Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
154
lượt xem
35
download

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện:  Cá nhân nhận thừa kế, nhận quà tặng lập tờ khai và gửi cơ quan thuế theo từng lần phát sinh thu nhập từ thừa kế, quà tặng. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đồng thời với việc thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản nhận thừa kế, quà tặng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng

  1. Thủ tục: Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng - Trình tự thực hiện: + Cá nhân nhận thừa kế, nhận quà tặng lập tờ khai và gửi cơ quan thuế theo từng lần phát sinh thu nhập từ thừa kế, quà tặng. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đồng thời với việc thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản nhận thừa kế, quà tặng - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế, qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng) - mẫu số 14/KK-TNCN. + Bản sao giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận thừa kế, quà tặng Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Cơ quan thuế kiểm tra, xác định số thuế phải nộp và thông báo số thuế phải nộp cho người nộp thuế trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Chi cục Thuế nơi cá nhân nhận thừa kế, quà tặng cư trú + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Chi cục Thuế nơi cá nhân nhận thừa kế, quà tặng cư trú + Cơ quan phối hợp (nếu có): - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân - mẫu số 14-1/TB-TNCN - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): + Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng) - mẫu số 14/KK-TNCN (kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008). - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 + Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 + Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008
  2. Mẫu số: 14/KK - TNCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng) A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI I. Thông tin cá nhân nhận thừa kế, quà tặng 1. Họ và tên: ............................................................................................................................ 2. Mã số thuế: - 3. Quốc tịch: … .............................................................................................................................................. 4. Địa chỉ: ................................................................................................................................ 5. Điện thoại:……………… 6. Fax:……...…………... 7. Email……………….………… II. Văn bản giao nhận thừa kế, quà tặng Làm tại:……………………………………...…………ngày …….. tháng …….. năm…… đã được Công chứng chứng nhận hoặc UBND xã chứng thực ngày …. tháng ….. năm….. III. Thông tin về cá nhân cho thừa kế, quà tặng 1. Họ và tên: ............................................................................................................................ 2. Mã số thuế: - 3. Quốc tịch: … .............................................................................................................................................. 4. Địa chỉ: ................................................................................................................................ 5. Điện thoại:……………… 6. Fax:……...…………... 7. Email……………….………… IV. Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc sở hữu tài sản thừa kế, quà tặng số: ….…. Do cơ quan: ..................................................................... Cấp ngày:...................................... V. Loại tài sản được thừa kế, quà tặng 1. Chứng khoán 2. Vốn góp 3. Tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc sử dụng VI. Thu nhập thừa kế, quà tặng (đồng Việt Nam): Số tiền: .............................................................................................................................. (Viết bằng chữ:.................................................................................................................) Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. …………, ngày …… tháng ..... năm........... CÁ NHÂN NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG (Ký và ghi rõ họ tên) 36
  3. 37
  4. B - XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ TÍNH THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ I. Thông tin về cá nhân nộp thuế 1. Họ và tên: ............................................................................................................................ 2. Mã số thuế - 3. Quốc tịch: … .............................................................................................................................................. II. Loại tài sản được thừa kế, quà tặng 1. Chứng khoán 2. Vốn góp 3. Tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc sử dụng III. Xác định thu nhập chịu thuế và số thuế thu nhập cá nhân phải nộp (đối với trường hợp phải nộp thuế) 1. Thu nhập chịu thuế = Giá trị tài sản thừa kế, quà tặng tại thời điểm cá nhân nhận tài sản 2. Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - 10 triệu đồng 3. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp (đồng) = Thu nhập tính thuế x 10% ………, ngày … tháng… năm…. CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 38

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản