intTypePromotion=1

Kế toán mô phỏng

Chia sẻ: Lee Jim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

1
484
lượt xem
146
download

Kế toán mô phỏng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương tien phục vụ kê toán: Phân mêm kê toán Acsoft theo Qð sô 15 Thuê GTGT thJc hien theo phương pháp khâu trM (thuê suât 10%) Kê toán hàng tôn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế toán mô phỏng

 1. K TOÁN MÔ PH NG (K TOÁN O) (Vi t theo Qð s :15/2006/Qð-BTC) GV. Lê Trung Hi p S ðT: 0907 009445 Mail: letrunghiepvlg@gmail.com ho c letrunghiepvlg@yahoo.com Blog nghi p v t i ñ a ch : http://vn.myblog.yahoo.com/ketoanvietnam2008 ----------- 2009 ---------- 1
 2. H TH NG TH C HÀNH K TOÁN MÔ PH NG (K TOÁN O) SV chú ý: Pho tô trư c các tài li u (làm cho 01 bài t p): Phi u thu 10 t Phi u chi 10 t Hóa ñơn bán hàng (GTGT): 5 t Phi u nh p kho 10 t Phi u xu t kho 10 t y nhi m chi: 4 t Biên b n ñ i chi u công n : 04 t Gi y báo N : 04 t Gi y báo Có: 04 t B ng ch m công: 4 t Bài làm hoàn thành: ðóng l i thành cu n theo th t : 1.Bìa nilon 2.Bìa màu 3.Bìa lót 4.H th ng ch ng t ban ñ u theo th t th i gian 5.Nh t ký chung (in trên Acsoft) 6.S chi phí SX KD, s doanh thu (in trên Acsoft) 7.Th tính giá thành (in trên Acsoft) 8.Th t các s cái (t TK lo i 1 ñ n TK lo i 9 và TK ngoài b ng) (in trên Acsoft) 9.H th ng BC tài chính (in trên Acsoft) 10.Báo cáo thu GTGT (in trên Acsoft) ..... và các b ng kê khác theo trình t các ph n hành có liên quan. (SV t ñ ng hoán chuy n v trí không theo tr t t th ng nh t ñư c xem là bài làm vi ph m tính nh t quán trong k toán) 2
 3. ðóng l i thành cu n (khi n p cho GV). Trên t bìa có ñ các y u t : Tên trư ng: .................................. Khoa: ..................... H TH NG TH C HÀNH PHÒNG K TOÁN O S ........ GV hư ng d n và nghi m thu: GV: .............................. GV: .............................. H và tên các thành viên trong nhóm: 1. ............................. ch c v : ............. 2. ............................. ch c v : ............. 3. ............................. ch c v : ............. 4. ............................. ch c v : ............. 5. ............................. ch c v : ............. 6. ............................. ch c v : ............. ---------- Năm 2009 ---------- 3
 4. K TOÁN MÔ PH NG (Phòng k toán o – ñ s : 01 b t bu c) Công ty Thái Bình Dương là m t doanh nghi p s n xu t các lo i nh a. Áp d ng hình th c k toán Nh t ký chung Phương ti n ph c v k toán: Ph n m m k toán Acsoft theo Qð s 15 Thu GTGT th c hi n theo phương pháp kh u tr (thu su t 10%) K toán hàng t n kho theo phương pháp kê khai thư ng xuyên. Tính giá xu t kho theo phương pháp bình quân gia quy n t c th i. Tính giá s n ph m d dang cu i kỳ theo chi phí nguyên v t li u tr c ti p. Ti n t áp d ng: VNð Mã s thu : 1234567890 ð a ch : S 02 ñư ng X, khu công nghi p Y, TP.HCM S ñi n tho i: 08.8888888 T ch c b máy k toán: (05 CB làm công tác k toán) -01 k toán v n b ng ti n & ti n vay (Ti n m t, ti n g i, ti n vay & ti n ñang chuy n) - 01 k toán công n (n ph i thu & n ph i tr – ch y u: ph i thu khách hàng, ph i tr ngư i bán & Thu và các kho n ph i n p nhà nư c) + k toán ti n lương – BHXH, BHYT, KPCð -01 k toán doanh thu & thu nh p, chi phí ho t ñ ng KD và ho t ñ ng khác, k toán hàng t n kho. -01 k toán t ng h p kiêm chi phí SX và giá thành (x lý các s li u k t chuy n và x lý s li u trên ph n m m máy tính) -01 k toán trư ng Gi ñ nh: Giám ñ c Công ty: Tr n Thanh Long Th qu : Lê Th Su Qu n ñ c PXSX: ð ng Vũ Phong Th kho: Lê Th H i PH N I: KHAI BÁO VÀ NH P S DƯ ð U KỲ: 1.Khai báo tài kho n ñ ng c p: Nhóm 1: Nhóm TK t ng h p: 151, 155, 1561 và các TK nhóm 5 (lo i tr các TK: 5113, 515), 632, 9111 Nhóm 2: Nhóm TK giá thành: 3341, 154, 6211, 622 2.Khai báo chi ti t tài kho n: TK 154 Mã c p 1: 154a S n ph m vĩ nh a TK 155 Mã c p 1: 155a Thành ph m vĩ nh a 3.Khai báo tài s n c ñ nh h u hình: Lo i tài s n B ph n qu n lý Tách ngu n Nhà xư ng SX B ph n s n xu t Không B ph n bán hàng Thi t b SX nh a Không B ph n qu n lý DN TSCð khác trong PXSX Không Xe t i nh Không H th ng máy vi tính Không 4.Khai báo kho n m c phí: C p1 Tên c p 1 C p2 Tên c p 2 01 Chi phí ti n lương 02 Chi phí BHXH, BHYT, KPCð 03 Chi phí công c , d ng c 4
 5. 04 Chi phí kh u hao TSCð 05 Chi phí bưu ñi n 06 Chi phí ñi n, nư c 07 Thu , phí, l phí 08 Chi phí qu ng cáo 09 Công tác phí 10 Chi phí khác 5.Khai báo ch ñ thu GTGT ñang áp d ng (kh u tr ) 6.Nh p s dư ñ u kỳ c a các tài kho n: T i th i ñi m 31/12/2007 có thông tin v s dư các tài kho n như sau: -Ngày nh p d li u: 01/01/2009 -Ngày nh p s dư: 31/12/2008 -TK 1111 (dư N ) 8.880.000 ñ -TK 1121 (dư N ) Chi ti t: Ngân hàng Công thương TP.HCM (Mã c p 1: 01) 134.900.000 ñ -TK 131 (dư N ), Chi ti t cho t ng khách hàng: Công ty N (Mã c p 1: 02) 28.200.000 ñ Công ty Dư c TP.HCM (Mã c p 1: 03) 0ñ -TK 141 chi ti t (dư N ): Nguy n Văn Tèo (Mã c p 1: 04) 1.500.000 ñ -TK 1521 Mã Tên NVL ðVT S lư ng ðơn giá Thành ti n 152a Màng nh a Kg 1.125 20.000 22.500.000 -TK 155 Mã Tên NVL ðVT S ðơn giá Thành ti n lư ng 155a Vĩ nh a (Thành ph m ) Cái 600 460 276.000 -TK 211 (dư N ), c th : TK 2111 TSCð là nhà xư ng SX (s d ng t i phân xư ng): Nguyên giá 135.000.000 ñ ñã kh u hao 9.000.000 ñ giá tr còn l i 126.000.000 ñ, s năm d ki n s d ng 15 năm, ñưa vào s d ng ngày 31/12/2006, th i ñi m tính kh u hao 01/01/2009 (6274). TSCð này hình thành t v n ñ u tư c a ch s h u. TK 2112 TSCð là thi t b SX nh a (s d ng t i phân xư ng): Nguyên giá 15.000.000 ñ ñã kh u hao 3.000.000 ñ giá tr còn l i 12.000.000 ñ, s năm d ki n s d ng 05 năm, ñưa vào s d ng ngày 31/12/2006, th i ñi m tính kh u hao 01/01/2009 (6274). TSCð này hình thành t v n ñ u tư c a ch s h u. TK 2113 TSCð là 01 xe t i nh (dùng trong bán hàng): Nguyên giá 120.000.000 ñ ñã kh u hao 12.000.000 ñ giá tr còn l i 108.000.000 ñ, s năm d ki n s d ng 10 năm, ñưa vào s d ng ngày 31/12/2006, th i ñi m tính kh u hao 01/01/2009 (6414). TSCð này hình thành t v n ñ u tư c a ch s h u. TK 2114 TSCð là 01 H th ng máy vi tính (dùng trong qu n lý doanh nghi p): Nguyên giá 15.000.000 ñ ñã kh u hao 250.000 ñ giá tr còn l i 14.750.000 ñ, s năm d ki n s d ng 5
 6. 05 năm, ñưa vào s d ng ngày 31/12/2006, th i ñi m tính kh u hao 01/01/2009 (6424). TSCð này hình thành t v n ñ u tư c a ch s h u. TK 2118 TSCð khác là thi t b ép nh a và c t nh a (s d ng t i phân xư ng): Nguyên giá 23.250.000 ñ ñã kh u hao 4.650.000 ñ giá tr còn l i 18.600.000 ñ, s năm d ki n s d ng 05 năm, ñưa vào s d ng ngày 31/12/2006, th i ñi m tính kh u hao 01/01/2009 (6274). TSCð này hình thành t v n ñ u tư c a ch s h u. -TK 2141 28.900.000 ñ (dư Có) -TK 331 (dư Có) Công ty ñi n l c TP.HCM (mã c p 1: 07) 0ñ Công ty Thương m i HG Tp.HCM (mã c p 1: 08) 10.332.000 ñ -TK 33311 5.840.000 ñ (dư Có) -TK 4111 454.114.000 ñ (dư Có) -TK 4211 5.320.000 ñ (dư Có) T ng c ng TK dư N = TK dư Có = 504.506.000 ñ (Trên b ng CðSPS) ð u kỳ k toán: K toán t ng h p: Nh p các s li u, khai báo toàn b h th ng s li u k toán ñ u kỳ vào ph n m m k toán PH N II: NH P S PHÁT SINH TRONG KỲ: (phát sinh tháng 01/2009) Nghi p v 01: Ngày 03/01/2009 phi u nh p kho s …… nh p v t li u theo hóa ñơn s 0054756 ngày 03/01/2009 c a công ty thương m i HG (ti n chưa thanh toán): Tên v t li u ðVT S lư ng ðơn giá Thành ti n Màng nh a kg 1.000 20.000 20.000.000 Thu GTGT 10% 2.000.000 T ng c ng: 22.000.000 Ch ng t s d ng: hóa ñơn c a bên bán, phi u nh p kho, h p ñ ng kinh t (n u có) K ch b n: gi ñ nh phòng k toán ti p nh n hóa ñơn c a ngư i bán do áp t i chuy n ñ n, k toán công n và k toán kho (l p phi u nh p kho) ti p nh n s li u, sau ñó thông tin v k toán t ng h p. M i quan h c a h th ng k toán: K toán Công n + K toán kho + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 02: Ngày 08/01/2009 Phi u nh p kho s …. Kèm phi u chi s ….. , mua v t li u là bao bì theo hóa ñơn s 054 ngày 08/01/2009 c a công ty thương m i HG: Mã s Tên v t li u ðVT S lư ng ðơn giá Thành ti n 152b Bao bì (TK 1528) kg 10 15.000 150.000 Thu GTGT 10% 15.000 T ng c ng: 165.000 Ch ng t s d ng: hóa ñơn c a bên bán, phi u nh p kho, phi u chi, h p ñ ng kinh t (n u có) K ch b n: gi ñ nh phòng k toán ti p nh n hóa ñơn c a ngư i bán do áp t i và ngư i d i di n bên bán chuy n ñ n, k toán qu (l p phi u chi) và k toán kho (l p phi u nh p kho) ti p nh n s li u, sau ñó thông tin v k toán t ng h p. M i quan h c a h th ng k toán: K toán qu + K toán kho + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) 6
 7. Nghi p v 03: Ngày 09/01/2009 Phi u xu t kho s …. Xu t v t li u theo yêu c u c a PXSX ngày 09/01/2009: Tên v t li u ðVT S lư ng ðơn giá Thành ti n Màng nh a kg 1.500 20.000 30.000.000 Ch ng t s d ng: phi u yêu c u (c a PXSX), phi u xu t kho K ch b n: phòng k toán ti p nh n phi u yêu c u xu t VL c a ñ i di n PXSX, k toán kho ti n hành vi t phi u XK M i quan h c a h th ng k toán: K toán kho + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 04: Ngày 11/01/2009 thông báo c p v n t ngân sách c a Phòng Công s n S TCVG Tp.HCM, gi y báo Có TK TGNH (ngân hàng công thương TP.HCM): 60.000.000 ñ Ch ng t s d ng: thông báo c p v n c a S TCVG, gi y báo Có c a ngân hàng K ch b n: phòng k toán ti p nh n thông báo c p v n c a S TCVG, gi y báo Có c a ngân hàng, k toán TGNH và k toán t ng h p ti p nh n s li u. M i quan h c a h th ng k toán: K toán ti n g i + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 05: Ngày 12/01/2009 Gi y báo N TK TGNH c a ngân hàng công thương tr theo hóa ñơn 05476, biên b n giao nh n TSCð s 101_BBGN, th TSCð s … (d ki n s d ng 05 năm t i PX): Lo i TSCð ðVT S lư ng ðơn giá Thành ti n Xe t i nh chi c 01 60.000.000 60.000.000 Thu GTGT 10% 6.000.000 T ng c ng: 66.000.000 Bi t: xe t i nh mua s m b ng ti n v n ñ u tư c a ch s h u Ch ng t s d ng: hóa ñơn c a bên bán, biên b n giao nh n TSCð, gi y báo n c a ngân hàng, th TSCð K ch b n: k toán t ng h p ti p nh n hóa ñơn, biên b n giao nh n TSCð, k toán TGNH ti p nh n gi y báo c a ngân hàng. Ti n hành ghi s và l p th TSCð M i quan h c a h th ng k toán: K toán ti n g i + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 06: Ngày 12/01/2009 B ng kê thanh toán t m ng c a ông Nguy n Văn Tèo, kèm hóa ñơn s 031 c a nhà hàng Hoàng Kim TP.HCM (ti p khách c a Ban giám ñ c): 1.200.000ñ Ch ng t s d ng: b ng thanh toán t m ng, hóa ñơn c a ngư i bán K ch b n: Ông Tèo tr c ti p ñ n phòng k toán công n ñ thanh toán kho n chi phí ti p khách. K toán công n ti p nh n ch ng t và ti n hành ghi s , ñ ng th i liên h v i k toán qu ti n hành thu h i l i s t m ng chưa s d ng h t M i quan h c a h th ng k toán: K toán công n + k toán qu + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) 7
 8. Nghi p v 07: Ngày 13/01/2009 Phi u thu s ….. thu h i t m ng s d ng không h t c a Nguy n Văn Tèo: 300.000 ñ Ch ng t s d ng: phi u thu (nghi p v 6 và 7 ph i h p v i nhau ñ th c hi n) K ch b n: Ông Tèo tr c ti p ñ n phòng k toán công n ñ thanh toán kho n chi phí ti p khách. K toán công n ti p nh n ch ng t và ti n hành ghi s , ñ ng th i liên h v i k toán qu ti n hành thu h i l i s t m ng chưa s d ng h t M i quan h c a h th ng k toán: K toán công n + k toán qu + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 08: Ngày 15/01/2009 Phi u xu t kho, xu t v t li u bao bì (TK 1528) cho phân xư ng SX (TK 6272) ñ ñóng gói thành ph m: V t li u b.bì ðVT S lư ng ðơn giá Thành ti n Bao bì kg 5 15.000 75.000 Ch ng t s d ng: phi u yêu c u s d ng v t li u bao bì c a PX, phi u XK K ch b n: k toán kho ti p nh n phi u yêu c u c a PXSX, ti n hành l p phi u xu t kho, và giao phi u xu t kho cho ñ i di n PXSX ñ n ko ñ nh n VL bao bì M i quan h c a h th ng k toán: K toán hàng t n kho + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 09: Ngày 17/01/2009 phi u nh p kho s …. Kèm biên b n ki m ñ nh ch t lư ng c a b ph n KCS: Thành ph m ðVT S lư ng Giá k ho ch Thành ti n Thành ph m Vĩ nh a cái 140.000 460 64.400.000 Ch ng t s d ng: biên b n nghi m thu ch t lư ng, phi u nh p kho K ch b n: ñ i di n PXSX ñem biên b n ki m ñ nh ch t lư ng sp ñ n g p k toán kho, k toán kho ti n hành l p phi u nh p kho, sau ñó giao l i cho ñ i di n 2 liên ñ ti n hành nh p sp vào kho (th ko s gi l i 1 liên) M i quan h c a h th ng k toán: K toán kho + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 10: Ngày 18/01/2009 Phi u xu t kho s ……. Bán cho Công ty Dư c (chưa thu ti n), hóa ñơn s 075. Thành ph m ðVT S lư ng ðơn giá Thành ti n bán Vĩ nh a cái 130.000 1.100 143.000.000 Thu GTGT 10% 14.300.000 T ng c ng: 157.300.000 Ch ng t s d ng: phi u xu t kho (xu t lư ng), hóa ñơn, h p ñ ng kinh t (n u có) K ch b n: ñ i di n bên mua ñ n phòng k toán liên h mua, k toán doanh thu vi t hóa 8
 9. ñơn, ké toán kho l p phi u xu t kho (xu t lư ng) M i quan h c a h th ng k toán: K toán công n + k toán doanh thu + k toán kho + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 11: Ngày 20/01/2009 Phi u thu s ……. , biên b n ñ i chi u công n . Thu n c a công ty N: 28.200.000 ñ Ch ng t s d ng: biên b n ñ i chi u công n , phi u thu K ch b n: ñ i di n công ty N ñ n g p k toán công n ñ ti n hành ñ i chi u và xác nh n s n , sau ñó liên h k toán qu ñ l p phi u thu, n p ti n vào qu (nh n v 1 phi u thu ti n) M i quan h c a h th ng k toán: K toán công n + k toán qu +K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 12: Ngày 26/01/20089 *Phi u chi s ……. , chi lương cho các b ph n trong tháng (kèm b ng ch m ñ công và b ng chi t tính ti n lương c a t ng b ph n s d ng lao ñ ng): 29.500.000 ñ, trong ñó: -Lương CN SXSP: 18.000.000 ñ -Lương CB Qu n lý PXSX: 3.000.000 ñ -Lương b ph n bán hàng: 4.000.000 ñ -Lương b ph n Qu n lý DN: 4.500.000 ñ *Phi u thu s ……. Thu 6% BHXH, BHYT 1.770.000 ñ (trong ñó: 5% BHXH 3383: 1.475.000 ñ, 1% BHYT 3384: 295.000 ñ) ngư i lao ñ ng n p b ng ti n m t khi lĩnh lương (B ng thanh toán ti n lương, b ng phân b ti n lương & BHXH). Ch ng t s d ng: b ng ch m công, b ng chi t tính lương ph i tr cho t ng cá nhân c a các b ph n s d ng lao ñ ng, phi u chi, phi u thu, b ng thanh toán ti n lương, b ng phân b ti n lương & BHXH. K ch b n: k toán qu ti p nh n các ch ng t trên, ti n hành ki m tra l i tính chính xác c a s li u, l p phi u chi, bàn giao s li u cho k toán t ng h p M i quan h c a h th ng k toán: K toán qu + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 13: Ngày 28/01/2009 Phi u thu s ……. Biên b n ñ i chi u công n , thu n Công ty Dư c: 286.000.000 ñ Ch ng t s d ng: biên b n ñ i chi u công n , phi u thu K ch b n: ñ i di n công ty dư c ñ n g p k toán công n ñ ti n hành ñ i chi u và xác nh n s n , sau ñó liên h k toán qu ñ l p phi u thu, n p ti n vào qu (nh n v 1 phi u thu ti n) M i quan h c a h th ng k toán: K toán công n + k toán qu + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 14: Ngày 29/01/2009 Phi u chi s ……. Thanh toán ti n ñi n theo hóa ñơn s 0863 c a công ty ñi n l c Tp.HCM: Ti n ñi n s d ng ch y u t i phân xư ng: giá tr d ch v : 3.947.500 ñ thu GTGT 10%: 394.750 ñ C ng: 4.342.250 ñ Ch ng t s d ng: hóa ñơn c a bên bán, phi u chi K ch b n: ñ i di n công ty ñi n ñ n thu ti n ñi n, k toán qu l p phi u chi chi tr ti n 9
 10. toán: K toán qu +K toán t ng h p (nh p s li u vào M i quan h c ah th ng k máy tính) Nghi p v 15: Ngày 29/01/2009 Phi u chi s ……. Thanh toán ti n nư c theo hóa ñơn s 0126 c a công ty c p nư c Tp.HCM: Ti n nư c s d ng ch y u t i phân xư ng: giá tr d ch v : 2.600.000 ñ thu GTGT 10%: 260.000 ñ C ng: 2.860.000 ñ Ch ng t s d ng: hóa ñơn c a bên bán, phi u chi K ch b n: ñ i di n công ty c p nư c ñ n thu ti n nư c, k toán qu l p phi u chi chi tr ti n M i quan h c a h th ng k toán: K toán qu + K toán t ng h p (nh p s li u) Nghi p v 16: Ngày 30/01/2009 Phi u xu t kho s ……. Bán cho Công ty Dư c (chưa thu ti n), hóa ñơn s ……. Mã s thu : …… Thành ph m ðVT S lư ng ðơn giá Thành ti n bán Thành ph m Vĩ nh a cái 5.000 1.100 5.500.000 Thu GTGT 10% 550.000 T ng c ng: 6.050.000 Ch ng t s d ng: phi u xu t kho (xu t lư ng), hóa ñơn, h p ñ ng kinh t (n u có) K ch b n: ñ i di n bên mua ñ n phòng k toán liên h mua, k toán doanh thu vi t hóa ñơn, ké toán kho l p phi u xu t kho (xu t lư ng) M i quan h c a h th ng k toán: K toán công n + k toán doanh thu + k toán kho + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 17: Ngày 30/01/2009 y nhi m chi s ……, gi y báo N TK TGNH (t i ngân hàng công thương) s ……. Thanh toán ti n ñi n tho i cho bưu di n TP.HCM theo hóa ñơn s 1246 (s d ng ch y u t i b ph n qu n lý DN): Giá tr d ch v : 2.000.000 ñ thu GTGT 10%: 200.000 ñ C ng: 2.200.000 ñ Ch ng t s d ng: hóa ñơn c a bên bán, ũy nhi m chi (b ng sao), gi y báo N K ch b n: k toán ti n g i l p y nhi m chi, ti p nh n gi y báo n c a ngân hàng v s ti n chuy n tr cho bưu ñi n b ng chuy n kho n ti n g i M i quan h c a h th ng k toán: K toán TGNH + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 18: Ngày 31/01/2009 Phi u chi s …….., n p thu GTGT còn n tháng trư c vào kho b c nhà nư c (lai thu ti n c a kho b c Tp HCM) 5.840.000 ñ Ch ng t s d ng: phi u chi, biên lai nh n ti n c a kho b c K ch b n: k toán công n thông báo s n thu chưa thanh toán c a kỳ trư c, ñư c l nh c a k toán trư ng k toán qu l p phi u chi, xu t ti n giao cho ngư i ñ i di n (thư ng là th qu ) ti n hành ñ n kho b c n p ti n và nh n l i biên lai sau khi hoàn t t th t c 10
 11. toán: K toán qu +k toán công n +K toán t ng h p M i quan h c a h th ng k (nh p s li u vào máy tính) Cu i kỳ: K toán t ng h p th c hi n thao tác t ng h p s li u trên ph n m m k toán (theo trình t thao tác c a ph n m m). Lưu ý: khi hoàn thành, k toán t ng h p ph i k t xu t s li u ra b ng tính excel các ph n: -Nh t ký chung -B ng cân ñ i s phát sinh -H th ng báo cáo tài chính … (và m t s ph n khác theo yêu c u c a GV) YÊU C U: Cu i tháng k toán t ng h p s li u: -Phân b công c d ng c (n u có) -Trích KH. TSCð -K t chuy n chi phí ti n lương vào các b ph n, trính BHXH, BHYT, KPCð. -T ng h p giá thành (gi ñ nh cu i kỳ không có s n ph m d dang). -Xác ñ nh k t qu kinh doanh (chi phí bán hàng và qu n lý DN phân b theo doanh thu bán hàng trong kỳ). Kh u tr thu GTGT. Thu TNDN ph i n p tính 25% ð i v i các GV nghi m thu: -Theo dõi quá trình t ch c c a SV theo trình t các nghi p v kinh t (t ch c ch ng t , thao tác ghi s … lưu ý m i quan h trong vi c luân chuy n ch ng tư và s li u k toán -Nghi m thu: ph n k toán th công ph n k toán trên máy *S dư ñ u kỳ *S li u trên nh t ký chung *S li u trên s cái TK *S li u trên B ng Cð s PS *S li u trên báo cáo TC (và m t s s k toán chi ti t khác) ----------- H t bài t p 01---------- 11
 12. K TOÁN MÔ PH NG (Phòng k toán o – ñ s : 02 01 b t bu c) Công ty TNHH Thương m i Vĩnh An TP.HCM là m t doanh nghi p kinh doanh thương m i, chuyên doanh ñi n tho i di ñ ng. Áp d ng hình th c k toán Nh t ký chung Phương ti n ph c v k toán: Ph n m m k toán Acsoft theo Qð s 15 Thu GTGT th c hi n theo phương pháp kh u tr (thu su t 10%). Thu su t thu nh p kh u 10% K toán hàng t n kho theo phương pháp kê khai thư ng xuyên. Tính giá xu t kho theo phương pháp bình quân gia quy n t c th i. Mã s thu : 098765432 ð a ch : S 17 ñư ng Y, Qu n X, TP.HCM S ñi n tho i: 08.8889777 T ch c b máy k toán: (05 CB làm công tác k toán) -01 k toán v n b ng ti n & ti n vay (Ti n m t, ti n g i, ti n vay & ti n ñang chuy n) - 01 k toán công n (n ph i thu & n ph i tr – ch y u: ph i thu khách hàng, ph i tr ngư i bán & Thu và các kho n ph i n p nhà nư c) + k toán ti n lương – BHXH, BHYT, KPCð -01 k toán doanh thu & thu nh p, hàng t n kho, chi phí ho t ñ ng KD và ho t ñ ng khác -01 k toán t ng h p kiêm k toán chi phí SX và giá thành (x lý các s li u k t chuy n và x lý s li u trên ph n m m máy tính) -01 k toán trư ng Gi ñ nh: Giám ñ c Công ty: Nguy n Văn Teo Th qu : Nguy n Th Th o Qu n ñ c PXSX: Nguy n Văn Thanh Th kho: Nguy n Th Téo PH N I: KHAI BÁO VÀ NH P S DƯ ð U KỲ: 1.Khai báo tài kho n ñ ng c p: Nhóm 1: Nhóm TK t ng h p: 151, 155, 1561 và các TK nhóm 5, 632, 9111 Nhóm 2: Nhóm TK giá thành: 3341, 154, 6211, 622 2.Khai báo chi ti t tài kho n: TK 1561: Chi ti t: Mã s 01: ñi n tho i di ñ ng Nokia 3230 Mã s 02: ñi n tho i di ñ ng Nokia 6230 Mã s 03: ñi n tho i di ñ ng Nokia 6230i Mã s 04: ñi n tho i di ñ ng N70 Mã s 05: Pin ðTDð Nokia 3.Khai báo tài s n c ñ nh h u hình: Lo i tài s n B ph n qu n lý Tách ngu n Nhà làm văn phòng B ph n qu n lý DN Không B ph n bán hàng C a hàng bán hàng và qu ng cáo hàng hóa Không Xe t i nh Không H th ng máy vi tính Không Máy ki m ñ nh ch t lư ng Không Thi t b ph c v bán hàng Không 12
 13. 4.Khai báo kho n m c phí: C p1 Tên c p 1 C p2 Tên c p 2 01 Chi phí ti n lương 02 Chi phí BHXH, BHYT, KPCð 03 Chi phí công c , d ng c 04 Chi phí kh u hao TSCð 05 Chi phí bưu ñi n 06 Chi phí ñi n, nư c 07 Thu , phí, l phí 08 Chi phí qu ng cáo 09 Công tác phí 10 Chi phí khác 5.Khai báo ch ñ thu GTGT ñang áp d ng (tr c ti p hay kh u tr ) 6.Khai báo ngo i t USD 7.Nh p s dư ñ u kỳ c a các tài kho n: T i th i ñi m 31/12/2008 có thông tin v s dư các tài kho n như sau: -Ngày nh p d li u: 01/01/2009 -Ngày nh p s dư: 31/12/2008 -TK 1111 900.000.000 ñ -TK 1121 300.000.000 ñ Chi ti t: Ngân hàng Công thương TP.HCM (Mã c p 1: 05): 300.000.000 ñ -TK 1122 7.900.000.000 ñ Chi ti t: Ngân hàng Công thương TP.HCM (Mã c p 1: 05): 500.000 USD, t giá g c h ch toán 15.800 ñ/USD (= 7.900.000.000 VND) -TK 007 500.000 USD (TK ngoài b ng – dư N ) -TK 131 207.000.000 ñ (dư N ), Chi ti t cho t ng khách hàng: Doanh nghi p Thanh Bình (Mã c p 1: 06) 80.000.000 ñ Doanh nghi p Anh Dương (Mã c p 1: 07) 35.000.000 ñ Doanh nghi p ð ng Thành (Mã c p 1: 08) 92.000.000 ñ -TK 1561 Mã Tên NVL ðVT S ðơn giá Thành ti n lư ng 01 ðTDð Nokia 3230 Cái 1000 5.700.000 5.700.000.000 02 ðTDð Nokia 6230 Cái 800 3.900.000 3.120.000.000 ðTDð Nokia 6230i 03 Cái 1.200 4.700.000 5.640.000.000 04 ðTDð Nokia N70 Cái 400 7.600.000 3.040.000.000 05 Pin ðTDð Nokia Cái 0 0 0 C ng: 17.500.000.000 ñ -TK 211 308.250.000 ñ (dư N ), c th : TK 2111 Nhà làm văn phòng (dùng trong qu n lý doanh nghi p): Nguyên giá 135.000.000 ñ ñã kh u hao 9.000.000 ñ giá tr còn l i 126.000.000 ñ, s năm d ki n s d ng 15 năm, ñưa vào s d ng ngày 31/12/2006, th i ñi m tính kh u hao 01/01/2009. TSCð này hình thành t v n t có c a Công ty. TK 2112 Thi t b bán hàng (s d ng t i b ph n bán hàng): Nguyên giá 23.250.000 ñ ñã kh u hao 4.650.000 ñ giá tr còn l i 18.600.000 ñ, s năm d ki n s d ng 05 năm, ñưa vào s d ng ngày 31/12/2006, th i ñi m tính kh u hao 01/01/2009. TSCð này hình thành t v n t có c a Công ty. 13
 14. TK 2113 TSCð là 01 H th ng máy vi tính (dùng trong qu n lý doanh nghi p): Nguyên giá 15.000.000 ñ ñã kh u hao 250.000 ñ giá tr còn l i 14.750.000 ñ, s năm d ki n s d ng 05 năm, ñưa vào s d ng ngày 31/12/2006, th i ñi m tính kh u hao 01/01/2009. TSCð này hình thành t v n t có c a Công ty. TK 2114 TSCð là máy ki m ñ nh ch t lư ng Ukai (dùng trong bán hàng): Nguyên giá 15.000.000 ñ ñã kh u hao 3.000.000 ñ giá tr còn l i 12.000.000 ñ, s năm d ki n s d ng 05 năm, ñưa vào s d ng ngày 31/12/2006, th i ñi m tính kh u hao 01/01/2009. TSCð này hình thành t v n t có c a Công ty. TK 2118 C a hàng bán hàng và qu ng cáo hàng hóa (dùng trong bán hàng): Nguyên giá 120.000.000 ñ ñã kh u hao 12.000.000 ñ giá tr còn l i 108.000.000 ñ, s năm d ki n s d ng 10 năm, ñưa vào s d ng ngày 31/12/2006, th i ñi m tính kh u hao 01/01/2009. TSCð này hình thành t v n t có c a Công ty. -TK 2141 28.900.000 ñ (dư Có) -TK 331 (dư Có) Công ty TNHH Thương M i DBF TP.HCM (mã c p 1: 09) 38.000.000 ñ -TK 4111 26.952.350.000 ñ (dư Có) -TK 4211 96.000.000 ñ (dư Có) T ng c ng TK dư N = TK dư Có = ………………. ñ (Trên b ng CðSPS) ð u kỳ k toán: K toán t ng h p: Nh p các s li u, khai báo toàn b h th ng s li u k toán ñ u kỳ vào ph n m m k toán PH N II: NH P S PHÁT SINH TRONG KỲ: (phát sinh tháng 01/2009) Nghi p v 01: Ngày 01/01/2009 Phi u chi s ….. n p thu GTGT c a tháng trư c theo thông báo thu ca Cơ quan thu vào Kho b c nhà nư c: 9.000.000 ñ Ch ng t s d ng: Phi u chi, Thông báo n p thu c a Cơ quan thu K ch b n: gi ñ nh phòng k toán ti p nh n thông báo n p thu c a cơ quan thu , k toán qu vi t phi u chi giao nhân viên ñem ti n m t n p vào kho b c (nh n v phi u thu ti n thu c a Kho b c). K toán qu bàn giao s li u cho k toán thu và k toán t ng h p. M i quan h c a h th ng k toán: K toán qu + K toán thu + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 02: Ngày 02/01/2009 Phi u xu t kho s …… xu t bán theo Hóa ñơn s …..mã s thu 098765432, bán cho Doanh nghi p Anh Dương (chưa thu ti n): Mã s Hàng hóa ðVT S lư ng ðơn giá bán Thành ti n 01 ðTDð Nokia 3230 cái 400 5.810.000 2.324.000.000 02 ðTDð Nokia 6230 cái 700 3.950.000 2.765.000.000 Thu GTGT 10% 508.900.000 T ng c ng: 5.597.900.000 Ch ng t s d ng:Phi u xu t kho, Hóa ñơn, h p ñ ng kinh t (n u có) K ch b n: Gi ñ nh k toán doanh thu l p hóa ñơn, bàn giao s li u k toán kho l p phi u xu t kho, sau ñó bàn giao s li u v k toán t ng h p M i quan h c a h th ng k toán: K toán Công n + K toán kho + K toán doanh thu + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) 14
 15. Nghi p v 03: Ngày 05/01/2009: Gi y báo Có TK ti n Vi t Nam g i ngân hàng c a Công ty, Doanh nghi p Anh Dương tr ti n cho Công ty b ng chuy n kho n: 5.600.000.000ñ Ch ng t s d ng: Gi y báo Có c a ngân hàng K ch b n: gi ñ nh K toán ti n g i ti p nh n gi y báo Có c a ngân hàng ti n hành ghi s , bàn giao s li u ñ n k toán công n , sau ñó chuy n s li u v k toán t ng h p M i quan h c a h th ng k toán: K toán Công n + K toán ti g i NH + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 04: Ngày 07/01/2009: *Phi u nh p kho s …., nh p kho theo v n ñơn s 36/BC c a Công ty TNHH AQM (T i Singapore), (thanh toán sau khi ñã nh n ñ hàng hóa theo Hð kinh t ): ðơn T giá g c ðơn giá Mã ðVT S giá th c t ñã tính Thành ti n s Hàng hóa lư ng bán (VND/USD) qui ñ i (USD) theo t giá 15.850 02 ðTDð Nokia cái 200 220 3.487.000 697.400.000 6230 Thu NK 10% 697.400.000 x 10% 69.740.000 ph i n p Thu GTGT (697.400.000 + 69.740.000) x 76.714.000 10% ph i n p 10% *Gi y báo N TK ti n g i ngân hàng là ngo i t USD Công ty tr Công ty TNHH AQM (T i Singapore): 44.000 USD. Ch ng t s d ng: V n ñơn c a bên bán, Biên b n ki m nh n hàng hóa nh p kho, h p ñ ng kinh t ngo i thương (n u có), Gi y báo N c a NH K ch b n: gi ñ nh phòng k toán ti p nh n v n ñơn c a ngư i bán K toán kho ti n hành nh p kho, liên h bàn giao s li u ñ n k toán công n (ngư i ñang n m gi HðKT ngo i thương) và k toán ti n g i NH ñ l p th t c chuy n kho n thanh toán. M i quan h c a h th ng k toán: K toán Công n + K toán kho + K toán ti n g i + k toán thu + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 05: Ngày 12/01/2009: Phi u thu s …… thu n c a Doanh nghi p Thanh Bình 50.000.000 ñ Ch ng t s d ng: Phi u thu K ch b n: K toán qu l p phi u thu thu ti n tr c ti p t ngư i ñ i di n c a DN Thanh Bình. Sau ñó chuy n giao s li u v k toán công n và k toán t ng h p M i quan h c a h th ng k toán: K toán qu + K toán Công n + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 06: Ngày 12/01/2009: Phi u chi s ….. Công ty tr n cho Công ty TNHH Thương M i DBF 35.000.000 ñ d ng: Phi u chi c a DN, phi u thu c a ngư i bán là Công ty TNHH Thương Ch ng t s 15
 16. M i DBF K ch b n: K toán qu l p phi u chi, th qu giao ti n cho ngư i ñ i di n ñi tr ti n cho ngư i bán và nh n l i phi u thu c a ñơn v bán t ngư i ñ i di n này. K toán qu chuy n giao s li u cho k toán công n , sau ñó chuy n s li u v k toán t ng h p. M i quan h c a h th ng k toán: K toán qu + K toán Công n + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 07: Ngày 17/01/2009 Phi u chi s …. Tr ti n cho Công ty ñi n báo ñi n tho i theo hóa ñơn s 0121 (s d ng ch y u t i b ph n qu n lý DN): -Giá tr cư c d ch v : 2.400.000 ñ -Thu GTGT 10%: 240.000 ñ T ng c ng: 2.640.000 ñ Ch ng t s d ng: Phi u chi c a DN, Hoá ñơn c a công ty ñi n bán ñi n tho i K ch b n: K toán qu l p phi u chi, th qu giao ti n tr c ti p cho ngư i ñ i di n Công ty ñi n báo ñi n tho i và nh n l i hóa ñơn c a bưu ñi n. K toán qu chuy n giao s li u v k toán t ng h p. M i quan h c a h th ng k toán: K toán qu + K toán t ng h p chi phí + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 08: Ngày 19/01/2009 Gi y báo N TK ti n Vi t Nam g i ngân hàng (kèm Uy nhi m chi c a Công ty) (s d ng ch y u t i b ph n bán hàng), tr ti n cho Công ty ñi n l c TP.HCM theo hóa ñơn s 0287: -Giá tr d ch v ñã s d ng: 2.600.000 ñ -Thu GTGT 10% 260.000 ñ T ng c ng: 2.860.000 ñ Ch ng t s d ng: Gi y báo N , gi y báo c a ñi n l c, hóa ñơn ti n ñi n K ch b n: K toán ti n g i l p UNC g i ñ n ngân hàng ñ chuy n ti n thanh toán cho Công ty ñi n l c, Sau ñó c ngư i ñ i di n ñ n nh n hóa ñơn c a Công ty ñi n l c. K toán ti n g i chuy n giao s li u v k toán chi phí & k toán t ng h p. M i quan h c a h th ng k toán: K toán ti n g i + K toán t ng h p chi phí + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 09: Ngày 21/01/2009 Phi u xu t kho s ….. xu t bán theo hóa ñơn s …. (kèm theo B ng t ng h p tình hình bán l trong ngày), phi u thu s ….. Mã s Hàng hóa ðVT S lư ng ðơn giá bán Thành ti n 03 ðTDð Nokia 6230i cái 15 4.920.000 73.800.000 Thu GTGT 10% 7.380.000 T ng c ng: 81.180.000 Ch ng t s d ng: B ng t ng h p tình hình bán l trong ngày, Hóa ñơn, phi u thu, phi u xu t kho. K ch b n:K toán kho l p phi u xu t kho, K toán qu l p phi u thu thu ti n bán hàng theo hóa ñơn, sau ñó chuy n giao s li u cho k toán doanh thu ñ ti n hành ghi s , li n h bàn giao s li u v k toán t ng h p M i quan h c a h th ng k toán: K toán qu + K toán kho + K toán doanh thu + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) 16
 17. Nghi p v 10: Ngày 24/01/2009 Phi u chi s …… tr ti n cho Công ty c p nư c TP.HCM theo hóa ñơn s 0345 (s d ng ch y u t i b ph n qu n lý DN): -Giá tr nư c ñã s d ng: 1.200.000 ñ -Thu GTGT 10% 120.000 ñ T ng c ng: 1.320.000 ñ Ch ng t s d ng: Phi u chi c a DN, Hoá ñơn c a công ty c p nư c K ch b n: K toán qu l p phi u chi, th qu giao ti n tr c ti p cho ngư i ñ i di n Công ty c p nư c và nh n l i hóa ñơn c a ngư i bán. K toán qu chuy n giao s li u v k toán t ng h p. M i quan h c a h th ng k toán: K toán qu + K toán t ng h p chi phí + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 11: Ngày 27/01/2009 *Phi u chi s ……. , chi lương cho các b ph n trong tháng (kèm b ng ch m công và b ng chi t tính ti n lương c a t ng cá nhân): 29.500.000 ñ, trong ñó: -Lương b ph n bán hàng: 22.000.000 ñ -Lương b ph n Qu n lý DN: 7.500.000 ñ *Phi u thu s ……. Thu 6% BHXH, BHYT 1.770.000 ñ(trong ñó: 5% BHXH 3383: 1.475.000 ñ, 1% BHYT 3384: 295.000 ñ) ngư i lao ñ ng n p b ng ti n m t khi linh lương (B ng thanh toán ti n lương, b ng phân b ti n lương & BHXH). Ch ng t s d ng: b ng ch m công, b ng chi t tính lương ph i tr cho t ng cá nhân c a các b ph n s d ng lao ñ ng, phi u chi, phi u thu, b ng thanh toán ti n lương, b ng phân b ti n lương & BHXH. K ch b n: k toán qu ti p nh n các ch ng t trên, ti n hành ki m tra l i tính chính xác c a s li u, l p phi u chi, bàn giao s li u cho k toán t ng h p M i quan h c a h th ng k toán: K toán qu + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 12: Ngày 28/01/2009: *Gi y báo N TK ti n Vi t nam g i ngân hàng, v s ti n Công ty mua 400 Trái phi u (TK 2282), m nh giá: 100.000 ñ c a Công ty TNHH Du l ch Lưu Luy n TP.HCM (t ng giá tr ñã tr : 40.000.000 ñ), th i h n trái phi u 24 tháng. *Phi u chi s ……. Tr ti n hoa h ng (TK 635) cho ngư i môi gi i theo tho thu n 1% tính trên giá tr trái phi u ñã mua là: 400.000 ñ Ch ng t s d ng: Gi y báo N c a NH, các trái phi u, phi u chi K ch b n: k toán qu (TGNH & T.m t) c t gi các trái phi u, ti p nh n gi y báo cũa ngân hàng ti n hành ghi s , l p phi u chi tr ti n hoa h ng. M i quan h c a h th ng k toán: K toán qu (TGNH & T.m t) + k toán t p h p chi phí tài chính + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 13: Ngày 29/01/2009 Phi u xu t kho s ….. xu t bán theo hóa ñơn s …. Cho Doanh nghi p ð ng Thành (ti n chưa thanh toán) Mã s Hàng hóa ðVT S lư ng ðơn giá bán Thành ti n 04 ðTDð Nokia N70 cái 30 7.850.000 235.500.000 17
 18. Thu GTGT 10% 23.550.000 T ng c ng: 259.050.000 Ch ng t s d ng:Phi u xu t kho, Hóa ñơn, h p ñ ng kinh t (n u có) K ch b n: Gi ñ nh k toán doanh thu l p hóa ñơn, bàn giao s li u k toán kho l p phi u xu t kho, sau ñó bàn giao s li u v k toán t ng h p M i quan h c a h th ng k toán: K toán Công n + K toán kho + K toán doanh thu + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 14: Ngày 29/01/2009 Phi u chi s …… Công ty n p thu nh p kh u vào kho b c s ti n: 69.740.000 ñ (ti n thu nh p kh u do mua hàng hóa ngày 07/01/2009) Ch ng t s d ng: Phi u chi, Thông báo n p thu c a Cơ quan thu K ch b n: gi ñ nh phòng k toán ti p nh n thông báo n p thu c a cơ quan thu , k toán qu vi t phi u chi giao nhân viên ñem ti n m t n p vào kho b c (nh n v phi u thu ti n thu c a Kho b c). K toán qu bàn giao s li u cho k toán thu và k toán t ng h p. M i quan h c a h th ng k toán: K toán qu + K toán thu + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 15: Ngày 30/01/2009 Phi u nh p kho s ……. Mua c a Công ty TNHH Thương M i DBF theo hóa ñơn s : 1256 c a Công ty TNHH TM DBF (ti n chưa thanh toán) Mã s Hàng hóa ðVT S lư ng ðơn giá bán Thành ti n 05 Pin ðTDð Nokia cái 300 60.000 18.000.000 Thu GTGT 10% 1.800.000 T ng c ng: 19.800.000 Ch ng t s d ng: Phi u nh p kho, biên b n ki m nh n hàng hóa K ch b n: Gi ñ nh k toán kho ti p nh n biên b n ki m nh n hàng hóa, ti n hành l p phi u nh p kho. Sau ñó bàn giao s li u v k toán công n & K toán t ng h p. M i quan h c a h th ng k toán: K toán kho + K toán Công n + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 16: Ngày 31/01/2009 Phi u xu t kho s …. Theo Hóa ñơn s ….. Bán cho Doanh nghi p Thanh Bình (ti n chưa thanh toán): Mã s Hàng hóa ðVT S lư ng ðơn giá bán Thành ti n 05 Pin ðTDð Nokia cái 150 75.000 11.250.000 Thu GTGT 10% 1.125.000 T ng c ng: 12.375.000 Ch ng t s d ng:Phi u xu t kho, Hóa ñơn, h p ñ ng kinh t (n u có) K ch b n: Gi ñ nh k toán doanh thu l p hóa ñơn, bàn giao s li u k toán kho l p phi u xu t kho, sau ñó bàn giao s li u v k toán t ng h p M i quan h c a h th ng k toán: K toán Công n + K toán kho + K toán doanh thu + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Nghi p v 17: Ngày 31/01/2009: Ki m kê s lư ng USD t n qu trên TK 007, ñánh giá l i t giá theo t g c th c t giá ngân hàng công b cu i kỳ (cu i tháng 01/2009): 16.100ñ/USD 18
 19. Ch ng t s d ng: / K ch b n: Cu i kỳ k toán ti n g i NH là ngo i t ki m soát l i s lư ng ngo i t ti n hành ñi u ch nh l i theo t giá g c th c t ñư c ngân hàng công b vào cu i kỳ, sau ñó bàn giao s li u v k toán t ng h p. M i quan h c a h th ng k toán: K toán TGNH + K toán t ng h p (nh p s li u vào máy tính) Cu i kỳ: K toán t ng h p th c hi n thao tác t ng h p s li u trên ph n m m k toán (theo trình t thao tác c a ph n m m). Lưu ý: khi hoàn thành, k toán t ng h p ph i k t xu t s li u ra b ng tính excel các ph n: -Nh t ký chung -B ng cân ñ i s phát sinh -H th ng báo cáo tài chính … (và m t s ph n khác theo yêu c u c a GV) YÊU C U: Cu i tháng k toán t ng h p s li u: -Trích KH. TSCð -K t chuy n chi phí ti n lương vào các b ph n, trính BHXH, BHYT, KPCð. -T ng h p giá thành (n u có). -Xác ñ nh k t qu kinh doanh (K/C Chi phí QLDN & CPBH). Kh u tr thu GTGT. Tính thu TNDN ph i n p 25% (n u Công ty KD có lãi). ð i v i các GV nghi m thu: -Theo dõi quá trình t ch c c a SV theo trình t các nghi p v kinh t (t ch c ch ng t , thao tác ghi s … lưu ý m i quan h trong vi c luân chuy n ch ng tư và s li u k toán -Nghi m thu: ph n k toán th công ph n k toán trên máy *S dư ñ u kỳ *S li u trên nh t ký chung *S li u trên s cái TK: 511, 515, 635, 641, 642, 911, 421 *S li u trên B ng Cð s PS *S li u trên báo cáo TC (và m t s s k toán chi ti t khác) ----------- H t bài s 02 ---------- 19
 20. K TOÁN MÔ PH NG (Phòng k toán o – ñ s : 03 b t bu c) M TS LƯU Ý TRƯ C KHI LÀM BÀI: Khai báo nhóm tài kho n ñ ng c p: Nhóm 1: Nhóm TK t ng h p: 151, 155, 1561 và các TK nhóm 5, 632, 9111 Nhóm 2: Nhóm TK giá thành: 3341, 154, 6211, 622 Khai báo Tài s n c ñ nh: Lo i tài s n B ph n qu n lý Tách ngu n -Nhà c a, v t ki n trúc -Phòng giám ñ c Không -Máy móc thi t b -Phòng k toán Không -Phương ti n VT, truy n d n -Phòng k thu t Không -Thi t b , d ng c qu n lý -B ph n SX Không -Tài s n c ñ nh khác Không Kho n m c chi phí: Mã Tên c p 1 Mã Tên c p Mã Tên c p c p1 c p2 2 c p3 3 1 Chi phí ti n lương 2 Chi phí BHXH, BHYT, KPCð 3 Chi phí KH.TSCð 4 Chi phí văn phòng ph m 5 Chi phí bưu ñi n 6 Chi phí ñi n, nư c 7 Thu , phí, l phí 8 Chi phí khác ð BÀI T P TH C HÀNH Tên ñơn v : Công ty s n xu t thương m i Tri u Phú Ap d ng hình th c s k toán theo Nh t ký chung. Phương ti n ph c v k toán: Ph n m m k toán Acsoft theo Qð s 15 K toán hàng t n kho theo phương pháp kê khai thư ng xuyên, s d ng phương pháp giá v n bình quân gia quy n t c th i. Th c hi n ch ñ thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr . Th i gian: Niên ñ làm vi c: 01/01/2009 Ngày nh p s dư ñ u kỳ: 31/12/2008 T ch c b máy k toán: (05 CB làm công tác k toán) -01 k toán v n b ng ti n & ti n vay (Ti n m t, ti n g i, ti n vay & ti n ñang chuy n) - 01 k toán công n (n ph i thu & n ph i tr – ch y u: ph i thu khách hàng, ph i tr ngư i bán & Thu và các kho n ph i n p nhà nư c) + k toán ti n lương – BHXH, BHYT, KPCð -01 k toán doanh thu & thu nh p, chi phí ho t ñ ng KD và ho t ñ ng khác, hàng t n kho. -01 k toán t ng h p kiêm chi phí SX và giá thành (x lý các s li u k t chuy n và x lý s li u trên ph n m m máy tính) 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2