intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu về du lịch lễ hội tại Đồ Sơn để phục vụ khai thác phát triển du lịch 

Chia sẻ: Bfgh Bfgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

0
73
lượt xem
22
download

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu về du lịch lễ hội tại Đồ Sơn để phục vụ khai thác phát triển du lịch 

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu về du lịch lễ hội tại Đồ Sơn để phục vụ khai thác phát triển du lịch nhằm trình bày về tổng quan lễ hội truyền thống và du lịch lễ hội ở Hải phòng, hoạt động du lịch lễ hội ở quận Đồn Sơn - Hải Phòng, những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác lễ hội để phục vụ phát triển du lịch Đồ Sơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu về du lịch lễ hội tại Đồ Sơn để phục vụ khai thác phát triển du lịch 

 1. T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Sinh viªn : Bïi ThÞ DiÔm Líp : VH902 -1 -
 2. T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tr-êng ®¹i häc d©n lËp h¶i phßng ------------------------------- ISO 9001-2000 Khãa luËn tèt nghiÖp ngµnh: v¨n ho¸ du lÞch Sinh viªn :Bïi ThÞ DiÔm Ng-êi h-íng dÉn: TS. NguyÔn Ngäc Kh¸nh H¶i phßng - 2009 Sinh viªn : Bïi ThÞ DiÔm Líp : VH902 -2 -
 3. T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tr-êng ®¹i häc d©n lËp h¶i phßng ----------------------------------- t×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i ®å s¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch khãa luËn tèt nghiÖp ®¹i häc hÖ chÝnh quy ngµnh:V¨n ho¸ du lÞch Sinh viªn : Bïi ThÞ DiÔm Ng-êi h-íng dÉn: TS. NguyÔn Ngäc Kh¸nh H¶i phßng - 2009 Sinh viªn : Bïi ThÞ DiÔm Líp : VH902 -3 -
 4. T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tr-êng ®¹i häc d©n lËp h¶i phßng -------------------------------------- NhiÖm vô ®Ò tµi tèt nghiÖp Sinh viªn: Bïi ThÞ DiÔm M· sinh viªn: 090332 Líp: . VH902 .Ngµnh:.V¨n ho¸ du lÞch Tªn ®Ò tµi: T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Sinh viªn : Bïi ThÞ DiÔm Líp : VH902 -4 -
 5. T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch NhiÖm vô ®Ò tµi 1. Néi dung vµ c¸c yªu cÇu cÇn gi¶i quyÕt trong nhiÖm vô ®Ò tµi tèt nghiÖp (vÒ lý luËn, thùc tiÔn, c¸c sè liÖu…). …………………………………………...............................…….............………….…………..…… ….. ………………………………………………….............…...............................……..…….………… ….. ………………………………………………..............…………………….................................…… ….. ………………………………………………..............………………….................................……… ….. …………………………………………….............……………………….................................…… ….. ……………………………………………..............…………………………................................… ….. ………………………………………..............……………………....................................………… ….. …………………………………….............…………………………………................................…… .. …………………………………………...............................…….............………….…………..…… ….. ………………………………………………….............…...............................……..…….………… ….. ………………………………………………..............…………………….................................…… ….. ………………………………………………..............………………….................................……… ….. …………………………………………….............……………………….................................…… ….. ……………………………………………..............…………………………................................… ….. ………………………………………..............……………………....................................………… ….. Sinh viªn : Bïi ThÞ DiÔm Líp : VH902 -5 -
 6. T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch …………………………………….............…………………………………................................…… .. 2. C¸c tµi liÖu, sè liÖu cÇn thiÕt:…………………………......………….…………..……….. ………………………………………………….............…...............................……..…….………… ….. ………………………………………………..............…………………….................................…… ….. ………………………………………………..............………………….................................……… ….. …………………………………………….............……………………….................................…… ….. ……………………………………………..............…………………………................................… ….. ………………………………………..............……………………....................................………… ….. …………………………………….............…………………………………................................…… .. …………………………………………...............................…….............………….…………..…… ….. ………………………………………………….............…...............................……..…….………… ….. ………………………………………………..............…………………….................................…… ….. 3. §Þa ®iÓm thùc tËp tèt nghiÖp. …………………………………………...............................…….............………….…………..…… ….. ………………………………………………….............…...............................……..…….………… ….. ………………………………………………..............…………………….................................…… ….. C¸n bé h-íng dÉn ®Ò tµi tèt nghiÖp Ng-êi h-íng dÉn thø nhÊt: Sinh viªn : Bïi ThÞ DiÔm Líp : VH902 -6 -
 7. T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Hä vµ tªn:............................................................................................................................................ Häc hµm, häc vÞ:............................................................................................................................. C¬ quan c«ng t¸c:............................................................................................................................ Néi dung h-íng dÉn:...................................................................................................................... …………………………………………...............................…….............………….…………..…… ….. …………………………………………...............................…….............………….…………..…… ….. ………………………………………………….............…...............................……..…….………… ….. …………………………………………...............................…….............………….…………..…… ….. ………………………………………………..............…………………….................................…… ….. Ng-êi h-íng dÉn thø hai: Hä vµ tªn:............................................................................................................................................ Häc hµm, häc vÞ:............................................................................................................................. C¬ quan c«ng t¸c:............................................................................................................................ Néi dung h-íng dÉn:...................................................................................................................... …………………………………………...............................…….............………….…………..…… ….. ………………………………………………….............…...............................……..…….………… ….. …………………………………………...............................…….............………….…………..…… ….. Sinh viªn : Bïi ThÞ DiÔm Líp : VH902 -7 -
 8. T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch …………………………………………...............................…….............………….…………..…… ….. ………………………………………………..............…………………….................................…… ….. §Ò tµi tèt nghiÖp ®-îc giao ngµy th¸ng n¨m 2009 Yªu cÇu ph¶i hoµn thµnh xong tr-íc ngµy th¸ng n¨m 2009 §· nhËn nhiÖm vô §TTN §· giao nhiÖm vô §TTN Sinh viªn Ng-êi h-íng dÉn H¶i Phßng, ngµy th¸ng n¨m 2009 HiÖu tr-ëng GS.TS.NG¦T TrÇn H÷u NghÞ PhÇn nhËn xÐt tãm t¾t cña c¸n bé h-íng dÉn 1. Tinh thÇn th¸i ®é cña sinh viªn trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò tµi tèt nghiÖp: ………………………………………..............……………………....................................………… ….. …………………………………….............…………………………………................................…… .. ……………………………………............………………………………….................................…… .. …………………………………............………………………………..................................……… ….. ………………………………………..............……………………....................................………… ….. …………………………………….............…………………………………................................…… .. ……………………………………............………………………………….................................…… .. Sinh viªn : Bïi ThÞ DiÔm Líp : VH902 -8 -
 9. T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch …………………………………............………………………………..................................……… …..…………………………………….............…………………………………................................ …….. ……………………………………............………………………………….................................…… .. …………………………………............………………………………..................................……… ….. 2. §¸nh gi¸ chÊt l-îng cña ®Ò tµi (so víi néi dung yªu cÇu ®· ®Ò ra trong nhiÖm vô §.T. T.N trªn c¸c mÆt lý luËn, thùc tiÔn, tÝnh to¸n sè liÖu…): ………………………………………..............……………………....................................………… ….. …………………………………….............…………………………………................................…… .. ……………………………………............………………………………….................................…… .. …………………………………............………………………………..................................……… ….. ………………………………………..............……………………....................................………… ….. …………………………………….............…………………………………................................…… .. ……………………………………............………………………………….................................…… .. …………………………………............………………………………..................................……… …..…………………………………….............…………………………………................................ …….. ……………………………………............………………………………….................................…… .. …………………………………............………………………………..................................……… ….. 3. Cho ®iÓm cña c¸n bé h-íng dÉn (ghi c¶ sè vµ ch÷): …………………………………….............…………………………………................................…… .. Sinh viªn : Bïi ThÞ DiÔm Líp : VH902 -9 -
 10. T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch ……………………………………............………………………………….................................…… .. …………………………………............………………………………..................................……… ….. H¶i Phßng, ngµy th¸ng n¨m 2008 C¸n bé h-íng dÉn (Ký vµ ghi râ hä tªn) Sinh viªn : Bïi ThÞ DiÔm Líp : VH902 -10 -
 11. T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch môc lôc Néi Dung Trang A : PhÇn Më §Çu 1 : Lý do chän ®Ò tµi ........................................................................ 1 2 : Môc ®Ých nghiªn cøu .................................................................. 2 3 : NhiÖm vô nghiªn cøu .................................................................. 2 4 : §èi t-îng nghiªn cøu ................................................................. 3 5 : Ph¹m vi nghiªn cøu..................................................................... 3 6 : Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu ............................................................. 3 7 : KÕt cÊu cña kho¸ luËn................................................................. 3 B : PhÇn Néi Dung Ch-¬ng 1 : lÔ héi truyÒn thèng vµ du lÞch lÔ héi ë h¶I phßng 1.1: LÔ héi truyÒn thèng 1.1.1: Kh¸i niÖm vÒ lÔ héi ................................................................ 4 1.1.2: M«i tr-êng tù nhiªn, x· héi vµ lÞch sö h×nh thµnh lÔ héi ...... 5 1.1.3: ph©n lo¹i lÔ héi .................................................................... 10 1.1.4: CÊu tróc cña lÔ héi .............................................................. 12 1.1.5: Thêi gian vµ kh«ng gian cña lÔ héi .................................... 15 1.2: Du lÞch lÔ héi truyÒn thèng ................................................................. 17 1.2.1:Quan niÖm ............................................................................ 17 1.2.2: §Æc ®iÓm c¸c lÔ héi phôc vô môc dÝch du lÞch .................... 17 1.2.3: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng du lÞch lÔ héi ë H¶i Phßng ............... 18 Sinh viªn : Bïi ThÞ DiÔm Líp : VH902 -11 -
 12. T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Ch-¬ng 2: ho¹t ®éng du lÞch lÔ héi ë quËn ®å s¬n - h¶i phßng 2.1 : Du lÞch §å S¬n ............................................................................21 2.1.1 Kh¸i qu¸t vÒ §å S¬n ..............................................................21 2.1.2 Tµi nguyªn du lÞch §å S¬n ......................................................23 2.1.2.1 : Tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn.......................................23 2.1.2.2 : Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n .....................................25 2.1.2.2.1: §Þa danh ..........................................................25 2.1.2.2.2: Di tÝch lÞch sö ..................................................27  BÕn Nghiªng ..................................................................27  BÕn tµu kh«ng sè ...........................................................28  MiÕu Cô trªn ®¶o D¸u ..................................................28  Th¸p T-êng Long ..........................................................29  §Òn Bµ §Õ .....................................................................31  Chïa Hang ....................................................................32  §Òn NghÌ ......................................................................32  §×nh Ngäc - Suèi Rång .................................................33  BiÖt thù B¶o §¹i ............................................................33  §Òn V¹n Ngang.............................................................34 2.1.2.2.3: C¸c lÔ héi......................................................34 2.1.3 : C¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch §å S¬n ...............................35 2.1.4 : Nh÷ng con sè dù b¸o vÒ ho¹t ®éng du lÞch cña §å S¬n ......38 2.1.5: Môc tiªu khai th¸c tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n §å S¬n ......39 2.2 : Nhu cÇu du lÞch lÔ héi ë quËn §å S¬n - H¶i Phßng ...............41 2.3 : Mét sè lÔ héi tiªu biÓu ë quËn §å S¬n - H¶i Phßng ...............42 2.3.1: LÔ héi chäi tr©u .....................................................................43 Sinh viªn : Bïi ThÞ DiÔm Líp : VH902 -12 -
 13. T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch 2.3.1.1: Nh÷ng sù tÝch xung quanh lÔ héi chäi tr©u ...............43 2.3.1.2: Qu¸ tr×nh diÔn ra lÔ héi chäi tr©u..............................45 2.3.2: LÔ héi ®Òn Bµ §Õ ..................................................................49 2.3.3 : LÔ héi Hßn D¸u ....................................................................50 2.3.4: LÔ héi ®ua thuyÒn ..................................................................52 Ch-¬ng 3 : Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ khai th¸c lÔ héi ®Ó phôc vô ph¸t triÓn du lÞch ë ®å s¬n 3.1 : Gi¶i ph¸p ...................................................................................54 3.1.1 : T¨ng c-êng x©y dùng c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa .............................................................................................54 3.1.2 : TÝch cùc gi¸o dôc du lÞch......................................................54 3.1.3 : CÇn ®Çu t- ®ång bé ..............................................................55 3.1.4: §Èy m¹nh tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o .......................................57 3.1.5: CÇn thèng nhÊt néi dung bµi h-íng dÉn ...............................57 3.1.6: T¨ng c-êng x©y dùng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ c¸c h-íng dÉn viªn ®iÓm ..........................................................................................58 3.2 : C¸c khuyÕn nghÞ .................................................................58 c : KÕt luËn ...........................................................................................60 Sinh viªn : Bïi ThÞ DiÔm Líp : VH902 -13 -
 14. T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch A : PhÇn Më §Çu 1 : Lý do chän ®Ò tµi H¶i phßng lµ mét c¶ng biÓn quèc tÕ lín cña miÒn B¾c, ®Çu mèi giao th«ng ®-êng bé, ®-êng thuû, ®-êng s¾t, ®-êng hµng kh«ng, cã c¬ së h¹ tÇng t-¬ng ®èi hoµn chØnh theo tiªu chuÈn cña ®« thÞ lo¹i mét cÊp quèc gia, cã bê biÓn t-¬ng ®èi dµi, víi b¸n ®¶o §å S¬n, §¶o C¸t Bµ cïng nhiÒu di tÝch lÞch sö, c«ng tr×nh v¨n ho¸ nghÖ thuËt. §ã thùc sù lµ nh÷ng tiÒm n¨ng to lín, lµ lîi thÕ ph¸t triÓn du lÞch cña H¶i phßng. Nãi tíi du lÞch H¶i phßng kh«ng thÓ kh«ng nãi tíi §å S¬n- ®iÓm du lÞch næi tiÕng víi phong c¶nh h÷u t×nh, víi nh÷ng b·i t¾m réng, bê c¸t mÞn tr¶i dµi vµ nh÷ng hµng th«ng xanh ngµy ®ªm vi vót. Ngay tõ thêi thuéc Ph¸p, ng-êi Ph¸p ®· x©y dùng t¹i §å S¬n nh÷ng khu nghØ d-ìng cao cÊp. Sau khi ®Êt n-íc thèng nhÊt, Trung -¬ng vµ thµnh phè H¶i Phßng ®· x©y dùng t¹i §å S¬n c¸c khu nhµ nghØ ®iÒu d-ìng cña c¸c bé ngµnh. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhu cÇu du lÞch cña ng-êi d©n t¨ng lªn do chÊt l-îng cuéc sèng ®-îc c¶i thiÖn, du kh¸ch ®Õn víi §å S¬n ngµy cµng nhiÒu. Tuy nhiªn, du lÞch §å S¬n cã h¹n chÕ bëi biÓn §å S¬n lµ vïng biÓn n»m gÇn cöa s«ng, chÞu ¶nh h-ëng cña c¸c cöa s«ng V¨n óc, L¹ch Tray, Nam TriÖu biÕn n-íc biÓn thµnh mµu ‘‘s«c«la’’ chø kh«ng cã ®-îc ®é trong xanh lý t-ëng. Thªm vµo ®ã du lÞch biÓn l¹i cã tÝnh mïa vô cao, chØ tËp trung vµo mïa hÌ cho nªn chÊt l-îng phôc vô kh«ng cao trong lóc chÝnh vô do l-îng kh¸ch tËp trung qu¸ ®«ng mµ ngoµi thêi vô th× l¹i rÊt v¾ng vÎ. Lµm thÕ nµo ®Ó du lÞch §å S¬n tõ n¬i du lÞch mang ®Ëm tÝnh thêi vô thµnh chèn du lÞch lý t-ëng quanh n¨m ? §©y lµ c©u hái lu«n ®-îc ®Æt ra ®èi víi c¸c cÊp qu¶n lý du lÞch ë trung -¬ng vµ ®Þa ph-¬ng. Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®ã lµ khai th¸c nh÷ng tiÒm n¨ng cña tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n mµ tõ l©u nay vÉn ë d¹ng tiÒm Èn. §å S¬n lµ vïng ®Êt cã lÞch sö l©u ®êi, c- d©n l¹i tõ nhiÒu vïng di c- ®Õn lËp nghiÖp, chÝnh v× vËy §å S¬n cã mét nÒn v¨n ho¸ ®a d¹ng, phong phó víi nh÷ng lÔ héi, di tÝch lÞch sö, tÝn ng-ìng. §©y chÝnh lµ Sinh viªn : Bïi ThÞ DiÔm Líp : VH902 -14 -
 15. T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch nh÷ng tµi nguyªn v« cïng quý gi¸ cã thÓ khai th¸c phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch. §Æc biÖt, §å S¬n cã nhiÒu lÔ héi ®-îc diÔn ra quanh n¨m nh- lÔ héi Chäi Tr©u, lÔ héi ®Òn Bµ §Õ, lÔ héi D¸u... Trong ®ã, lÔ héi chäi tr©u - lÔ héi ®-îc c«ng nhËn lµ mét trong m-êi n¨m lÔ héi quèc gia - lÔ héi cã nhiÒu nÐt ®éc ®¸o, cã mét kh«ng hai. Tuy nhiªn nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸c lÔ héi nµy cña kh¸ch cßn rÊt h¹n chÕ, thËm chÝ ngay ®Õn nh÷ng h-íng dÉn viªn còng h¹n chÕ nh÷ng kiÕn thøc vÒ lÔ héi, g©y khã kh¨n cho viÖc tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ ®Ó giíi thiÖu vµ ®-a lÔ héi vµo môc ®Ých phôc vô du lÞch. ChÝnh v× vËy, víi lßng yªu mÕn quª h-¬ng vµ mong muèn ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn du lÞch §å S¬n, cïng víi sù ®éng viªn khÝch lÖ cña thÇy gi¸o h-íng dÉn TS. NguyÔn Ngäc Kh¸nh. Em xin m¹nh d¹n chän ®Ò tµi : ‘‘T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c vµ ph¸t triÓn du lÞch’’ Víi mong muèn gãp mét phÇn nhá bÐ gióp mäi ng-êi hiÓu râ h¬n vÒ nh÷ng gi¸ trÞ v¨n hãa cña c¸c lÔ héi t¹i §å S¬n vµ sÏ khai th¸c tèt h¬n nh÷ng nÐt ®éc ®¸o ®ã ®Ó gãp phÇn cho du lÞch §å S¬n thªm khëi s¾c. 2 : Môc ®Ých nghiªn cøu Nghiªn cøu, t×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i quËn §å S¬n ®Ó n©ng cao nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸c lÔ héi t¹i ®©y cña mäi ng-êi ®Æc biÖt lµ ®èi t-îng kh¸ch du lÞch nh»m khai th¸c phôc vô ph¸t triÓn du lÞch. Tõ ®ã ®-a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó t¨ng c-êng, khai th¸c c¸c gi¸ trÞ v¨n hãa cña lÔ héi. 3 : NhiÖm vô nghiªn cøu -T×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn liªn quan ®Õn lÔ héi vµ du lÞch lÔ h«Þ nãi chung. Sinh viªn : Bïi ThÞ DiÔm Líp : VH902 -15 -
 16. T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch - Nghiªn cøu vÒ c¸c lÔ héi t¹i §å S¬n vµ thùc tr¹ng khai th¸c, phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn du lÞch. - §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ khai th¸c du lÞch t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô ph¸t triÓn du lÞch. 4 : §èi t-îng nghiªn cøu §èi t-îng nghiªn cøu lµ nh÷ng gi¸ trÞ v¨n hãa, nh÷ng nÐt ®éc ®¸o trong c¸c lÔ héi t¹i §å S¬n, H¶i Phßng vµ ho¹t ®éng du lÞch lÔ héi. 5 : Ph¹m vi nghiªn cøu Khãa luËn chñ yÕu nghiªn cøu t¹i ®Þa bµn thÞ x· §å S¬n trong ®ã chñ yÕu tËp trung s©u khai th¸c nghiªn cøu nh÷ng nÐt v¨n hãa cña c¸c lÔ héi t¹i §å S¬n. 6: Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu Ph-¬ng ph¸p thu thËp vµ xö lÝ tµi liÖu. Ph-¬ng ph¸p quan s¸t thùc tÕ. Ph-¬ng ph¸p ®iÒu tra x· héi häc. 7: Bè côc cña khãa luËn Ngoµi phÇn më ®Çu, phÇn kÕt luËn, phÇn tµi liÖu tham kh¶o, phÇn phô lôc, néi dung cña khãa luËn chia lam 3 ch-¬ng: Ch-¬ng 1: LÔ héi truyÒn thèng vµ du lÞch lÔ héi ë H¶i Phßng Ch-¬ng 2: Ho¹t ®éng du lÞch lÔ héi ë quËn §å S¬n – H¶i phßng Ch-¬ng 3: Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ khai th¸c lÔ héi ®Ó phôc vô ph¸t triÓn du lÞch ë §å S¬n. Sinh viªn : Bïi ThÞ DiÔm Líp : VH902 -16 -
 17. T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch B : PhÇn Néi Dung Ch-¬ng 1 : lÔ héi truyÒn thèng vµ du lÞch lÔ héi ë h¶i phßng 1.1 : LÔ héi truyÒn thèng 1.1.1 : Kh¸i niÖm vÒ lÔ héi §· tõ l©u, c¸c nhµ nghiªn cøu ®· ®-a ra nh÷ng ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ lÔ héi. Tr­íc khi cã nh÷ng ®Þnh nghÜa cô thÓ triÕt gia Democrite ®· nãi r»ng: ‚ cuéc sèng kh«ng cã lÔ héi lµ mét chặng ®-êng dµi bôi bÆm kh«ng cã qu¸n trä‛. Khi nghiªn cøu nh÷ng ®Æc tÝnh vµ ý nghÜa cña lÔ héi n-íc Nga, M.Bachiz cho r»ng: ‚Thùc chÊt lÔ héi lµ cuéc sèng ®­îc t¸i hiÖn d­íi h×nh thøc tÕ lÔ vµ trß diÔn, ®ã lµ cuéc sèng lao ®éng vµ chiÕn ®Êu cña céng ®ång d©n c-. Tuy nhiªn b¶n th©n cuéc sèng kh«ng thÓ thµnh lÔ héi ®-îc nÕu chÝnh nã kh«ng th¨ng hoa liªn kÕt vµ qui tô thµnh thÕ giíi cña t©m linh, t- t-ëng cña c¸c biÓu t-îng, v-ît lªn trªn cña nh÷ng ph-¬ng tiÖn tÊt yÕu. §ã lµ thÕ giíi, lµ cuéc sèng thø hai tho¸t ly t¹m thêi thùc t¹i h÷u hiÖu, ®¹t tíi thùc t¹i lý t-ëng mµ ë ®ã mäi thø ®Òu trë nªn ®Ñp ®Ï, lung linh, siªu viÖt vµ cao c¶ ’’. Khi xem xÐt tÝnh chÊt vµ ý nghÜa cña lÔ héi NhËt B¶n, Kurayashi viÕt: ‚ xÐt vÒ tÝnh chÊt x· héi, lÔ héi lµ qu¶ng tr-êng cña t©m hån; xÐt vÒ tÝnh chÊt lÔ héi, lÔ héi lµ c¸i n«i s¶n sinh vµ nu«i d-ìng nghÖ thuËt nh- mü thuËt, nghÖ thuËt, gi¶i trÝ, kÞch v¨n ho¸ vµ víi ý nghÜa ®ã, lÔ héi tån t¹i vµ cã liªn quan mËt thiÕt tíi sù ph¸t triÓn cña v¨n ho¸‛. ë ViÖt Nam, cho ®Õn nay lÔ héi lµ kh¸i niÖm vÉn cßn ch-a thèng nhÊt. Vµ cã nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ lÔ héi cña c¸c nhµ nghiªn cøu, cô thÓ lµ: Sinh viªn : Bïi ThÞ DiÔm Líp : VH902 -17 -
 18. T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch - Trong cuèn ‚LÔ héi truyÒn thèng cña c¸c d©n téc ViÖt Nam khu vùc phÝa B¾c‛ t¸c gi¶ cho r»ng ‚ lÔ héi lµ sinh ho¹t v¨n ho¸, t«n gi¸o, nghÖ thuËt truyÒn thèng cña céng ®ång‛ - Trong cuèn ‚ Héi hÌ ViÖt Nam‛, t¸c gi¶ cã ®Þnh nghÜa LÔ héi nh­ sau: ‚ héi vµ lÔ héi lµ sinh ho¹t v¨n ho¸ l©u ®êi cña d©n téc ViÖt Nam chóng ta. Héi vµ lÔ héi cã søc hÊp dÉn, l«i cuèn c¸c tÇng líp trong x· héi ®Ó trë thµnh mét nhu cÇu, mét kh¸t väng cña nh©n d©n trong nhiÒu thÕ kû‛. - Trong cuèn ‚LÔ héi cæ truyÒn‛, Phan §¨ng NhËt cho r»ng: ‚ LÔ héi lµ pho lÞch sö khæng lå ë ®ã tÝch tô v« sè nh÷ng líp phong tôc, tÝn ng-ìng, v¨n ho¸ nghÖ thuËt vµ c¶ sù kiÖn x· héi - lÞch sö quan träng cña d©n téc‛ vµ lÔ héi ‚cßn lµ b¶o tµng sèng vÒ c¸c mÆt sinh ho¹t v¨n ho¸ tinh thÇn cña ng­êi ViÖt‛. Chóng ®· sèng, ®ang sèng vµ víi ®Æc tr-ng cña m×nh, chóng ®· t¹o nªn søc cuèn hót vµ thuyÕt phôc m¹nh mÏ nhÊt‛. - Trong cuèn ‚§Þa lý du lÞch‛, NguyÔn Minh TuÖ cho r»ng ‚ LÔ héi lµ mét lo¹i h×nh sinh ho¹t v¨n ho¸ tæng hîp hÕt søc ®a d¹ng vµ phong phó, lµ mét kiÓu sinh ho¹t tËp thÓ cña nh©n d©n sau thêi gian lao ®éng mÖt nhäc hoÆc lµ mét dÞp ®Ó con ng-êi h-íng vÒ mét sù kiªn lÞch sö träng ®¹i: ng-ìng mé tæ tiªn, «n l¹i truyÒn thèng hoÆc lµ ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng nçi ©u lo, nh÷ng khao kh¸t, ­íc m¬ mµ cuéc sèng thùc t¹i ch­a gi¶i quyÕt ®­îc‛. Nh×n chung, c¸c ®Þnh nghÜa vÒ lÔ héi ®Òu cã chç gièng nhau, ®ã lµ qu·ng thêi gian mµ trong ®ã mét céng ®ång ng-êi tËp trung nhau l¹i tiÕn hµnh nh÷ng nghi lÔ thê cóng mét vÞ thÇn, hay mét vËt thiªng liªng nµo ®ã cña céng ®ång t¹i mét ®iÓm nµo ®ã, cã ¨n uèng vui ch¬i gäi lµ lÔ héi. 1.1.2 : M«i tr-êng tù nhiªn, x· héi vµ lÞch sö h×nh thµnh lÔ héi LÔ héi gåm hai phÇn: phÇn nghi lÔ vµ phÇn héi PhÇn nghi lÔ: c¸c lÔ héi dï lín hay nhá ®Òu cã phÇn nghi lÔ víi nh÷ng nghi thøc nghiªm tóc, träng thÓ më ®Çu ngµy héi theo thêi gian vµ kh«ng gian. PhÇn nghi lÔ më ®Çu ngµy héi bao giê còng mang tÝnh t-ëng niÖm lÞch sö, Sinh viªn : Bïi ThÞ DiÔm Líp : VH902 -18 -
 19. T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch h-íng vÒ mét sù kiÖn lÞch sö träng ®¹i, mét vÞ anh hïng d©n téc lçi l¹c cã ¶nh h-ëng lín ®Õn sù ph¸t triÓn x· héi. Nghi thøc tÕ lÔ nh»m bµy tá lßng t«n kÝnh víi c¸c bËc th¸nh hiÒn vµ thÇn linh, cÇu mong ®-îc thiªn thêi,®Þa lîi, nh©n hoµ vµ sù phån vinh h¹nh phóc. PhÇn nghi lÔ t¹o thµnh mét nÒn mãng v÷ng ch¾c, t¹o mét yÕu tè v¨n ho¸ thiªng liªng, mét gi¸ trÞ thÈm mü ®èi víi toµn thÓ céng ®ång ng-êi ®i héi tr-íc khi chuyÓn sang phÇn xem héi. PhÇn héi: diÔn ra nh÷ng ho¹t ®éng ®iÓn h×nh cña t©m lý céng ®ång, v¨n ho¸ d©n téc, chøa ®ùng nh÷ng quan niÖm cña d©n téc ®ã víi thùc tÕ lÞch sö, x· héi vµ thiªn nhiªn. Trong héi, th-êng cã nh÷ng trß vui, nh÷ng cuéc thi tµi t-îng tr-ng cho sù nhí ¬n vµ ghi c«ng cña ng-êi x-a. TÊt c¶ nh÷ng g× tiªu biÓu cho mét vïng ®Êt, mét lµng x· ®-îc mang ra ph« diÔn, mang l¹i niÒm vui cho mäi ng-êi. Héi lµng ng-êi ViÖt ë §ång b»ng s«ng Hång lµ lo¹i lÔ héi truyÒn thèng rÊt tiªu biÓu cho x· héi n«ng th«n ViÖt Nam vµ truyÒn thèng cña ng-êi ViÖt Nam. T¹i lÔ héi nµy th-êng diÔn ra nh÷ng sinh ho¹t th-êng niªn do nhu cÇu tån t¹i vµ ph¸t triÓn céng ®ång, mÆt kh¸c còng lµ c©n b»ng sinh th¸i vµ t©m lÝ cña ng-êi lao ®éng. Cã nhiÒu lo¹i qui m« lÔ héi nh- héi lµng, héi vïng vµ héi cña c¶ n-íc tuy nhiªn ®Òu cã mét lµng ph¶i lµm gèc, ®øng lªn ®¨ng cai tæ chøc vµ lµ n¬i diÔn ra nh÷ng nghi lÔ tÕ chÝnh thøc. Héi lµng lµ lÔ héi tæ chøc theo ®¬n vÞ lµng, lµng lµ tæ chøc thuÇn ViÖt vµ lµ c¬ cÊu gèc cña x· héi cæ truyÒn. B¶n s¾c d©n téc cña tõng lµng qui tô thµnh b¶n s¾c ViÖt Nam chung. N-íc lµ søc m¹nh tæng hîp cña lµng còng nh- lµng lµ gèc cña n-íc. Tõ rÊt l©u, nh÷ng ng«i ®×nh ®· dùng mèc cho chuÈn mùc v¨n ho¸ vµ ®Þnh h×nh cho cuéc sèng t©m linh vµ ®¹o ®øc cho tõng thµnh viªn trong lµng. Mçi lµng ®Õu cã ®×nh thê Thµnh Hoµng, Thµnh Hoµng lµ mét «ng tæ cña mét nghÒ truyÒn thèng nµo ®ã, ngµy x-a mang nghÒ nghiÖp vÒ, mang sù no Êm cho d©n. Còng cã thÓ lµ nh÷ng anh hïng d©n téc cã c«ng ®¸nh giÆc gi÷ n-íc, lµ ng-êi lµng xuÊt th©n hoÆc lµ ng-êi cña n¬i kh¸c nh-ng khi ho¸ th©n ë lµng, hoÆc cã c«ng lao víi lµng, ®-îc d©n t«n thê lµm Thµnh Hoµng. Nh÷ng ngµy mÊt, ngµy sinh cña ngµi trë thµnh ngµy héi ®Ó d©n lµng nhí ¬n, ®Õn n¬i ®×nh lµng b¸i väng, chiªm ng-ìng t-ëng Sinh viªn : Bïi ThÞ DiÔm Líp : VH902 -19 -
 20. T×m hiÓu vÒ du lÞch lÔ héi t¹i §å S¬n ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch niÖm, t¹ ¬n c«ng ®øc. §×nh lµng lµ n¬i hµng n¨m diÔn ra lÔ thÇn vµ héi lµng - gäi chung lµ lÔ héi. LÔ héi cña lµng diÔn ra hÇu nh- c¸c th¸ng trong n¨m ë c¸c ng«i ®×nh, ®Òn nh»m t-ëng nhí, suy t«n c¸c vÞ thÇn linh Êy, x©y dùng vµ cñng cè mèi quan hÖ céng ®ång cña lµng x·, ®©u chØ duy nhÊt trªn c¬ së cña thÕ giíi t©m linh, tÝn ng-ìng mµ cßn lµ sù céng c¶m v¨n ho¸. Héi lµng gÇn nh- lµ dÞp duy nhÊt tËp trung ph« diÔn nh÷ng sinh ho¹t v¨n ho¸ céng ®ång tõ móa h¸t giao duyªn, h¸t th¬, s©n khÊu, chÌo, tuång, c¸c héi thi tµi qua c¸c trß vâ, vËt, b¬i thuyÒn, kÐo co, chäi tr©u, chäi gµ, nÊu c¬m,... tõ ®ã hun ®óc lªn tµi n¨ng, trÝ th«ng minh, tµi khÐo lÐo, søc khoÎ. Víi céng ®ång lµng x·, lÔ héi kh«ng chØ lµ m«i tr-êng céng c¶m v¨n ho¸, mµ cßn lµ m«i tr-êng nhËp th©n vµ trao truyÒn v¨n ho¸ gi÷a c¸c thÕ hÖ ®Ó kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o sù céng c¶m v¨n ho¸ cña c¸c thµnh viªn, mµ cßn ®¶m b¶o sù nhÊt qu¸n vµ thèng nhÊt v¨n ho¸ céng ®ång gi÷a thÕ hÖ nµy víi thÕ hÖ kh¸c. LÔ héi ®¸nh dÊu nh÷ng c¸i mèc, nh÷ng chÆng ®-êng cña mét chu tr×nh thêi gian, nh-ng thêi gian ë ®©y ®©u chØ lµ thêi gian vò trô, thêi gian sù vËt mµ cßn lµ thêi gian lÞch sö, thêi gian cña nh÷ng biÕn cè, nh÷ng sù kiÖn g¾n chÆt víi vËn mÖnh cña céng ®ång. Tõ c¸i céi rÔ ban ®Çu lµ lÔ héi n«ng nghiÖp cña lµng x·, dÇn dÇn lÔ héi ®· ‚t¾m m×nh‛ trong dßng ch¶y c¸c sù kiÖn lÞch sö hµo hïng, mang trong m×nh nh÷ng cèt c¸ch lÞch sö, nã ®· ®-îc lÞch sö ho¸. LÞch sö cña ®Êt n-íc ViÖt Nam, d©n téc ViÖt Nam ngay tõ cßn trong n«i ®· lµ lÞch sö dùng n-íc vµ gi÷ n-íc. Cïng mét lóc víi S¬n Tinh d©ng nói cao chÆn Thuû Tinh b¶o vÖ mïa mµng, sinh mÖnh, sù phån vinh cña mu«n nhµ, th× Th¸nh Giãng còng phi ngùa s¾t, nhæ tre ngµ quÊt vµo giÆc ¢n x©m l-îc, b¶o vÖ bê câi céng ®ång. Bëi vËy, x©y dùng vµ gi÷ g×n ®· trë thµnh lÏ sèng, biÓu t-îng cho c¸i g× thiªng liªng, cao c¶ mµ c¶ céng ®ång suy t«n, thê phông. Tõ c« g¸i b¸n hµng ven ®-êng nh-ng cã c«ng gióp Lª Lîi diÖt giÆc Minh ®Õn mét ng-êi b×nh th-êng cã s¸ng kiÕn, cã c«ng më mang nghÒ nghiÖp, ng-êi ®i tr-íc bæ nh¸t cuèc ®Çu tiªn dùng nªn mét ng«i lµng míi, ng-êi ®i sø hay ®i giao du víi n-íc ngoµi mang vÒ kiÕn thøc, kü Sinh viªn : Bïi ThÞ DiÔm Líp : VH902 -20 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản