intTypePromotion=1

Khả năng sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái lai F1 (LandracexYorshire) , F1(YorshirexLandrace) phối với lợn đực Duroc và L19

Chia sẻ: Leon Leon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
92
lượt xem
8
download

Khả năng sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái lai F1 (LandracexYorshire) , F1(YorshirexLandrace) phối với lợn đực Duroc và L19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu được thực hiện tại các cơ sở chăn nuôi lợn thuộc Công ty cổ phần Giống Chăn nuôi Bắc Giang và Trại thực hành Trường Cao đẳng Nông - Lâm trong năm 2009 và 2010 nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng của các con lai thuộc các tổ hợp lai giữa nái lai F1(LY), F1(YL) phối giống với lợn đực Duroc và L19 (dòng Duroc trắng có nguồn gốc từ Công ty PIC). Thí nghiệm được tiến hành làm 3 đợt, mỗi tổ hợp lai trong đợt I và II là 30 cá thể, đợt III là 40 cá thể. Tổng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khả năng sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái lai F1 (LandracexYorshire) , F1(YorshirexLandrace) phối với lợn đực Duroc và L19

  1. Tạp chí Khoa học và Phát triển 2010: Tập 8, số 5: 807 - 813 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KH¶ N¡NG SINH TR¦ëNG CñA C¸C Tæ HîP LAI GI÷A N¸I LAI F1 (LANDRACE x YORKSHIRE), F1 (YORKSHIRE x LANDRACE) PHèI GIèNG VíI LîN §ùC DUROC Vμ L19 Growth Performance of Crossbred Pigs Resulted from F1 (Landrace × Yorkshire) and F1 (Yorkshire × Landrace) Sows and Duroc or L19 Boars Đoàn Văn Soạn1, Đặng Vũ Bình2 1 Trường Cao đẳng Nông-Lâm Bắc Giang 2 Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Địa chỉ email tác giả liên hệ: dvsoan.cdnl@gmail.com TÓM TẮT Nghiên cứu được thực hiện tại các cơ sở chăn nuôi lợn thuộc Công ty cổ phần Giống Chăn nuôi Bắc Giang và Trại thực hành Trường Cao đẳng Nông - Lâm trong năm 2009 và 2010 nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng của các con lai thuộc các tổ hợp lai giữa nái lai F1(LY), F1(YL) phối giống với lợn đực Duroc và L19 (dòng Duroc trắng có nguồn gốc từ Công ty PIC). Thí nghiệm được tiến hành làm 3 đợt, mỗi tổ hợp lai trong đợt I và II là 30 cá thể, đợt III là 40 cá thể. Tổng số lợn theo dõi của mỗi công thức lai là 100 con. Kết quả cho thấy, các tổ hợp lai ở 165 ngày tuổi có khối lượng 91,7 - 94,3 kg/con, tăng khối lượng trung bình trong thời gian nuôi thịt từ: 680 - 702 g/ngày, tiêu tốn thức ăn cho mỗi kg tăng khối lượng: 2,7 - 2,8 kg. Tổ hợp lai D(LY) khả năng sinh trưởng tốt nhất, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng thấp nhất, tiếp đó là tổ hợp lai D(YL), L19(LY) và thấp nhất là tổ hợp lai L19(YL). Từ khoá: Khả năng sinh trưởng, lợn lai, lợn thịt. SUMMARY This study was performed at Bac Giang Pig Breed Company and the experiment farm of Agro- Forestry College in 2009 and 2010 to avaluate growth peformance of crossbreds resulted from F1 (LY) and F1 (YL) sows and Duroc and L19 (white Duroc originated from PIC Company) boars. The experiment was executed three times, each crossbred in the first and second time included 30 individuals and 40 individuals in the third time. The total of experimental pigs were 100 heads per crossbred. The results showed that all four crossbreds reached 91.7 – 94.3 body weights at 165 days old, average daily gain (ADG): 680 – 702 g, feed conversion ratio (FCR): 2.7 - 2.8 kg. The D(LY) crossbred had the highest ADG, the lowest FCR and then D(YL), L19(LY) and L19(YL). Key words: Fattening pig, growth performance, pig crossbred. 1. §ÆT VÊN §Ò bè n¨ng suÊt sinh s¶n vμ tèc ®é sinh tr−ëng Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, mét sè dßng, cña tæ hîp lai gi÷a ®ùc Duroc, PiÐtrain vμ gièng lîn ngo¹i sö dông trong s¶n xuÊt ch¨n n¸i F1 (Yorkshire vμ Landrace). ViÖc sö nu«i lîn ë n−íc ta ®· gãp phÇn n©ng cao dông ®ùc gièng Duroc trong c¸c tæ hîp lai n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng thÞt. Phïng thÞ V©n ®ang trë nªn kh¸ phæ biÕn trong s¶n xuÊt vμ cs. (2001), Tr−¬ng H÷u Dòng vμ cs. (2004) ch¨n nu«i ë nhiÒu ®Þa ph−¬ng. Kh¶ n¨ng s¶n ®· th«ng b¸o kÕt qu¶ theo dâi sinh tr−ëng xuÊt cña tæ hîp lai gi÷a ®ùc Duroc còng nh− cña tæ hîp lai 3 gièng gi÷a ®ùc Duroc phèi dßng L19 (Duroc tr¾ng) cña C«ng ty PIC víi víi n¸i F1 (Yorkshire vμ Landrace). NguyÔn n¸i F1 (Landrace x Yorkshire) vμ F1 V¨n Th¾ng vμ §Æng Vò B×nh (2006) ®· c«ng (Yorkshire x Landrace) ®· ®−îc theo dâi 807
  2. Khả năng sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái lai F1(Landrace x Yorkshire), F1(Yorkshire x Landrace)... ®¸nh gi¸ t¹i XÝ nghiÖp Ch¨n nu«i §ång HiÖp 120, 150 vμ 165. TÝnh ®é sinh tr−ëng tÝch H¶i Phßng (§Æng Vò B×nh vμ cs., 2005) còng luü, ®é sinh tr−ëng tuyÖt ®èi cña c¸c tæ hîp nh− t¹i tØnh VÜnh Phóc (Phan V¨n Hïng vμ lai qua c¸c thêi ®iÓm theo dâi. §Æng Vò B×nh, 2008). - Theo dâi khèi l−îng thøc ¨n ®· sö Môc ®Ých nghiªn cøu nμy nh»m ®¸nh dông cña tõng tæ hîp lai. TÝnh tiªu tèn thøc gi¸ kh¶ n¨ng sinh tr−ëng cña bèn tæ hîp lai ¨n trung b×nh cho mçi kg t¨ng träng qua c¸c gi÷a ®ùc Duroc, L19 víi n¸i F1 (Landrace x thêi ®iÓm theo dâi. Yorkshire) vμ F1 (Yorkshire x Landrace). Sè liÖu ®−îc xö lý b»ng phÇn mÒm Excel 2003 vμ Minitab 14 t¹i Bé m«n Di truyÒn- Gièng vËt nu«i, Khoa Ch¨n nu«i vμ Nu«i 2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P trång thuû s¶n, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp NGHI£N CøU Hμ Néi. 2.1. VËt liÖu nghiªn cøu Sö dông con lai b¾t ®Çu nu«i thÞt lóc 60 3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN ngμy tuæi vμ kÕt thóc lóc 165 ngμy tuæi cña 4 3.1. Khèi l−îng cña c¸c tæ hîp lai tæ hîp lai: C¸c sè liÖu ë b¶ng 1 cho thÊy, khèi l−îng - §ùc Duroc phèi gièng víi n¸i F1 lóc 60 ngμy tuæi cña c¸c tæ hîp lai ë c¶ 3 ®ît (Landrace x Yorkshire): D (LY) thÝ nghiÖm ®Òu t−¬ng ®−¬ng nhau (P>0,05). - §ùc Duroc phèi gièng víi n¸i F1 Trong 2 ®ît thÝ nghiÖm I vμ II, chªnh lÖch (Yorkshire x Landrace): D (YL) khèi l−îng gi÷a ba tæ hîp lai: D (LY), D (YL) - §ùc L19 phèi gièng víi n¸i F1 vμ L19 (LY) víi L19 (YL) thÓ hiÖn mét c¸ch (Landrace x Yorkshire): L19 (LY) râ rÖt lóc 150 ngμy tuæi (P
  3. Đoàn Văn Soạn, Đặng Vũ Bình §Æng Vò B×nh vμ cs. (2005) cho biÕt c¸c nhÊt ®èi víi tæ hîp lai D (LY), tiÕp ®ã lμ D tæ hîp lai D (LY), D (YL), L19 (LY) vμ L19 (YL), L19 (LY) vμ thÊp nhÊt lμ L19 (YL). (YL) nu«i t¹i XÝ nghiÖp Ch¨n nu«i §ång Khèi l−îng lîn ë 150 ngμy tuæi cña c¸c tæ hîp HiÖp H¶i Phßng cã khèi l−îng lóc 157 ngμy lai trong thÝ nghiÖm cña chóng t«i cao h¬n so tuæi dao ®éng trong kho¶ng 76 ®Õn 82 kg, víi c¸c kÕt qu¶ thu ®−îc ®èi víi c¸c tæ hîp thÊp h¬n so víi c¸c liÖu t−¬ng øng trong lai t−¬ng øng cña Phan V¨n Hïng vμ §Æng b¶ng 1. Phan Xu©n H¶o vμ Hoμng ThÞ Thuý Vò B×nh (2008). Tuy nhiªn, §Æng Vò B×nh (2009) cho biÕt, kÕt thóc nu«i thÞt ë 159 ngμy vμ cs. (2005) trong thÝ nghiÖm theo dâi t¹i tuæi, tæ hîp lai PiDu (LY) cã khèi l−îng lμ XÝ nghiÖp Ch¨n nu«i §ång HiÖp l¹i nhËn 92,92 ± 0,45 kg, t−¬ng ®−¬ng víi c¸c sè liÖu thÊy: c¸c tæ hîp lai D (LY), D (YL), L19 thu ®−îc trong thÝ nghiÖm nμy. (LY) vμ L19 (YL) cã khèi l−îng lóc 157 Theo Phan V¨n Hïng vμ §Æng Vò B×nh ngμy tuæi t−¬ng øng lμ: 81,78; 76,24; 77,57 (2008), khèi l−îng lóc 150 ngμy tuæi ®¹t cao vμ 76,35 kg. B¶ng 1. Khèi l−îng lîn thÝ nghiÖm t¹i c¸c thêi ®iÓm theo dâi (kg) D (LY) D (YL) L19 (LY) L19 (YL) Đợt TN Ngày tuổi X SE X SE X SE X SE 60 20,58 0,17 20,39 0,21 20,28 0,14 20,23 0,15 90 38,15 0,26 37,67 0,30 37,92 0,28 37,85 0,32 I 120 59,28 0,45 58,55 0,48 59,15 0,40 58,97 0,45 (n=30) a a a b 150 82,27 0,41 81,45 0,44 81,10 0,34 80,78 0,35 a a b b 165 94,22 0,41 92,80 0,49 91,95 0,36 91,88 0,38 60 20,62 0,17 20,54 0,20 20,51 0,15 20,16 0,14 90 38,58 0,26 38,13 0,25 38,48 0,28 37,95 0,33 II 120 59,33 0,42 59,22 0,38 59,72 0,42 58,93 0,43 (n=30) a a a b 150 82,60 0,40 82,02 0,38 81,93 0,42 80,82 0,36 a ab bc c 165 94,25 0,40 93,57 0,37 92,77 0,38 91,73 0,37 60 20,53 0,14 20,50 0,18 20,21 0,14 20,35 0,14 a a b a 90 38,60 0,23 38,53 0,23 37,60 0,27 37,75 0,29 III a a b a 120 59,61 0,36 58,83 0,36 58,25 0,37 58,43 0,39 (n=40) a ab bc c 150 82,59 0,33 81,78 0,35 80,55 0,35 80,45 0,33 a a b b 165 94,40 0,34 93,84 0,35 92,41 0,36 91,55 0,33 60 20,57 0,09 20,48 0,11 20,33 0,11 20,26 0,08 a a a b 90 38,46 0,14 38,15 0,15 37,98 0,15 37,84 0,18 Chung 120 59,43 0,23 58,86 0,23 58,99 0,23 58,74 0,24 (n=100) a ab bc c 150 82,50 0,22 81,75 0,22 81,16 0,22 80,66 0,20 a b c c 165 94,30 0,22 93,45 0,23 92,41 0,23 91,71 0,21 Ghi chú: Các giá trị trung bình trên cùng một hàng nếu có các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P
  4. Khả năng sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái lai F1(Landrace x Yorkshire), F1(Yorkshire x Landrace)... 3.2. T¨ng khèi l−îng cña c¸c tæ hîp lai víi D (YL) vμ L19 (LY) lμ kh«ng cã ý nghÜa B¶ng 2 cho thÊy, trong ®ît thÝ nghiÖm I thèng kª (P>0,05). vμ II, chªnh lÖch vÒ tèc ®é t¨ng khèi l−îng TÝnh chung cho c¶ 3 ®ît thÝ nghiÖm, b¾t gi÷a c¸c tæ hîp lai xuÊt hiÖn tõ th¸ng nu«i ®Çu tõ th¸ng nu«i thø ba, tèc ®é t¨ng träng cña c¸c tæ hîp lai D(LY) vμ D(YL) cao h¬n râ thø ba (P
  5. Đoàn Văn Soạn, Đặng Vũ Bình 3.3. Tiªu tèn thøc ¨n trªn 1 kg t¨ng träng Yorkshire) (2,68 kg), còng nh− víi kÕt qu¶ cña c¸c tæ hîp lai theo dâi c¸c tæ hîp lai gi÷a n¸i F1(Landrace Sè liÖu trong c¸c h×nh 1, 2, 3, 4 vμ b¶ng x Yorkshire) phèi gièng víi ®ùc Duroc vμ 3 cho thÊy, trong c¶ 3 ®ît thÝ nghiÖm, tiªu ®ùc Landrace nu«i t¹i c¸c n«ng hé ë B¾c tèn thøc ¨n cho mçi kg t¨ng khèi l−îng ®Òu Giang t−¬ng øng 2,72 vμ 2,75 kg (Vò §×nh t¨ng dÇn theo thêi gian nu«i ®èi víi tÊt c¶ 4 T«n vμ NguyÔn C«ng O¸nh, 2010). Tuy tæ hîp lai. Møc tiªu tèn thøc ¨n tÝnh chung nhiªn, møc tiªu tèn thøc ¨n trong thêi gian cho c¶ 3 ®ît thÝ nghiÖm cña c¸c tæ hîp lai. nu«i thÞt trong thÝ nghiÖm nμy cao h¬n mét Trong 2 th¸ng nu«i ®Çu tiªn (60 tíi 90 ngμy chót so víi møc tiªu tèn thøc ¨n theo dâi tuæi vμ 91 ®Õn 120 ngμy tuæi), møc t¨ng khèi trªn 4 tæ hîp lai t−¬ng tù cña Phan V¨n l−îng kh«ng cã sù kh¸c biÖt râ gi÷a c¸c tæ Hïng vμ §Æng Vò B×nh (2008) t¹i VÜnh hîp lai, v× vËy tiªu tèn thøc ¨n cho mçi kg Phóc (tõ 2,45 ®Õn 2,51 kg), còng nh− c¸c t¨ng khèi l−îng cña c¸c tæ hîp lai ch−a cã kÕt qu¶ thu ®−îc cña §Æng Vò B×nh vμ cs. kh¸c biÖt nhiÒu. Trong th¸ng nu«i thø ba vμ (2005) t¹i XÝ nghiÖp Ch¨n nu«i §ång HiÖp nöa th¸ng nu«i thø t− (121 - 150 vμ 151 - H¶i Phßng (tõ 2,40 ®Õn 2,61 kg). 165 ngμy tuæi), cïng víi sù chªnh lÖch møc TÝnh chung cho toμn bé thêi gian nu«i t¨ng träng cña c¸c tæ hîp lai ®· ®−îc ph©n thÞt, møc tiªu tèn thøc ¨n thÊp nhÊt lμ tæ tÝch ë trªn, tiªu tèn thøc ¨n cho mçi kg t¨ng hîp lai D(LY) 2,69 kg; tiªu tèn thøc ¨n t¨ng khèi l−îng cña c¸c tæ hîp lai ®· cã sù chªnh dÇn ë c¸c tæ hîp lai D(YL) vμ L19(LY), t−¬ng lÖch râ: tæ hîp lai nμo cã møc t¨ng khèi øng 2,73 vμ 2,76 kg; cao nhÊt lμ tæ hîp lai l−îng nhanh h¬n, tiªu tèn thøc ¨n cho mçi L19(YL) 2,79 kg. Theo dâi cña §Æng Vò B×nh kg t¨ng khèi l−îng còng thÊp h¬n. vμ cs. (2005) t¹i XÝ nghiÖp Ch¨n nu«i §ång Møc tiªu tèn thøc ¨n cña c¸c tæ hîp lai HiÖp H¶i Phßng còng thu ®−îc kÕt qu¶ dao ®éng trong kho¶ng 2,7 ®Õn 2,8 kg cho t−¬ng tù: c¸c tæ hîp lai L19(LY) vμ L19(YL) mçi kg t¨ng khèi l−îng. Møc tiªu tèn thøc cã møc tiªu tèn thøc ¨n t−¬ng øng lμ 2,56 vμ ¨n trung b×nh trong thêi gian nu«i thÞt 2,61 kg/kg t¨ng khèi l−îng, trong khi ®ã hai trong thÝ nghiÖm nμy thÊp h¬n so víi th«ng tæ hîp lai D(LY) vμ D(YL) ®Òu cã møc tiªu b¸o cña NguyÔn V¨n Th¾ng vμ §Æng Vò tèn lμ 2,4 kg. Khuynh h−íng nh− vËy còng B×nh (2006) ®èi víi hai tæ hîp lai gi÷a n¸i ®−îc nhËn thÊy trong nghiªn cøu cña Phan F1(Landrace x Yorkshire) phèi gièng víi V¨n Hïng vμ §Æng Vò B×nh (2008) t¹i VÜnh ®ùc Duroc vμ PiÐtrain (t−¬ng øng 3,05 vμ Phóc. C¸c t¸c gi¶ nμy cho biÕt, tiªu tèn thøc 3,00 kg), t−¬ng ®−¬ng víi kÕt qu¶ mμ Phan ¨n/kg t¨ng khèi l−îng cña c¸c tæ hîp lai Xu©n H¶o vμ Hoμng ThÞ Thuý theo dâi trªn D(LY), D(YL), L19(LY) vμ L19(YL) t−¬ng con lai gi÷a ®ùc PiDu vμ n¸i F1(Landrace x øng lμ 2,45; 2,49; 2,50 vμ 2,51. 4 4 3.5 3.5 3 3 Kg TA/kg P Kg TA/kg P 2.5 2.5 2 2 1.5 1.5 1 1 0.5 0.5 0 0 60- 91- 121- 151- 60- 91- 121- 151- 60- 91- 121- 151- 60- 91- 121- 151- 60- 91- 121- 151- 60- 91- 121- 151- 60- 91- 121- 151- 60- 91- 121- 151- 90 120 150 165 90 120 150 165 90 120 150 165 90 120 150 165 90 120 150 165 90 120 150 165 90 120 150 165 90 120 150 165 D(LY) D(YL) L19(LY) L19(YL) D(LY) D(YL) L19(LY) L19(YL) Tỏ hợp lai Tỏ hợp lai H×nh 1. Tiªu tèn thøc ¨n ®ît thÝ nghiÖm I H×nh 2. Tiªu tèn thøc ¨n ®ît thÝ nghiÖm II 811
  6. Khả năng sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái lai F1(Landrace x Yorkshire), F1(Yorkshire x Landrace)... 4 4 3.5 3.5 3 3 Kg TA/kg P Kg TA/kg P 2.5 2.5 2 2 1.5 1.5 1 1 0.5 0.5 0 0 60- 91- 121- 151- 60- 91- 121- 151- 60- 91- 121- 151- 60- 91- 121- 151- 60- 91- 121- 151- 60- 91- 121- 151- 60- 91- 121- 151- 60- 91- 121- 151- 90 120 150 165 90 120 150 165 90 120 150 165 90 120 150 165 90 120 150 165 90 120 150 165 90 120 150 165 90 120 150 165 D(LY) D(YL) L19(LY) L19(YL) D(LY) D(YL) L19(LY) L19(YL) Tỏ hợp lai Tỏ hợp lai H×nh 3. Tiªu tèn thøc ¨n ®ît thÝ nghiÖm III H×nh 4. Tiªu tèn thøc ¨n c¶ 3 ®ît thÝ nghiÖm B¶ng 3. Tiªu tèn thøc ¨n (kg T¡/ kg t¨ng khèi l−îng) chung cho c¶ 3 ®ît thÝ nghiÖm Giai đoạn D(LY) D(YL) L19(LY) L19(YL) (ngày tuổi) n =100 n =100 n =100 n =100 60 – 90 2,04 2,07 2,08 2,05 91 – 120 2,62 2,66 2,62 2,63 121 – 150 3,00 3,01 3,10 3,18 151 – 165 3,22 3,32 3,41 3,48 60 – 165 2,69 2,73 2,76 2,79 4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña mét sè tæ hîp lai cña ®μn lîn nu«i t¹i XÝ nghiÖp Ch¨n nu«i Kh¶ n¨ng sinh tr−ëng cña 4 tæ hîp lai §ång HiÖp - H¶i Phßng, T¹p chÝ KHKT D(LY), D(YL), L19(LY) vμ L19(YL) ®Òu kh¸ N«ng nghiÖp, tËp III, sè 4. tèt. Lîn thÞt ë 165 ngμy tuæi cã khèi l−îng trung b×nh 91,7 - 94,3 kg/con, t¨ng khèi Tr−¬ng H÷u Dòng, Phïng ThÞ V©n, NguyÔn l−îng trung b×nh trong thêi gian nu«i thÞt tõ: Kh¸nh Qu¾c (2004). Kh¶ n¨ng sinh 680 - 702 g/ngμy. tr−ëng vμ thμnh phÇn thÞt xÎ cña tæ hîp lai D x (LY) vμ D x (YL), T¹p chÝ N«ng Tæ hîp lai D(LY) cã khèi l−îng lóc 165 ngμy tuæi cao nhÊt, t¨ng khèi l−îng trung nghiÖp vμ PTNT (4), Tr. 471. b×nh trong thêi gian nu«i nhanh nhÊt, tiÕp Phan Xu©n H¶o, Hoμng ThÞ Thóy, §inh V¨n ®ã lμ tæ hîp lai D(YL), L19(LY) vμ thÊp nhÊt ChØnh, NguyÔn ChÝ Thμnh, §Æng Vò B×nh lμ tæ hîp lai L19(YL). (2009). §¸nh gi¸ n¨ng suÊt sinh s¶n vμ C¶ 4 tæ hîp lai ®Òu cã møc tiªu tèn thøc sinh tr−êng cña c¸c tæ hîp lai gi÷a n¸i ¨n trung b×nh cho mçi kg t¨ng khèi l−îng Landrace, Yorkshire vμ F1(Landrace x trong thêi gian nu«i thÞt t−¬ng ®èi thÊp: 2,7 - Yorkshire) phèi víi ®ùc lai gi÷a Pietrain 2,8 kg. Tæ hîp lai D(LY) cã møc tiªu tèn thøc vμ Duroc (PiDu), T¹p chÝ Khoa häc & Ph¸t ¨n thÊp nhÊt, tiÕp ®ã lμ tæ hîp lai D(YL), triÓn, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ L19(LY) vμ cao nhÊt lμ tæ hîp lai L19(YL). Néi, TËp VII sè 4: 484 - 490. Phan V¨n Hïng, §Æng Vò B×nh (2008). Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña c¸c tæ hîp lai gi÷a lîn TμI LIÖU THAM KH¶O ®ùc Duroc, L19 víi n¸i F1 (LxY) vμ F1 §Æng Vò B×nh, NguyÔn V¨n T−êng, §oμn (YxL) nu«i t¹i VÜnh Phóc, T¹p chÝ Khoa V¨n So¹n, NguyÔn ThÞ Kim Dung (2005). häc vμ Ph¸t triÓn, TËp VI, sè 6: 537- 541. 812
  7. Đoàn Văn Soạn, Đặng Vũ Bình NguyÔn V¨n Th¾ng, §Æng Vò B×nh (2006). Giang, T¹p chÝ Khoa häc vμ Ph¸t triÓn, N¨ng suÊt sinh s¶n, sinh tr−ëng, chÊt TËp VIII, sè 1: 106 - 113. l−îng th©n thÞt cña c¸c c«ng thøc lai gi÷a Phïng ThÞ V©n, Hoμng H−¬ng Trμ, Lª ThÞ lîn n¸i F1(LY) phèi víi ®ùc Duroc vμ Kim Ngäc, Tr−¬ng H÷u Dòng (2001). PiÐtrain, T¹p chÝ Khoa häc kü thuËt N«ng Nghiªn cøu kh¶ n¨ng cho thÞt gi÷a 2 gièng nghiÖp, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ L, Y, gi÷a 3 gièng L, Y vμ D, ¶nh h−ëng Néi, tËp IV, Sè 6: 48 - 55. cña 2 chÕ ®é nu«i tíi kh¶ n¨ng cho thÞt Vò §×nh T«n vμ NguyÔn C«ng O¸nh (2010). N¨ng suÊt sinh s¶n, sinh tr−ëng vμ chÊt cña lîn ngo¹i cã tû lÖ n¹c trªn 52%. B¸o l−îng th©n thÞt cña c¸c tæ hîp lîn lai c¸o khoa häc Ch¨n nu«i Thó y (1999 – gi÷a n¸i F1 (Landrace x Yorkshire) víi 2000), PhÇn Ch¨n nu«i gia sóc, TP. Hå ®ùc gièng Duroc vμ Landrace nu«i t¹i B¾c ChÝ Minh, Tr. 207-219. 813
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2