intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang

Chia sẻ: Lê Vĩnh Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:124

0
1.333
lượt xem
458
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang tổng hợp, hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, nghiên cứu thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang; đánh giá những ưu điểm, nhược điểm về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh của Công ty. Đồng thời, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C K THU T CÔNG NGH TP.HCM KHOA K TOÁN_TÀI CHÍNH_NGÂN HÀNG KHÓA LU N T T NGHI P K TOÁN XÁC NH K T QU KINH DOANH T I DOANH NGHI P TƯ NHÂN XÂY D NG THƯƠNG M I D CH V V N T I THU SANG Ngành : K Toán Chuyên ngành : K Toán - Ki m Toán Gi ng viên hư ng d n : ThS. Nguy n Quỳnh T Ly Sinh viên th c hi n : T Th Thanh H ng MSSV : 0954030126 L p : 09DKKT2 Tp.H Chí Minh, năm 2013
 2. Khoa: ………………………….. PHI U GIAO TÀI KHÓA LU N T T NGHI P (Phi u này ư c dán trang u tiên c a quy n báo cáo A/KLTN) 1. H và tên sinh viên/ nhóm sinh viên ư c giao tài (sĩ s trong nhóm……): (1) .......................................................... MSSV: ………………… L p: ................ (2) .......................................................... MSSV: ………………… L p: ................ (3) .......................................................... MSSV: ………………… L p: ................ Ngành : .............................................................................................................. Chuyên ngành : .............................................................................................................. 2. Tên tài : ...................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 3. Các d li u ban u : ..................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 4. Các yêu c u ch y u : .................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 5. K t qu t i thi u ph i có: 1) ...................................................................................................................................... 2) ...................................................................................................................................... 3) ...................................................................................................................................... 4) ...................................................................................................................................... Ngày giao tài: ……./……../……… Ngày n p báo cáo: ……./……../……… TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Ch nhi m ngành Gi ng viên hư ng d n chính (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) Gi ng viên hư ng d n ph (Ký và ghi rõ h tên)
 3. L I CAM OAN Tôi cam oan ây là tài nghiên c u c a tôi. Nh ng k t qu và các s li u trong khóa lu n t t nghi p ư c th c hi n t i Doanh nghi p tư nhân Xây d ng Thương m i D ch v V n t i Thu Sang không sao chép b t kỳ ngu n nào khác. Tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c nhà trư ng v s cam oan này. TP.H Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2013 Tác gi (Ký tên) T Th Thanh H ng
 4. L I C M ƠN Qua b n năm mi t mài h c t p t i trư ng i h c K Thu t Công Ngh TP.HCM, ư c s hư ng d n và t n tình truy n t nh ng ki n th c chuyên ngành k toán c a các th y cô khoa k toán-tài chính-ngân hàng, em ã hi u ph n nào công vi c c a m t nhân viên k toán. Tuy nhiên trong th i gian th c t p t i Doanh nghi p tư nhân Xây d ng Thương m i D ch v V n t i Thu Sang, em l i có thêm cơ h i ti p xúc và áp d ng các ki n th c ã h c vào th c t ; h c h i và rút ra nhi u bài h c kinh nghi m cũng như các k năng b ích cho công vi c k toán sau này. có th hoàn thành báo cáo này, em chân thành c m ơn nhà trư ng và các th y cô ã t n tình gi ng d y trong nh ng năm qua. ng th i em xin chân thành c m ơn Công ty nói chung và các anh ch phòng k toán nói riêng ã t o i u ki n cho em n công ty th c t p, nhi t tình hư ng d n, giúp em trong quá trình th c t p cũng như ã cung c p các s li u c a công ty em hoàn thành bài báo cáo này. c bi t, em xin g i l i c m ơn cô Nguy n Quỳnh T Ly ã t ng bư c hư ng d n em hoàn thành bài báo cáo này. M c dù em ã c g ng nhi u trong h c t p, song do th i gian có h n nên tài này không tránh kh i nh ng thi u sót. Em r t mong ư c s góp ý c a cán b k toán trong công ty, c a các th y cô, khóa lu n ư c hoàn thi n và t t hơn n a. Em xin trân tr ng c m ơn và chúc m i ngư i s c kh e và thành công! TP. H Chí Minh, năm 2013 Sinh viên th c hi n T Th Thanh H ng
 5. M CL C Trang Phi u giao tài khóa lu n t t nghi p L i cam oan L i c m ơn M cl c Danh m c ch vi t t t Danh m c các b ng Danh m c các sơ L im u …………………………………………………………………..1 Chương 1: CƠ S LÝ LU N CHUNG V K TOÁN XÁC NH K T QU KINH DOANH TRONG DOANH NGHI P ............................................................. 4 1.1. Nh ng v n chung v k toán xác nh k t qu kinh doanh ......................... 4 1.1.1. Khái ni m ..................................................................................................... 4 1.1.2. Vai trò k toán xác nh k t qu kinh doanh ............................................... 4 1.1.3. N i dung và phương pháp xác nh k t qu kinh doanh ............................. 4 1.2. K toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ............................................. 5 1.2.1. Khái ni m ..................................................................................................... 5 1.2.2. Nguyên t c h ch toán và i u ki n ghi nh n .............................................. 5 1.2.3. Ch ng t s d ng ........................................................................................ 5 1.2.4. Tài kho n s d ng ....................................................................................... 6 1.2.5. K t c u tài kho n ......................................................................................... 6 1.2.6. Sơ h ch toán ........................................................................................... 7 i
 6. 1.3. K toán các kho n gi m tr doanh thu ............................................................... 7 1.3.1. K toán chi t kh u thương m i ................................................................... 7 1.3.1.1. Khái ni m ......................................................................................... 7 1.3.1.2. Nguyên t c h ch toán ...................................................................... 8 1.3.1.3. Ch ng t s d ng ............................................................................ 8 1.3.1.4. Tài kho n s d ng ........................................................................... 8 1.3.1.5. K t c u tài kho n ............................................................................. 8 1.3.1.6. Sơ h ch toán ................................................................................ 9 1.3.2. K toán hàng bán b tr l i ......................................................................... 9 1.3.2.1. Khái ni m ......................................................................................... 9 1.3.2.2. Nguyên t c h ch toán ...................................................................... 9 1.3.2.3. Ch ng t s d ng ............................................................................ 9 1.3.2.4. Tài kho n s d ng ........................................................................... 9 1.3.2.5. K t c u tài kho n ........................................................................... 10 1.3.2.6. Sơ h ch toán .............................................................................. 10 1.3.3. K toán gi m giá hàng bán ....................................................................... 11 1.3.3.1. Khái ni m ....................................................................................... 11 1.3.3.2. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 11 1.3.3.3. Ch ng t s d ng .......................................................................... 11 1.3.3.4. Tài kho n s d ng ......................................................................... 11 1.3.3.5. K t c u tài kho n ........................................................................... 11 1.3.3.6. Sơ h ch toán .............................................................................. 12 1.4. K toán giá v n hàng bán ................................................................................... 12 1.4.1. Khái ni m ................................................................................................... 12 1.4.2. Nguyên t c h ch toán ................................................................................ 12 ii
 7. 1.4.3. Ch ng t s d ng ...................................................................................... 12 1.4.4. Tài kho n s d ng ..................................................................................... 12 1.4.5. K t c u tài kho n ....................................................................................... 13 1.4.6. Sơ h ch toán ......................................................................................... 14 1.5. K toán chi phí bán hàng .................................................................................... 15 1.5.1. Khái ni m ................................................................................................... 15 1.5.2. Nguyên t c h ch toán ................................................................................ 15 1.5.3. Ch ng t s d ng ...................................................................................... 16 1.5.4. Tài kho n s d ng ..................................................................................... 16 1.5.5. K t c u tài kho n ....................................................................................... 16 1.5.6. Sơ h ch toán ......................................................................................... 17 1.6. K toán chi phí qu n lý doanh nghi p ............................................................... 17 1.6.1. Khái ni m ................................................................................................... 17 1.6.2. Nguyên t c h ch toán ................................................................................ 17 1.6.3. Ch ng t s d ng ...................................................................................... 18 1.6.4. Tài kho n s d ng ..................................................................................... 18 1.6.5. K t c u tài kho n ....................................................................................... 18 1.6.6. Sơ h ch toán ......................................................................................... 19 1.7. K toán ho t ng tài chính ............................................................................... 21 1.7.1. K toán doanh thu ho t ng tài chính ..................................................... 21 1.7.1.1. Khái ni m ....................................................................................... 21 1.7.1.2. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 21 1.7.1.3. Ch ng t s d ng .......................................................................... 21 1.7.1.4. Tài kho n s d ng ......................................................................... 22 1.7.1.5. K t c u tài kho n ........................................................................... 22 iii
 8. 1.7.1.6. Sơ h ch toán .............................................................................. 22 1.7.2. K toán chi phí ho t ng tài chính .......................................................... 23 1.7.2.1. Khái ni m ....................................................................................... 23 1.7.2.2. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 23 1.7.2.3. Ch ng t s d ng .......................................................................... 23 1.7.2.4. Tài kho n s d ng ......................................................................... 23 1.7.2.5. K t c u tài kho n ........................................................................... 23 1.7.2.6. Sơ h ch toán .............................................................................. 24 1.8. K toán ho t ng khác ...................................................................................... 25 1.8.1. K toán thu nh p ho t ng khác .............................................................. 25 1.8.1.1. Khái ni m ....................................................................................... 25 1.8.1.2. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 25 1.8.1.3. Ch ng t s d ng .......................................................................... 25 1.8.1.4. Tài kho n s d ng ......................................................................... 25 1.8.1.5. K t c u tài kho n ........................................................................... 26 1.8.1.6. Sơ h ch toán .............................................................................. 26 1.8.2. K toán chi phí ho t ng khác ................................................................. 27 1.8.2.1. Khái ni m ....................................................................................... 27 1.8.2.2. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 27 1.8.2.3. Ch ng t s d ng .......................................................................... 27 1.8.2.4. Tài kho n s d ng ......................................................................... 27 1.8.2.5. K t c u tài kho n ........................................................................... 27 1.8.2.6. Sơ h ch toán .............................................................................. 28 1.9. K toán chi phí thu thu nh p doanh nghi p ................................................... 28 1.9.1. Khái ni m ................................................................................................... 28 iv
 9. 1.9.2. Nguyên t c h ch toán ................................................................................ 28 1.9.3. Ch ng t s d ng ……………………………………………………………..…29 1.9.4. Tài kho n s d ng ..................................................................................... 29 1.9.5. K t c u tài kho n ....................................................................................... 29 1.9.6. Sơ h ch toán ......................................................................................... 31 1.10. K toán xác nh k t qu kinh doanh ............................................................. 31 1.10.1. Khái ni m ................................................................................................ 31 1.10.2. Nguyên t c h ch toán .............................................................................. 32 1.10.3. Tài kho n s d ng ................................................................................... 32 1.10.4. K t c u tài kho n ..................................................................................... 32 1.10.5. Sơ h ch toán ....................................................................................... 33 .................................................................................................................................. 1.11. ánh tình hình ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p ............................. 34 1.11.1. B ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh .......................................... 34 1.11.2. Phương pháp ánh giá ............................................................................ 34 Chương 2: GI I THI U KHÁI QUÁT VÀ TH C TR NG T CH C CÔNG TÁC K TOÁN XÁC NH K T QU KINH DOANH T I DOANH NGHI P TƯ NHÂN XÂY D NG THƯƠNG M I D CH V V N T I THU SANG ....... 36 2.1. Gi i thi u khái quát v DNTN XD-TM-DV-VT Thu Sang ............................. 36 2.1.1. Gi i thi u chung ........................................................................................ 36 2.1.1.1. L ch s hình thành và phát tri n .................................................... 36 2.1.1.2. c i m kinh doanh ..................................................................... 36 2.1.2. T ch c b máy qu n lý ............................................................................ 37 2.1.2.1. Sơ t ch c ................................................................................. 37 2.1.2.2. Ch c năng và nhi m v ………………………………....………...37 v
 10. 2.1.3. T ch c b máy k toán ………………………………………………………...39 2.1.3.1. Sơ t ch c ……………………………………………………..39 2.1.3.2. Ch c năng và nhi m v ................................................................. 40 2.1.3.3. Ch , chính sách k toán áp d ng ............................................. 41 2.1.3.4. Hình th c s sách k toán .............................................................. 41 2.1.4. ánh giá chung ......................................................................................... 43 2.1.4.1. Thu n l i ........................................................................................ 43 2.1.4.2. Khó khăn ........................................................................................ 43 2.2. Th c tr ng t ch c công tác k toán xác nh k t qu kinh doanh t i DNTN XD-TM-DV-VT Thu Sang ......................................................................................... 44 2.2.1. K toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v .................................... 44 2.2.1.1. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 44 2.2.1.2. Tài kho n s d ng ......................................................................... 45 2.2.1.3. Ch ng t s d ng và trình t luân chuy n .................................... 45 2.2.1.4. S sách s d ng và trình t ghi s ................................................. 46 2.1.1.5. Minh h a nghi p v phát sinh ....................................................... 47 2.2.1.6. Ghi s ............................................................................................. 48 2.2.2. K toán các kho n gi m tr doanh thu ..................................................... 53 2.2.3. K toán giá v n hàng bán .......................................................................... 53 2.2.3.1. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 53 2.2.3.2. Tài kho n s d ng ......................................................................... 53 2.2.3.3. Ch ng t s d ng và trình t luân chuy n .................................... 53 2.2.3.4. S sách s d ng và trình t ghi s ................................................. 54 2.2.3.5. Minh h a nghi p v phát sinh ....................................................... 55 2.2.3.6. Ghi s ............................................................................................. 55 vi
 11. 2.2.4. K toán chi phí bán hàng …………………………………………………….....58 2.2.4.1. Nguyên t c h ch toán ……………………………………………..58 2.2.4.2. Tài kho n s d ng ......................................................................... 58 2.2.4.3. Ch ng t s d ng và trình t luân chuy n .................................... 58 2.2.4.4. S sách s d ng và trình t ghi s ................................................. 59 2.2.4.5. Minh h a nghi p v phát sinh ....................................................... 59 2.2.4.6. Ghi s ............................................................................................. 61 2.2.5. K toán chi phí qu n lý doanh nghi p ....................................................... 67 2.2.5.1. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 67 2.2.5.2.Tài kho n s d ng .......................................................................... 67 2.2.5.3. Ch ng t s d ng và trình t luân chuy n .................................... 67 2.2.5.4. S sách s d ng và trình t ghi s ................................................. 68 2.2.5.5. Minh h a nghi p v phát sinh ....................................................... 68 2.2.5.6. Ghi s ............................................................................................. 70 2.2.6. K toán doanh thu ho t ng tài chính ..................................................... 76 2.2.6.1. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 76 2.2.6.2. Tài kho n s d ng ......................................................................... 76 2.2.6.3. Ch ng t s d ng và trình t luân chuy n .................................... 76 2.2.6.4. S sách s d ng và trình t ghi s ................................................. 76 2.2.6.5. Minh h a nghi p v phát sinh ....................................................... 77 2.2.7. K toán chi phí ho t ng tài chính .......................................................... 77 2.2.8. K toán thu nh p ho t ng khác .............................................................. 77 2.2.8.1. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 77 2.2.8.2. Tài kho n s d ng ......................................................................... 77 2.2.8.3. Ch ng t và trình t luân chuy n .................................................. 77 vii
 12. 2.2.8.4. S sách và trình t ghi s ............................................................... 78 2.2.8.5. Minh h a nghi p v phát sinh …………………………………….78 2.2.9. K toán chi phí ho t ng khác ................................................................. 78 2.2.9.1. Nguyên t c h ch toán .................................................................... 78 2.2.9.2. Tài kho n s d ng ......................................................................... 78 2.2.9.3. Ch ng t và trình t luân chuy n .................................................. 79 2.2.9.4. S sách và trình t ghi s ............................................................... 79 2.2.9.5. Minh h a nghi p v phát sinh ....................................................... 79 2.2.10. K toán chi phí thu thu nh p doanh nghi p ............................................. 80 2.2.10.1. Nguyên t c h ch toán .................................................................. 80 2.2.10.2. Tài kho n s d ng ....................................................................... 80 2.2.10.3. Ch ng t s d ng ........................................................................ 80 2.2.10.4. S sách s d ng ........................................................................... 80 2.2.10.5. Minh h a nghi p v phát sinh ..................................................... 81 2.2.10.6. Ghi s ........................................................................................... 83 2.2.11. K toán xác nh k t qu kinh doanh ...................................................... 85 2.2.11.1. Nguyên t c h ch toán .................................................................. 85 2.2.11.2. Tài kho n s d ng ....................................................................... 85 2.2.11.3. Ch ng t s sách s d ng ............................................................ 85 2.2.11.4. Minh h a nghi p v phát sinh ..................................................... 85 2.2.11.5. Ghi s ........................................................................................... 86 2.2.12. ánh giá tình hình ho t ng kinh doanh ............................................... 91 2.2.12.1. B ng phân tích báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh năm 2012.91 2.2.12.2. ánh giá thông qua b ng phân tích ............................................... 91 viii
 13. Chương 3: M T S NH N XÉT VÀ KI N NGH V T CH C CÔNG TÁC K TOÁN XÁC NH K T QU KINH DOANH T I DOANH NGHI P TƯ NHÂN XÂY D NG THƯƠNG M I D CH V V N T I THU SANG ………..94 3.1. Nh n xét chung v t ch c công tác k toán xác nh k t qu kinh doanh t i DNTN XD-TM-DV-VT Thu Sang ............................................................................ 94 3.1.1. Ưu i m t ư c ..................................................................................... 94 3.1.2. Như c i m c n kh c ph c ....................................................................... 95 3.2. M t s ki n ngh nh m hoàn thi n công tác k toán t i doanh nghi p .......... 96 3.3. M t s ki n ngh khác nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh và công tác qu n lý t i doanh nghi p ................................................................................... 102 K T LU N ............................................................................................................... 104 TÀI LI U THAM KH O ....................................................................................... 105 PH L C .................................................................................................................. 106 ix
 14. DANH M C CÁC T VI T T T Ch vi t t t Di n gi i BH&CCDV Bán hàng và cung c p d ch v BHXH B o hi m xã h i BHYT B o hi m y t BTC B tài chính BG Ban giám c CNV Công nhân viên CPBH Chi phí bán hàng CP QLDN Chi phí qu n lý doanh nghi p CP C ph n DNTN Doanh nghi p tư nhân T-XD&KD u tư – Xây d ng và kinh doanh GTGT Giá tr gia tăng GVHD Giáo viên hư ng d n GVHB Giá v n hàng bán H SXKD Ho t ng s n xu t kinh doanh HTK Hàng t n kho KH Khách hàng KLTN Khóa lu n t t nghi p KPC Kinh phí công oàn KQKD K t qu kinh doanh Q Quy t nh x
 15. SVTH Sinh viên th c hi n TK Tài kho n TNCT Thu nh p ch u thu TNDN Thu nh p doanh nghi p TNHH Trách nhi m h u h n TT B Tiêu th c bi t TSC Tài s n c nh TP.HCM Thành ph H Chí Minh VN Vi t Nam XD-TM-DV-VT Xây d ng - Thương m i - D ch v - V n t i XD-TM& T Xây d ng - Thương m i và u tư XK Xu t kh u xi
 16. DANH M C CÁC B NG B ng Tên B ng Trang B ng 2.1 S Nh t ký chung tài kho n 511 49 B ng 2.2 S Cái tài kho n 511 50 B ng 2.3 S chi ti t tài kho n 5111 51 B ng 2.4 S chi ti t tài kho n 5113 52 B ng 2.5 S Nh t ký chung tài kho n 632 56 B ng 2.6 S Cái tài kho n 632 57 B ng 2.7 S Nh t ký chung tài kho n 641 61 B ng 2.8 S Cái tài kho n 641 63 B ng 2.9 S chi ti t tài kho n 6411 64 B ng 2.10 S chi ti t tài kho n 6413 65 B ng 2.11 S chi ti t tài kho n 6418 66 B ng 2.12 S Nh t ký chung tài kho n 642 70 B ng 2.13 S Cái tài kho n 642 72 B ng 2.14 S chi ti t tài kho n 6421 73 B ng 2.15 S chi ti t tài kho n 6423 74 B ng 2.16 S chi ti t tài kho n 6428 75 B ng 2.17 S Nh t ký chung tài kho n 821 83 B ng 2.18 S Cái tài kho n 821 84 B ng 2.19 S Nh t ký chung tài kho n 911 87 B ng 2.20 S Cái tài kho n 911 88 B ng 2.21 Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh 89 B ng 2.22 B ng phân tích báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh 91 xii
 17. DANH M C CÁC SƠ Sơ Tên sơ Trang Sơ 1.1 H ch toán tài kho n 511, 512 7 Sơ 1.2 H ch toán tài kho n 521 9 Sơ 1.3 H ch toán tài kho n 531 10 Sơ 1.4 H ch toán tài kho n 532 12 Sơ 1.5 H ch toán tài kho n 632 14 Sơ 1.6 H ch toán tài kho n 641 17 Sơ 1.7 H ch toán tài kho n 642 20 Sơ 1.8 H ch toán tài kho n 515 22 Sơ 1.9 H ch toán tài kho n 635 24 Sơ 1.10 H ch toán tài kho n 711 26 Sơ 1.11 H ch toán tài kho n 811 28 Sơ 1.12 H ch toán tài kho n 821 31 Sơ 1.13 H ch toán tài kho n 911 33 Sơ 2.1 B máy qu n lý 37 Sơ 2.2 B máy k toán 39 Sơ 2.3 Hình th c k toán áp d ng 42 Sơ 2.4 Trình t ghi s tài kho n 511 46 Sơ 2.5 Trình t ghi s tài kho n 632 54 Sơ 2.6 Trình t ghi s tài kho n 641 59 Sơ 2.7 Trình t ghi s tài kho n 642 68 Sơ 2.8 Trình t ghi s tài kho n 515 76 Sơ 2.9 Trình t ghi s tài kho n 711 78 Sơ 2.10 Trình t ghi s tài kho n 811 79 Sơ 2.11 Trình t ghi s tài kho n 821 81 xiii
 18. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: ThS. NGUY N QUỲNH T LY L IM U 1. Tính c p thi t c a tài i ôi v i s phát tri n ngày càng cao c a n n kinh t h i nh p, ho t ng s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p cũng ngày càng a d ng, phong phú hơn v i nhi u lo i hình kinh doanh khác nhau áp ng yêu c u phát tri n c a n n kinh t . Các doanh nghi p không ng ng m r ng qui mô, cơ c u, hình th c kinh doanh...b ng các chi n lư c hi u qu nh m t o ra nh ng s n ph m t t nh t mang n khách hàng. i u ó cùng hư ng n m t m c tiêu chung là gia tăng l i nhu n. Trong xu hư ng ó, k toán cũng không ng ng phát tri n và hoàn thi n v n i dung, phương pháp cũng như hình th c t ch c. có th qu n lý, n m ư c m i ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p thì k toán xác nh k t qu kinh doanh là ngư i theo dõi, t ng h p ph n ánh k t qu tài chính cu i cùng c a các ho t ng có trong doanh nghi p thông qua các ch tiêu ph n ánh k t qu kinh doanh. Th y ư c vai trò c a vi c xác nh k t qu kinh doanh cùng nh ng ki n th c h c h i ư c t i ơn v th c t p, em ã ch n tài: “K toán xác nh k t qu kinh doanh t i Doanh nghi p tư nhân Xây d ng Thương m i D ch v V n t i Thu Sang ”. 2. M c ích nghiên c u tài này ư c th c hi n nh m nh ng m c tiêu sau: - T ng h p, h th ng hoá nh ng v n lý lu n chung liên quan n k toán doanh thu, chi phí và xác nh k t qu kinh doanh. - Nghiên c u th c tr ng công tác k toán xác nh k t qu kinh doanh t i Doanh nghi p tư nhân Xây d ng Thương m i D ch v V n t i Thu Sang. - ánh giá nh ng ưu i m, như c i m v công tác k toán xác nh k t qu kinh doanh c a Công ty. ng th i, xu t gi i pháp nh m hoàn thi n công tác k toán nói chung và công tác k toán xác nh k t qu kinh doanh nói riêng Công ty. SVTH: T TH THANH H NG Trang 1
 19. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: ThS. NGUY N QUỲNH T LY 3. Nhi m v nghiên c u Nhi m v quan tr ng nh t c a k toán xác nh k t qu kinh doanh là cung c p m t cách k p th i, chính xác cho nhà qu n lý và nh ng ngư i quan tâm n ho t ng c a doanh nghi p thông tin v k t qu ho t ng kinh doanh, l i nhu n t ư cc a doanh nghi p. T ó nhà qu n lý có th phân tích, ánh giá và ưa ra nh ng quy t nh kinh doanh úng n cho doanh nghi p. C th như sau: - Ph n ánh chính xác doanh thu bán hàng, doanh thu thu n. - Ph n ánh chính xác, y , trung th c các kho n chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p phát sinh. - Ph n ánh và giám c tình hình th c hi n các ch tiêu k ho ch v xác nh k t qu kinh doanh c a doanh nghi p như m c bán ra, lãi thu n,…Cung c p y s li u, l p quy t toán k p th i, th c hi n y nghĩa v v i Nhà nư c. 4. Phương pháp nghiên c u tài ư c th c hi n d a vào các s li u sơ c p và th c p, c th : - Tham kh o các tài li u ghi chép, s sách, ch ng t c a doanh nghi p. - Thu th p các bi u m u liên quan n s sách, ch ng t , báo cáo tài chính. - Ngoài ra em còn tham kh o nghiên c u các tài li u liên quan n các văn b n tài chính hi n hành. 5. Ph m vi nghiên c u - V không gian: Doanh nghi p tư nhân Xây d ng Thương m i D ch v V n t i Thu Sang (DNTN XD-TM-DV-VT Thu Sang) - V th i gian: tài ư c th c hi n t ngày 29/04 n 21/07/2013 - S li u ư c dùng th c hi n khóa lu n là s li u năm 2012 SVTH: T TH THANH H NG Trang 2
 20. KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: ThS. NGUY N QUỲNH T LY 6. K t c u c a khóa lu n t t nghi p Khóa lu n có k t c u g m b n chương: Chương 1: Cơ s lý lu n chung v k toán xác nh k t qu kinh doanh Chương 2: Gi i thi u khái quát và th c tr ng t ch c công tác k toán xác nh k t qu kinh doanh t i Doanh nghi p tư nhân Xây d ng Thương m i D ch v V n t i Thu Sang Chương 3: M t s nh n xét và ki n ngh v t ch c công tác xác nh k t qu kinh doanh t i Doanh nghi p tư nhân Xây d ng Thương m i D ch v V n t i Thu Sang SVTH: T TH THANH H NG Trang 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản