intTypePromotion=3

Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

1
95
lượt xem
24
download

Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoại hối là một khái niệm dùng để chỉ các phương tiện có giá trị dùng để thanh toán giữa các quốc gia. Tùy theo quan niệm của luật quản lí ngoại hối của mỗi nước mà khái niệm ngoại hối có thể là không giống nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, ngoại hối gồm có 5 loại:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

 1. KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG 1. Nội dung và ñặc ñiểm nghiệp vụkinh doanh ngoại hối 2. Kiểm soát nội bộ 3. Mục tiêu kiểm toán 4. Quy trình kiểm toán kiemtoanNH-Hong Hoa 1 kiemtoanNH-Hong Hoa 2 KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 1. NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NVKD NGOẠI HỐI 1. NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NVKD NGOẠI HỐI 1.1 Nội dung nghiệp vụ 1.1 Nội dung nghiệp vụ 1.2 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh ngoại hối • Mua bán theo hợp ñồng giao ngay (SPOT FX) 1.3 Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh • Mua bán theo hợp ñồng kỳ hạn (FORWARD FX) 1.4 Rñi ro chñ yÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh • Mua bán theo hợp ñồng quyền chọn (OPTION FX) • Mua bán theo hợp ñồng tương lai (FUTURE FX) kiemtoanNH-Hong Hoa 3 kiemtoanNH-Hong Hoa 4
 2. KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI NHẮC LẠI NHẮC LẠI Swap ®ång tiÒn §Æc ®iÓm cña giao dÞch giao ngay t t n 0 thêi gian Cam kÕt: Ngµy giao dÞch = DEAL DATE USD 100 DM 140 C«ng ty A Thùc hiÖn: Ngµy thanh to¸n = SETTLEMENT DATE l7i suÊt cè l7i suÊt cè ®Þnh USD ®Þnh DM thùc hiÖn giao dÞch hai ngµy lµm viÖc sau khi cam kÕt giao dÞch: T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 USD 100 ngµy giao dÞch 1 2 3 4 5 - - DM 140 ngµy thanh to¸n - - 1 2 3 - - 4 5 Ng©n hµng B kiemtoanNH-Hong Hoa 5 kiemtoanNH-Hong Hoa 6 KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI NHẮC LẠI NHẮC LẠI QuyÒn lùa chän d−íi gi¸c ®é ng−êi mua QuyÒn lùa chän d−íi gi¸c ®é ng−êi b¸n Ng−êi mua tr¶ mét kho¶n phÝ quyÒn lùa chän ®Ó cã Ng−êi b¸n nhËn mét kho¶n phÝ quyÒn lùa chän ®Ó chÞu quyÒn ®−îc mua = CALL hoÆc ®−îc b¸n = PUT tr¸ch nhiÖm bÞ ®éng ph¶i b¸n = CALL hoÆc ph¶i mua = PUT ®èi t−îng quyÒn lùa chän víi mét gi¸ gèc ®7tháa thuËn ®èi t−îng quyÒn lùa chän víi gi¸ gèc ®7tháa thuËn vµo mét thêi ®iÓm ®7tháa thuËn (option kiÓu ch©u ¢u) vµo thêi ®iÓm ®7 tháa thuËn(option kiÓu ch©u hoÆc hoÆc trong mét kho¶ng thêi gian ®7tháa thuËn ¢u) trong kho¶ng thêi gian ®7 tháa thuËn (option kiÓu Mü) (option kiÓu Mü) kiemtoanNH-Hong Hoa 7 kiemtoanNH-Hong Hoa 8
 3. KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 1. NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NVKD NGOẠI HỐI 1. NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NVKD NGOẠI HỐI 1.2 §Æc ®iÓm 1.3 Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh C¸c bé phËn Chñ yÕu giao dÞch qua ®iÖn tho¹i, internet...(kh«ng theo nguyªn t¾c 4 m¾t) Giao dÞch Kh«ng cã luång vèn lu©n chuyÓn trùc tiÕp TÊt to¸n vµ DiÔn biÕn nhanh kiÓm tra Toµn cÇu hãa ho¹t ®éng kinh doanh Gi¸ trÞ, sè l−îng c¸c giao dÞch H¹ch to¸n X¸c ®Þnh vµ qu¶n lý rñi ro Giao dÞch viªn B ViÖc thu thËp, n¾m b¾t c¸c giao dÞch (c¸c giao dÞch néi vµ Gi¸m s¸t ngo¹i b¶ng) kh¸ khã kh¨n Giao dÞch viªn A kiemtoanNH-Hong Hoa 9 X¸c nhËn kiemtoanNH-Hong Hoa 10 KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 1. NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NVKD 1.3 Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh 1.3 Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh Ph©n t¸ch chøc n¨ng: kinh doanh (Ph©n t¸ch chøc n¨ng) PhiÕu giao dÞch TÊt to¸n vµ H¹ch Kinh doanh TÊt to¸n vµ kiÓm tra D÷ liÖu ......... kiÓm tra to¸n ......... ......... Giê ........ Sè H¹ch to¸n Gi¸m s¸t NghiÖp vô kinh doanh Ngay c¶ trong mçi mét ph¹m vi chøc n¨ng còng Gi¸m s¸t cÇn ph¶i ®¶m b¶o sao cho khi xö lý c¸c giao dÞch th× c¸c c«ng viÖc kh«ng t−¬ng hîp víi nhau ph¶i Tr¹ng th¸i giao dÞch do nh÷ng c¸ nh©n kh¸c nhau thùc hiÖn! kiemtoanNH-Hong Hoa 11 kiemtoanNH-Hong Hoa 12
 4. KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 1. NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NVKD 1. NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NVKD NGOẠI HỐI 1.3 Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh 1.4 RR chủ yếu trong hoạt ñộng kinh doanh ngoại hối C¸c d÷ liÖu cÇn thu thËp D÷ liÖu b¾t buéc Khi thiÕt kÕ c¸c mÉu biÓu thu thËp d÷ liÖu C¸c c«ng cô tµi chÝnh Derivative Lo¹i giao dÞch theo ®Æc thï s¶n phÈm, Gi¸ trÞ cÇn l−u ý tíi... Khèi l−îng giao §iÒu kiÖn hîp ®ång Biªn ®é Thêi gian dÞch t¨ng Lo¹i rñi ro gi¸ c¶ thÞ chªnh lÖch TÝnh chÊt TÝnh biÕn ph¶n øng trªn Thêi h¹n gi¶m vµ chi (®Æc biÖt lµ phøc t¹p t¨ng ®éng t¨ng thÞ tr−êng rót tr−êng trong c¸c giao §èi t¸c phÝ t¨ng ng¾n l¹i Lo¹i s¶n phÈm dÞch Derivative) Ngµy th¸ng giao dÞch – Ho¸n ®æi Giê giao dÞch – QuyÒn lùa chän Møc ®é rñi ro t¨ng Giao dÞch viªn – Giao dÞch cã thêi h¹n Sè thø tù Lo¹i thÞ tr−êng Tháa thuËn phô – Së giao dÞch Ho¹t ®éng kinh doanh – Giao dÞch ngoµi Së kiemtoanNH-Hong Hoa 13 kiemtoanNH-Hong Hoa 14 KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 1. NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NVKD NGOẠI HỐI 1. NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NVKD NGOẠI HỐI 1.4 RR chủ yếu trong hoạt ñộng kinh doanh ngoại hối 1.4 RR chủ yếu trong hoạt ñộng kinh doanh ngoại hối Rñi ro - Rñi ro - X¸c ®Þnh rñi ro - thÊt tho¸t do ®èi t¸c - gi¸ c¶ thÞ tr−êng thÊt tho¸t do ®èi t¸c - gi¸ c¶ thÞ tr−êng rñi ro tÝn dông rñi ro ph¸t sinh rñi ro ®ång tiÒn do gi¸ c¶ thÞ tr−êng rñi ro do ph¶i mäi rñi ro cã thÓ ph¸t sinh cã nh÷ng dao ®éng rñi ro l7i suÊt bï ®¾p thªm do ®èi t¸c mÊt kh¶ n¨ng ®iÒu kiÖn: thanh to¸n rñi ro kh¸c vÒ gi¸ rñi ro do øng tr−íc cã mét tr¹ng th¸i më (gi¸ cæ phiÕu, chØ sè) kiemtoanNH-Hong Hoa 15 kiemtoanNH-Hong Hoa 16
 5. KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 1. NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NVKD NGOẠI HỐI 1. NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NVKD NGOẠI HỐI 1.4 RR chủ yếu trong hoạt ñộng kinh doanh ngoại hối 1.4 RR chủ yếu trong hoạt ñộng kinh doanh ngoại hối Các loại rủi ro Các loại rủi ro Rñi ro thÊt tho¸t theo nhãm ®èi t−îng: rñi ro do ph¶i bï ®¾p thªm Rñi ro thÊt tho¸t theo nhãm ®èi t−îng: rñi ro TD Rñi ro do ph¶i bï ®¾p thªm lµ khỏan thất tho¸t tiÒm tµng do chi phÝ ph¸t sinh thªm Rñi ro tÝn dông lµ §Þnh nghÜa cho mét giao dịch míi thay thÕ giao dÞch cò kho¶n thÊt tho¸t tiÒm tµng ph¸t sinh do kh«ng thùc hiÖn ®−îc. V §Þnh nghÜa kh«ng thu håi ®−îc sè vèn ®7bá ra, Ý (kÓ c¶ l7i ®Õn h¹n). Víi ®èi t¸c A: Mua thêi h¹n 100 tr. USD gi¸ 16.060 VND /USD Víi ®èi t¸c B: B¸n thêi h¹n 100 tr. USD gi¸ 16.065 VND/USD d §èi t¸c A: kh«ng thùc hiÖn ®−îc hîp ®ång, tû gi¸ hèi ®o¸i t¨ng lªn 16.068 DM/USD ô Víi ®èi t¸c C: Giao dÞch thay thÕ 100 tr. USD gi¸ 16.068 DM/USD C¸c mãn tÝn dông, ®Çu t− b»ng tiÒn hay VÝ dô chøng kho¸n Lç: (16.068 - 16.065 ) = 3 VND/USD ThÊt tho¸t l·i: (16.065 -16.060) = 5 VND/USD Rñi ro ThÊt tho¸t: 800 tr VND (100 tr. USD x 8 VND/USD) kiemtoanNH-Hong Hoa 17 kiemtoanNH-Hong Hoa 18 KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 1. NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NVKD NGOẠI HỐI 1. NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NVKD NGOẠI HỐI 1.4 RR chủ yếu trong hoạt ñộng kinh doanh ngoại hối 1.4 RR chủ yếu trong hoạt ñộng kinh doanh ngoại hối Các loại rủi ro Các loại rủi ro Rñi ro thÊt tho¸t theo nhãm ®èi t−îng: rñi ro do øng tr−íc Rñi ro thÊt tho¸t theo nhãm ®èi t−îng: „ rñi ro hÖ thèng“ Rñi ro do øng tr−íc lµ HiÖu øng Domino kho¶n thÊt tho¸t tiÒm tµng ph¸t sinh do §Þnh nghÜa phÝa ®èi t¸c kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô cña hä mÆc dï tr−íc ®ã ng©n hµng ®7thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh. §èi víi giao dÞch USD/DM th× ph¶i chÞu Thµnh viªn rñi ro do øng tr−íc kho¶ng 6 tiÕng ®ång tham gia MÊt kh¶ n¨ng ThÞ tr−êng VÝ dô hå, lý do lµ cã chªnh lÖch thêi gian gi÷a thÞ tr−êng sôp ®æ §øc vµ Mü nªn ph¶i cung cÊp DM tr−íc thanh to¸n khi nhËn ®−îc USD. kiemtoanNH-Hong Hoa 19 kiemtoanNH-Hong Hoa 20
 6. KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 1. NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NVKD NGOẠI HỐI 1. NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NVKD NGOẠI HỐI 1.4 RR chủ yếu trong hoạt ñộng kinh doanh ngoại hối 1.4 RR chủ yếu trong hoạt ñộng kinh doanh ngoại hối Các loại rủi ro Rñi ro vÒ vèn kh¶ dông Các loại rủi ro Rñi ro vÒ gi¸ c¶ (rñi ro thÞ tr−êng, rñi ro tr¹ng th¸i) Rñi ro vÒ vèn kh¶ dông lµ kh¶ n¨ng thiÖt h¹i cã thÓ ph¸t sinh do thiÕu nguån tiÒn ®Ó thùc hiÖn tr¸ch Rñi ro vÒ gi¸ c¶ lµ kh¶ n¨ng thiÖt h¹i cã thÓ ph¸t §Þnh nghÜa nhiÖm thanh to¸n khi ®Õn kú h¹n thanh to¸n hoÆc ®Ó ký kÕt c¸c hîp ®ång giao dÞch kh¸c nh»m môc sinh do cã sù thay ®æi vÒ gi¸ c¶ cña chøng chØ gèc. ®Ých c©n ®èi còng nh− c¶i thiÖn c¸c tr¹ng th¸i më §Þnh nghÜa chØ ph¸t sinh víi c¸c tr¹ng th¸i më cña m×nh (rñi ro bªn trong). Sù tÝch tô rñi ro gi¸ c¶ Rñi ro vÒ viÖc giao dÞch kinh doanh cã thÓ kh«ng Sù biÕn ®éng thùc hiÖn ®−îc hoÆc bÞ hñy bá do thiÕu chiÒu s©u Giíi h¹n thÞ tr−êng hoÆc do thÞ tr−êng kh«ng æn ®Þnh (rñi ro T−¬ng quan gi÷a c¸c bªn ngoµi). L−u ý – thêi h¹n – ®ång tiÒn – chñng lo¹i – lo¹i h×nh rñi ro Rñi ro vÒ vèn kh¶ dông trªn thÞ tr−êng! kiemtoanNH-Hong Hoa kh¸c nhau 21 kiemtoanNH-Hong Hoa 22 KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 1. NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NVKD NGOẠI HỐI 1. NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NVKD NGOẠI HỐI 1.4 RR chủ yếu trong hoạt ñộng kinh doanh ngoại hối 1.4 RR chủ yếu trong hoạt ñộng kinh doanh ngoại hối Các loại rủi ro Các loại rủi ro Rñi ro trong ho¹t ®éng Ng©n hµng ph¶i g¸nh chÞu thiÖt h¹i hoÆc „chi phÝ bæ sung“ do nh÷ng hµnh ®éng hoÆc biÖn ph¸p xuÊt ph¸t tõ c¸c ®iÓm Rñi ro vÒ ph¸p lý yÕu trong tæ chøc c¬ cÊu hoÆc tæ chøc quy tr×nh g©y ra. Ng©n hµng chÞu thiÖt h¹i... Cã nh÷ng tr¹ng th¸i më kh«ng do ®èi t¸c kh«ng c«ng nhËn c¸c tháa Thanh to¸n thuËn trong hîp ®ång. hai lÇn ph¸t hiÖn ra vµ do ®ã ph¸t sinh §Þnh nghÜa do c¸c tháa thuËn trong hîp ®ång Rñi ro rñi ro vÒ gi¸ c¶ kh«ng phï hîp víi c¸c thÓ chÕ ph¸p lý kh¸c. Thanh to¸n do hiÓu sai c¸c tháa thuËn trong hîp chËm trÔ vµ do C¸c hµnh vi lõa ®ång. ®ã bÞ khiÕu n¹i ®¶o - gian lËn truy ®ßi kiemtoanNH-Hong Hoa 23 kiemtoanNH-Hong Hoa 24
 7. KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 2. KIỂM SOÁT NỘI BỘ 2. KIỂM SOÁT NỘI BỘ YÊU CẦU 1. Thc hin ñúng các yêu c u t i thi u v
 8. kinh doanh ñã ñưc công nhn trên bình din qu c t • Có khuôn kh cho kinh doanh giao dch • Các chốt kiểm soát- F.O • Các giao dch ch ñưc thc hin khi ñáp ng ñưc các ñi
 9. u kin giao dch phù hp vi th trưng • Quy ñnh v
 10. lưu gi h sơ • Thc hin ñúng quy trình ñưa SP mi ra thi trưng • Tính kịp thời của việc thu thập thông tin và ghi • ............ nhận thông tin vào thời ñiểm giao dịch 2. Các loi hình ri ro trong kinh doanh c n ñưc nhn bit và ki m soát ñ y ñ • Chấp hành hạn mức • Xác ñnh ñưc ri ro • Phân tách chc năng • Điều kiện phù hợp thị trường • Các quy ñnh cho trưng hp ñc bit kiemtoanNH-Hong Hoa 25 kiemtoanNH-Hong Hoa 26 KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 2. KIỂM SOÁT NỘI BỘ 2. KIỂM SOÁT NỘI BỘ NhiÖm vô cña bé phËn kiÓm to¸n néi bé • Các chốt kiểm soát -B.O Tèi thiÓu tiÕn hµnh Néi qui ®−îc KiÓm to¸n kiÓm to¸n hµng n¨m • Kiểm soát việc gửi và thu thập xác nhận qui ®Þnh thµnh néi bé c¸c lÜnh vùc kiÓm to¸n v¨n b¶n c¬ b¶n • Ghi chép các số liệu giao dịch • Tính ñầy ñủ, kịp thời của việc KiÓm tra l¹i c¸c giao dÞch cã thêi h¹n ghi nhận số liệu cßn tr«i næi (tèi thiÓu mçi n¨m 1 lÇn) LËp b¸o c¸o • Kiếm soát rủi ro KiÓm to¸n néi bé Håi ©m Ban l7nh ®¹o §èi t¸c kiemtoanNH-Hong Hoa 27 kiemtoanNH-Hong Hoa 28
 11. KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 3. Mục tiêu và ñối tượng kiểm toán 4. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN • Mục tiêu • Đánh giá tính ñầy ñủ, nghiêm túc, ñúng ñắn trong quá trình thực hiện nghiệp vụ • Đánh giá tình trạng rủi ro của toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh, 4.1 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN các biện pháp quản lý rủi ro • Đáp ứng một số yêu cầu cơ sở dẫn liệu ñảm bảo doanh thu 4.2 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT ngoại tệ phát sinh trong kỳ là hợp lý. 4.3 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM CƠ BẢN Đối tượng • Kiểm toán sự phân tách chức năng • Kiểm toán tính phù hợp với thị trường • Kiểm toán việc ñưa các dữ liệu vào hệ thống hạch toán • Kiểm toán việc quản lý rủi ro kiemtoanNH-Hong Hoa 29 kiemtoanNH-Hong Hoa 30 KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 4. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN 4. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN 4.1 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 4.1 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 4.1.1 Đánh giá rủi ro tiềm tàng 4.1.1 Đánh giá rủi ro tiềm tàng (TT) Loại hình Rủi ro TT thấp Rủi ro TT cao Loại hình Rủi ro TT thấp Rủi ro TT cao Giao dịch giao ngay Các giao dịch kỳ F có số lượng tương ñối Loại ñơn vị tiền tệ Dễ thanh khoản, Khó thanh khoản (S) và kỳ hạn (F) hạn tương ñối ít lớn, ñặc biệt là các F có kỳ giao dịch tích cực hạn dài Phạm vi giao dịch nội bộ Ít Nhiều Đối tác Đối tác ổn ñịnh có Giao dịch một lần với các giao dịch thường ñối tác mới có số lượng lớn xuyên và thay ñổi ñối tác với mức Phương thức ñánh giá Phương thức Bao gồm nhiều phép ñộ cao ngoại hối tương ñối ñơn tính phức tạp giản Phương thức ñánh Phương thức Bao gồm nhiều phép tính giá ngoại hối tương ñối ñơn giản phức tạp Mức ñộ phức tạp của Tương ñối ñơn Phức tạp hoạt ñộng hạch toán giản kiemtoanNH-Hong Hoa 31 kiemtoanNH-Hong Hoa 32
 12. KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 4. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN 4. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN 4.1 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 4.1 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 3.1.2 Đánh giá rủi ro kiểm soát 3.1.2 Phân tích. - Không thực hiện ñúng nguyên tắc phân tách chức năng - Xem xét, ñánh giá tổng lợi nhuận của kinh doanh ngoại - Không có hệ thống hạn mức và theo dõi thực hiện hệ hối, so sánh với dự toán và với năm trước thống hợp lý - Xem xét và ñánh giá doanh số giao dịch biến ñổi trong - Không nhận biết hết các nguy cơ gây ra rủi ro và giám năm theo thời gian và theo loại tiền tệ, bao gồm phân sát chặt chẽ các trạng thái ngoại hối tích ñáo hạn (Matirity analycis) và cấu trúc (cơ cấu) của - Không có hoạt ñộng kiểm soát, dự báo diễn biến thị những hợp ñồng chưa ñáo hạn … trường một cách hợp lý ñể xác ñịnh quy mô, ñộ phức tạp của kinh doanh - Đánh giá cách thức tổ chức kinh doanh giao dịch ñể xem xét rủi ro KSNB kiemtoanNH-Hong Hoa 33 • kiemtoanNH-Hong Hoa 34 KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 4. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN 4. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN 4.1 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 4.2 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT ViÖc x¸c ®Þnh rñi ro 3.1.2 Phân tích. C¸c lÜnh vùc kiÓm to¸n quan träng nhËn biÕt mäi rñi ro TÝnh ®Çy ®ñ, bªn trong cña giao dÞch TÝnh to¸n c¸c chÝnh x¸c vµ K T HÖ thèng h¹n møc HÖ thèng h¹n ViÖc ®Þnh l−îng rñi ro kho¶n môc vµ kÞp thêi cña hÖ møc thèng b¸o c¸o tÝnh to¸n rñi ro kÕt qu¶ néi bé (nhiÒu møc tæng hîp kh¸cnhau) C¸c thay ®æi trong hÖ Ph©n t¸ch ViÖc ®iÒu tiÕt rñi ro thèng xö lý sè chøc n¨ng liÖu ®iÖn tö KiÓm to¸n h¹n chÕ rñi ro hÖ thèng h¹n møc ViÖc gi¸m s¸t rñi ro bao gåm: TÝnh phï hîp c¸c biÖn ph¸p X¸c nhËn vµ thÞ tr−êng cña nhËn biÕt t¸i x¸c nhËn c¸c ®iÒu kiÖn xö lý c¸c tr−êng hîp v−ît h¹n møc kiemtoanNH-Hong Hoa 35 kiemtoanNH-Hong Hoa 36
 13. KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 4.2 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT 4.2 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT HÖ thèng h¹n møc: §Þnh h−íng kiÓm to¸n kh«ng giao dÞch nÕu kh«ng Nh÷ng kh¶ n¨ng h¹n chÕ rñi ro gi¸ c¶ viÖc cÊp h¹n møc cã h¹n møc cã nh»m ®Ó ®iÒu tiÕt rñi ro thùc sù? lµm thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o ®−îc ®iÒu nµy? H¹n møc khèi l−îng ®èi víi mçi lo¹i s¶n phÈm/lo¹i c¸c h¹n møc cã hîp lý h×nh kinh doanh kh¶ n¨ng chÞu ®ùng rñi ro tÝnh trõ ngay vµo h¹n møc chiÕn l−îc/chÝnh s¸ch kinh doanh cã ®¶m b¶o? C¸c h¹n møc lùa chän ®Æc biÖt (vÝ dô: h¹n møc vÒ c¬ chÕ t¸c ®éng phÝ) thùc sù h¹n chÕ rñi ro? th«ng b¸o kÞp thêi cho GDV vÒ møc sö dông h¹n møc liªn H¹n møc tr¹ng th¸i l7i suÊt tÝnh trªn møc c¬ së gi¸m s¸t h¹n møc quan cã ®¶m b¶o? – B¶ng tæng kÕt c¸c rµng buéc vÒ l7i suÊt (h¹n møc vÒ c¸c thêi h¹n kh«ng t−¬ng ®ång) xö lý Khèi l−îng cña mçi tr¹ng th¸i më trong mçi chu kú v−ît h¹n møc tr¹ng th¸i rñi ro liªn quan tíi ®iÒu chØnh theo nh÷ng thay ®æi ®èi t¸c? Stop-loss-Order trªn thÞ tr−êng . Ai ®−a ra? viÖc tÝnh to¸n mÊt bao l©u? kiemtoanNH-Hong Hoa 37 kiemtoanNH-Hong Hoa 38 KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 4.2 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT 4.2 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT vÊn ®Ò träng t©m: HÖ thèng h¹n møc: Gi¸m s¸t rñi ro HÖ thèng h¹n møc: Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt rñi ro gi¸m s¸t rñi ro vÊn ®Ò: cã hç trî cña m¸y toµn bé rñi ro ng©n hµng rñi ro thÊt tho¸t ®ang g¸nh cã ë møc tÝnh: chÊp nhËn ®−îc kh«ng? liªn tôc n¾m b¾t c¸c tr−êng hîp rñi ro gi¸ c¶ thÞ tr−êng v−ît h¹n møc? rñi ro xö lý c¸c tr−êng hîp v−ît h¹n møc? tËp hîp c¸c mãn tÝn dông vµ quy tÝn dông, ®Æc biÖt khi cã nhiÒu kh¶ n¨ng bï ®¾p rñi ro ®Þa bµn giao dÞch, chi nh¸nh kiemtoanNH-Hong Hoa 39 v.v... kiemtoanNH-Hong Hoa kiÓm to¸n c¬ chÕ! 40
 14. KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 4.2 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT 4.2 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT HÖ thèng h¹n møc: Kh¶ n¨ng chÞu ®ùng rñi ro C¸c ®iÒu kiÖn phï hîp víi thÞ tr−êng - VÊn ®Ò ®Æt ra møc thu nhËp th−êng xuyªn gi¸ kh¸c KÕt qu¶ kinh doanh 3000 l·i suÊt Giao dÞch Giao dÞch dùa trªn ®iÒu chØnh khi ®Þnh gi¸ trÞ kh«ng dùa trªn tû gi¸ hèi ®o¸i ®iÖn to¸n ®iÖn to¸n -tÝn dông -750 -chøng kho¸n -125 VÒ mÆt ch−¬ng tr×nh m¸y TÝnh to¸n gi¸ thÞ tr−êng KÕt qu¶ sau ®iÒu chØnh 2125 tÝnh, viÖc kiÓm tra lµ kh¶ thi lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n rñi ro gi¸ (vÝ dô: ph−¬ng ph¸p „Mark-to-model“) Tuy nhiªn: 100 rñi ro ®èi t¸c thu bÊt th−êng c¶ chÊt l−îng d÷ liÖu kÐm ChuÈn bÞ d÷ liÖu chu kú thêi gian nép thuÕ -550 ch−¬ng tr×nh phong phó lo¹i d÷ liÖu thÞ tr−êng d− c¶ n¨m 1675 møc cã thÓ thÊt C¬ cÊu c¸c quy tr×nh néi bé nhiÒu khi chØ ¸p dông ®−îc cho Ên ®Þnh thêi ®iÓm ký kÕt cæ tøc -1000 tho¸t tõ c¸c ph©n bæ cho c¸c mét sè bé phËn cña thÞ tr−êng kiÓm tra liªn tôc xem viÖc trÝch nép quü dù tr÷ -500 ho¹t ®éng kinh lo¹i rñi ro kh¸c chuyÓn tiÕp cã kÞp thêi kh«ng kiÓm to¸n kÞp thêi doanh nhau kiÓm to¸n x¸c suÊt hay toµn diÖn cßn l¹i 175 kiemtoanNH-Hong Hoa 41 kiemtoanNH-Hong Hoa 42 KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 4.2 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT 4.2 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT TÝnh phï hîp thÞ tr−êng TÝnh phï hîp thÞ tr−êng cña c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh C¸c ®iÒu kiÖn h×nh thµnh trªn thÞ tr−êng §¶m b¶o: “TÝnh phï hîp thÞ vµo thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång giao dÞch c¸c ®iÒu kiÖn tháa tr−êng“ cã nghÜa lµ g× ? thuËn giao dÞch C©n ®èi c¸c kho¶n chªnh lÖch th«ng qua vµo thêi ®iÓm ký kÕt cÇn ph¶i ®èi chiÕu c¸c thanh to¸n hîp lý hîp ®ång ph¶i PhÝ quyÒn lùa chän v−ît qu¸ l7i Lý do ®−a ra quy ®Þnh: phï hîp víi c¸c ®iÒu suÊt danh nghÜa kh«ng ®−îc phÐp tïy tiÖn Thanh to¸n øng tr−íc v−ît qu¸ l7i kiÖn trªn thÞ tr−êng. ký kÕt giao dÞch víi nh÷ng suÊt danh nghÜa gi¸ c¶ tù do tháa thuËn v.v. kh«ng dïng c¸c "points accounts" tuy nhiªn phÇn lín chØ thùc hiÖn VÒ nguyªn t¾c kh«ng cÇn kh«ng “hîp lý" ®−îc víi mét chi phÝ kü thuËt lín ph¶i thùc hiÖn ngay, nÕu nh− cã ®ñ d÷ liÖu ®Ó B¶o ®¶m b»ng c¸c quy tr×nh thÝch hîp ®èi chiÕu sau. kiemtoanNH-Hong Hoa 43 kiemtoanNH-Hong Hoa 44
 15. KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 4.2 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT 4.2 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT ViÖc quy ®Þnh biªn ®é phô thuéc vµo Biªn ®é Tæ chøc ho¹t ®éng kiÓm to¸n tÝnh phï hîp thÞ tr−êng §é biÕn ®éng cña tõng lo¹i gi¸ thÞ tr−êng VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi biªn ®é Biªn ®é Kh«ng ghi nhËn d÷ liÖu thÞ C¸c kh¶ n¨ng kü thuËt ®Ó ghi nhËn tr−êng vÒ nguyªn t¾c chØ cÇn thiÕt khi kh«ng ®óng lóc ghi nhËn gi¸ c¶ d÷ liÖu thÞ tr−êng Chu kú thêi gian ®Ó cã ghi nhËn tù ®éng thÓ kiÓm tra sím nhÊt Môc ®Ých: VÊn ®Ò: Chu kú ghi nhËn b»ng c¸ch thñ c«ng §ãn chÆn nh÷ng biÕn ®éng vÒ gi¸ nÕu qu¸ hÑp: liªn tôc bÞ v−ît (tõng phót, 10 phót mét lÇn, c¶ cã thÓ ph¸t sinh trong kho¶ng qu¸, kh«ng cã ph−¬ng tiÖn v.v.) thêi gian tõ khi gi¸m s¸t phï hîp §é biÕn ®éng ký kÕt giao dÞch ®Õn lÇn nÕu qu¸ réng: kh«ng bÞ v−ît vµ... biÕn ®éng m¹nh ghi nhËn tiÕp theo c¸c ®iÒu qu¸, nh−ng biªn ®é kh«ng => biªn ®é réng kiÖn thÞ tr−êng cã t¸c dông ...ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra tÝnh hîp kiemtoanNH-Hong Hoa 45 lý v× nh÷ng tiªu chÝ nãi trªn thay ®æi kiemtoanNH-Hong Hoa 46 KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 4.2 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT 4.2 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT Gia h¹n giao dÞch Gia h¹n qu¸ 6 th¸ng: Kh¸ch hµng ph¶i gi¶i X¸c nhËn vµ x¸c nhËn ph¶n håi tr×nh cô thÓ vÒ tÝnh chÊt §iÒu kiÖn: hµng hãa hoÆc dÞch vô Quy tr×nh thùc hiÖn ®Çu mèi ®Ó x¸c nhËn Chøng minh sù cÇn thiÕt viÖc x¸c nhËn sè d− tµi kho¶n! ph¶i gia h¹n TÊt c¶ c¸c giao dÞch cã ®−îc thÓ hiÖn trong hÖ thèng sao cho Gia h¹n d−íi 6 th¸ng: cã thÓ lËp x¸c nhËn mét c¸ch ®−îc sù chÊp thuËn râ rµng cña Ban gi¸m ®èc ®óng quy ®Þnh hay kh«ng? theo nguyÖn väng ®−îc thÓ hiÖn mét c¸ch râ rµng Cã ®¶m b¶o r»ng b»ng v¨n b¶n cña kh¸ch hµng ®èi víi mçi mét giao dÞch ®−îc ký kÕt X¸c nhËn tõ bé kh¸ch hµng kh«ng ph¶i lµ ng©n hµng ®Òu cã mét x¸c nhËn cña phËn nµo ? chøng minh tÝnh chÊt giao dÞch cã thùc chÝnh ng©n hµng m×nh Front-Office nghÜa vô chøng minh b¶n th©n cña kh¸ch hµng hay kh«ng ? Back-Office chØ gia h¹n nh÷ng giao dÞch ngo¹i hèi thêi h¹n Cã x¸c nhËn tÊt c¶ mäi cña chÝnh ng©n hµng m×nh giao dÞch víi tÊt c¶ c¸c d÷ liÖu kh«ng? kiemtoanNH-Hong Hoa 47 (chøc n¨ng Hoa kiemtoanNH-Hong ®èi chiÕu) 48
 16. KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 4.2 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT 4.2 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT HÖ thèng kiÓm so¸t vµ X¸c nhËn vµ x¸c nhËn ph¶n håi qu¶n lý rñi ro Trong quy tr×nh thùc hiÖn x¸c nhËn cã quy ®Þnh vÒ X¸c ®Þnh vµ ®Þnh l−îng hãa c¸c rñi viÖc sÏ khiÕu n¹i ®èi víi nh÷ng giao dÞch ch−a cã C¸c yªu cÇu ®èi víi hÖ ro thÞ tr−êngph¸t sinh bëi c¸c giao x¸c nhËn kh«ng? thèng: dÞch kinh doanh Nh¾c nhë sau xy ngµy Phßng ngõa c¸c lo¹i rñi ro kh¸c nhau Môc tiªu: T¹o kh¶ n¨ng so s¸nh c¸c lo¹i rñi ro víi Nh÷ng thêi h¹n nh¾c nhë nµy cã ®−îc gi÷ ®óng kh«ng? nhau DiÔn gi¶i: §èi víi nh÷ng khiÕu n¹i vÒ néi dung: do nguyªn nh©n g×? x¸c ®Þnh nh÷ng thÊt tho¸t tiÒm Èn §7 ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p g× ®Ó xö lý? trªn c¬ së x¸c suÊt x¶y ra trong qu¸ khø TiÒn rñi ro víi nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh hay kiemtoanNH-Hong Hoa 49 kiemtoanNH-Hong Hoa value at risk 50 KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 4.2 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT 4.2 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT Ph©n t¸ch chøc n¨ng Thay ®æi trong c¸c hÖ thèng xö lý d÷ liÖu c¸c hÖ thèng míi Ph©n t¸ch chøc n¨ng Thay ®æi ? ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kh«ng t−¬ng hîp nhau thay ®æi ch−¬ng tr×nh? Ngay c¶ t¹i c¸c chi nh¸nh ë n−íc ngoµi! XÕp thø tù −u tiªn nh÷ng thay ®æi theo khÝa c¹nh rñi ro: VÊn ®Ò: (tÝnh −u tiªn cao: ThÈm quyÒn cña Ban gi¸m ®èc ®èi víi c¸c chi Th«ng th−êng: c¸c hÖ thèng thu thËp d÷ liÖu sè l−îng lín c¸c hÖ thèng tÊt to¸n giao dÞch nh¸nh ë n−íc ngoµi chØ trao cho mét thµnh viªn c¸c hÖ thèng phøc t¹p c¸c hÖ thèng kÕ to¸n duy nhÊt cña Ban gi¸m ®èc kh«ng kiÓm to¸n ®−îc theo c¸c hÖ thèng lµm gi¸ Qui ®Þnh vÒ quyÒn ®¹i diÖn khi v¾ng mÆt chu kú n¨m c¸cHoa kiemtoanNH-Hong hÖ thèng x¸c ®Þnh møc ®é rñi ro 51 kiemtoanNH-Hong Hoa 52 c¸c hÖ thèng ®Þnh gi¸ trÞ)
 17. KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 4. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN 4. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN 4.3 Thực hiện thử nghiệm cơ bản 4.3 Thực hiện thử nghiệm cơ bản Điều tra cách tính và tỷ giá ñể ghi nhận thu nhập trong năm Xác nhận quyền sở hữu, sự hiện hữu và ñầy ñủ Thực hiện thử nghiệm về chia cắt niên ñộ (cut off) và sự ñầy của các hợp ñồng ngoại hối: kiểm tra sự xác nhận ñủ: của bên thứ ba hoặc sự xác nhận trực tiếp với ñối - Xem xét, ñánh giá những thư xác nhận ñược gửi ñi và thu thập ñược. tác, bao gồm cả những ñối tác có số dư bằng - Xem xét những ñối chiếu và ñiều chỉnh những sai biệt không. trên sổ sách của người thực hiện hợp ñồng với bộ phận hậu Xem xét việc ñánh giá giá trị hợp ñồng và việc ghi kiểm. nhận lãi lỗ hàng ngày: kiểm tra tỷ giá (dựa trên các - Kiểm tra những giao dịch trước và sau thời ñiểm kết thúc nguồn ñộc lập) và công thức sử dụng hợp lý. niên ñộ. kiemtoanNH-Hong Hoa 53 kiemtoanNH-Hong Hoa 54 KIM TOÁN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI 4. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN 4.3 Thực hiện thử nghiệm cơ bản Xem xét, ñánh giá khả năng thực hiện nghĩa vụ hợp ñồng của các ñối tác có nhiều hợp ñồng. Xem xét, ñánh giá việc sử dụng các nguyên tắc kế tóan có hợp lý, nhất quán và tuân thủ các chuẩn mực hay không. Đảm bảo việc trình bày, báo cáo tuân thủ theo quy ñịnh của chuẩn mực kiemtoanNH-Hong Hoa 55 kiemtoanNH-Hong Hoa 56

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản