intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Hương Thủy

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
26
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Hương Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài khái quát những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu tiêu thụ và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp; tìm hiểu, đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Hương Thủy; từ đó, đánh giá, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại doanh nghiệp này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Hương Thủy

Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Hiện nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nền kinh tế của<br /> <br /> Ế<br /> <br /> nước ta đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Chính vì sự phát triển đó nên nhu<br /> <br /> U<br /> <br /> cầu thị trường cũng tăng cao buộc doanh nghiệp tồn tại và phát triển thì phải xuất ra<br /> <br /> -H<br /> <br /> những sản phẩm mà thị trường cần. Điều đó khẳng định tầm quan trọng của hoạt động<br /> tiêu thụ và nhất là đối với các doanh nghiệp thương mại. Thực tế cho thấy nhiều doanh<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> nghiệp sản xuất tốt nhưng khâu sản xuất không tốt nên không mang lại hiệu quả. Do<br /> đó, công tác tiêu tụ và xác định kết quả tiêu thụ là một trong những mối quan tâm hàng<br /> <br /> H<br /> <br /> đầu của các doanh nghiệp, giúp cho các nhà quản trị bên trong và các tổ chức bên<br /> <br /> IN<br /> <br /> ngoài doanh nghiệp có thể đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp<br /> <br /> K<br /> <br /> trong một thời kỳ nhất định.<br /> <br /> C<br /> <br /> Như vậy việc hạch toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ nhằm<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> cung cấp thông tin kịp thời cho các nhà quản trị đưa ra những chiến lược kinh doanh<br /> <br /> IH<br /> <br /> mới cho doanh nghiệp thu lợi nhuận nhiều hơn, nhằm đáp ứng mục tiêu cuối cùng của<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> một doanh nghiệp kinh doanh là tối đa hóa lợi nhuận.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Thực tế trong tình hình hiện nay, sự tồn tại của một doanh nghiệp chịu tác động<br /> của rất nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan, đòi hỏi công tác kế toán phải có<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> sự điều chỉnh thường xuyên, phù hợp với yêu cầu đặt ra nhưng phải mang tính chính<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> xác và kịp thời. Thông tin kế toán đưa ra không chỉ quan trọng với người quản lý, điều<br /> hành doanh nghiệp mà còn đối với nhà nước, với những nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội<br /> <br /> TR<br /> <br /> làm ăn.Vì thế các doanh nghiệp luôn đặt vấn đề hạch toán doanh thu, chi phí và kết<br /> quả kinh doanh hay bất cứ phần hành nào cũng là một nhiệm vụ thiết thực nhất, có tính<br /> chất xuyên suốt trong tất cả các khâu hoạt động của doanh nghiệp. Dù bất kỳ một loại<br /> hình doanh nghiệp nào, qui mô kinh doanh ra sao thì hạch toán doanh thu, kết quả kinh<br /> doanh cũng được chú trọng. Hoạt động kinh doanh càng trở nên khó khăn thì công tác<br /> kế toán càng phải trở nên sắc bén, nhạy cảm và chuẩn xác. Sự đòi hỏi này không phải<br /> là dễ dàng gì đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào.<br /> SVTH: Đào Thị Thùy Linh<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> Từ những lý do trên, Qua quá trình thực tập tại công ty cổ phần Hương Thủy,tôi<br /> đã quyết định chọn đề tài “ Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công<br /> ty cổ phần Hương Thủy ” làm chuyên đề tốt nghiệp cuối khóa của mình.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Khái quát những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu tiêu thụ và kết quả kinh<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> doanh của doanh nghiệp.<br /> <br /> -H<br /> <br /> Tìm hiểu, đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định<br /> kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Hương Thủy.<br /> <br /> H<br /> <br /> thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại doanh nghiệp này.<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Từ đó, đánh giá, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác kế toán tiêu<br /> <br /> IN<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu<br /> Tìm hiểu kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ<br /> <br /> K<br /> <br /> phần Hương Thủy. Tuy nhiên do thời gian thực tập có hạn nên trong đề tài em chỉ đơn<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> cử mặt hàng xăng dầu để nghiên cứu công tác kế toán doanh thu tiêu thụ.<br /> <br /> IH<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu<br /> Về không gian: tại công ty cổ phần Hương Thủy<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Về thời gian: số liệu thực tập tháng 12/2010<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> Phương pháp quan sát phỏng vấn: nhằm tìm hiểu tình hình kinh doanh thực tế<br /> <br /> N<br /> <br /> tại công ty bằng cách quan sát những hoạt động của nhân viên công ty và hỏi những<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> công tác của các nhân viên trong công ty để có cái nhìn khách quan.<br /> Phương pháp kế toán: là phương pháp thông tin và điều tra quá trình kế toán<br /> <br /> TR<br /> <br /> của công ty qua các chứng từ, sổ sách kế toán.<br /> Phương pháp phân tích thống kê: là quá trình nghiên cứu để đánh giá toàn bộ<br /> <br /> quá trình tiêu thụ và kết quả hoạt động kinh doanh ở công ty. Từ đó có thể đưa ra<br /> phương án và giải pháp cho quá trình kinh doanh của công ty.<br /> <br /> SVTH: Đào Thị Thùy Linh<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ<br /> XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI DOANH NGHIỆP<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.1. Một số vấn đề chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm<br /> <br /> - Tiêu thụ: là việc cung cấp cho khách hàng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ,<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.<br /> <br /> - Xác định kết quả tiêu thụ: là số chênh lệch giữa tổng doanh thu bán hàng và<br /> cung cấp dịch vụ với trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> Kết quả tiêu thụ = doanh thu bán hàng – giá vốn hàng bán – chi phí bán<br /> 1.1.2. Các phương thức tiêu thụ<br /> <br /> K<br /> <br /> hàng – chi phí quản lý doanh nghiệp<br /> <br /> C<br /> <br /> - Phương thức tiêu thụ trực tiếp: tiêu thụ trực tiếp là phương thức giao hàng<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> cho người mua trực tiếp tại kho, tại các phân xưỡng sản xuất của DN. Sản phẩm sau<br /> <br /> IH<br /> <br /> khi được giao cho khách hàng thì được coi là tiêu thụ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> - Phương thức bán hàng chờ chấp nhận: Phương thức này bên bán chuyển<br /> <br /> Đ<br /> <br /> giao hàng cho bên mua theo địa điểm ghi trong hợp đồng. Số hàng chuyển đi vẫn<br /> <br /> G<br /> <br /> thuộc quyền sở hữu của DN, khi người mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán về<br /> <br /> N<br /> <br /> số hàng này thì số hàng được coi là đã tiêu thụ.<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> - Phương thức tiêu thụ qua các đại lý: phương thức này thì DN xuất hàng cho<br /> các đơn vị, cá nhân, đại lý, số hàng ký gửi vẫn thuộc quyền sở hữu của DN cho đến khi<br /> <br /> TR<br /> <br /> chính thức tiêu thụ. DN trả hoa hồng cho các đại lý và được tính vào chi phí bán hàng<br /> - Phương thức bán hàng trả góp: phương thức này khi giao hàng cho người<br /> <br /> mua thì số lượng chuyển giao được coi là tiêu thụ, người mua thanh toán lần đầu tại<br /> thời điểm mua. Số tiền phải trả chịu tỉ lệ lãi nhất định.<br /> 1.1.3. Ý nghĩa của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh<br /> - Tiêu thụ là khâu quan trong trong quá trình kinh doanh, là cầu nối giữa bên<br /> bán và bên mua, thông qua tiêu thụ thì doanh nghiệp thu được vốn bỏ ra. Cũng trong<br /> SVTH: Đào Thị Thùy Linh<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> khâu tiêu thụ này thì giá trị được tạo ra trong khâu sản xuất được thực hiện và bểu hiện<br /> dưới hình thức lợi nhuận. Đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ thì sẽ góp phần tăng nhanh tốc độ<br /> luân chuyển vốn nói riêng và hiệu quả sử dụng vốn nói chung.<br /> - Sức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thể hiện uy tín của doanh nghiệp đó.<br /> - Hoạt động tiêu thụ góp phần khuyến khích tiêu dùng, cân đối giữa tiền hàng<br /> <br /> Ế<br /> <br /> lưu thông trên thị trường.<br /> <br /> U<br /> <br /> - Việc tổ chức công tác tiêu thụ làm giảm chi phí tiêu thụ và làm tăng lợi nhuận,<br /> <br /> -H<br /> <br /> vì thế việc tổ chức kế toán tiêu thụ phải khoa học, hợp lý với điều kiện của doanh<br /> nghiệp, có ý nghĩa quan trọng giúp các nhà quản lý có thông tin chính xác, kịp thời để<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> có thể lựa chọn phương án kinh doanh hiệu quả.<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh<br /> <br /> IN<br /> <br /> - Phản ánh kịp thời, chính xác tình hình nhập xuất, tồn kho thành phẩm.<br /> - Hạch toán và kiểm tra các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ<br /> <br /> K<br /> <br /> - Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện hợp đồng thanh toán, hạch toán kịp thời<br /> <br /> C<br /> <br /> chính xác các khoản phải thu, các khoản giảm giá, chiết khấu và doanh thu hàng bán bị trả lại.<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> - Tính toán chính xác, kịp thời, đầy đủ kết quả tiêu thụ.<br /> <br /> IH<br /> <br /> - Để phát huy hết vai trò của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh phải có<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> một tổ chức kế toán nói chung và kế toán tiêu thụ nói riêng có tính khoa học, lôgic, nhân<br /> <br /> Đ<br /> <br /> viên kế toán phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác của mình.<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.2. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.2.1. Kế toán tiêu thụ<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 1.2.1.1. Nguyên tắc kế toán doanh thu và thời điểm ghi nhận doanh thu<br /> Doanh thu bán hàng có thể thu được tiền hoặc chưa thu được tiền ngay (do các<br /> <br /> TR<br /> <br /> thỏa thuận về thanh toán hàng bán) sau khi doanh nghiệp đã giao sản phẩm, hàng hóa,<br /> cung cấp dịch vụ cho khách hàng và được khách hàng chấp nhận thanh toán.<br /> Doanh thu bán hàng thuần mà doanh nghiệp thu được (hay còn gọi là doanh thu<br /> <br /> thuần) có thể thấp hơn doanh thu bán hàng do các nguyên nhân : doanh nghiệp giảm<br /> giá hàng đã bán cho khách hàng hoặc hàng đã bán bị trả lại (do không đảm bảo điều<br /> kiện về quy cách, phẩm chất ghi trong hợp đồng kinh tế), và doanh nghiệp phải nộp<br /> thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu hoặc thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp<br /> SVTH: Đào Thị Thùy Linh<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> được tính trên doanh thu bán hàng thực tế mà doanh nghiệp đã thực hiện trong một kỳ<br /> kế toán.<br /> 1. Việc xác định và ghi nhận doanh thu phải tuân thủ các quy định trong Chuẩn<br /> mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” và các Chuẩn mực kế toán khác có<br /> liên quan.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2. Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải theo nguyên tắc phù hợp. Khi ghi<br /> <br /> U<br /> <br /> nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan<br /> <br /> -H<br /> <br /> đến việc tạo ra doanh thu đó.<br /> <br /> 3. Chỉ ghi nhận doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, khi thoả mãn đồng thời 5<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> điều kiện sau:<br /> <br /> H<br /> <br /> Doanh nghiệp đã trao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản<br /> <br /> IN<br /> <br /> phẩm hoặc hàng hoá cho người mua;<br /> <br /> - Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu<br /> <br /> K<br /> <br /> hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá;<br /> <br /> C<br /> <br /> - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> - Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;<br /> <br /> IH<br /> <br /> - Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 4. Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của<br /> <br /> Đ<br /> <br /> giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp<br /> <br /> G<br /> <br /> dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần<br /> <br /> N<br /> <br /> công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thoả mãn đồng thời bốn (4) điều kiện sau:<br /> - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;<br /> <br /> TR<br /> <br /> - Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;<br /> - Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;<br /> - Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao<br /> <br /> dịch cung cấp dịch vụ đó.<br /> 5. Khi hàng hoá hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hoá hoặc dịch vụ tương<br /> tự về bản chất và giá trị thì việc trao đổi đó không được coi là một giao dịch tạo ra<br /> doanh thu và không được ghi nhận là doanh thu.<br /> SVTH: Đào Thị Thùy Linh<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản