Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sông La

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
29
lượt xem
7
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sông La

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tổng hợp, khái quát những vấn đề lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành của công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Sông La; đánh giá, nhận xét và đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành trong công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Sông La.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sông La

ÑAÏI HOÏC HUEÁ<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ<br /> KHOA KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH<br /> --------ooo--------<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHOAÙ LUAÄN TOÁT NGHIEÄP<br /> Ñeà taøi:<br /> <br /> KEÁ TOAÙN TAÄP HÔÏP CHI PHÍ VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> SAÛN PHAÅM TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN XAÂY DÖÏNG<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> ọc<br /> <br /> K<br /> <br /> VAØ DÒCH VUÏ THÖÔNG MAÏI SOÂNG LA<br /> <br /> Giaûng vieân höôùng daãn:<br /> <br /> Sinh vieân thöïc hieän:<br /> <br /> ThS. Ñoã Soâng Höông<br /> <br /> Buøi Thò Thuøy<br /> <br /> Khoùa hoïc: 2010-2014<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> ọc<br /> <br /> K<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu<br /> sắc đến cô TH.S Đỗ Sông Hương đã tận tình hướng dẫn<br /> trong suốt quá trình viết khóa luận tốt nghiệp.<br /> Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa Kế<br /> toán-Tài chính, Trường Đại Học kinh tế Huế đã tận tình<br /> truyền đạt kiến thức trong 4 năm học tập. Với vốn kiến thức<br /> được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá<br /> trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quý báu để em<br /> bước vào đời một cách vững chắc và tự tin.<br /> Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc Công ty CP<br /> XD&DVTM Sông La đã cho phép và tạo điều kiện thuận<br /> lợi để em thực tập tại Công ty. Em xin gởi lời cảm ơn đến anh<br /> Phạm Văn Thành cùng các anh chị trong phòng kế toán tổng<br /> hợp của công ty đã giúp đỡ em trong quá trình thu thập số liệu.<br /> Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe<br /> và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các<br /> Cô, Chú, Anh, Chị trong Công ty CP XD&DVTM<br /> Sông La luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt<br /> đẹp trong công việc<br /> Trân trọng cảm ơn !<br /> Huế, tháng 05 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Bùi Thị Thùy<br /> <br /> SVTH: Bùi Thị Thùy<br /> <br /> Khóa Luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỤC LỤC .......................................................................................................................i<br /> DANH MỤC VIẾT TẮT ...............................................................................................v<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ ....................................................................................................vi<br /> DANH MỤC BẢNG ................................................................................................... vii<br /> TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .................................................................. viii<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................i<br /> 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. ...................................................................1<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài ...................................................................................1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.3. Đối tượng & Phạm vi nghiên cứu của đề tài. .......................................................2<br /> 1.4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài. ....................................................................2<br /> 1.5. Kết cấu của đề tài. ................................................................................................3<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ<br /> TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN<br /> <br /> K<br /> <br /> XUẤT KINH DOANH ..................................................................................................4<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 1.1 Lý luận chung về chi phí và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> sản xuất. .......................................................................................................................4<br /> 1.1.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. .............................................4<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1.1 Khái niệm ...............................................................................................4<br /> 1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất ......................................................................4<br /> 1.1.2. Giá thành sản phẩm.......................................................................................6<br /> 1.1.2.1 Khái niệm ...............................................................................................6<br /> 1.1.2.2 Phân loại .................................................................................................6<br /> 1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. ...........................7<br /> 1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. .............8<br /> 1.2 Nội dung công tác kế toán chi phí sản xuất. ........................................................9<br /> 1.2.1 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất ................................................................9<br /> 1.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. ..........................................................9<br /> 1.3 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ ..............................................10<br /> <br /> i<br /> <br /> SVTH: Bùi Thị Thùy<br /> <br /> Khóa Luận tốt nghiệp<br /> <br /> 1.3.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL chính (NVLTT) .................10<br /> 1.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL trực tiếp. ............................11<br /> 1.3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khối lượng sản phẩm hoàn<br /> thành tương đương. ...............................................................................................11<br /> 1.3.4 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức: .....................12<br /> 1.4 Nội dung công tác kế toán tính giá thành sản phẩm. ..........................................12<br /> 1.4.1 Đối tượng tính giá thành. .............................................................................12<br /> 1.4.2 Kỳ tính giá thành..........................................................................................13<br /> 1.4.3 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. .................................................13<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.4.3.1 Phương pháp đơn giản...........................................................................13<br /> 1.4.3.2 Phương pháp hệ số ................................................................................14<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.4.3.3 Phương pháp tỷ lệ..................................................................................15<br /> 1.4.3.4 Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ ......................................................15<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.4.3.5 Phương pháp tính giá thành phân bước.................................................16<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.4.3.6 Phương pháp liên hợp ...........................................................................18<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.4.3.7 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng .....................................18<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 1.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm toàn doanh nghiệp. ......19<br /> 1.5.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ..................................................................19<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> 1.5.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp...............................................19<br /> 1.5.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .......................................................20<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.5.1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung. .............................................................22<br /> 1.5.1.4 Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm. .................................23<br /> 1.6 Yêu cầu quản lý chi phí và giá thành sản phẩm .................................................24<br /> 1.6.1 Sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong<br /> nền kinh tế thị trường. ...........................................................................................24<br /> 1.6.2 Các nhân tố tác động đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. .............25<br /> 1.6.3 Biện pháp quản lý chi phí sản xuất và tính thành sản phẩm. .......................25<br /> <br /> ii<br /> <br /> SVTH: Bùi Thị Thùy<br /> <br /> Khóa Luận tốt nghiệp<br /> <br /> CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ<br /> VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN XÂY<br /> DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SÔNG LA ...................................................26<br /> 2.1 Tổng quan về công ty CP XD&DVTM Sông La. ...............................................26<br /> 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. .................................................................26<br /> 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty CP XD&DVTM Sông La. ................27<br /> 2.1.2.1 Chức năng. ............................................................................................27<br /> 2.1.2.2 Nhiệm vụ. ..............................................................................................27<br /> 2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty CP XD&DVTM Sông La. ................28<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty CP XD&DVTM Sông La. ......28<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận. ..................................................29<br /> 2.1.4 Tình hình tổ chức công tác kế toán trong công ty CP XD&DVTM<br /> Sông La. ................................................................................................................30<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty XP XD&DVTM Sông La. .........30<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.1.4.2 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán. .........................................................32<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1.5 Phân tích nguồn nhân lực của công ty CP XD&DVTM Sông La qua 3<br /> <br /> ọc<br /> <br /> năm 2011-2013. ....................................................................................................34<br /> 2.1.5.1 Tình hình lao động. ...............................................................................34<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> 2.1.5.2 Tình hình về tài sản và nguồn vốn. .......................................................35<br /> 2.1.5.3 Tình hình về kế quả hoạt động sản xuất kinh doanh. ............................36<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản<br /> phẩm trong công ty CP XD&DVTM Sông La. ........................................................37<br /> 2.2.1. Tổng quát về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá<br /> thành sản phẩm tại công ty CP XD&DVTM Sông La. ........................................37<br /> 2.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất.....................................................................39<br /> 2.2.1.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. .....................................................40<br /> 2.2.1.3. Đối tượng tính giá thành. .....................................................................41<br /> 2.2.1.4. Kỳ tính giá thành. .................................................................................41<br /> 2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP<br /> XD&DVTM Sông La. ..........................................................................................41<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản