intTypePromotion=1

Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về phát triển, ứng dụng Khoa học và Công nghệ

Chia sẻ: Thùy An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
31
lượt xem
0
download

Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về phát triển, ứng dụng Khoa học và Công nghệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày 1 năm triển khai thực hiện, hoạt động khoa học và công nghệ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của thành phố.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về phát triển, ứng dụng Khoa học và Công nghệ

Ngaøy 01/8/2016, Thaønh uûy Caàn Thô ban haønh Nghò quyeát soá 02-NQ/TU veà phaùt<br /> trieån, öùng duïng khoa hoïc vaø coâng ngheä. Qua 01 naêm trieån khai thöïc hieän, hoaït ñoäng khoa<br /> hoïc vaø coâng ngheä ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu keát quaû quan troïng goùp phaàn phuïc vuï söï nghieäp coâng<br /> nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa trong ñieàu kieän kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa vaø<br /> hoäi nhaäp quoác teá cuûa thaønh phoá.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ 01 NAÊM THÖÏC HIEÄN NGHÒ QUYEÁT 02-NQ/TU CUÛA THAØNH UÛY CAÀN THÔ<br /> VEÀ PHAÙT TRIEÅN, ÖÙNG DUÏNG KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ<br /> <br /> Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä TP. Caàn Thô<br /> <br /> Sau khi Nghò quyeát soá 02-NQ/TU ngaøy 01/8/2016 cuûa Thaønh uûy ñöôïc ban haønh, Sôû<br /> Khoa hoïc vaø Coâng ngheä (KH&CN) TP. Caàn Thô ñaõ phoái hôïp vôùi Ban Tuyeân giaùo Thaønh uûy<br /> trieån khai trong caùc caùn boä chuû choát cuûa thaønh phoá. Caùc sôû, ban ngaønh, UBND quaän/huyeän toå<br /> chöùc phoå bieán, quaùn trieät nghò quyeát cho caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc cuûa ñôn vò vaø tuyeân<br /> truyeàn trong nhaân daân qua vieäc toå chöùc hoäi nghò trieån khai, loàng gheùp tuyeân truyeàn trong caùc<br /> cuoäc hoïp, tuyeân truyeàn treân ñaøi truyeàn thanh, coång thoâng tin ñieän töû, taïp chí ngaønh,...<br /> Sôû KH&CN chuû trì phoái hôïp vôùi caùc ñôn vò tham möu UBND thaønh phoá ban haønh Keá<br /> hoaïch soá 114/KH-UBND ñeà ra caùc nhieäm vuï, giaûi phaùp chuû yeáu ñeå thöïc hieän Nghò quyeát,<br /> phaân coâng nhieäm vuï cuï theå cho moät soá sôû, ban ngaønh, UBND caùc quaän/huyeän toå chöùc thöïc<br /> hieän.<br /> Moät soá keát quaû ñaït ñöôïc<br /> Nghò quyeát 02-NQ/TU ñöa ra 05 muïc tieâu cuï theå, ñeán nay coù 03 muïc tieâu coù theå ñaùnh<br /> giaù böôùc ñaàu:<br /> Soá vaên baèng sôû höõu trí tueä ñöôïc caáp: thaønh phoá hieän coù 441 ñôn vò ñaêng kyù baûo hoä,<br /> 3.176 vaên baèng sôû höõu trí tueä ñöôïc Cuïc Sôû höõu trí tueä caáp môùi (2.968 nhaõn hieäu, 192 kieåu<br /> daùng coâng nghieäp, 01 giaûi phaùp höõu ích, 15 saùng cheá) ñaït 90,7% so vôùi muïc tieâu cuûa Nghò<br /> quyeát ñeà ra. Tieâu bieåu nhö hoã trôï: nhaõn hieäu chöùng nhaän Gaïo Caàn Thô; nhaõn hieäu röôïu maän<br /> Saùu Tia; Kieåu daùng coâng nghieäp Maùy troàng giaù; Thieát bò vaø quy trình saøng, loïc, röûa caùt töï<br /> rung,….<br /> Vieäc xaây döïng Khu coâng ngheä cao, Khu coâng ngheä thoâng tin taäp trung ñang trong<br /> giai ñoaïn hoaøn thieän caùc ñeà aùn thaønh laäp, ñeà aùn thaønh laäp Khu noâng nghieäp coâng ngheä cao<br /> ñaõ ñöôïc UBND trình Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân thaåm ñònh, Saøn giao dòch coâng<br /> ngheä (saøn thöïc) ñang xin chuû tröông thaønh laäp.<br /> Vieäc ñaøo taïo vaø phaùt huy nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao ñaõ vaø ñang ñöôïc thaønh<br /> phoá thöïc hieän thoâng qua coâng taùc ñaøo taïo ñoäi nguõ caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc; qua ñaët<br /> haøng caùc nghieân cöùu khoa hoïc, öùng duïng vaø phaùt trieån coâng ngheä vôùi caùc vieän tröôøng treân ñòa<br /> baøn thaønh phoá; môøi caùc chuyeân gia, nhaø khoa hoïc tham gia caùc hoaït ñoäng tö vaán ñaùnh giaù<br /> caùc nhieäm vuï KH&CN, thaåm tra coâng ngheä caùc döï aùn ñaàu tö,...<br /> Cuï theå moät soá keát quaû thöïc hieän caùc nhieäm vuï, giaûi phaùp chuû yeáu cuûa Nghò quyeát:<br /> Veà ñaàu tö tieàm löïc KH&CN:<br /> Ñaàu tö haï taàng cô sôû vaät chaát, trang thieát bò kyõ thuaät KH&CN:<br /> Sôû KH&CN ñaõ tham möu UBND thaønh phoá pheâ duyeät “Quy hoaïch phaùt trieån KH&CN<br /> thaønh phoá Caàn Thô ñeán naêm 2020, taàm nhìn ñeán naêm 2030” laøm cô sôû cho vieäc ñaàu tö phaùt<br /> trieån cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cho KH&CN vaø ñònh höôùng hoaït ñoäng KH&CN ñeán naêm 2030.<br /> Moät soá ñeà aùn, döï aùn ñaàu tö haï taàng cô sôû vaät chaát, trang thieát bò kyõ thuaät KH&CN ñang ñöôïc<br /> thaønh phoá trieån khai:<br /> (1). Khu Coâng ngheä cao: Sôû KH&CN phoái hôïp vôùi Ban Quaûn lyù döï aùn Ñaàu tö Xaây döïng<br /> 1 tham möu UBND thaønh phoá thaønh laäp Khu Coâng ngheä cao Caàn Thô vaø trình Thuû töôùng pheâ<br /> duyeät boå sung Khu Coâng ngheä cao Caàn Thô vaøo quy hoaïch Khu Coâng ngheä cao cuûa caû nöôùc vaø<br /> ñaõ ñöôïc söï thoáng nhaát cuûa Chính huû boå sung Khu Coâng ngheä cao Caàn Thô vaøo quy hoaïch toång<br /> theå Khu Coâng ngheä cao caû nöôùc. Sôû KH&CN vaø Ban Quaûn lyù döï aùn Ñaàu tö Xaây döïng 1 ñang<br /> hoaøn thieän Ñeà aùn thaønh laäp Khu Coâng ngheä cao Caàn Thô theo goùp yù cuûa caùc Boä, ngaønh, Sôû<br /> KH&CN caùc tænh vuøng ÑBSCL, caùc doanh nghieäp ñeå trình Boä KH&CN thaåm ñònh, trình Thuû<br /> töôùng Chính phuû xem xeùt, quyeát ñònh thaønh laäp.<br /> (2). Khu Coâng ngheä thoâng tin: UBND thaønh phoá ñaõ pheâ duyeät chuû tröông ñaàu tö “Khu<br /> Ñoâ thò môùi vaø Khu Coâng ngheä thoâng tin taäp trung” taïi Quyeát ñònh soá 2148/QÑ-UBND ngaøy<br /> 29/6/2016, do Quyõ Ñaàu tö vaø Phaùt trieån thaønh phoá laøm chuû ñaàu tö, trong ñoù giao 20,03 ha<br /> xaây döïng Khu coâng ngheä thoâng tin taäp trung thaønh phoá Caàn Thô. Sôû Thoâng tin vaø Truyeàn<br /> thoâng ñang laøm caùc thuû tuïc trình UBND thaønh phoá ñeå trình Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng<br /> thaåm ñònh vaø trình Thuû töôùng Chính phuû quyeát ñònh thaønh laäp Khu Coâng ngheä thoâng tin taäp<br /> trung thaønh phoá Caàn Thô.<br /> (3). Khu Noâng nghieäp öùng duïng coâng ngheä cao: ñöôïc pheâ duyeät taïi Quyeát ñònh<br /> 575/QÑ-TTg ngaøy 04/5/2015 cuûa Thuû töôùng Chính phuû vôùi dieän tích 244 ha boá trí ôû xaõ Thôùi<br /> Höng, huyeän Côø Ñoû, Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân ñaõ hoaøn thieän ñeà aùn thaønh laäp<br /> theo goùp yù cuûa caùc sôû ngaønh, quaän/huyeän. UBND thaønh phoá ñaõ coù vaên baûn trình Boä Noâng<br /> nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân thaåm ñònh vaø trình Thuû töôùng Chính phuû xem xeùt quyeát ñònh<br /> thaønh laäp.<br /> (4). Vöôøn öôm Coâng ngheä coâng nghieäp Vieät Nam - Haøn Quoác ñi vaøo hoaït ñoäng töø<br /> thaùng 11/2015, böôùc ñaàu ñaõ thu huùt moät soá doanh nghieäp Vieät Nam öôm taïo coâng ngheä trong<br /> vöôøn öôm. Thaønh phoá ñang tieáp tuïc phaùt huy vai troø, vò trí cuûa Vöôøn öôm.<br /> (5). Döï aùn Trung taâm ÖÙng duïng tieán boä KH&CN ñöôïc UBND thaønh phoá pheâ duyeät vôùi<br /> toång möùc ñaàu töø laø 141,6 tyû ñoàng (bao goàm caùc haïng muïc: khu vaên phoøng laøm vieäc vaø nhaø<br /> tröng baøy vôùi dieän tích khu ñaát laø 1.975,6 m2; khu nhaø xöôûng, phoøng thí nghieäm,... coù dieän<br /> tích khu ñaát 21.451,3 m2; trang thieát bò ñaûm baûo cho sinh hoaït vaø vaän haønh) do Ban Quaûn lyù<br /> döï aùn Ñaàu tö Xaây döïng 1 laøm chuû ñaàu tö. Döï aùn ñaõ ñöôïc khôûi coâng xaây döïng töø ñaàu naêm<br /> 2017, döï kieán seõ hoaøn thaønh trong naêm 2018.<br /> (6). Döï aùn Mua saém trang thieát bò taïi Trung taâm Kyõ thuaät Tieâu chuaån Ño löôøng Chaát<br /> löôïng Caàn Thô do Ban Quaûn lyù döï aùn Ñaàu tö Xaây döïng 2 laøm chuû ñaàu tö ñaõ ñöôïc UBND<br /> thaønh phoá pheâ duyeät keá hoaïch löïa choïn nhaø thaàu cho caùc goùi thieát bò vôùi toång möùc giaù trò caùc<br /> goùi thaàu laø 38,9 tyû ñoàng/toång möùc ñaàu tö döï aùn laø 42,5 tyû ñoàng.<br /> Trong naêm 2017, Trung taâm ñaõ thöû nghieäm 13.996 maãu (ñaït 106,8% keá hoaïch<br /> naêm)vôùi 68.776 chæ tieâu;trong ñoù maãu ngoaøi thaønh phoá chieám 43,7%; maãu quaûn lyù nhaø nöôùc<br /> chieám 22,3% soá maãu thöû nghieäm. Ñaëc bieät, chöùng nhaän hôïp quy 80 loâ xaêng daàu pha cheá, saûn<br /> xuaát trong nöôùc vaø nhaäp khaåu. Qua ñoù, Trung taâm ñaõ hoã trôï thöû nghieäm hieäu quaû cho caùc cô<br /> quan quaûn lyù nhaø nöôùc vaø doanh nghieäp saûn xuaát cuûa thaønh phoá Caàn Thô noùi rieâng vaø vuøng<br /> ÑBSCL noùi chung.<br /> Hoaït ñoäng kieåm ñònh nhaèm ñaûm baûo ño löôøng phaùp quyeàn trong löu thoâng thöông maïi,<br /> trong ñoù taäp trung kieåm ñònh cho taát caû coät ño xaêng daàu trong toaøn thaønh phoá vôùi 1.159 coät<br /> ño/259 doanh nghieäp vaø kieåm ñònh 2.077 caân duøng trong mua baùn taïi 36 chôï ñaàu moái cuûa 9<br /> quaän, huyeän.<br /> Rieâng hoaït ñoäng hieäu chuaån thieát bò tieáp tuïc phaùt trieån maïnh meõ veà caû ñoái töôïng vaø<br /> phaïm vi hoaït ñoäng trong naêm 2017: caùc naêm tröôùc chuû yeáu thöïc hieän cho PTN cuûa doanh<br /> nghieäp vaø PTN khaùc thuoäc caùc ngaønh noâng nghieäp, moâi tröôøng, döôïc, xaây döïng ,...; naêm<br /> 2017 ñaåy maïnh hoã trôï hieäu chuaån cho caùc nhaø thuoác vaø PTN cuûa caùc beänh vieän. Vôùi naêng<br /> löïc hieäu chuaån khaù ñoàng boä (bao goàm caû caùc thieát bò phaân tích chuyeân saâu hieän ñaïi nhö: saéc<br /> kyù khí khoái phoå, saéc kyù loûng khoái phoå, quang phoå phaùt xaï plasma, quang phoå haáp thu nguyeân<br /> töû,…),phaïm vi hoaït ñoäng cuûa Trung taâm laø toaøn vuøng ÑBSCL vaø ñaõ môû roän g ñeán Taây Nguyeân,<br /> Ñoâng Nam boä vaø Nam Trung boä (töø Bình Thuaän ñeán Bình Ñònh), trong ñoù coù caùc PTN cuûa<br /> Vieän Nghieân cöùu Haït nhaân Ñaø Laït vaø Trung taâm ÖÙùng duïng Haït nhaân trong coâng nghieäp.<br /> Ñaëc bieät, töø quyù IV/2017, Trung taâm böôùc ñaàu thöïc hieän hieäu chuaån, kieåm ñònh caùc<br /> thieát bò y teá nhö: thieát bò theo doõi tín hieäu sinh toàn beänh nhaân, loàng aáp treû sô sinh, dao moå<br /> ñieän, nhieät keá ñieän töû ño tai, maùy ño ñieän tim- ñieän naõo, tuû an toaøn sinh hoïc, maùy chuïp X<br /> quang, maùy chuïp CT, phoøng voâ truøng, … Hoaït ñoäng naøy nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu chuaån hoaù<br /> beänh vieän vaø cô sôû hoaït ñoäng y teá theo Nghò ñònh soá 36/2016/NÑ-CP cuûa Chính phuû. Ñöôïc<br /> bieát, cho ñeán thôøi ñieåm hieän taïi, Trung taâm laø ñôn vò ñaàu tieân trong caû nöôùc thöïc hieän hoaït<br /> ñoäng naøy.<br /> (7). Beân caïnh caùc döï aùn ñaàu tö xaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät KH&CN ñöôïc neâu<br /> treân, caùc ngaønh y teá, giaùo duïc,... cuõng ñaõ quan taâm ñaàu tö naâng caáp, môû roäng cô sôû vaät chaát<br /> kyõ thuaät vaø trang thieát bò phuïc vuï cho söï phaùt trieån cuûa ngaønh.<br /> Veà huy ñoäng nguoàn nhaân löïc ñaåy maïnh nghieân cöùu, öùng duïng KH&CN:<br /> Theo keát quaû thoáng keâ KH&CN, ñeán cuoái naêm 2017 thaønh phoá coù 71 ñôn vò coù hoaït<br /> ñoäng KH&CN (67 ñôn vò thuoäc khu vöïc nhaø nöôùc vaø 04 ñôn vò thuoäc thuoäc khu vöïc ngoaøi nhaø<br /> nöôùc). Soá löôïng caùn boä nghieân cöùu khoa hoïc vaø phaùt trieån coâng ngheä cuûa thaønh phoá hieän coù<br /> 7.162 ngöôøi, nhaân löïc coù trình ñoä tieán só laø 599 ngöôøi (chieám 8,3%), trình ñoä thaïc só 2.503<br /> ngöôøi (chieám 34,9%), ñaïi hoïc laø 2.461 ngöôøi (chieám 34,4%). Trong ñoù, nhaân löïc coù trình ñoä<br /> cao töø giaùo sö, phoù giaùo sö laø 182 ngöôøi chieám 2,5% trong toång soá nhaân löïc KH&CN thaønh<br /> phoá, chia theo lónh vöïc ñaøo taïo thì soá löôïng giaùo sö, phoù giaùo sö ôû lónh vöïc khoa hoïc noâng<br /> nghieäp chieám tyû leä cao nhaát, tieáp ñeán laø khoa hoïc y döôïc vaø khoa hoïc töï nhieân, khoa hoïc kyõ<br /> thuaät vaø coâng ngheä, khoa hoïc xaõ hoäi vaø khoa hoïc nhaân vaên.<br /> Trong naêm qua, Sôû KH&CN ñaõ môøi treân 200 löôït nhaø khoa hoïc tö vaán thöïc hieän, thaåm<br /> ñònh, ñaùnh giaù nghieäm thu caùc nhieäm vuï KH&CN, trong ñoù coù caùc nhaø khoa hoïc ôû TP. Hoà Chí<br /> Minh vaø caùc tænh laân caän; caùc ngaønh, caùc quaän/huyeän ñaõ môøi caùc chuyeân gia, nhaø khoa hoïc<br /> ñeå tö vaán cho hoaït ñoäng cuûa ngaønh, cuûa ñòa phöông. Thaønh phoá hieän coù hôn 30 nhieäm vuï<br /> KH&CN ñang ñöôïc thöïc hieän, huy ñoäng nhieàu nhaø khoa hoïc tham gia nghieân cöùu. Caùc<br /> chuyeân gia, nhaø khoa hoïc ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp tích cöïc trong nghieân cöùu, tö vaán phaûn bieän,<br /> giaûi quyeát caùc vaán ñeà phuïc vuï phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi cuûa thaønh phoá vaø vuøng ÑBSCL.<br /> AÙp duïng cô cheá chính saùch phaùt trieån, öùng duïng KH&CN:<br /> AÙp duïng caùc chính saùch cuûa Trung öông veà hoã trôï doanh nghieäp, Sôû KH&CN ñaõ tham<br /> möu UBND thaønh phoá ban haønh Chöông trình Hoã trôï phaùt trieån Taøi saûn trí tueä thaønh phoá Caàn<br /> Thô giai ñoaïn 2016-2020, Chöông trình Hoã trôï Doanh nghieäp nhoû vaø vöøa ñoåi môùi coâng ngheä,<br /> thieát bò giai ñoaïn 2018-2020, Döï aùn “Naâng cao naêng suaát vaø chaát löôïng saûn phaåm, haøng hoùa<br /> cuûa caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa thaønh phoá Caàn Thô ñeán naêm 2020”. Caùc chöông trình<br /> ñang ñöôïc trieån khai thöïc hieän nhaèm thuùc ñaåy öùng duïng tieán boä KH&CN vaøo saûn xuaát, ñaåy<br /> maïnh phong traøo phaùt huy saùng kieán caûi tieán kyõ thuaät, thu huùt caùc nguoàn voán khaùc ngoaøi<br /> ngaân saùch nhaø nöôùc ñaàu tö cho KH&CN, hoã trôï doanh nghieäp xaây döïng vaø aùp duïng tieâu<br /> chuaån , quy chuaån; heä thoáng quaûn lyù tieân tieán ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh, chuû ñoäng hoäi<br /> nhaäp kinh teá quoác teá.<br /> Hoaït ñoäng phaùt trieån thò tröôøng KH&CN:<br /> Thaønh phoá ñaõ toå chöùc vaø tham gia nhieàu hoaït ñoäng tröng baøy, trieån laõm caùc thaønh töïu<br /> KH&CN ñeå xuùc tieán hoaït ñoäng öùng duïng, chuyeån giao coâng ngheä.<br /> Trung taâm ÖÙng duïng tieán boä KH&CN Caàn Thô lieân keát vôùi caùc Trung taâm ÖÙng duïng<br /> tieán boä KH&CN cuûa 20 tænh mieàn Nam chính thöùc ñöa vaøo hoaït ñoäng phoøng tröng baøy coâng<br /> ngheä (Showroom coâng ngheä) taïi soá 36 ñöôøng Lyù Thöôøng Kieät, phöôøng Taân An, quaän Ninh<br /> Kieàu, TP.Caàn Thô, vôùi 143 saûn phaåm/coâng ngheä/quy trình saün saøng chuyeån giao. Hoaït ñoäng<br /> cuûa Showroom nhaèm xaây döïng ñòa chæ keát noái cung caàu coâng ngheä, laø caàu noái giöõa chuyeân gia<br /> - doanh nghieäp ñeå öùng duïng nhöõng keát quaû nghieân cöùu vaøo saûn xuaát vaø hoã trôï doanh nghieäp<br /> naâng cao naêng suaát, chaát löôïng saûn phaåm, taêng khaû naêng caïnh tranh treân thò tröôøng.<br /> Saøn giao dòch Coâng ngheä Caàn Thô (Saøn aûo) vaän haønh vôùi teân mieàn hoaït ñoäng laø<br /> CATEX.VN, chaøo baùn treân 4.600 thoâng tin coâng ngheä – thieát bò töø 90 toå chöùc, caù nhaân trong<br /> vaø ngoaøi thaønh phoá. Ñaây laø keânh thoâng tin höõu ích cho caùc doanh nghieäp tìm kieám, ñoåi môùi<br /> coâng ngheä thieát bò. Toång löôït khai thaùc thoâng tin treân saøn ñeán heát naêm 2017 laø treân 2,1 trieäu<br /> löôït, ñoàng thôøi ñaõ keát noái yeâu caàu thoâng tin coâng ngheä – thieát bò cho 387 ñôn vò tìm mua ñoåi<br /> môùi coâng ngheä.<br /> Hoaït ñoäng hoã trôï xaùc laäp vaø phaùt trieån taøi saûn trí tueä: Trong naêm qua, Sôû KH&CN ñaõ<br /> tham möu UBND thaønh phoá cho pheùp söû duïng ñòa danh cho moät soá nhaõn hieäu nhö nhaõn hieäu<br /> chöùng nhaän Gaïo Caàn Thô, nhaõn hieäu taäp theå Vuù söõa Thôùi An Ñoâng, Söõa boø Long Hoøa, Nhaõn<br /> IDO Thôùi An - OÂ Moân, Cam xoaøn Thôùi An - OÂ Moân... trong ñoù nhaõn hieäu chöùng nhaän Gaïo Caàn<br /> Thô ñaõ ñöôïc caáp vaên baèng baûo hoä.<br /> Hoaït ñoäng cung öùng dòch vuï tieâu chuaån - ño löôøng - chaát löôïng vöôn leân laøm ñaàu moái<br /> KH&CN vuøng ÑBSCL veà phaân tích, kieåm nghieäm, hieäu chuaån. Caùc phoøng thí nghieäm, hieäu<br /> chuaån cuûa Trung taâm Kyõ thuaät Tieâu chuaån Ño löôøng Chaát löôïng tieáp tuïc ñöôïc Heä thoáng Coâng<br /> nhaän Phoøng thöû nghieäm Vieät Nam (Vilas) coâng nhaän heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu<br /> chuaån quoác teá ISO/IEC 17025:2005, ñöôïc 07 Boä ngaønh chæ ñònh laø phoøng thí nghieäm veà xaêng<br /> daàu, ñieän gia duïng, an toaøn böùc xaï, vaät lieäu xaây döïng, kyõ thuaät an toaøn, phaân boùn, thöùc aên<br /> chaên nuoâi, thöïc phaåm vaø moâi tröôøng, ñöôïc Toång cuïc Tieâu chuaån Ño löôøng Chaát löôïng ñaùnh<br /> giaù chæ ñònh laø ñôn vò thöïc hieän thöû nghieäm veà theùp laøm coát beâ toâng, saûn phaåm ñieän - ñieän töû,<br /> haøng tieâu duøng, muõ baûo hieåm,....<br /> Hôïp taùc vaø hoäi nhaäp quoác teá veà KH&CN:<br /> Thöïc hieän chuû ñeà naêm “Ñaåy maïnh thu huùt ñaàu tö, naâng cao naêng löïc caïnh tranh vaø<br /> hoäi nhaäp quoác teá”, thaønh phoá ñaõ toå chöùc nhieàu hoäi nghò, hoäi thaûo quoác teá thu huùt söï tham gia<br /> cuûa nhieàu nhaø khoa hoïc coù uy tín, khai thoâng caùc keânh hôïp taùc, giôùi thieäu kinh nghieäm vaø moâ<br /> hình phaùt trieån KH&CN cuûa caùc nöôùc; xuùc tieán caùc hoaït ñoäng hôïp taùc quoác teá thoâng qua trao<br /> ñoåi, chia seû kinh nghieäm trong saûn xuaát noâng nghieäp, phaùt trieån cô sôû haï taàng, kyõ thuaät coâng<br /> ngheä, töø ñoù xaây döïng caùc moái quan heä hôïp taùc vaø thu huùt caùc döï aùn taøi trôï treân caùc lónh vöïc.<br /> Taïi caùc vieän, tröôøng ñaõ coù nhieàu hoaït ñoäng hôïp taùc veà nghieân cöùu, giaùo duïc ñaøo taïo vôùi caùc<br /> toå chöùc nghieân cöùu nöôùc ngoaøi mang laïi hieäu quaû cao. Naêm 2017, caùc nhaø khoa hoïc treân ñòa<br /> baøn thaønh phoá ñaõ coù 216 baøi vieát ñöôïc ñaõng treân caùc taïp chí, kyû yeáu hoäi nghò quoác teá.<br /> Tieàm löïc thoâng tin, cô sôû döõ lieäu, tö lieäu KH&CN luoân ñöôïc taêng cöôøng, hoaøn thieän,<br /> ñaùp öùng caùc yeâu caàu veà trao ñoåi, cung caáp thoâng tin, tö lieäu veà caùc thaønh töïu KH&CN trong<br /> vaø ngoaøi nöôùc. Heä thoáng thoâng tin vôùi caùc döõ lieäu, soá lieäu, döõ kieän, tin töùc KH&CN trong nöôùc<br /> vaø quoác teá khaù phong phuù vôùi hôn 229.000 taøi lieäu toaøn vaên thuoäc caùc lónh vöïc ñöôïc taïo laäp<br /> vaø löu giöõ; haï taàng thoâng tin KH&CN ñöôïc ñaàu tö hoaøn thieän cuøng vôùi vieäc öùng duïng roäng raõi<br /> maïng Internet, caùc maïng tieân tieán keát noái vôùi khu vöïc vaø quoác teá (maïng Nghieân cöùu vaø ñaøo<br /> taïo Quoác gia - VinREN) ñaõ hoã trôï ñaéc löïc vieäc chia seû thoâng tin chuyeân saâu veà thaønh töïu<br /> KH&CN. Nguoàn cô sôû döõ lieäu treân VinaREN ñöôïc keát noái töø caùc vieän, tröôøng ñaïi hoïc treân theá<br /> giôùi ñöôïc ñöa vaøo khai thaùc vaø söû duïng hieäu quaû giuùp ích trong coâng taùc giaûng daïy, nghieân<br /> cöùu vaø hoïc taäp cuûa giaûng vieân, nhaø khoa hoïc vaø sinh vieân treân ñòa baøn thaønh phoá.<br /> Phaùt trieån maïng thoâng tin KH&CN vuøng ÑBSCL taïi Caàn Thô, Sôû KH&CN ñaõ xaây döïng<br /> hoaøn thieän giao dieän vaø caùc tính naêng cuûa maïng thoâng tin KH&CN, saün saøng cho hoaït ñoäng<br /> lieân keát vaø chia seû cô sôû döõ lieäu KH&CN töø caùc heä thoáng Trung taâm Thoâng tin – Thyù vieän<br /> khaùc trong vuøng ÑBSCL.<br /> Tuy nhieân, beân caïnh caùc keát quaû ñaït ñöôïc, hoaït ñoäng khoa hoïc vaø coâng ngheä taïi thaønh<br /> phoá Caàn Thô vaãn coøn moät soá haïn cheá nhaát ñònh. Cuï theå: nhaän thöùc veà vai troø cuûa KH&CN ñaõ<br /> ñöôïc naâng leân, tuy nhieân vieäc ñöa KH&CN vaøo hoaït ñoäng cuõng töøng ngaønh, lónh vöïc vaø vieäc<br /> öùng duïng KH&CN vaøo saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp vaãn coøn haïn cheá do chöa baét<br /> kòp caùc tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät, chöa ñònh hình ñöôïc phaûi öùng duïng KH&CN nhyù theá naøo<br /> cho ngaønh, lónh vöïc, cho ñôn vò; Chính phuû vaø caùc Boä, ngaønh trung öông ñaõ ban haønh nhieàu<br /> chính saùch ñeå khuyeán khích, hoã trôï caùc toå chöùc, doanh nghieäp vaø caù nhaân nghieân cöùu, öùng<br /> duïng KH&CN, ñoåi môùi saùng taïo. Nhöng treân thöïc teá caùc chính saùch ñöôïc ban haønh coøn nhieàu<br /> vyùôùng maéc, do ñoù chöa khuyeán khích ñöôïc caùc toå chöùc, caù nhaân tích cöïc tham gia caùc hoaït<br /> ñoäng nghieân cöùu, öùng duïng KH&CN, ñoåi môùi saùng taïo; Nguoàn löïc ñaàu tö cho KH&CN nhìn<br /> chung coøn raát haïn cheá, thieáu so vôùi nhu caàu vaø chuû yeáu döïa vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc, caùc<br /> nguoàn xaõ hoäi hoùa khaùc raát thaáp. Caùc doanh nghieäp chöa quan taâm ñaàu tö cho nghieân cöùu<br /> khoa hoïc, phaùt trieån vaø ñoåi môùi coâng ngheä.<br /> Tieáp tuïc trieån khai thöïc hieän Nghò quyeát soá 02-NQ/TU cuûa Thaønh uûy vaø Keá hoaïch soá<br /> 114/KH-UBND cuûa UBND thaønh phoá, trong thôøi gian tôùi hoaït ñoäng Khoa hoïc vaø Coâng ngheä<br /> seõ tieáp tuïc taäp trung trieån khai caùc nhieäm vuï chuû yeáu sau:<br /> - Thuùc ñaåy thöïc hieän caùc döï aùn ñaàu tö taêng cöôøng tieàm löïc KH&CN: thaønh laäp Khu<br /> Coâng ngheä cao, Khu Coâng ngheä thoâng tin taäp trung, Khu Noâng nghieäp öùng duïng coâng ngheä<br /> cao Caàn Thô, saøn giao dòch coâng ngheä (saøn thöïc) vuøng ÑBSCL; döï aùn xaây döïng Trung taâm ÖÙng<br /> duïng tieán boä KH&CN, döï aùn naâng cao naêng löïc Trung taâm Kyõ thuaät Tieâu chuaån Ño löôøng Chaát<br /> löôïng, Trung taâm Thoâng tin vaø Thoáng keâ KH&CN; caùc döï aùn ñaàu tö cô sôû vaät chaát, trang thieát<br /> bò kyõ thuaät cho caùc ngaønh y teá, giaùo duïc… ñeå naâng cao naêng löïc noäi sinh phuïc vuï phaùt trieån<br /> thaønh phoá vaø vuøng ÑBSCL.<br /> - Trieån khai caùc giaûi phaùp thuùc ñaåy xaõ hoäi hoùa ñaàu tö cho nghieân cöùu, öùng duïng khoa<br /> hoïc, coâng ngheä, ñaëc bieät laø ñaàu tö cuûa caùc doanh nghieäp cho KH&CN. Khuyeán khích, hoã trôï<br /> hoaït ñoäng khôûi nghieäp saùng taïo, gaén caùc hoaït ñoäng khôûi nghieäp, ñoåi môùi saùng taïo vôùi phaùt<br /> trieån caùc saûn phaåm chuû löïc, coù lôïi theá cuûa ñòa phương; thuùc ñaåy hình thaønh löïc löôïng doanh<br /> nghieäp khôûi nghieäp ñoåi môùi saùng taïo, doanh nghieäp KH&CN coù tieàm naêng taêng tröôûng cao.<br /> - Naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ caùn boä KH&CN ôû caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng, caùc<br /> tröôøng trung caáp chuyeân nghieäp; taïo ñieàu kieän cho caùn boä KH&CN tham gia caùc hoäi nghò, hoäi<br /> thaûo khoa hoïc trong nöôùc vaø quoác teá coù lieân quan ñeán caùc vaán ñeà ñaët ra cho KH&CN cuûa<br /> thaønh phoá.<br /> - Ñaàu tö naâng cao naêng löïc cuûa Lieân hieäp caùc Hoäi Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät, phaùt huy vai<br /> troø cuûa Lieân hieäp caùc Hoäi Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät trong taäp hôïp vaø ñoaøn keát ñoäi nguõ trí thöùc<br /> KH&CN, caùc hoäi thaønh vieân ñeå thöïc hieän nhieäm vuï tö vaán phaûn bieän vaø giaùm ñònh xaõ hoäi.<br /> - Taêng cöôøng lieân keát, hôïp taùc vôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc, vieän nghieân cöùu trong vaø ngoaøi<br /> nöôùc; keát noái lieân keát, hôïp taùc giöõa vieän, tröôøng vôùi doanh nghieäp; tieáp tuïc huy ñoäng nguoàn<br /> nhaân löïc töø caùc tröôøng ñaïi hoïc, vieän nghieân cöùu trong vaø ngoaøi thaønh phoá ñeå ñaåy maïnh<br /> nghieân cöùu, öùng duïng tieán boä KH&CN.<br /> - Taêng cöôøng hôïp taùc quoác teá veà KH&CN vôùi caùc quoác gia coù chöông trình, döï aùn hôïp<br /> taùc vôùi thaønh phoá Caàn Thô, môû roäng keát noái caùc quan heä hôïp taùc môùi; nghieân cöùu, tìm kieám<br /> coâng ngheä phuø hôïp ñeå chuyeån giao öùng duïng trong caùc lónh vöïc noâng nghieäp, coâng ngheä<br /> thoâng tin, y teá, baûo veä moâi tröôøng, …<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2