intTypePromotion=3

Khái Quát Về Mô Hình Hóa Trong Plaxis - Gs.Nguyễn Công Mẫn phần 7

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
127
lượt xem
32
download

Khái Quát Về Mô Hình Hóa Trong Plaxis - Gs.Nguyễn Công Mẫn phần 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài ra, phương pháp phần tử hữu hạn cũng được dùng trong vật lý học để giải các phương trình sóng, như trong vật lý plasma, các bài toán về truyền nhiệt, động lực học chất lỏng, trường điện từ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái Quát Về Mô Hình Hóa Trong Plaxis - Gs.Nguyễn Công Mẫn phần 7

  1. MH tÝnh chÊt vËt liÖu trong PLAXIS 2.4. Hardening Soil M (HS) [isotropic hardening] ¦S lÖch KQTN nÐn ba trôc • Quan hÖ q = σ1 - σ3 ≈ ε (®−êng cong) C¾t tho¸t n−íc TC σ1 − σ 3 • C¸c ®Æc tr−ng vËt liÖu c, φ, Ψ ®−êng tiÖm cËn qa ®−êng ph¸ ho¹i qf , Eoed , Eur = 3E50 ν ur = 0.2 1 ref M ≈ 0,5 , E50 ref E50 ref , ref σ1 E1 = 1 K 0nc = 1 − sin φ pref = 100®v ¦S, σ3 Eur σ 2 = Rf = qf / qa (Rf = 0,9) – hÖ sè ph¸ ho¹i 1 ε σ tension = 0, cincrement = 0 ( ) m Eoed = σ / p ref λ p ref -σ1 λ* = = ref E víi λ* oed (1 + e) ref Eoed k 2 p ref k* = pref 1 = ref E víi (1 + e) TN nÐn oedomet ur k* 43 -ε1
  2. Cöa sæ cho c¸c th«ng sè MH HS Advance parameters 2G (1 −ν ) Eoed = 1 − 2ν E G= 2(1 +ν ) (1 −ν )E Basic parameters Eoed = (1 − 2ν )(1 +ν ) 44
  3. MH tÝnh chÊt vËt liÖu trong PLAXIS * C¸c PT vÒ tõ biÕn theo thÝ nghiÖm oe®«met ⎡t ⎤ ⎛ tc + t' ⎞ víi t > tc ε = εc − CB log⎢ ⎥ ⇒ ε = εc − CB log⎜ ⎟ ⎜t ⎟ - Buisman (1936): vµ t’ > 0 ⎣tc ⎦ ⎝c⎠ BiÕn d¹ng cè kÕt thÊm e – HS rçng ⎛ τ + t' ⎞ e = ec − Cα log⎜ c ⎜τ ⎟ Cα= CB(1+e0) ⎟ - Bjerrum (1967)& Garlanger (1972): ⎝ c⎠ t’ > 0 τ c + t' ε = ε − C ln H H - Butterfield (1979) & Den Haan (1994): τc c ⎛V ⎞ ⎛ 1+ e ⎞ Trong ®ã: ⎜ ⎟ = ln⎜ ⎜1+ e ⎟ ε = ln⎜ ⎟ H tc Lnt ⎟ ⎝ V0 ⎠ ⎝ 0⎠ εc 1 c Cα C -ε Khi biÕn d¹ng nhá: C = =B (1 + e0 ). ln 10 ln 10 45
  4. MH tÝnh chÊt vËt liÖu trong PLAXIS 2.5. Soft-soil-creep M (SSC) [®Êt sÐt, bôi cè kÕt th«ng th−êng, bïn] PT tõ biÕn (nÐn oe®«met) ∆σ’ = σ’ - σ’0 σ pc σp0 ⎛ τ + t' ⎞ σpc σ’ σ' Ln(-σ’) σ0 ’ − C ln⎜ c ⎜τ ⎟ ε = ε + ε = − A ln − B ln e c ⎟ σ0' σ p0 ⎝ c⎠ A ε ce 1 ε - logarit tæng biÕn d¹ng B ε cc σ0’, σ’ - ¦S hiÖu quả ban ®Çu vµ cuèi cïng sau 1 gia tải NC line -ε Cln(1+t’/τ) σp0, σpc – AS tiÒn cè kÕt øng víi tr−íc gia tải vµ cuèi sau cè kÕt thÊm Cr Cr A= = (1 + e0 ). ln 10 2.3(1 + e0 ) Cr – swelling Index; (Cc − Cr ) = (Cc − Cr ) Cc – compression Index B= (1 + e0 ). ln 10 2.3(1 + e0 ) Cα C C= =B (1 + e0 ). ln 10 2.3 46
  5. Cöa sæ cho c¸c th«ng sè MH SSC Basic parameters Cc Cc λ* = = (1 + e0 ). ln 10 2.3(1 + e0 ) Advance parameters Cα Cs k* = = (1 + e0 ). ln 10 2.3(1 + e0 ) Cα µ= * 2.3(1 + e0 ) 47
  6. Tãm t¾t c¸c th«ng sè m« h×nh dïng trong Plaxis Đé cứng Đé bÒn Th«ng sè φ Ψ ν λ* k* µ* ref E50 Eoed m c M« hình (độ) (kPa) (độ) (-) (kPa) (kPa) (-) (-) (-) (-) X X X Linear Elastic M X X X X (X) X Mohr Coulomb M X X X X X X X Hardening soil M Soft Soil Creep M X X X X X X X X X X X X X Soft Soil (Cam Clay) 48
  7. øng dông c¸c MH vËt liÖu M« hình vËt liÖu Ph¹m vi ¸p dông Mohr Hardening Soft Soil Soft Soil Soil M Creep M M Coulomb M Khèi ®¾p X X X Hè ®µo X Tunen X X TÝnh lón X X TN Oedomet X X TN nÐn ba trôc X X X Phô thuéc thêi X X gian (Creep) 49

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản