Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược trung ương Medipharco - Tenamyd

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

0
21
lượt xem
4
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược trung ương Medipharco - Tenamyd

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đi sâu vào nghiên cứu quá trình hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh nhằm một số mục tiêu sau: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; tìm hiểu thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dược TW Medipharco - Tenamyd.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược trung ương Medipharco - Tenamyd

TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH<br /> -----------<br /> <br /> N<br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> KI<br /> <br /> KEÁ TOAÙN TIEÂU THUÏ VAØ XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ<br /> <br /> C<br /> <br /> KINH DOANH TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN DÖÔÏC<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> H<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> TW MEDIPHARCO - TENAMYD<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Hiền<br /> Lớp: K43A- Kế toán doanh nghiệp<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> ThS. Nguyễn Thị Hải Bình<br /> <br /> Niên khóa: 2009- 2013<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Sau gần bốn năm học tập tại trường Đại Học Kinh Tế Huế và<br /> <br /> H<br /> <br /> hơn bốn tháng thực tập, tôi đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> của mình. Để hoàn thành đề tài nghiên cứu “Kế toán tiêu thụ và<br /> xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Dược TW<br /> <br /> N<br /> <br /> H<br /> <br /> Medipharco – Tenamyd”, ngoài sự cố gắng nổ lực của bản thân,<br /> <br /> KI<br /> <br /> tôi còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô<br /> <br /> C<br /> <br /> giáo, quý cơ quan thực tập, gia đình và bạn bè.<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Trước hết, tôi xin cảm ơn sâu sắc các thầy cô giáo trường<br /> <br /> H<br /> <br /> Đại Học Kinh Tế - Đại học Huế đã tận tình truyền đạt những<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> kiến thực quý báu cho tôi trong bốn năm học qua. Đặc biệt là<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Thạc sĩ Nguyễn Thị Hải Bình – người đã trực tiếp hướng dẫn và<br /> <br /> G<br /> <br /> tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.<br /> <br /> N<br /> <br /> Qua đây, tôi xin gửi lời cám ơn đến Ban Giám Đốc Công ty<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> cổ phần Dược TW Medipharco – Tenamyd, các cô chú, anh chị<br /> <br /> TR<br /> <br /> phòng Tài chính – Kế toán của Công ty đã nhiệt tình hướng<br /> dẫn, chỉ bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong thời gian<br /> thực tập và làm khóa luận.<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến gia đình,<br /> người thân và bạn bè đã luôn quan tâm, chia sẻ, động viên tôi<br /> rất nhiều trong thời gian qua.<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Do thời gian thực tập chưa nhiều và năng lực bản thân còn<br /> <br /> H<br /> <br /> hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Kính<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> mong quý thầy cô và bạn bè giúp đỡ, góp ý để khóa luận hoàn<br /> thiện hơn.<br /> <br /> N<br /> <br /> H<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> KI<br /> <br /> Huế, ngày 11 tháng 05 năm 2013<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> H<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Hoàng Thị Hiền<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................1<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1. Sự cần thiết của nghiên cứu ....................................................................................1<br /> <br /> U<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................2<br /> <br /> H<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu..............................................................................................2<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................................3<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................3<br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..............................................4<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT<br /> <br /> N<br /> <br /> QUẢ KINH DOANH.....................................................................................................4<br /> <br /> KI<br /> <br /> 1.1. Những vấn đề chung về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh .......................4<br /> 1.1.1. Khái niệm thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và kết quả kinh doanh............4<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.1.1.1. Thành phẩm ...........................................................................................4<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.1.1.2. Tiêu thụ thành phẩm ..............................................................................4<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh...............................................................4<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> 1.1.2. Nhiệm vụ của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.....5<br /> 1.1.3. Ý nghĩa của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh........5<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2. Nội dung kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh..................................6<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng .........................................................................6<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.2.1.1. Khái niệm “Doanh thu tiêu thụ” ............................................................6<br /> 1.2.1.2. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa thành phẩm ...................................6<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 1.2.1.3. Nguyên tắc hạch toán doanh thu ...........................................................7<br /> 1.2.1.4. Điều kiện ghi nhận doanh thu................................................................8<br /> <br /> 1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .......................................................10<br /> 1.2.2.1. Khái niệm ............................................................................................10<br /> 1.2.2.3. Phương pháp hạch toán .......................................................................12<br /> 1.2.3. Kế toán thu nhập khác ................................................................................12<br /> 1.2.3.1. Khái niệm ............................................................................................12<br /> 1.2.3.2. Tài khoản sử dụng ...............................................................................13<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Hiền<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> 1.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .......................................................14<br /> 1.2.4.1. Khái niệm ...........................................................................................14<br /> 1.2.4.2. Tài khoản sử dụng ...............................................................................14<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.2.4.3. Phương pháp hạch toán .......................................................................14<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.2.5. Kế toán giá vốn hàng bán ...........................................................................15<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.2.5.1. Khái niệm ............................................................................................15<br /> 1.2.5.2. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng ..............................................15<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 1.2.5.3. Phương pháp tính giá trị thực tế xuất kho ...........................................16<br /> 1.2.5.4. Phương pháp hạch toán .......................................................................17<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.2.6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ........................18<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.2.6.1. Chi phí bán hàng..................................................................................18<br /> <br /> KI<br /> <br /> 1.2.6.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp..............................................................19<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.2.7. Kế toán chi phí khác ...................................................................................20<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.2.7.1. Khái niệm ............................................................................................20<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.2.7.2. Tài khoản sử dụng ...............................................................................20<br /> 1.2.7.3. Phương pháp hạch toán .......................................................................21<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> 1.2.8. Kế toán chi phí hoạt động tài chính ............................................................21<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.8.1. Khái niệm ............................................................................................21<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.2.8.2. Tài khoản sử dụng ...............................................................................21<br /> 1.2.8.3. Phương pháp hạch toán .......................................................................22<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.2.9. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ..............................................22<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 1.3.9.1. Khái niệm ............................................................................................22<br /> 1.2.9.2. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng ..............................................23<br /> 1.2.9.3. Phương pháp hạch toán .......................................................................23<br /> <br /> 1.2.10. Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh .........................................23<br /> 1.2.10.1. Nguyên tắc hạch toán ........................................................................23<br /> 1.2.10.2. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng ............................................24<br /> 1.2.10.3. Phương pháp hạch toán .....................................................................25<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Hiền<br /> <br /> ii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản