intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gạch Tuynen Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:97

0
59
lượt xem
9
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gạch Tuynen Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa và tổng hợp những vấn đề lý luận về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất; tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gạch Tuynen Huế; nội dung và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất của toàn bộ quy trình sản xuất gạch Tuynen; nội dung và phương pháp tính giá thành sản phẩm của toàn bộ quy trình sản xuất gạch Tuynen.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gạch Tuynen Huế

Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> Trường Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> I.1. Lý do lựa chọn đề tài<br /> Nền kinh tế nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.<br /> Cùng với xu thế quốc tế hoá toàn bộ đời sống chính trị, kinh tế, xã hội để hoà nhập vào<br /> <br /> Ế<br /> <br /> thế giới đã làm cho thị trường nước ta ngày một phong phú về hàng hoá sản phẩm<br /> <br /> U<br /> <br /> trong và ngoài nước, điều này đã làm cho sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày<br /> <br /> -H<br /> <br /> càng gay gắt. Bên cạnh đó, thị trường càng mở rộng theo hướng quốc tế hóa thì những<br /> biến động của nền kinh tế thế giới ảnh hưởng càng mạnh mẽ đến nền kinh tế của nước<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> ta. Sự suy thoái của nền kinh tế thế giới bắt đầu từ năm 2008 và vẫn còn ảnh hưởng<br /> <br /> H<br /> <br /> cho đến cho đến nay đã làm cho tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp<br /> <br /> IN<br /> <br /> gặp rất nhiều khó khăn và nhiều doanh nghiệp đã phải lâm vào tình trạng phá sản. Do<br /> vậy, không những để thu được lợi nhuận tối đa mà còn để có thể tồn tại và phát triển<br /> <br /> K<br /> <br /> thì mỗi một doanh nghiệp cần phải xây dựng cho mình những biện pháp chiến lược để<br /> <br /> C<br /> <br /> nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa của doanh nghiệp mình. Bên cạnh các biện pháp<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> như đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ thì tiết kiệm chi phí sản xuất,<br /> <br /> IH<br /> <br /> hạ giá thành sản phẩm là một trong những mục tiêu quan trọng mà các doanh nghiệp<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> hướng đến.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu<br /> <br /> G<br /> <br /> trọng tâm của công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Chức năng của phần hành<br /> <br /> N<br /> <br /> này là giám sát và phản ánh kịp thời, trung thực các thông tin về chi phí sản xuất phát sinh<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> theo thời gian, tính đúng, đủ các chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm. Đây là cơ sở<br /> quan trọng giúp cho các nhà quản trị đưa ra các quyết định kịp thời và đúng đắn về giá<br /> <br /> TR<br /> <br /> bán cũng như các chính sách, biện pháp để tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm.<br /> Công ty CP gạch Tuynen Huế là một đơn vị sản xuất và thương mại, tiến hành<br /> <br /> sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gạch Tuynen theo nhu cầu của thị trường vật liệu<br /> xây dựng. Với đặc điểm sản xuất kinh doanh như vậy thì công tác hạch toán chi phí<br /> sản xuất và tính giá thành sản phẩm có ý nghĩa rất quan trọng đối với Công ty. Giảm<br /> chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm là yếu tố quan trọng và có ý nghĩa quyết định<br /> đến việc nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng lợi nhuận của Công ty.<br /> Lớp K42KTDN<br /> <br /> 1<br /> <br /> SVTH: Lê Quang Huy<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> Trường Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> Chính vì những lý do trên nên tôi quyết định chọn đề tài: “Kế toán chi phí sản<br /> xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gạch Tuynen Huế” làm khoá<br /> luận tốt nghiệp của mình.<br /> I.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài<br /> Xuất phát từ tầm quan trọng của việc nghiên cứu và đánh giá thực trạng công<br /> <br /> Ế<br /> <br /> tác hạch toán kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công ty CP gạch Tuynen<br /> <br /> U<br /> <br /> Huế. Đề tài nghiên cứu nhằm 3 mục tiêu:<br /> <br /> -H<br /> <br /> Thứ nhất, hệ thống hóa và tổng hợp những vấn đề lý luận về công tác kế toán<br /> chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Thứ hai, tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản<br /> <br /> H<br /> <br /> xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gạch Tuynen Huế.<br /> <br /> IN<br /> <br /> Thứ ba, vận dụng lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cùng<br /> với thực tiễn tại Công ty để bước đầu đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện công tác<br /> <br /> K<br /> <br /> kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.<br /> <br /> C<br /> <br /> I.3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá<br /> <br /> IH<br /> <br /> thành sản phẩm tại Công ty cổ phần gạch Tuynen Huế, bao gồm:<br /> <br /> Đ<br /> <br /> xuất gạch Tuynen.<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> - Nội dung và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất của toàn bộ quy trình sản<br /> <br /> G<br /> <br /> - Nội dung và phương pháp tính giá thành sản phẩm của toàn bộ quy trình sản<br /> <br /> N<br /> <br /> xuất gạch Tuynen.<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> I.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài<br /> Phạm vi nghiên cứu của đề tài bao gồm 2 vấn đề:<br /> <br /> TR<br /> <br /> - Đánh giá những nét tổng quan về đặc điểm, nguồn lực và kết quả kinh doanh<br /> <br /> của Công ty trong những năm gần đây.<br /> - Tìm hiểu, đánh giá, phân tích tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá<br /> <br /> thành sản phẩm của quý IV năm 2010.<br /> I.5. Nguồn tài liệu nghiên cứu<br /> Trong quá trình nghiên cứu tôi đã sử dụng các nguồn tài liệu sau:<br /> - Báo cáo quyết toán tài chính của 3 năm 2008-2010.<br /> Lớp K42KTDN<br /> <br /> 2<br /> <br /> SVTH: Lê Quang Huy<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> Trường Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> - Chứng từ và sổ sách kế toán liên quan đến chi phí sản xuất và tính giá thành<br /> sản phẩm của quý IV năm 2010.<br /> I.6. Phương pháp nghiên cứu<br /> a. Phương pháp nghiên cứu tài liệu<br /> Phương pháp này được sử dụng để nghiên cứu các tài liệu liên quan đến kế toán<br /> <br /> Ế<br /> <br /> chi phí sản xuất và tính giá thành; các tài liệu về cơ cấu tổ chức, các quy định của đơn<br /> <br /> U<br /> <br /> vị…thu thập được trong quá trình thực tập tại Công ty. Đồng thời phương pháp này<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> thành sản phẩm làm cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu đề tài.<br /> <br /> -H<br /> <br /> được sử dụng để để nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn về chi phí sản xuất và tính giá<br /> <br /> b. Phương pháp quan sát, phỏng vấn chuyên gia<br /> <br /> H<br /> <br /> Phương pháp này để tìm hiểu kỹ hơn về các phương pháp tập hợp chi phí sản<br /> <br /> IN<br /> <br /> xuất, đặc điểm của từng khoản mục chi phí, phương pháp tính giá thành, đánh giá sản<br /> phẩm dở dang, phân bổ chi phí cũng như những vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức,<br /> <br /> K<br /> <br /> các quy định của Công ty thông qua việc quan sát công việc hàng ngày của các nhân<br /> <br /> C<br /> <br /> viên phòng kế toán, phòng tổ chức của Công ty cổ phần gạch Tuynen Huế kết hợp với<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> việc phỏng vấn các nhân viên kế toán và kế toán trưởng.<br /> <br /> IH<br /> <br /> c. Phương pháp hạch toán kế toán<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Hệ thống phương pháp kế toán bao gồm 4 phương pháp: phương pháp chứng<br /> <br /> Đ<br /> <br /> từ, phương pháp đối ứng tài khoản, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp, cân<br /> <br /> G<br /> <br /> đối kế toán.<br /> <br /> N<br /> <br /> Phương pháp chứng từ kế toán là phương pháp thông tin và kiểm tra về sự hình<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> thành các nghiệp vụ kinh tế trong đơn vị. Phương pháp này được vận dụng thông qua<br /> hệ thống các bản chứng từ và một quy trình luân chuyển chứng từ của từng nghiệp vụ<br /> <br /> TR<br /> <br /> kinh tế phát sinh .<br /> Phương pháp tính giá là phương pháp thông tin và kiểm tra sự hình thành và<br /> <br /> phát sinh chi phí liên quan đến các hoạt động của đơn vị. Phương pháp này giúp kế<br /> toán xác định được giá trị vốn kinh doanh và giá trị các giao dịch ảnh hưởng đến<br /> nguồn vốn của đơn vị.<br /> Phương pháp đối ứng tài khoản là phương pháp thông tin và kiểm tra về sự vận<br /> động của vốn kinh doanh trong đơn vị. Nó được vận dụng thông qua hệ thống tài<br /> Lớp K42KTDN<br /> <br /> 3<br /> <br /> SVTH: Lê Quang Huy<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> Trường Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> khoản kế toán. Phương pháp này giúp ghi nhận sự vận động của vốn kinh doanh vào<br /> tài khoản và sổ sách kế toán theo các mối quan hệ đối ứng sẵn có của các tài khoản.<br /> Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán là phương pháp thông tin và kiểm tra<br /> một cách khái quát nhất về vốn kinh doanh, kết quả kinh doanh và việc tạo ra tiền từ<br /> hoạt động kinh doanh của đơn vị. Phương pháp này giúp cộng dồn các con số phát<br /> <br /> Ế<br /> <br /> sinh trên các tài khoản và sổ sách kế toán, từ đó tính toán được các chỉ tiêu phù hợp để<br /> <br /> U<br /> <br /> lập các báo cáo tài chính.<br /> <br /> -H<br /> <br /> d. Phương pháp phân tích, so sánh<br /> <br /> nguồn vốn; kết quả kinh doanh; tình hình lao động…<br /> <br /> H<br /> <br /> I.7. Thơi gian và địa điểm nghiên cứu:<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Phương pháp phân tích, so sánh được vận dụng nhằm đánh giá tình hình tài sản,<br /> <br /> IN<br /> <br /> - Thời gian thực hiện khóa luận từ ngày 01/02/2012 đến ngày 05/05/2012.<br /> <br /> I.8. Cấu trúc của khóa luận<br /> <br /> C<br /> <br /> xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.<br /> <br /> K<br /> <br /> - Địa điểm: tại Công ty CP gạch Tuynen Huế, tổ 7, phường Thủy Phương, thị<br /> <br /> IH<br /> <br /> được kết cấu gồm có 3 chương:<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Ngoài phần đặt vấn đề và kết luận kiến nghị, nội dung chính của khoá luận<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Chương 1: Tổng quan về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản<br /> <br /> G<br /> <br /> phẩm tại công ty cổ phần gạch Tuynen Huế.<br /> <br /> N<br /> <br /> Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần gạch Tuynen Huế.<br /> <br /> Lớp K42KTDN<br /> <br /> 4<br /> <br /> SVTH: Lê Quang Huy<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> Trường Đại học Kinh tế Huế<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ<br /> TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM<br /> 1.1. Tổng quan về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất<br /> <br /> U<br /> <br /> “Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền những hao phí lao động sống và lao động<br /> <br /> -H<br /> <br /> vật hóa phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; hoặc chi phí là những phí<br /> tổn về nguồn lực, tài sản cụ thể sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Những nhận thức về chi phí có thể khác nhau về quan điểm, hình thức thể hiện<br /> chi phí nhưng tất cả đều thừa nhận một vấn đề chung: chi phí là phí tổn tài nguyên, vật<br /> <br /> H<br /> <br /> chất, lao động và phải gắn liền với mục đích sản xuất kinh doanh. Đây chính là bản<br /> <br /> IN<br /> <br /> chất kinh tế của chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.” (Th.S<br /> <br /> K<br /> <br /> Huỳnh Lợi, Th.S Nguyễn Khắc Tâm, hiệu đính PGS. TS. Võ Văn Nhị - Kế toán chi phí -<br /> <br /> C<br /> <br /> Nhà xuất bản Thống kê 2002)<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất<br /> <br /> IH<br /> <br /> Chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp bao gồm nhiều loại với<br /> tính chất kinh tế, công dụng, mục đích và yêu cầu quản lý khác nhau. Do đó, chi phí<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> thường được phân loại theo những tiêu thức khác nhau để phục vụ cho công tác hạch<br /> toán và mục đích quản trị chi phí của nhà quản trị.<br /> <br /> G<br /> <br /> a. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế ban đầu<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> Theo tiêu thức này, chi phí trong kỳ kế toán của doanh nghiệp tồn tại dưới các<br /> yếu tố sau:<br /> <br /> TR<br /> <br />  Chi phí nhân công: bao gồm các khoản tiền lương phải trả cho người lao<br /> <br /> động, các khoản trích theo lương như BHYT, BHXH, KPCĐ của người lao động.<br />  Chi phí nguyên vật liệu: bao gồm giá mua, chi phí thu mua, của nguyên vật<br /> <br /> liệu dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ kế toán. Yếu tố này bao gồm chi<br /> phí nguyên vật liệu chính, chi phí nguyên vật liệu phụ, chi phí nhiên liệu, chi phí phụ<br /> tùng thay thế, chi phí vật liệu khác dung cho sản xuất.<br /> <br /> Lớp K42KTDN<br /> <br /> 5<br /> <br /> SVTH: Lê Quang Huy<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2