Khái quát về MPX

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
4
download

Khái quát về MPX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các thiết bị của các kiểu xe MPX có hai hệ thống chính riêng biệt : hệ thống điều khiển bằng MPX và hệ thống điều khiển theo kiểu nối trực tiếp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái quát về MPX

  1. Chøc n¨ng chÈn ®o¸n Bã côc cña ch­¬ng PhÇn HÖ thèng th«ng tin ®a chiÒu (MPX) gåm cã 3 ch­¬ng. · Kh¸i qu¸t vÒ MPX · Chøc n¨ng cña MPX · Chøc n¨ng chÈn ®o¸n §©y lµ khãa tù häc, tr¸ch nhiÖm n¾m b¾t ®­îc néi dông cña tµi liÖu nµy lµ thuéc vÒ Kü thuËt viªn. PhÇn kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ MPX lµ dµnh cho c¸c Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n, kh«ng cã trong khãa ®µo t¹o tËp trung. NÕu b¹n cã ®iÒu g× kh«ng hiÓu, h·y hái nh÷ng Kü cã kinh nghiÖm hay gi¶ng viªn. Ch­¬ng nµy m« t¶ vÒ chøc n¨ng ChÈn ®o¸n Chøc n¨ng chÈn ®o¸n -0-
  2. Chøc n¨ng chÈn ®o¸n M« t¶ C¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña c¸c kiÓu xe MPX cã 2 hÖ thèng chÝnh riªng biÖt. · HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng MPX · HÖ thèng ®iÒu khiÓn theo kiÓu nèi trùc tiÕp V× lý do ®ã, ®Ó t×m h­ háng trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn bëi MPX, ph¶i hiÓu râ nh÷ng ®iÓm quan trong nh­ sau: · Th«ng tin ®Çu vµo cña tõng ECU lµ g× (c«ng t¾c vµ c¶m biÕn)?. Nh÷ng th«ng tin ®ã ®­îc truyÒn ®Õn ECU nµo? · Dùa vµo nh÷ng th«ng tin nhËn ®­îc, d­íi nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo th× c¬ cÊu chÊp hµnh ho¹t ®éng? GîI ý: CÇn ph¶i tham kh¶o H­íng dÉn söa ch÷a v.v. ®Ó hiÓu râ nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau trong tõng kiÓu xe, vµ ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i hÖ thèng nµo cã trªn xe cã h­ háng. (1/1) Chøc n¨ng chÈn ®o¸n C¸ch tiÕn hµnh chÈn ®o¸n 1. KiÓm tra xem cã DTC ph¸t ra hay kh«ng KiÓm tra xem DTC t¹i ECU trung t©m/th©n xe cã ph¸t ra b»ng m¸y chÈn ®o¸n hay kh«ng Cã Xem "DTC ph¸t ra" Kh«ng (§­êng truyÒn MPX b×nh th­êng) Xem "DTC kh«ng ph¸t ra" 2. M¹ch kÕt nèi khÐp kÝn · Do ®­êng truyÒn liªn l¹c ë d¹ng nèi theo kiÓu khÐp kÝn, thËm chÝ nÕu mét ®iÓm trªn ®­êng truyÒn bÞ ®øt, viÖc liªn l¹c cã thÓ ®Þnh h­íng l¹i mµ kh«ng cã trôc trÆc g×, vµ m· chÈn ®o¸n sÏ cho biÕt tr¹ng th¸i "B×NH TH¦êNG ". · Tuy nhiªn, nÕu cã 2 ®iÓm bÞ ®øt, lçi liªn l¹c x¶y ra vµ m· ch¶n ®o¸n "ECU kh«ng nèi" sÏ ph¸t ra. (1/2) -1-
  3. Chøc n¨ng chÈn ®o¸n DTC ph¸t ra 1. Trôc trÆc vÒ liªn l¹c cã thÓ chia thµnh 2 lo¹i chÝnh: ®øt m¹ch vµ ng¾n m¹ch GîI ý: · §øt m¹ch: ChØ mét phÇn cña ®­êng truyÒn lµ kh«ng thÓ sö dông ®Ó liªn l¹c, mét sè phÇn cã thÓ liªn l¹c ®­îc. · Ng¾n m¹ch: Do viÖc ngõng tÊt c¶ liªn l¹c, tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng liªn quan còng dõng l¹i. (1) Nguyªn nh©n cña ®øt m¹ch §­êng truyÒn bÞ døt d©y ®iÖn (mét hay nhiÒu ®­êng bÞ ®øt trong m¹cn nè kiÓu khÐp kÝn) · Tuét gi¾c nèi, ECU háng (®øt m¹ch cÊp nguån ECU hay m¸t, h­ háng bªn trong ECU) (2) Nguyªn nh©n cña ng¾n m¹ch Ng¾n m¹ch trong d©y ®iÖn hay ®­êng truyÒn bªn trong ECU. 2. Khi lçi liªn l¹c x¶y ra, h·y tiÕn hµnh chÈn ®o¸n t¹i ECU ®éng c¬. B»ng c¸ch kiÓm tra chÈn ®o¸n t¹i ECU ®éng c¬, cã thÓ x¸c ®Þnh xem trôc trÆc lµ ë lçi liªn l¹c gi÷a m¸y chÈn ®o¸n vµ ECU trung t©m/th©n xe hay ë chÝnh bªn trong ECU trung t©m/th©n xe. (1) Lçi liªn l¹c VÊn ®Ò vÒ liªn l¹c gi÷a m¸y chÈn ®o¸n vµ ECU trung t©m/th©n xe · KiÓm tra nguån vµ m¸y cña ECU trung t©m/th©n xe. · KiÓm tra d©y ®iÖn gi÷a DLC3 vµ ECU trung t©m/th©n xe, vµ kiÓm tra m¸t cña DLC3. (2) Khi m· P1645 ph¸t ra, h­ háng n»m bªn trong MPX H­ háng bªn trong ECU th©n xe (khi nguån vµ m¸t b×nh th­êng) -2-
  4. Chøc n¨ng chÈn ®o¸n DTC kh«ng ph¸t ra KiÓm tra chÈn ®o¸n trong tõng hÖ thèng GîI ý: TiÕn hµnh chÈn ®o¸n h­ háng trong khi tham kh¶o s¸ch H­íng dÉn söa ch÷a hay EWD, do viÖc chÈn ®o¸n kh¸c nhau tïy theo tõng kiÓu xe. Ngoµi ra, ph­¬ng ph¸p ®iÓn h×nh nh­ sau. 1. KiÓm tra c«ng t¾c hay c¶m biÕn §äc danh s¸ch d÷ liÖu “DATA LIST” b»ng m¸y chÈn ®o¸n (1) H­ háng ®¬n gi¶n ë c«ng t¾c hay c¶m biÕn. (2) H­ háng trong m¹ch ECU 2. KiÓm tra bé chÊp hµnh Thùc hiÖn thö kÝch ho¹t “ACTIVE TEST” b»ng m¸y chÈn ®o¸n. (1) H­ háng ®¬n gi¶n ë bé chÊp hµnh (2) H­ háng trong m¹ch ECU 3. KiÓm tra d©y ®iÖn H·y tham kh¶o H­íng dÉn söa ch÷a vµ EWD, kiÓm tra d©y ®iÖn gi÷a ECU vµ c«ng t¾c, c¶m biÕn vµ bé chÊp hanh. (1)Ng¾t gi¾c nèi trong thiÕt bÞ ®iÖn. (2) H­ háng ®¬n gi¶m trong thiÕt bÞ ®iÖn (3) H­ háng cña d©y ®iÖn. (1/1) -3-
  5. Bµi tËp H·y dïng bµi tËp ®Ó kiÓm tra møc ®é hiÓu bµi cña b¹n trong ch­êng nµy. Sau khi tr¶ lêi mçi bµi tËp, b¹n cã thÓ sö dông nót tham kh¶o ®Ó kiÓm tra nh÷ng trang cã liªn quan ®Õn c©u hái ®ã. Khi b¹n tr¶ lêi sai, h·y trë vÒ phÇn gi¶i thÝch ®Ó xem l¹i vµ t×m ra c©u tr¶ lêi ®óng. Khi tÊt c¶ c©u hái ®· ®­îc tr¶ lêi ®óng, b¹n cã thÓ chuyÓn ®Õn ch­¬ng tiÕp theo. -4-
  6. C©u hái-1 C©u nµo trong c¸c c©u sau ®©y vÒ quy tr×nh chÈn ®o¸n hÖ thèng MPX lµ Sai? 1. Nèi m¸y chÈn ®o¸n vµo DLC3, ®äc DATA LIST vµ kiÓm tra chøc n¨ng cña c¶m biÕn vµ c«ng t¾c. 2. Nèi m¸y chÈn ®o¸n vµo DLC3, ®äc m· chÈn ®o¸n ph¸t ra vµ kiÓm tra ®­êng truyÒn cña MPX cã b×nh th­êng kh«ng. 3. §iÒu quan trong lµ hiÓu ph­¬ng ph¸p mµ hÖ thèng th«ng tin ®a chiÒu ®­îc nèi víi tõng hÖ thèng kh¸c nh­ thÕ nµo. 4. NÕu h­ háng x¶y ra trong hÖ thèng liªn quan ®Õn MPX, h·y thay thÕ ECU th©n xe vµ ECU cæng ngay tõ ®Çu. -5-
Đồng bộ tài khoản