intTypePromotion=3

Khái quát chung về lý luận nhà nước và pháp luật

Chia sẻ: Nguyen Huong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

1
627
lượt xem
194
download

Khái quát chung về lý luận nhà nước và pháp luật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhà nước và pháp luật kaf những bộ phận của thượng tầng kiến trúc có quan hệ mật thiết với nhau, không tách rời, tồn tại không thể thiếu nhau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái quát chung về lý luận nhà nước và pháp luật

  1. KHÁI QUÁT CHUNG  VỀ LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC  VÀ PHÁP LUẬT    
  2. I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA LÝ  LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Nhà nước và pháp luật là những bộ phận của thượng tầng kiến trúc có quan hệ mật thiết với nhau, không tách rời nhau, tồn tại không thể thiếu nhau. Vì thế, những quy luật chung cơ bản của cả hai hiện tượng nhà nước và pháp luật đều được nghiên cứu chung trong một môn khoa học đó là lý luận chung về nhà nước và pháp luật
  3. Vấn đề nhà nước và pháp luật được rất  nhiều ngành khoa học xã hội nghiên cứu như triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, sử học, hành chính học… Ngoài ra nó còn là đối tượng nghiên cứu cơ bản của các ngành khoa học pháp lý như lịch sử nhà nước và pháp luật, các khoa học pháp lý chuyên ngành, các khoa học pháp lý ứng dụng
  4. Lý luận về nhà nước và pháp luật là môn học  chuyên nghiên cứu đồng thời cả hai hiện tượng nhà nước và pháp luật, nhưng chỉ nghiên cứu những nét chung, cơ bản nhất: Lý luận về nhà nước và pháp luật nghiên cứu - đồng thời cả nhà nước và pháp luật trong mối quan hệ qua lại hữu cơ với nhau. Lý luận về nhà nước và pháp luật nghiên cứu - những thuộc tính cơ bản chung nhất của nhà nước và pháp luật, bản chất, vai trò xã hội, những quy luật cơ bản, đặc thù của sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của chúng.
  5. II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LÝ LUẬN VỀ  NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Phương pháp nghiên cứu của một môn khoa học là  tổng thể các cách thức để tiếp cận và tìm hiểu đối tượng được nghiên cứu. Phương pháp luận của lý luận về nhà nước và  pháp luật là phương pháp luận Mác – Lê nin mà nội dung của nó bao gồm: chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và phép biện chứng duy vật. Như vậy phương pháp luận Mác – Lênin đòi hỏi phải nghiên cứu nhà nước và pháp luật từ các quan điểm sau:
  6. Quan điểm duy vật: Nhà nước và pháp luật  được xem xét trong mối liên hệ với đời sống vật chất của xã hội loài người: tìm trong cơ sở kinh tế nguồn gốc xuất hiện, sự tồn tại và phát triển của nhà nước và pháp luật. Quan điểm biện chứng: xem xét nhà nước  và pháp luật trong sự phát triển, biến đổi, những mối liên hệ biện chứng, những mâu thuẫn vốn có của chúng.
  7. Phép biện chứng duy vật:  Nghiên cứu nhà nước và pháp luật trong sự - phát triển lịch sử cụ thể. Nghiên cứu nhà nước và pháp luật trong mối - liên hệ mật thiết với những yếu tố quy định chúng. Nghiên cứu nhà nước và pháp luật trong - quan hệ chặt chẽ với đời sống thực tế
  8. Phương pháp nghiên cứu của lý luận nhà  nước và pháp luật là cách thức nghiên cứu, cách thức tiếp cận cụ thể đối tượng nhà nước và pháp luật. Lý luận nhà nước và pháp luật sử dụng các  phương pháp nghiên cứu: phương pháp trừu tượng hoá; Phương pháp phân tích và phương pháp tổng hợp; Phương pháp xã hội học cụ thể; Phương pháp so sánh.
  9. III. VỊ TRÍ CỦA LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT  TRONG HỆ THỐNG KHOA HỌC XàHỘI VÀ TRONG  CÁC KHOA HỌC PHÁP LÝ 1. Lý luận nhà nước và pháp luật trong hệ thống các khoa học xã hội: - Triết học Mác – Lênin - Kính tế chính trị học Mác – Lênin - Chính trị học 2. Lý luận nhà nước và pháp luật trong hệ thống các khoa học pháp lý - Các khoa học lý luận và lịch sử - Các khoa học pháp lý chuyên ngành - Các khoa học pháp lý ứng dụng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản