ư c n bù x lý; th ng kê các công trình, l u quán xây d ng trái phép; - T ngày 01 tháng 4 năm 2008 n ngày 30 tháng 6 năm 2008: Th c hi n cư ng ch , gi i t a d t i m trong ph m vi t 5m ÷ 7m ã ư c n bù gi i t a thu c các o n tuy n trên Qu c l 1 ư c quy nh trong K ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t c a Th tư ng Chính ph . b. Giai o n II: T quý III năm 2008 n năm 2010: - n trư c ngày 31 tháng 12 năm 2008: y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hoàn thành vi c l p Quy ho ch t ng th các v trí u n i vào qu c l , h th ng ư ng gom n năm 2010, th a thu n v i B Giao thông; - n trư c ngày 31 tháng 3 năm 2009: + Th c hi n gi i t a các vi ph m hành lang an toàn ư ng b trong ph m v t 5m ÷ 7m ã ư c n bù x lý trên t t c các tuy n qu c l và hoàn thành cơ b n vi c xóa b các ư ng u n i trái phép vào qu c l ; + y ban nhân dân các a phương l p d toán kinh phí n bù gi i t a hành lang an toàn ư ng b và các công trình làm m t an toàn giao thông, báo cáo B Giao thông v n t i. c. Giai o n III: T năm 2010 n năm 2020: - n bù, gi i t a xong hành lang an toàn ư ng b trên toàn qu c theo Lu t Giao thông ư ng b và Ngh nh s 186/2004/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph quy nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b , các công trình nh hư ng n an toàn ư ng b ; - Hoàn thành c m y m c l gi i trên t t c các tuy n qu c l bàn giao cho a phương qu n lý. 5.2. i v i hành lang an toàn ư ng s t: a. Giai o n I: T nay n h t năm 2008:
  4. - T ch c tuyên truy n, v n ng nhân dân m i ngư i hi u rõ các quy nh c a pháp lu t v ư ng s t, c bi t là hành lang an toàn ư ng s t; - T ch c rà soát, ánh giá th c tr ng tình hình vi ph m hành lang an toàn ư ng s t và xu t các phương án gi i quy t; v n ng các t ch c, cá nhân t giác tháo d các công trình xây d ng trái phép trong hành lang an toàn ư ng s t; - C i t o nâng c p các ư ng ngang hi n có và b sung m i các ư ng ngang. b. Giai o n II: T năm 2009 n h t năm 2010: - y ban nhân dân các t nh, thành ph có ư ng s t i qua l p quy ho ch t ng th các v trí giao c t gi a ư ng b và ư ng s t, h thông ư ng gom th a thu n v i B Giao thông v n t i trư c ngày 12 năm 2009; - T ng công ty ư ng s t Vi t Nam ph i h p v i y ban nhân dân các a phương l p d toán, t ng h p kinh phí n bù gi i t a trong hành lang an toàn ư ng s t và các công trình làm m t an toàn giao thông ư ng s t; - Các cơ quan ch c năng ph i h p v i chính quy n a phương các t nh, thành ph t ch c cư ng ch gi i t a các công trình vi ph m hành lang an toàn ư ng s t ã ư c n bù, công trình tái l n chi m; - C m y m c gi i h n hành lang an toàn ư ng s t trên t t c các tuy n bàn giao cho các a phương qu n lý; - Xây d ng các tư ng rào h lan, hàng rào b o v hành lang, l p ư ng gom rào cách ly an toàn giao thông ư ng s t; - Xây d ng các ư ng ngang, c u vư t, h m chui m i; - Trong năm 2009, t p trung gi i quy t các công vi c nêu trên t i các thành ph : Hà N i, H i Phòng, à N ng, thành ph H Chí Minh và t i các a phương khác có các i m giao c t ư ng b , ư ng s t x y ra nhi u v tai n n giao thông; - Trong năm 2010 th c hi n i v i các a phương còn l i. c. Giai o n III: T năm 2011 n năm 2020: xây d ng c u vư t giao c t l p th t i nh ng i m giao c t gi a ư ng s t v i qu c l : - T năm 2011 n năm 2015 t p trung cho tuy n ư ng s t B c – Nam; - T năm 2016 n năm 2020 t p trung cho t t c các tuy n ư ng s t trên c nư c. IV. PHÂN CÔNG TH C HI N 1. Công tác biên so n tài li u: Căn c các quy nh c a pháp lu t v qu n lý, s d ng và b o v hành lang an toàn giao thông ư ng b , ư ng s t, các quy nh t i Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP c a Chính ph và n i dung Quy t nh s 1856/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t K ho ch l p
  5. l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t, ng th i b sung thêm nh ng vi c làm, kinh nghi m hay trong công tác qu n lý, b o v hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t ã ư c x lý, cư ng ch gi i t a… biên so n các tài li u ph c v K ho ch này. Các cơ quan ư c phân công (dư i ây) ch ng ph i h p cùng th c hi n, c th như sau: a. Tài li u tuyên truy n v hành lang an toàn ư ng b : - Cơ quan ch trì: C c ư ng b Vi t Nam; - Cơ quan ph i h p: V V n t i, V Pháp ch , Thanh tra b ; - Th i gian: Trư c 15 tháng 02 năm 2008; - S lư ng kho ng trên 20.000 cu n sách, t rơi, khNu hi u… b. Tài li u tuyên truy n v hành lang an toàn ư ng s t: - Cơ quan ch trì: C c ư ng s t Vi t Nam; - Cơ quan ph i h p: V V n t i, V Pháp ch , Thanh tra B ; - Th i gian: Trư c 15 tháng 02 năm 2008; - S lư ng: kho ng trên 10.000 cu n sách, t rơi, khNu hi u… 2. Công tác tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng: Văn phòng B ch trì ph i h p v i các V V n t i, V Pháp ch , C c ư ng b Vi t Nam, C c ư ng s t Vi t Nam ngh (ho c ký h p ng) v i các cơ quan thông tin i chúng Trung ương m thêm các chuyên m c và tăng th i lư ng thông tin tuyên truy n v b o v hàng lang an toàn ư ng b , ư ng s t; các thông tin v quy ho ch giao thông, t ch c b o m an toàn giao thông ư ng b , ư ng s t; bi u dương các t p th , cá nhân tiêu bi u và phê phán nh ng hành vi vi ph m quy nh v qu n lý, s d ng và b o v hành lang an toàn ư ng b . 3. Tuyên truy n trong c ng ng dân cư: a. V n ng các t ch c, cá nhân và c ng ng dân cư d c hai bên các tuy n ư ng b nâng cao ý th c b o v h th ng c c tiêu, bi n báo hi u giao thông, phát quang hai bên l ư ng, phát hi n và cung c p thông tin cho cơ quan qu n lý ư ng b các vi ph m, các i m gây nguy hi m cho ngư i và phương ti n lưu thông trên các tuy n ư ng b , ư ng s t; b. Các C c qu n lý chuyên ngành ph i h p v i các Khu qu n lý ư ng b , các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính và Ban an toàn giao thông các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tuyên truy n, thông báo n các t ch c, cá nhân có công trình xây d ng trong hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t v các quy nh c a
  6. pháp lu t trong vi c qu n lý, s d ng và b o v hành lang an toàn ư ng b , k ho ch gi i t a hành lang an toàn công trình giao thông ư ng b , ư ng s t. V. KINH PHÍ TH C HI N Kinh phí th c hi n K ho ch tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v qu n lý, s d ng và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b , ư ng s t ư c s d ng t ngu n kinh phí b o m an toàn giao thông năm 2008 do ngân sách Nhà nư c c p. VI. T CH C TH C HI N 1. V V n t i có nhi m v theo dõi, ôn c các cơ quan ph i h p và t ch c th c hi n K ho ch tuyên truy n ph bi n pháp lu t v b o v hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t; 2. Văn phòng B căn c n i dung tuyên truy n và công vi c c n th c hi n c a K ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t, xu t thành l p (có th i h n) T tuyên truy n ph bi n quy nh c a pháp lu t v b o v hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t : T ch c ph i h p th c hi n công tác biên so n tài li u, d toán kinh phí và tri n khai th c hi n K ho ch; T ng h p các v n phát sinh, báo cáo Lãnh o B có ch o k p th i công tác tuyên truy n ư c phù h p v i ti n th c hi n K ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t c a Th tư ng Chính ph . 3. C c ư ng b Vi t Nam, C c ư ng s t Vi t Nam tri n khai th c hi n các n i dung c th thu c ph m vi qu n lý c a mình nh m b o m công tác tuyên truy n ph bi n pháp lu t v b o v hành lang an toàn công trình giao thông ư ng b , ư ng s t i vào th c t và t hi u qu thi t th c. 4. V Pháp ch căn c các n i dung c a K ho ch này t ng h p vào chương trình ph bi n giáo d c pháp lu t c a B Giao thông v n t i năm 2008. 5. Thanh tra B hư ng d n l c lư ng Thanh trao giao thông ư ng b , Thanh tra giao thông ư ng s t tích c c ph i h p v i các cơ quan qu n lý ư ng b và các c p chính quy n a phương th c hi n th ng l i K ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t. 6. Trên cơ s K ho ch tuyên truy n ph bi n quy nh c a pháp lu t v b o v hành lang an toàn công trình giao thông ư ng b , ư ng s t c a B Giao thông v n t i, các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính tham mưu cho y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành K ho ch chi ti t th c hi n a phương th c hi n th ng l i Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph và Quy t nh s 1856/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t K ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t./.
  7. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Các B : CA, XD, CT, TN&MT, NN&PTNN; - UBND t nh, t. ph tr c thu c TƯ; - B trư ng ( b/c); - Các Th trư ng B GTVT; - TTVP y ban ATGTQG; - C c CSGT B- S ( ngh ph i h p); Nguy n H ng Trư ng - Các C c: BVN, ư ng s t VN; - Các V : Pháp ch , V n t i, Tài chính; - Văn phòng B ; - Thanh tra B ; - Các S GTVT, S GTCC; - Các Khu QL B; - T ng công ty SVN; - Lưu: VT, V.t i (8)
Đồng bộ tài khoản