intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Tài chính - Ngân hàng: Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hà Nội

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

0
91
lượt xem
30
download

Khóa luận tốt nghiệp Tài chính - Ngân hàng: Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận chung về hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng và thực trạng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá một cách tổng quát, có hệ thống hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hà Nội, từ đó chỉ ra những kết quả đã đạt được và những hạn chế, khó khăn cần khắc phục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Tài chính - Ngân hàng: Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG<br /> CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG<br /> MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN<br /> CHI NHÁNH HÀ NỘI<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ LAN ANH<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A16786<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG<br /> CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG<br /> MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN<br /> CHI NHÁNH HÀ NỘI<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn :<br /> Sinh viên thực hiện :<br /> Mã sinh viên<br /> :<br /> Chuyên ngành<br /> :<br /> <br /> Th.s Lê Thị Hà Thu<br /> Nguyễn Thị Lan Anh<br /> A16786<br /> Tài chính - Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong bộ môn Kinh tế, Trƣờng Đại học<br /> Thăng Long đã có những bài giảng hay và bổ ích, giúp em vận dụng những kiến thức<br /> chuyên môn đó vào bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm<br /> ơn sâu sắc tới cô giáo - Th.S Lê Thị Hà Thu đã hƣớng dẫn giúp đỡ em hoàn thành bài<br /> khóa luận này. Trong quá trình nghiên cứu và viết khóa luận, với sự chỉ bảo tận tình<br /> của cô, em đã giải đáp đƣợc nhiều thắc mắc và khó khăn còn mắc phải về kiến thức<br /> trên sách vở cũng nhƣ thực tế về hoạt động cho vay nói chung và hoạt động cho vay<br /> tiêu dùng nói riêng tại các ngân hàng hiện nay. Không những vậy, cô còn chỉ bảo cho<br /> em những kiến thức quý báu hay những kinh nghiệm mà cô đã tích lũy đƣợc.<br /> Ngoài ra, để thực hiện đề tài khóa luận này, em còn nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiệt<br /> tình từ các cô/chú, anh/chị ở đơn vị thực tập. Em xin chân thành cảm ơn chị Đinh Thị<br /> Thu Hƣơng, Trƣởng phòng Kế toán - Ngân quỹ cùng các cán bộ nhân viên của phòng<br /> tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣờng tín - Chi nhánh Hà Nội đã đã<br /> tạo điều kiện cho em đƣợc thực tập và đã chỉ bảo nhiệt tình giúp đỡ em trong thời gian<br /> thực tập tại Chi nhánh để hoàn thành bài khóa luận này.<br /> Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thị Lan Anh<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có<br /> sự hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu<br /> của ngƣời khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có<br /> nguồn gốc và đƣợc trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> <br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thị Lan Anh<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU<br /> DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI..............................................................1<br /> 1.1. Nghiệp vụ cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thƣơng mại ..................................1<br /> 1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay tiêu dùng ..............................................................1<br /> 1.1.2. Đặc điểm hoạt động cho vay tiêu dùng ................................................................1<br /> 1.1.3. Vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng .............................................................2<br /> 1.1.4. Phân loại hoạt động cho vay tiêu dùng ...............................................................4<br /> 1.1.4.1. Căn cứ vào mục đích vay ..................................................................................4<br /> 1.1.4.2. Căn cứ vào cách thức hoàn trả .........................................................................5<br /> 1.1.4.3. Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ ...............................................................5<br /> 1.1.4.4. Căn cứ vào hình thức đảm bảo tiền vay ...........................................................5<br /> 1.2. Hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thƣơng mại ...................6<br /> 1.2.1. Sự cần thiết của việc đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng ............6<br /> 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng ............................7<br /> 1.2.2.1. Các chỉ tiêu định tính ........................................................................................7<br /> 1.2.2.2. Các chỉ tiêu định lượng ....................................................................................8<br /> 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu<br /> dùng ...............................................................................................................................12<br /> 1.2.3.1. Các nhân tố chủ quan .....................................................................................12<br /> 1.2.3.2. Các nhân tố khách quan .................................................................................14<br /> TỔNG KẾT CHƢƠNG 1 ............................................................................................15<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI<br /> NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN - CHI<br /> NHÁNH HÀ NỘI .........................................................................................................16<br /> 2.1. Tổng quan về Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng tín - Chi<br /> nhánh Hà Nội ...............................................................................................................16<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ...................................................................16<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức ....................................................................................................17<br /> 2.1.3. Các sản phẩm dịch vụ ........................................................................................20<br /> 2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn<br /> Thƣơng tín - Chi nhánh Hà Nội .................................................................................21<br /> 2.2.1. Hoạt động huy động vốn ....................................................................................21<br /> 2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu là hoạt động cho vay) ..................................27<br /> 2.2.3. Các hoạt động kinh doanh khác ........................................................................31<br /> 2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh ...........................................................................32<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản