intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn mẫu 01/KK-TNCN

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

3.288
lượt xem
167
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuế thu nhập là thuế đánh vào thu nhập của cá nhân và pháp nhân. Trong trường hợp đánh vào thu nhập của cá nhân, nó được gọi là thuế thu nhập cá nhân. Còn trong trường hợp đánh vào thu nhập của pháp nhân, nó được gọi là thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sự nghiệp, thuế lợi nhuận, v.v... Dưới đây là mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập theo Mẫu số: 01/TNCN(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn mẫu 01/KK-TNCN

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 01/TNCN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN (Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập) [1] Kỳ tính thuế: Tháng/quý……… năm………. [02] Người nộp thuế: [03] Mã số thuế: [04] Địa chỉ: [05] Quận/huyện: [06] T ỉnh/ Thành ph ố: [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] E-mail: [10] Số tài khoản: Tại Ngân hàng (Kho bạc): Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Số TT Chỉ tiêu Người Số tiền: tháng/quý 1 Tổng số lao động trong kỳ X Trong đó: Người Việt Nam X Người nước ngoài X 2 Tổng số người thuộc diện nộp thuế kỳ này X Trong đó: Người Việt Nam X Người nước ngoài X 3 Tổng số tiền chi trả cho cá nhân thuộc diện nộp thuế X Trong đó: Người Việt Nam X Người nước ngoài X 4 Tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ X Trong đó: Người Việt nam X Người nước ngoài X 5 Tiền thù lao đơn vị được hưởng: {(4)x 0,5%} X Trong đó: Người Việt Nam X Người nước ngoài X 6 Số thuế khấu trừ còn phải nộp NSNN (kỳ này): {(4) - (5)} X Trong đó: Người Việt Nam X Người nước ngoài X Ghi chú: Trường hợp kê khai tháng thì gạch chữ "quý", trường hợp kê khai quý thì gạch chữ "tháng" Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./. ............ , ngày ......tháng ….....năm ….... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2