Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
148
lượt xem
32
download

Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện:  Cá nhân đại diện cho nhóm kinh doanh lập hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, xác định thu nhập chịu thuế chung của cả nhóm và thu nhập chịu thuế riêng của từng cá nhân trong nhóm. Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh

  1. Thủ tục: Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh - Trình tự thực hiện: + Cá nhân đại diện cho nhóm kinh doanh lập hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, xác định thu nhập chịu thuế chung của cả nhóm và thu nhập chịu thuế riêng của từng cá nhân trong nhóm. Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (dành cho nhóm cá nhân kinh doanh) - mẫu 08B/KK-TNCN Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế nơi nhóm cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): + Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (dành cho nhóm cá nhân kinh doanh) - mẫu 08B/KK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 + Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 + Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008
  2. Mẫu số: 08B/KK-TNCN (Ban hành kèm theoThông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh) Chính thức: [ Bổ sung: [ ] Lần: [ ] ] [01] Kỳ tính thuế: Năm: ............……… [02] Họ và tên người đại diện cho nhóm kinh doanh:................………………….. [03] Mã số thuế: - [04] Địa chỉ :..…..................................................................................................... [05] Điện thoại: ........................ [06] Fax: ….............. [07] Email: ....................... Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Chỉ tiêu Số tiền Stt [08] Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ 1 [09] Các khoản giảm trừ doanh thu [10] Chiết khấu thương mại a [11] Giảm giá hàng bán b 2 [12] Giá trị hàng bán bị trả lại c Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng [13] d theo phương pháp trực tiếp phải nộp [14] Doanh thu hoạt động tài chính 3 [15] Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ [16] Giá vốn hàng bán a 4 [17] b Chi phí bán hàng [18] Chi phí quản lý c [19] Chi phí tài chính [20] 5 Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh [21] Thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh 6 [22] Thu nhập khác 7 [23] 8 Chi phí khác [24] Thu nhập chịu thuế khác 9
  3. [25] Thu nhập chịu thuế ngoài Việt Nam 10 [26] Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ 11
  4. THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ SỐ THUẾ TẠM NỘP CỦA TỪNG CÁ NHÂN TRONG NHÓM KINH DOANH Tỷ lệ (%) Thu nhập chịu thuế Thuế tạm nộp Họ và tên Mã số thuế nhận được tương STT phân chia trong kỳ thu nhập ứng [27] [28] [29] [30] [31] 1 2 3 ….. Tổng cộng [32] [33] [34] Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./. …....……, ngày… tháng …năm ...…… NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO NHÓM KINH DOANH (Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản