intTypePromotion=1
ADSENSE

Khoa học xã hội và nhân văn hướng đến đào tạo theo nhu cầu xã hội - Cách tiếp cận CDIO

Chia sẻ: Thienthien Thienthien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

27
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng mô hình CDIO trong giảng dạy khoa học xã hội và nhân văn mang lại nhiều lợi ích. CDIO giúp xây dựng các chương trình giảng dạy theo một tiêu chuẩn. Các giai đoạn của quá trình giảng dạy sẽ liên tục và gắn kết. Giảng dạy theo phương pháp CDIO liên kết với nhu cầu tuyển dụng, thu hẹp khoảng cách giữa nhà trường và yêu cầu của nhà tuyển dụng. CDIO cũng là một giải pháp đào tạo để giúp người học phát triển toàn diện với các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, và nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc thay đổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khoa học xã hội và nhân văn hướng đến đào tạo theo nhu cầu xã hội - Cách tiếp cận CDIO

Journal of Thu Dau Mot University, No 6 (13) – 2013<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN HÖÔÙNG ÑEÁN ÑAØO TAÏO<br /> THEO NHU CAÀU XAÕ HOÄI – CAÙCH TIEÁP CAÄN CDIO<br /> Cung Thò Tuyeát Mai (1), Traàn Mai Öôùc(2), Löu Thò Thu Höông(3)<br /> (1) Ñaïi hoïc Quoác gia TP. HCM, (2) Tröôøng Ñaïi hoïc Ngaân haøng TP.HCM,<br /> (3) Tröôøng Cao ñaúng Coâng ngheä Thuû Ñöùc<br /> <br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Söû duïng moâ hình CDIO trong giaûng daïy caùc ngaønh khoa hoïc xaõ hoäi vaø nhaân vaên mang<br /> laïi nhieàu lôïi ích. CDIO giuùp cho vieäc xaây döïng chöông trình ñaøo taïo theo moät quy chuaån,<br /> caùc coâng ñoaïn cuûa quaù trình ñaøo taïo seõ coù tính lieân thoâng vaø gaén keát chaët cheõ. Ñaøo taïo theo<br /> caùch tieáp caän CDIO gaén vôùi nhu caàu ngöôøi tuyeån duïng, thu heïp khoaûng caùch giöõa ñaøo taïo<br /> cuûa nhaø tröôøng vaø yeâu caàu cuûa nhaø söû duïng nguoàn nhaân löïc. CDIO cuõng laø giaûi phaùp ñaøo<br /> taïo giuùp ngöôøi hoïc phaùt trieån toaøn dieän vôùi caùc kyõ naêng cöùng vaø kyõ naêng meàm giuùp ngöôøi<br /> hoïc nhanh choùng thích öùng vôùi moâi tröôøng laøm vieäc luoân thay ñoåi.<br /> Töø khoùa: giaûng daïy, CDIO, khoa hoïc xaõ hoäi vaø nhaân vaên<br /> *<br /> 1. Ñaïi hoäi X ñaõ xaùc ñònh muïc tieâu giaùo ñaïi hoùa, xaõ hoäi hoùa, daân chuû hoùa vaø hoäi<br /> duïc laø nhaèm boài döôõng theá heä treû tinh thaàn nhaäp quoác teá”.<br /> yeâu nöôùc, loøng töï toân daân toäc, lyù töôûng chuû Trong vieäc xaùc ñònh giaùo duïc laø nhaân<br /> nghóa xaõ hoäi, loøng nhaân aùi, yù thöùc toân troïng toá haøng ñaàu quyeát ñònh söï phaùt trieån<br /> phaùp luaät, tinh thaàn hieáu hoïc, yù chí tieán nhanh vaø beàn vöõng, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta<br /> thuû laäp nghieäp, khoâng cam chòu ngheøo naøn, cuõng ñaõ ñaùnh giaù cao nhöõng ñoùng goùp cuûa<br /> ñaøo taïo lôùp ngöôøi lao ñoäng coù kieán thöùc cô khoa hoïc xaõ hoäi vaø nhaân vaên. Nghò quyeát<br /> baûn, laøm chuû naêng löïc ngheà nghieäp, quan Hoäi nghò laàn thöù hai Ban Chaáp haønh<br /> taâm hieäu quaû thieát thöïc, nhaûy caûm vôùi Trung öông Ñaûng khoaù VIII chæ roõ: nhieàu<br /> chính trò, coù yù chí vöôn leân veà khoa hoïc – keát luaän cuûa khoa hoïc xaõ hoäi vaø nhaân vaên<br /> coâng ngheä. Nhaèm ñaùp öùng yeàu caàu cuûa söï ñaõ ñöôïc duøng laøm cô sôû ñeå soaïn thaûo caùc<br /> nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nghò quyeát, hoaïch ñònh caùc chuû tröông<br /> nöôùc vaø xu theá ñoåi môùi, hoäi nhaäp kinh teá chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, goùp<br /> quoác teá, Ñaûng ta chuû tröông phaùt trieån neàn phaàn vaøo thaønh coâng cuûa coâng cuoäc ñoåi<br /> giaùo duïc höôùng ñeán xaây döïng moät xaõ hoäi môùi. Baùo caùo Chính trò cuûa Ban Chaáp<br /> hoïc taäp thöïc thuï, “taïo ñieàu kieän ñeå toaøn xaõ haønh Trung öông Ñaûng khoaù VIII taïi Ñaïi<br /> hoäi hoïc taäp vaø hoïc taäp suoát ñôøi”. Môùi ñaây, hoäi IX cuõng ñaõ nhaán maïnh: “khoa hoïc xaõ<br /> taïi Ñaïi hoäi XI cuûa Ñaûng cuõng ñaõ khaúng hoäi vaø nhaân vaên höôùng veà vieäc giaûi ñaùp<br /> ñònh “phaùt trieån giaùo duïc laø quoác saùch haøng caùc vaán ñeà lyù luaän vaø thöïc tieãn, döï baùo caùc<br /> ñaàu. Ñoåi môùi caên baûn, toaøn dieän neàn giaùo xu theá phaùt trieån, cung caáp luaän cöù khoa<br /> duïc Vieät Nam theo höôùng chuaån hoùa, hieän hoïc cho vieäc hoaïch ñònh ñöôøng loái, chuû<br /> <br /> 18<br /> Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 6 (13) – 2013<br /> <br /> <br /> tröông, chính saùch phaùt trieån kinh teá, xaõ khai vaø vaän haønh). CDIO laø moät ñeà<br /> hoäi, xaây döïng con ngöôøi, phaùt huy nhöõng xöôùng xuaát phaùt töø yù töôûng cuûa caùc khoái<br /> di saûn vaên hoùa daân toäc, saùng taïo nhöõng ngaønh kyõ thuaät thuoäc Ñaïi hoïc Kyõ thuaät<br /> giaù trò vaên hoaù môùi cuûa Vieät Nam”. Massachusetts (Myõ) phoái hôïp vôùi caùc tröôøng<br /> Trong giai ñoaïn môùi cuûa söï nghieäp ñaïi hoïc Thuïy Ñieån. Ñaây laø moät phöông<br /> phaùt trieån giaùo duïc, vôùi boái caûnh quoác teá phaùp luaän giuùp giaûi quyeát ñöôïc hai vaán ñeà<br /> chöùa nhieàu thôøi cô vaø thaùch thöùc, tröôùc then choát laø: daïy sinh vieân ñieàu gì (daïy caùi<br /> nhöõng yeâu caàu môùi cuûa söï phaùt trieån kinh gì?) vaø laøm theá naøo ñeå sinh vieân lónh hoäi<br /> teá – xaõ hoäi, cuøng vôùi quaù trình phaùt trieån ñöôïc tri thöùc (daïy nhö theá naøo?). Phöông<br /> cuûa neàn kinh teá thò tröôøng vaø hoäi nhaäp phaùp naøy ñaõ xaây döïng moät heä thoáng caùc<br /> quoác teá, vieäc chuùng ta chính thöùc gia nhaäp muïc tieâu giaùo duïc goàm 12 tieâu chuaån [4] ñeà<br /> Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi (WTO) vôùi caäp ñeán trieát lyù chöông trình, phaùt trieån<br /> cam keát môû cöûa thò tröôøng giaùo duïc ñaïi hoïc chöông trình ñaøo taïo phuø hôïp, chöông trình<br /> ñaõ taïo aùp löïc tröïc tieáp buoäc chuùng ta phaûi ñaøo taïo töø caên baûn ñeán naâng cao, khoâng<br /> ñoåi môùi tö duy giaùo duïc – ñaøo taïo, trong ñoù gian hoïc taäp, ñaùnh giaù chöông trình hoïc,<br /> coù ngaønh khoa hoïc xaõ hoäi vaø nhaân vaên. giaùo trình tích hôïp hay phöông phaùp daïy<br /> Moät khi nguoàn nhaân löïc ñaõ ñöôïc khaúng vaø hoïc chuû ñoäng… Heä thoáng muïc tieâu giaùo<br /> ñònh laø chìa khoùa thaéng lôïi trong caïnh duïc ñöôïc theå hieän qua baûng 1 [8].<br /> tranh kinh teá thì haäu quaû cuûa khuûng hoaûng, So vôùi phöông phaùp giaûng daïy hieän nay<br /> tuït haäu trong giaùo duïc – ñaøo taïo maø tröïc laø ñöa ra chöông trình ñaøo taïo roài xaùc ñònh<br /> tieáp laø caùc ngaønh khoa hoïc xaõ hoäi vaø nhaân chuaån ñaàu ra khieán cho caùc doanh nghieäp<br /> vaên seõ cöïc kyø nghieâm troïng. Chính vì vaäy, khoù tuyeån duïng nhaân söï, nhaát laø nguoàn<br /> chuû tröông ñaøo taïo caùc ngaønh khoa hoïc xaõ nhaân löïc caáp cao hoaëc buoäc phaûi ñaøo taïo boå<br /> hoäi vaø nhaân vaên cho muïc tieâu ñaùp öùng nhu sung sau khi tuyeån duïng. Ñeå khaéc phuïc toàn<br /> caàu cuûa xaõ hoäi maø tröôùc heát laø nhu caàu cuûa taïi ñoù, thì moâ hình CDIO giuùp cho vieäc ñaøo<br /> doanh nghieäp, ñoái töôïng coù nhu caàu lôùn taïo vaø cung caáp nhaân löïc cho ngaønh khoa<br /> nhaát veà nhaân löïc ñaõ qua ñaøo taïo, hay noùi hoïc xaõ hoäi vaø nhaân vaên saùt vôùi yeâu caàu thöïc<br /> moät caùch noâm na laø chuyeån töø "ñaøo taïo caùi teá maø nhaø tuyeån duïng ñoøi hoûi.<br /> mình coù" sang "ñaøo taïo caùi maø xaõ hoäi (cuï Moâ hình CDIO döïa treân chuaån ñaàu ra<br /> theå ôû ñaây laø doanh nghieäp) caàn", vaø vieäc cuûa moãi ngaønh ngheà, moãi tröôøng ñeå thieát keá<br /> vaän duïng caùc nguyeân taéc cuûa cuûa thò tröôøng caùc chöông trình ñaøo taïo phuø hôïp vaø treân<br /> trong ñaøo taïo vaø söû duïng laø caàn thieát vaø thöïc teá thì moâ hình CDIO laø ñaøo taïo theo<br /> caàn phaûi laøm ngay. Noù khoâng nhöõng giaûi nhu caàu cuûa xaõ hoäi, goùp phaàn ruùt ngaén<br /> quyeát nhanh choùng vaán ñeà nguoàn nhaân löïc khoaûng caùch giöõa nhaø tröôøng vaø nhaø söû<br /> cuûa hieän taïi maø coøn trôû thaønh moät ñoäng löïc duïng nguoàn löïc, thoâng qua ñieàu tra khaûo saùt<br /> to lôùn thuùc ñaåy nöôùc ta phaùt trieån beàn vöõng ñeå xaây döïng muïc tieâu vaø noäi dung ñaøo taïo.<br /> vaø nhanh choùng trong giai ñoaïn hieän nay. Trong tröôøng hôïp naøo ñoù, xeùt veà baûn chaát<br /> 2. CDIO ñöôïc vieát taét cuûa cuïm töø tieáng chuùng ta coù theå khaúng ñònh raèng chöông<br /> Anh: Conceive – Design – Implement – trình ñaøo taïo naøy nhaèm trang bò “kyõ naêng<br /> Operate (hình thaønh yù töôûng, thieát keá, trieån cöùng” vaø “kyõ naêng meàm” cho ngöôøi hoïc.<br /> <br /> 19<br /> Journal of Thu Dau Mot University, No 6 (13) – 2013<br /> <br /> <br /> Ngoaøi ra, moâ hình CDIO coøn giuùp nhìn thuyeát) vaø laäp luaän ngaønh; caùc kyõ naêng vaø<br /> nhaän toaøn dieän hôn veà phöông phaùp giaûng phaåm chaát caù nhaân vaø ngheà nghieäp; caùc kyõ<br /> daïy vaø hoïc taäp cuõng nhö ñaùnh giaù sinh vieân naêng vaø phaåm chaát xaõ hoäi; naêng löïc aùp duïng<br /> hay naêng löïc cuûa giaûng vieân. CDIO laø moät kieán thöùc vaøo thöïc tieãn (naêng löïc C-D-I-O)<br /> giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo ñaùp ñaët trong boái caûnh xaõ hoäi vaø doanh<br /> öùng yeâu caàu xaõ hoäi treân cô sôû xaùc ñònh chuaån nghieäp. Boán naêng löïc chính naøy ñöôïc xaây<br /> ñaàu ra ñeå thieát keá noäi dung chöông trình vaø döïng ñeán caáp ñoä raát chi tieát neân raát cuï theå<br /> keá hoaïch ñaøo taïo. Quy trình naøy ñöôïc xaây vaø rieâng bieät cho töøng ngaønh hay töøng<br /> döïng moät caùch khoa hoïc, hôïp lyù, logic vaø veà chöông trình ñaøo taïo. Moät chöông trình<br /> phöông phaùp toång theå mang tính chung hoùa ñaøo taïo höôùng tôùi vieäc ñaït ñöôïc boán naêng<br /> coù theå aùp duïng ñeå xaây döïng quy trình chuaån löïc chính naøy seõ giuùp sinh vieân coù ñöôïc<br /> cho nhieàu lónh vöïc ñaøo taïo khaùc nhau ngoaøi caùc kyõ naêng cöùng vaø meàm caàn thieát khi ra<br /> ngaønh kyõ sö (vôùi nhöõng söï ñieàu chænh, boå tröôøng vaø ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa xaõ hoäi<br /> sung caàn thieát). Sinh vieân trong chöông cuõng nhö baét nhòp ñöôïc vôùi nhöõng thay ñoåi<br /> trình ñaøo taïo theo caùch tieáp caän CDIO ñöôïc cuûa moâi tröôøng xung quanh, goùp phaàn ñaøo<br /> phaùt trieån vaø caàn ñaït ñöôïc boán naêng löïc taïo, boài döôõng vaø phaùt trieån nguoàn nhaân<br /> chính (hay coøn goïi laø chuaån ñaàu ra) khi toát löïc chaát löôïng cao cho xaõ hoäi.<br /> nghieäp. Chuùng bao goàm: khoái kieán thöùc (lyù<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Baûng 1: Heä thoáng muïc tieâu giaùo duïc theo moâ hình CDIO<br /> Vieäc tieáp caän moâ hình CDIO trong – Ñaøo taïo theo caùch tieáp caän CDIO<br /> giaûng daïy trong caùc ngaønh khoa hoïc xaõ hoäi gaén vôùi nhu caàu ngöôøi tuyeån duïng, töø ñoù<br /> vaø nhaân vaên mang laïi nhöõng lôïi ích caên giuùp thu heïp khoaûng caùch giöõa ñaøo taïo<br /> baûn nhö sau: cuûa nhaø tröôøng vaø yeâu caàu cuûa nhaø söû<br /> <br /> 20<br /> Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 6 (13) – 2013<br /> <br /> <br /> duïng nguoàn nhaân löïc. Coù theå noùi raèng, ñöôïc theå hieän roõ tröôùc heát ôû nguoàn nhaân<br /> giöõa nguoàn lao ñoäng vôùi phaùt trieån kinh löïc chaát löôïng cao. Ñaây laø nguoàn löïc<br /> teá thì nguoàn lao ñoäng luoân luoân ñoùng vai chính quyeát ñònh quaù trình taêng tröôûng<br /> troø quyeát ñònh. Vai troø quyeát ñònh ñoù vaø phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Baûng 2: Sô ñoà moâ hình CDIO<br /> – Thu heïp khoaûng caùch giöõa ñaøo taïo ñoaïn maø vaán ñeà naâng cao chaát löôïng ñaøo<br /> cuûa nhaø tröôøng vaø yeâu caàu cuûa nhaø söû duïng taïo nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu cuûa xaõ hoäi, trong<br /> nguoàn nhaân löïc. ñoù coù nhu caàu cuûa caùc doanh nghieäp ñang<br /> – Giuùp ngöôøi hoïc phaùt trieån toaøn dieän ñaët ra raát “noùng” nhö hieän nay.<br /> caùc kyõ naêng cöùng vaø kyõ naêng meàm giuùp Trong caùc ngaønh khoa hoïc xaõ hoäi vaø<br /> ngöôøi hoïc nhanh choùng thích öùng vôùi moâi nhaân vaên, noäi dung caàn daïy, noäi dung caàn<br /> tröôøng laøm vieäc luoân thay ñoåi. hoïc ñeàu xuaát phaùt töø trong chöông trình<br /> – Giuùp cho vieäc xaây döïng chöông trình ñaøo taïo, phaûi chuù yù ñeán kieán thöùc neàn taûng<br /> ñaøo taïo theo moät quy chuaån, caùc coâng ñoaïn chöù khoâng phaûi kieán thöùc veà moät quy trình<br /> cuûa quaù trình ñaøo taïo seõ coù tính lieân thoâng cuï theå, vì kieán thöùc neàn taûng taïo cho sinh<br /> vaø gaén keát chaët cheõ. vieân coù moät neàn taûng vöõng chaéc ñeå coù theå<br /> Coù theå khaúng ñònh, vieäc tieáp caän CDIO hoïc taäp, nghieân cöùu, tìm toøi nhöõng caùi cuï<br /> trong ñaøo taïo caùc ngaønh khoa hoïc xaõ hoäi vaø theå khaùc. Töông töï nhö vaäy, kyõ naêng cô<br /> nhaân vaên laø caùch tieáp caän phaùt trieån, phuø baûn (ví duï nhö: kyõ naêng ñoïc hieåu, kyõ naêng<br /> hôïp xu theá phaùt trieån cuûa theá giôùi, gaén veà moät ngoaïi ngöõ quan troïng, kyõ naêng giao<br /> phaùt trieån chöông trình vôùi chuyeån taûi vaø tieáp… chöù khoâng phaûi laø kyõ naêng söû duïng<br /> ñaùnh giaù hieäu quaû giaùo duïc ñaïi hoïc, goùp moät caùi maùy cuï theå, thao taùc moät quy trình<br /> phaàn naâng cao chaát löôïng giaùo duïc ñaïi hoïc cuï theå) laø coâng cuï ñeå hoïc taäp suoát ñôøi.<br /> leân moät taàm cao môùi, ñaëc bieät laø trong giai Trong moân hoïc/ hoïc phaàn coù raát nhieàu noäi<br /> <br /> 21<br /> Journal of Thu Dau Mot University, No 6 (13) – 2013<br /> <br /> <br /> dung, raát nhieàu vaán ñeà ñeå hoïc, ngöôøi giaûng ñoäng vôùi phaùt trieån kinh teá thì nguoàn lao<br /> vieân phaûi bieát choïn noäi dung gì, vaán ñeà gì ñoäng luoân luoân ñoùng vai troø quyeát ñònh ñoái<br /> ñeå sinh vieân ñöôïc reøn luyeän naêng löïc tö duy vôùi moïi hoaït ñoäng kinh teá trong caùc nguoàn<br /> cao nhaát, ñöôïc hoïc caùch hoïc toát nhaát. Beân löïc ñeå phaùt trieån kinh teá. Vai troø quyeát<br /> caïnh ñoù, baèng caùch kheâu gôïi söï toø moø, neâu ñònh ñoù ñöôïc theå hieän roõ tröôùc heát laø,<br /> vaán ñeà, taïo ra söï haáp daãn cuûa tri thöùc vaø nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao, ñaây laø<br /> taám göông hoïc taäp cuûa mình taïo neân nieàm nguoàn löïc chính quyeát ñònh quaù trình taêng<br /> say meâ hoïc taäp cho sinh vieân. Keát thuùc moãi tröôûng vaø phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi.Vieäc<br /> buoåi leân lôùp phaûi giao baøi taäp veà nhaø cho aùp duïng moâ hình CDIO vaøo giaùo duïc cho<br /> hoïc sinh sinh vieân, höôùng daãn hoï caùch tìm caùc ngaønh thuoäc khoa hoïc xaõ hoäi vaø nhaân<br /> ñoïc taøi lieäu tham khaûo taïi trung taâm thoâng vaên seõ goùp phaàn giuùp sinh vieân naém vöõng<br /> tin thö vieän, tìm ñoïc taøi lieäu treân trang chuyeân saâu neàn taûng, töø ñoù deã daøng tieáp<br /> website…, thoâng qua ñoù hoïc sinh sinh vieân nhaän vaø söû duïng ñöôïc tri thöùc, ñaùp öùng yeâu<br /> chuyeån töø vieäc thuï ñoäng lónh hoäi kieán thöùc caàu maø xaõ hoäi, nhaø tuyeån duïng ñaët ra.<br /> sang chuû ñoäng lónh hoäi vaø tìm kieám kieán Ngoaøi ra, coøn giuùp ngöôøi hoïc naém ñöôïc kieán<br /> thöùc nhaèm bieán quaù trình ñaøo taïo thaønh thöùc vaø laäp luaän kyõ thuaät, kyõ naêng vaø toá<br /> quaù trình töï ñaøo taïo, nhaèm giaûi quyeát muïc chaát caù nhaân, toá chaát ngheà nghieäp, kyõ<br /> naêng giao tieáp, kyõ naêng laøm vieäc theo<br /> tieâu: hoïc ñeå bieát, hoïc ñeå laøm, hoïc ñeå chung<br /> nhoùm… hình thaønh yù töôûng, thieát keá, trieån<br /> soáng, hoïc ñeå töï khaúng ñònh mình. Moät<br /> khai vaø vaän haønh heä thoáng trong boái caûnh<br /> chöông trình ñaøo taïo höôùng tôùi vieäc ñaït<br /> thöïc teá cuûa doanh nghieäp vaø xaõ hoäi. Beân<br /> ñöôïc nhöõng naêng löïc chính naøy seõ giuùp<br /> caïnh ñoù, chöông trình naøy khoâng nhöõng<br /> sinh vieân khoái ngaønh khoa hoïc xaõ hoäi vaø<br /> goùp phaàn giuùp sinh vieân ñöôïc phaùt trieån<br /> nhaân vaên coù ñöôïc caùc kyõ naêng cöùng vaø<br /> toaøn dieän veà tri thöùc, kyõ naêng maø coøn giuùp<br /> meàm caàn thieát khi ra tröôøng vaø ñaùp öùng<br /> sinh vieân hieåu ñöôïc taàm quan troïng, taùc<br /> ñöôïc yeâu caàu cuûa xaõ hoäi cuõng nhö baét nhòp<br /> ñoäng chieán löôïc cuûa nghieân cöùu khoa hoïc<br /> ñöôïc vôùi nhöõng thay ñoåi cuûa moâi tröôøng<br /> vaø phaùt trieån coâng ngheä ñoái vôùi xaõ hoäi,<br /> xung quanh, nhaát laø khi maø theá giôùi ñang<br /> goùp phaàn hình thaønh vaø taïo neân nguoàn<br /> trôû neân “phaúng” hôn vaø bieán ñoåi, thay ñoåi<br /> nhaân löïc chaát löôïng cao caàn thieát cho söï<br /> nhanh ñeán choùng maët nhö hieän nay.<br /> phaùt trieån cuûa xaõ hoäi.<br /> 3. Coù theå noùi raèng, vieäc aùp duïng moâ<br /> Trong giai ñoaïn môùi, vieäc phaùt trieån<br /> hình CDIO ñeå chuaån hoùa coâng taùc xaây döïng<br /> chöông trình ñaøo taïo aùp duïng theo moâ hình<br /> chöông trình ñaøo taïo, caûi tieán phöông phaùp<br /> CDIO ñeå chuaån hoùa coâng taùc xaây döïng<br /> daïy vaø hoïc, caûi thieän moâi tröôøng hoïc taäp<br /> chöông trình ñaøo taïo, caûi tieán phöông phaùp<br /> cho ngaønh khoa hoïc xaõ hoäi vaø nhaân vaên<br /> daïy vaø hoïc, caûi thieän moâi tröôøng hoïc taäp<br /> nhaèm taïo söï chuyeån bieán maïnh meõ veà chaát<br /> trong khoái ngaønh khoa hoïc xaõ hoäi vaø nhaân<br /> löôïng ñaøo taïo theo höôùng ñaùp öùng nhu caàu<br /> vaên nhaèm taïo söï chuyeån bieán maïnh meõ veà<br /> ngaøy caøng cao cuûa xaõ hoäi, goùp phaàn hình<br /> thaønh vaø taïo neân nguoàn lao ñoäng caàn thieát chaát löôïng ñaøo taïo ñeå thích öùng vôùi nhu caàu<br /> cho söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi laø ñieàu caàn xaõ hoäi trong giai ñoaïn hieän nay laø vieäc laøm<br /> thieát. Chuùng ta bieát raèng, giöõa nguoàn lao caàn thieát./.<br /> <br /> 22<br /> Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 6 (13) – 2013<br /> <br /> SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES TRAINING IN METTING<br /> SOCIAL NEEDS – CDIO APPROACH<br /> Cung Thi Tuyet Mai(1), Tran Mai Uoc(2), Luu Thi Thu Huong(3)<br /> (1) Vietnam National University Ho Chi Minh City,<br /> (2) Banking University of Ho Chi Minh City, (3) Thu Duc College of Technology<br /> ABSTRACT<br /> Using the CDIO model in teaching social sciences and humanities brings many<br /> benefits. CDIO helps the construction of teaching programs under a standard. Stages of<br /> the teaching process will be continuous and cohesive. Teaching under the CDIO<br /> approach associates with the recruitment needs, bridges the gap between the school and<br /> requirements of employers. CDIO is also a training solution to help learners develop<br /> comprehensively with hard skills and soft skills, and quickly adapt to changing working<br /> environment.<br /> <br /> <br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> [1] Cung Thò Tuyeát Mai, Traàn Mai Öôùc (2012), “Kyõ naêng soáng – Haønh trang caàn thieát cho caùc<br /> baïn sinh vieân trong boái caûnh hoäi nhaäp”, Hoäi thaûo khoa hoïc caáp Quoác gia Giaùo duïc kyõ naêng<br /> soáng trong nhaø tröôøng, tröôøng Ñaïi hoïc Giaùo duïc, Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi.<br /> [2] Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (1997), Vaên kieän Hoäi nghò Laàn thöù hai Ban Chaáp haønh Trung<br /> öông Khoùa VIII, NXB Chính trò Quoác gia.<br /> [3] Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (2006), Vaên kieän Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù X, NXB Chính<br /> trò Quoác gia.<br /> [4] Hoà Taán Nhöït, Ñoaøn Thò Minh Trinh (2009), (bieân dòch), Caûi caùch vaø xaây döïng chöông trình<br /> ñaøo taïo kyõ thuaät theo phöông phaùp tieáp caän CDIO, NXB Ñaïi hoïc Quoác gia TP.HCM.<br /> [5] Traàn Mai Öôùc (2010), “CDIO – Giaûi phaùp quan troïng nhaèm naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo ñaùp<br /> öùng yeâu caàu xaõ hoäi”, Hoäi thaûo khoa hoïc Xaây döïng chuaån ñaàu ra vaø chöông trình ñaøo taïo theo<br /> moâ hình CDIO, ÑHQG TP.HCM.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 23<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2