intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Hà Nam 

Chia sẻ: Bfgh Bfgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

155
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Hà Nam trình bày cơ sở lý luận về du lịch văn hóa, điều kiện để phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Hà Nam, những giải pháp phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Hà Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Hà Nam 

 1. LuËn v¨n tèt nghiÖp L-¬ng ThÞ Tè Uyªn Tr-êng §HDL H¶i Phßng Tªn ®Ò tµi: Ph¸t triÓn du lÞch V¨n ho¸ cña tØnh Hµ Nam Ng-êi thùc hiÖn : L-¬ng ThÞ Tè Uyªn Gi¸o viªn h-íng dÉn : TS TrÇn §øc Thanh Khoa V¨n ho¸ Du lÞch - Tr-êng §HDL H¶i Phßng Trang 1
 2. LuËn v¨n tèt nghiÖp L-¬ng ThÞ Tè Uyªn Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr-êng ®¹i häc d©n lËp H¶i phßng ------------------------------------- ISO 9001 - 2008 ¬ Kho¸ luËn tèt ngiÖp Ngµnh: v¨n ho¸ du lÞch Sinh viªn : L-¬ng ThÞ Tè Uyªn Ng-êi h-íng dÉn : PGS.TS. TrÇn §øc Thanh H¶i Phßng - 2009 Khoa V¨n ho¸ Du lÞch - Tr-êng §HDL H¶i Phßng Trang 2
 3. LuËn v¨n tèt nghiÖp L-¬ng ThÞ Tè Uyªn Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tr-êng ®¹i häc d©n lËp h¶i phßng ----------------------------------- Ph¸t triÓn du lÞch v¨n ho¸ cña tØnh Hµ Nam khãa luËn tèt nghiÖp ®¹i häc hÖ chÝnh quy ngµnh: V¨n ho¸ du lÞch Sinh viªn : L-¬ng ThÞ Tè Uyªn Ng-êi h-íng dÉn : PGS.TS. TrÇn §øc Thanh H¶i phßng - 2009 Khoa V¨n ho¸ Du lÞch - Tr-êng §HDL H¶i Phßng Trang 3
 4. LuËn v¨n tèt nghiÖp L-¬ng ThÞ Tè Uyªn Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr-êng ®¹i häc d©n lËp H¶i phßng ------------------------------------- ¬ NhiÖm vô ®Ò tµi tèt nghiÖp Sinh viªn : L-¬ng ThÞ Tè Uyªn M· sè : 090371 Ngµnh : V¨n ho¸ du lÞch Tªn ®Ò tµi: Ph¸t triÓn du lÞch v¨n ho¸ cña tØnh hµ nam H¶i Phßng. 2009 Khoa V¨n ho¸ Du lÞch - Tr-êng §HDL H¶i Phßng Trang 4
 5. LuËn v¨n tèt nghiÖp L-¬ng ThÞ Tè Uyªn Lêi c¶m ¬n! KÝnh th-a c¸c thÇy c« gi¸o! VËy lµ qua 4 n¨m ngåi trªn ghÕ nhµ tr-êng, ®-îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng víi sù nç lùc cña b¶n th©n vµ qua nh÷ng chuyÕn ®i thùc tÕ ë Th¸i Nguyªn, HuÕ…®Æc biÖt qua thêi gian thùc tËp võa qua em ®· ®óc kÕt ®-îc nh÷ng kinh nghiÖm ®Ó hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy. §Ó cã ®-îc kÕt qu¶ nh- ngµy h«m nay, em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi: TiÕn sÜ: TrÇn §øc Thanh – Tr-ëng khoa Du lÞch tr-êng §¹i häc Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n C¸c thÇy c« gi¸o khoa V¨n ho¸ Du lÞch tr-êng §HDL H¶i Phßng. Ban gi¸m ®èc, c¸c c« chó, anh chÞ Së V¨n ho¸ ThÓ thao vµ Du lÞch Hµ Nam ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi gióp em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy. Vµ ch¾c ch¾n r»ng bµi luËn v¨n cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt v× vËy em kÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó bµi luËn v¨n cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! H¶i Phßng, Ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2009 Sinh viªn thùc hiÖn L-¬ng ThÞ Tè Uyªn Khoa V¨n ho¸ Du lÞch - Tr-êng §HDL H¶i Phßng Trang 5
 6. LuËn v¨n tèt nghiÖp L-¬ng ThÞ Tè Uyªn Môc Lôc PhÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi ...................................................................................... 1 2. Môc ®Ých nghiªn cøu ................................................................................ 2 3. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu ........................................................... 2 4. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu ......................................................................... 2 5. Bè côc khãa luËn ...................................................................................... 2 Néi dung Ch-¬ng 1: Cë së lý luËn vÒ du lÞch v¨n ho¸ ........................... 3 1.1. Kh¸i niÖm ...................................................................................................... 3 1.1.1. V¨n ho¸ ........................................................................................... 3 1.1.2. Du lÞch v¨n ho¸ - v¨n ho¸ du lÞch .................................................. 5 1.1.3. S¶n phÈm v¨n ho¸ vµ v¨n ho¸ du lÞch ............................................ 6 1.2. Mèi t¸c ®éng qua l¹i gi÷a du lÞch vµ v¨n ho¸ ........................................... 9 1.3. ý nghÜa cña sù ph¸t triÓn v¨n ho¸ ........................................................... 11 1.4. C¸c ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn du lÞch v¨n ho¸ ................................................. 13 1.4.1. §iÒu kiÖn chung ............................................................................. 13 1.4.2. §iÒu kiÖn riªng ............................................................................... 16 1.4.3 §iÒu kiÖn s½n sµng ®ãn tiÕp............................................................ 19 1.4.4. §iÒu kiÖn m«i tr-êng v¨n ho¸ ...................................................... 21 Ch-¬ng2: §iÒu kiÖn ph¸t triÓn du lÞch v¨n ho¸ cña tØnh Hµ Nam ............................................................................................................ 22 2.1. Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n ..................................................................... 22 2.1.1. §¸nh gi¸ chung vÒ tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n cña tØnh HN ... 22 2.1.2. Di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ .................................................................. 22 2.1.3. Di tÝch kh¶o cæ häc ....................................................................... 26 2.1.4. §Æc s¶n Èm thùc ............................................................................ 27 Khoa V¨n ho¸ Du lÞch - Tr-êng §HDL H¶i Phßng Trang 6
 7. LuËn v¨n tèt nghiÖp L-¬ng ThÞ Tè Uyªn 2.1.5. Lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng ................................................. 30 2.1.6. LÔ héi truyÒn thèng ....................................................................... 31 2.1.7. .................................................................... 35 2.1.7. Phong tôc tËp qu¸n ........................................................................ 38 2.2. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn du lÞch ë Hµ Nam ................................................. 40 2.2.1.C¬ së vËt chÊt kü thuËt – h¹ tÇng kü thuËt..................................... 40 2.2.2. M¹ng l-íi kinh doanh du lÞch ...................................................... 43 2.2.3. Nguån nh©n lùc trong du lÞch ...................................................... 43 2.2.4. KÕt qu¶ cña doanh thu du lÞch vµ kh¸ch du lÞch ......................... 44 2.3. NhËn xÐt chung vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng du lÞch Hµ Nam hiÖn nay ..... 45 2.3.1. ¦u ®iÓm .......................................................................................... 45 2.3.2. Nh-îc ®iÓm .................................................................................... 45 2.3.3. Nguyªn nh©n .................................................................................. 46 Ch-¬ng 3: Nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn du lÞch cña tØnh Hµ Nam ............................................................................................................ 47 3.1. Môc tiªu, nhiÖm vô träng t©m ph¸t triÓn du lÞch cña tØnh Hµ Nam ..... 47 3.1.1. Nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc ®Æt ra trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn du lÞch cña tØnh Hµ Nam......................................................................... 47 3.1.2. Quan ®iÓm vµ môc tiªu ph¸t triÓn DL Hµ Nam tõ nay ®Õn n¨m 2012 ........................................................................................................... 49 3.1.3. NhiÖm vô träng t©m ..................................................................... 50 3.2. Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn du lÞch cña Hµ Nam ................. 51 3.2.1 §Çu t- x©y dùng ............................................................................. 51 3.2.2 Qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ du lÞch ......................................................... 53 3.2.3. Qu¶ng b¸ tuyªn truyÒn vµ xóc tiÕn du lÞch .................................. 54 3.2.4. §µo t¹o nguån nh©n lùc du lÞch ................................................... 55 3.2.5.C«ng t¸c chØ ®¹o l·nh ®¹o cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh ......................56 3.3. Tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÕn nghÞ ................................................................. 57 3.3.1. Tæ chøc thùc hiÖn .......................................................................... 57 3.3.2. Mét sè ý kiÕn ®Ò nghÞ ..................................................................... 58 Khoa V¨n ho¸ Du lÞch - Tr-êng §HDL H¶i Phßng Trang 7
 8. LuËn v¨n tèt nghiÖp L-¬ng ThÞ Tè Uyªn KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o Phô lôc Khoa V¨n ho¸ Du lÞch - Tr-êng §HDL H¶i Phßng Trang 8
 9. LuËn v¨n tèt nghiÖp L-¬ng ThÞ Tè Uyªn PhÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi ViÖt Nam lµ mét quèc gia ®ang ph¸t triÓn, trong ®ã ngµnh du lÞch ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Lµ mét quèc gia cã truyÒn thèng lÞch sö l©u ®êi, truyÒn thèng v¨n ho¸, phong tôc tËp qu¸n ®éc ®¸o vµ ®a d¹ng ë mçi vïng miÒn, v× vËy ph¸t triÓn du lÞch v¨n ho¸ ®ang trë thµnh thÕ m¹nh cña ViÖt Nam. Hµ Nam lµ mét tØnh cã vÞ trÝ thuËn lîi, n»m gi÷a trung t©m cña vïng du lÞch B¾c Bé, n»m trªn tuyÕn du lÞch xuyªn ViÖt ®Æc biÖt lµ ë ngay cöa ngâ phÝa Nam cña Hµ Néi. §©y còng lµ n¬i cã nguån tµi nguyªn du lÞch kh¸ phong phó vµ ®a d¹ng, mét miÒn ®Êt v¨n hiÕn. ĐÊt vµ con ng-êi Hµ Nam lµm nªn nh÷ng kú tÝch cßn in ®Ëm m·i trong nh÷ng trang sö hµo hïng cña d©n téc. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®ã, du lÞch Hµ Nam ®Æc biÖt lµ du lÞch V¨n ho¸ cã mét tiÒm n¨ng kh¸ lín ®Ó ph¸t triÓn. Tuy nhiªn cho ®Õn nay du lÞch Hµ Nam nãi chung, du lÞch v¨n hãa Hµ Nam nãi riªng cßn rÊt yÕu so víi c¸c tØnh l©n cËn. Tõ thùc tiÔn ®ßi hái du lÞch Hµ Nam ph¶i cã mét chiÕn l-îc, s¸ch l-îc ph¸t triÓn phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña tØnh vµ ®Þnh h-íng ph¸t triÓn du lÞch cña ViÖt Nam. Tr-íc thùc tÕ ®ã, ®Ó ph¸t huy thÕ m¹nh vÒ TNDL v¨n hãa gãp phÇn thóc ®Èy du lÞch “ Ph¸t triÓn du lÞch v¨n hãa Hµ Nam” lµ mét h­íng ®i cÇn thiÕt. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu Môc ®Ých gãp phÇn ph¸t triÓn du lÞch Hµ Nam. Ph¸t triÓn du lÞch v¨n ho¸ cña Hµ Nam gãp phÇn ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña Hµ Nam trong ph¸t triÓn du lÞch còng nh- n©ng cao nhËn thøc cña con ng-êi vÒ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸, gãp phÇn b¶o b¶o tån, t«n t¹o khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ cho ph¸t triÓn du lÞch nãi chung vµ du lÞch v¨n ho¸ nãi riªng cña tØnh Hµ Nam. Khoa V¨n ho¸ Du lÞch - Tr-êng §HDL H¶i Phßng Trang 9
 10. LuËn v¨n tèt nghiÖp L-¬ng ThÞ Tè Uyªn 3. NhiÖm vô cña ®Ò tµi Tæng hîp thèng kª c¸c sè liÖu, tµi liÖu thu thËp ®-îc. §iÒu tra kh¶o s¸t thùc tÕ, kh . Ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn p¸t triÓn Du lÞch V¨n hãa cña tØnh Hµ Nam ( TNDL, CSHT, Nguån nh©n lùc, Doanh thu du lÞch…). §Ò xuÊt m gi¶i ph¸p ph¸t triÓn du lÞch V¨n hãa cña Hµ Nam còng nh- ®ưa ra mét sè kiÕn nghÞ. 4. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu §iÒu kiÖn ph¸t triÓn du lÞch V¨n hãa cña tØnh Hµ Nam Ph¹m vi nghiªn cøu ®-îc giíi h¹n trong ph¹m vi l·ng thæ cña tØnh Hµ Nam. Thêi gian lµ c¸c sè liÖu thèng kª 2004- 2008. 5. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu Ph-¬ng ph¸p chÝnh lµ thu thËp vµ sö lý sè liÖu, chñ yÕu lµ c¸c tµi liÖu tõ Së V¨n hãa thÓ thao vµ Du lÞch cña tØnh Hµ Nam. 6. Néi dung kho¸ luËn Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, Tµi liÖu tham kh¶o, Phô lôc, Néi dung chÝnh gåm cã 3 ch-¬ng Ch-¬ng 1. C¬ së lý luËn vÒ ph¸t triÓn lo¹i h×nh du lÞch v¨n ho¸ Ch-¬ng 2. C¸c ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn lo¹i h×nh du lÞch v¨n ho¸ cña tØnh Hµ Nam Ch-¬ng3. Khoa V¨n ho¸ Du lÞch - Tr-êng §HDL H¶i Phßng Trang 10
 11. LuËn v¨n tèt nghiÖp L-¬ng ThÞ Tè Uyªn Ch-¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ du lÞch v¨n ho¸ 1.1 Kh¸i niÖm 1.1.1 V¨n ho¸ Tõ “v¨n ho¸” (tiÕng Latinh cã nghÜa lµ trång trät) khëi ®Çu cã nghÜa lµ vì ®Êt, ch¨m bãn ®Êt ®ai trong lao ®éng n«ng nghiÖp. Nh- vËy, nguån gèc cña tõ v¨n ho¸ cã liªn quan ®Õn lao ®éng, ho¹t ®éng cña con ng-êi trong c¶i t¹o tù nhiªn. Theo UNESCO nh×n nhËn “ V¨n ho¸” víi ý nghÜa réng r·i nhÊt cña tõ nµy. §ã lµ mét phøc thÓ, mét tæng thÓ c¸c ®Æc tr-ng diÖn m¹o vÒ tinh thÇn, vÒ vËt chÊt, trÝ thøc vµ t×nh c¶m…Kh¾c ho¹ nªn b¶n s¾c cña mét céng ®ång, gia ®×nh, xãm lµng, vïng miÒn, quèc gia, x· héi…V¨n ho¸ kh«ng chØ bao gåm nghÖ thuËt, v¨n ch-¬ng mµ c¶ nh÷ng lèi sèng, nh÷ng quyÒn c¬ b¶n cña con ng-êi, nh÷ng hÖ thèng gi¸ trÞ, nh÷ng truyÒn thèng tÝn ng-ìng. Cã nh÷ng di s¶n v¨n ho¸ h÷u thÓ: §×nh, ®Òn, chïa. MiÕu, m¹o, l¨ng, mé, nhµ sµn… Cã nh÷ng di s¶n v¨n ho¸ v« h×nh bao gåm c¸c biÒu hiÖn t-îng tr-ng vµ kh«ng sê thÊy ®-îc cña v¨n ho¸ ®-îc l-u truyÒn vµ biÕn ®æi qua thêi gian víi mét qu¸ tr×nh t¸i t¹o, “trïng tu” cña céng ®ång réng r·i… Nh÷ng di s¶n v¨n ho¸ t¹m gäi lµ v« h×nh nµy lµ: LÔ héi, ca móa nh¹c truyÒn thèng, ng«n ng÷ truyÒn miÖng, phong tôc tËp qu¸n, c¸ch nÊu ¨n vµ c¸c mãn ¨n…C¸c di s¶n v¨n ho¸ h÷u thÓ vµ v« h×nh g¾n bè h÷u c¬ víi nhau lång vµo nhau nh- th©n x¸c vµ t©m trÝ con ng-êi. C¸ch hiÓu “ V¨n ho¸” theo nghÜa hÑp cña UNESCO: “V¨n ho¸” lµ tæng thÓ nh÷ng hÖ thèng biÓu tr-ng (ký hiÖu) chi phèi c¸ch øng sö vµ sù giao tiÕp trong mét céng ®ång, khiÕn céng ®ång cã ®Æc thï riªng. Cã lÏ còng nhÊn m¹nh thªm: V¨n ho¸ bao gåm hÖ thèng nh÷ng gi¸ trÞ ®Ó ®¸nh gi¸ mét sù viÖc, mét hiÖn t-îng (®Ñp hay xÊu, ®¹o ®øc hay v« lu©n, ph¶i hay tr¸i, ®óng hay sai…) theo céng ®ång Êy. Dï cã nhiÒu ®Þnh nghÜa kh¸c nhau nh-ng nh×n chung v¨n ho¸ tr-íc hÕt ph¶i cã tÝnh hÖ thèng, mäi hiÖn t-îng sù kiÖn thuéc nÒn v¨n ho¸ ®Òu cã liªn Khoa V¨n ho¸ Du lÞch - Tr-êng §HDL H¶i Phßng Trang 11
 12. LuËn v¨n tèt nghiÖp L-¬ng ThÞ Tè Uyªn quan mËt thiÕt víi nhau, ®©y lµ ®¾c tr-ng thø nhÊt cña v¨n ho¸. §Æc tr-ng quan träng thø hai cña v¨n ho¸ lµ tÝnh gi¸ trÞ. Trong tõ v¨n ho¸ th× “V¨n” cã nghÜa lµ vÎ ®Ñp (b»ng gi¸ trÞ). V¨n ho¸ cã nghÜa lµ trë thµnh ®Ñp, thµnh cã gi¸ trÞ. V¨n ho¸ chØ chøa c¸i ®Ñp, chøa c¸i gi¸ trÞ , nã lµ th-íc ®o møc ®é nh©n b¶n cña con ng-êi. C¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ theo môc ®Ých cã thÓ chia thµnh gi¸ trÞ vËt chÊt (phôc vô cho nhu cÇu vËt chÊt) vµ gi¸ trÞ tinh thÇn (phôc vô cho nhu cÇu tinh thÇn). Theo ý nghÜa cã thÓ chia thµnh gi¸ trÞ sö dông, gi¸ trÞ ®¹o ®øc vµ gi¸ trÞ phÈm mü (ch©n- thiÖn ‟ mü). C¸c gi¸ trÞ ®¹o ®øc vµ gi¸ trÞ phÈm mü ®Òu thuéc gi¸ trÞ tinh thÇn, gi¸ trÞ tinh thÇn cßn bao gåm c¸c t- t-ëng cã gi¸ trÞ sö dông (khoa häc, gi¸o dôc…) trong ®ã c¶ b¶n th©n c¸ch thøc s¸ng t¹o ra c¸c gi¸ trÞ mµ qua kinh nghiÖm ngµn ®êi con ng-êi ®· tÝch luü ®-îc. Theo thêi gian cã thÓ ph©n biÖt c¸c gi¸ trÞ vÜnh cöu vµ gi¸ trÞ nhÊt thêi. Trong c¸c gi¸ trÞ nhÊt thêi l¹i ph©n biÖt gi¸ trÞ lçi thêi, gi¸ trÞ hiÖn hµnh, gi¸ trÞ ®ang h×nh thµnh. §Æc tr-ng thø ba cña v¨n ho¸ lµ tÝnh nh©n sinh. V¨n ho¸ lµ mét hiÖn t-îng x· héi, lµ s¶n phÈm ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ng-êi. V¨n ho¸ ®èi lËp víi tù nhiªn, nã lµ c¸i tù nhiªn ®· ®ù¬c biÕn ®æi d-íi t¸c ®éng cña con ng-êi, lµ phÇn giao gi÷a tù nhiªn vµ con ng-êi. §Æc tr-ng nµy phÐp ph©n biÖt loµi ng-êi s¸ng t¹o víi loµi vËt b¶n n¨ng, ph©n biÖt v¨n hãa víi gi¸ trÞ tù nhiªn ch-a mang dÊu Ên s¸ng t¹o do con ng-êi. Do g¾n liÒn víi con ng-êi vµ ho¹t ®éng cña con ng-êi trong x· héi, v¨n ho¸ ®· trë thµnh c«ng cô giao tiÕp quan träng. §Æc tr-ng thø t- cña v¨n ho¸ lµ tÝnh lÞch sö. V¨n ho¸ bao giê còng h×nh thµnh trong mét qu¸ tr×nh vµ ®-îc tÝch luü qua nhiÒu thÕ hÖ. TÝnh lÞch sö t¹o cho v¨n ho¸ mét bÒ dµy, mét chiÒu s©u vµ chÝnh nã buéc v¨n ho¸ th-êng xuyªn tù ®iÒu chØnh, tiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ ph©n bè l¹i c¸c gi¸ trÞ. TruyÒn thèng v¨n ho¸ ®-îc t«n thê nhê gi¸o dôc. Nhê ®ã v¨n ho¸ ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng-êi. Trªn ®©y lµ nh÷ng ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña v¨n ho¸, dùa vµo chóng cã thÓ ®-a ra mét ®Þnh nghÜa v¨n ho¸ nh- sau: V¨n ho¸ lµ mét hÖ thèng h÷u c¬ c¸c gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn do con ng-êi s¸ng t¹o vµ tÝch luü qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thùc tiÔn trong sù t-¬ng t¸c Khoa V¨n ho¸ Du lÞch - Tr-êng §HDL H¶i Phßng Trang 12
 13. LuËn v¨n tèt nghiÖp L-¬ng ThÞ Tè Uyªn gi÷a con ng-êi víi m«i tr-êng tù nhiªn vµ x· héi m×nh.” §/n TrÇn Ngäc Thªm- c¬ së V¨n hãa VN T10” 1.1.2 Du lÞch v¨n ho¸- V¨n ho¸ du lÞch “V¨n ho¸ du lÞch” lµ toµn bé thÕ øng xö cña nh÷ng ng-êi qu¶n lý vµ kinh doanh du lÞch, cña kh¸ch du lÞch vµ nh÷ng ng-êi cã liªn quan (nh- céng ®ång d©n c- ®Þa ph-¬ng, nh÷ng ng-êi cã t¸c ®éng trùc tiÕp, gi¸n tiÕp tíi ho¹t ®éng du lÞch…) víi nhau vµ víi tµi nguyªn vµ m«i tr­êng du lÞch, ®ång thêi lµ c¸c ho¹t ®éng nh»m t¹o nªn m«i tr-êng kh«ng gian v¨n ho¸ t¹i c¸c tuyÕn, ®iÓm, khu du lÞch cña ng-êi kinh doanh vµ qu¶n lý du lÞch, lµm hµi lßng ng-êi tiªu dïng du lÞch (kh¸ch du lÞch) t¹i ®iÓm ®Õn du lÞch. “ §/n §inh trung kiªn - Bµi gi¶ng m«n häc sè 20 ‟V¨n hãa qu¶n lý vµ kinh doanh du lÞch” V¨n ho¸ du lÞch cßn lµ viÖc thÓ hiÖn b¶n s¾c v¨n ho¸ cña mét d©n téc, mét céng ®ång d©n c- hay mét vïng, mét khu vùc ®Þa lý nhÊt ®Þnh trong ho¹t ®éng du lÞch cña nh÷ng ng-êi lµm du lÞch (c¶ ng-êi qu¶n lý vµ kinh doanh du lÞch) mät c¸ch võa kh¸i qu¸t võa cô thÓ qua viÖc lµm nh»m t¹o cho du lÞch c¸c gi¸ trÞ dÆc s¾c riªng biÖt. Du lÞch v¨n ho¸ lµ mét lo¹i h×nh du lÞch dùa trªn tµi nguyªn du lÞch lµ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña mét quèc gia, ®ã lµ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ vËt thÓ vµ gi¸ trÞ v¨n ho¸ phi vËt thÓ. Du lÞch v¨n ho¸ còng mang trong nã tÝnh chÊt nhÊt ®Þnh cña du lÞch, ®ã lµ sù tham gia t-¬ng trî cña bèn nhãm nh©n tè víi mçi nhãm ®Òu cã môc ®Ých kh¸c nhau. Song bªn c¹nh ®ã, du lÞch v¨n ho¸ cßn mang nh÷ng ®Æc tr-ng riªng cña nã. Tr-íc tiªn ®ã lµ sù ®Æc tr-ng vÒ tµi nguyªn. Tµi nguyªn lµ nh©n tè ®Çu tiªn quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc x©y dùng mét ch-¬ng tr×nh du lÞch v¨n ho¸ lµ nh÷ng ®iÓm v¨n ho¸ ®Æc tr-ng cña mét vïng hay quèc gia. Nh- vËy b¶n th©n cña du lÞch v¨n ho¸ còng mang nh÷ng nÐt ®Æc tr-ng cô thÓ. Du lÞch v¨n ho¸ còng nh- c¸c lo¹i h×nh du lÞch kinh doanh kh¸c nã kh«ng tån t¹i ®éc lËp mµ nã lu«n n»m trong hÖ thèng h÷u c¬ c¸c ngµnh nghÒ, c¸c ®¬n vÞ kinh doanh. H¬n thÕ n÷a nã cµng ®ßi hái sù liªn kÕt, g¾n bã chÆt chÏ h¬n bëi tÝnh ®Æc thï cña nã, v× du lÞch vµ v¨n ho¸ lu«n cã mèi quan hÖ mËt thiÕt. V¨n ho¸ lµ tµi nguyªn, lµ ngu«ng lùc quan träng cña du lÞch, v¨n ho¸ lµ nguyªn nh©n ph¸t sinh nhu cÇu du lÞch vµ chuyªn kh¶o mét ®èi t-îng v¨n ho¸ cô thÓ vµ Khoa V¨n ho¸ Du lÞch - Tr-êng §HDL H¶i Phßng Trang 13
 14. LuËn v¨n tèt nghiÖp L-¬ng ThÞ Tè Uyªn ch-¬ng tr×nh du lÞch v¨n ho¸ tham quan dµnh cho nh÷ng du kh¸ch cã nhu cÇu th-ëng thøc c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ theo c¸c cÊp ®é tiÕp cËn kh¸c nhau vµ kh«ng mang môc ®Ých nghiªn cøu. ViÖc ph¸t triÓn du lÞch v¨n ho¸ còng nh- ph¸t triÓn du lÞch nãi chung mang mét ý nghÜa rÊt quan träng. NÕu ph¸t triÓn tèt du lÞch v¨n ho¸ th× cã thÓ gãp phÇn kh«i phôc vµ ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng, t¹o viÖc lµm cho d©n c- ®Þa ph-¬ng, thu hót vèn ®Çu t- cña n-íc ngoµi. Du lÞch v¨n ho¸ lµ mét trong nh÷ng lÜnh vùc xuÊt khÈu t¹i chç cã hiÖu qu¶ cao, t¨ng l-îng ngîi tÖ cho ®Êt n-íc. Ph¸t triÓn du lÞch v¨n ho¸ lµ gãp phÇn më réng, cñng cè quan hÖ quèc tÕ, t¨ng c-êng t×nh ®oµn kÕt, h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc, ®ång thêi gióp c¸c quèc gia gi¶m bít søc Ðp cña c¸c trung t©m ®« thÞ. Ngoµi ra, sù ph¸t triÓn cña du lÞch v¨n ho¸ cßn gãp phÇn khai th¸c c¸c di s¶n v¨n ho¸ d©n téc, b¶o vÖ m«i tr-êng tù nhiªn x· héi, ®ång thêi còng lµ n¬i t¹o ra nguån kinh phÝ tèt nhÊt ®Ó bæ xung, b¶o vÖ ph¸t triÓn c¸c di s¶n v¨n ho¸, thùc hiÖn ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng. Do vÞ trÝ quan träng vµ nhiÒu ý nghÜa quan träng vÒ mÆt kinh tÕ- x· héi mµ §¶ng vµ nhµ n-íc ta ®· chñ ch-¬ng ph¸t triÓn du lÞch v¨n ho¸ t-¬ng xøng víi tiÒm n¨ng vÒ du lÞch v¨n ho¸ s½n cã cña ®Êt n-íc theo h-íng du lÞch ‟ V¨n ho¸- sinh th¸i- m«i tr-êng x©y dùng c¸c khu du lÞch hÊp dÉn vÒ v¨n ho¸ vÒ di tÝch lÞch sö, vÒ c¸c danh lam th¼ng c¶nh, huy ®éng c¸c nguèn lùc tham gia kinh doanh du lÞch, -u tiªn x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng t¹i c¸c khu du lÞch tËp trung vµ c¸c trung t©m du lÞch lín. Víi tiÒm n¨ng to lín vÒ du lÞch v¨n ho¸ nh- vËy, cÇn cã sù qu¶n lý, ®¶m b¶o cña nhµ n-íc ®Ó ph¸t triÓn du lÞch theo ®óng h-íng vµ xøng tÇm víi tiÒm n¨ng cña chóng. 1.1.3 S¶n phÈm v¨n ho¸ vµ s¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸ Mét trong nh÷ng nÒn t¶ng c¬ b¶n nhÊt ®Ó x· héi ph¸t triÓn ®-îc x¸c ®Þnh lµ v¨n ho¸. NÒn t¶ng v¨n ho¸, tõ l©u ®· trë thµnh mét ®éng lùc ®Æc biÖt quan träng lµ c¬ së cho sù ph¸t triÓn toµn diÖn l©u dµi cña quèc gia vµ d©n téc. Trªn nÒn t¶ng ®ã, c¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ h×nh thµnh vµ ®ång hµnh cïng c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ- x· héi. S¶n phÈm v¨n ho¸ cµng ®Æc s¾c, ®éc ®¸o, cã gi¸ trÞ phæ qu¸t th× cµng ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn cña x· héi. Khoa V¨n ho¸ Du lÞch - Tr-êng §HDL H¶i Phßng Trang 14
 15. LuËn v¨n tèt nghiÖp L-¬ng ThÞ Tè Uyªn Trong ho¹t ®éng du lÞch, s¶n phÈm v¨n ho¸ nãi riªng, gi¸ trÞ v¨n ho¸ nãi chung cã vai trß ®Æc biÖt quan träng, vai trß quyÕt ®Þnh sù h×nh thµnh s¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸- lo¹i s¶n phÈm v¨n ho¸ mang dÊu Ên truyÒn thèng vµ nh©n v¨n cña d©n téc hay nh©n lo¹i. S¶n phÈm v¨n ho¸ vµ s¶n phÈm v¨n ho¸ du lÞch cã nh÷ng ®iÓm chóng sau ®©y: Mét lµ: S¶n phÈm v¨n ho¸ vµ s¶n phÈm du lÞch ®Òu cã “ nguyªn liÖu” quan träng vµ cá b¶n nhÊt ®Ó h×nh thµnh, ®Ó ®-îc x©y dùng vµ ®-a vµo phôc vô ®êi sèng kinh tÕ- x· héi- v¨n ho¸. C¶ s¶n phÈm v¨n ho¸ vµ s¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸ ®Òu cÇn ®Õn c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, d©n téc vµ nh©n lo¹i. C¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ Êy cµng phong phó, cµng giµu b¶n s¾c, cµng ®éc ®¸o th× kh¶ n¨ng t¹o nªn c¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ vµ s¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸ cã søchÊp dÉn cµng cao. Mét quèc gia, mét d©n téc, mét céng ®ång d©n c- lµm nªn vµ b¶o tån c¸c gi¸ trÞ v¨n hãa, c¸c thµnh tùu v¨n ho¸ ®a d¹ng, ®Æc s¾c sÏ lµ ®iÒu kiÖn rÊt quan träng ®Ó ph¸t triÓn cïng s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao vµ ®éc ®¸o, cïng víi sù ®a d¹ng s¶n phÈm v¨n ho¸ vµ s¶n phÈm du lÞch v¨n hãa. Hai lµ: C¶ hai s¶n phÈm nµy võa h÷u h×nh võa v« h×nh ®-îc ®-a ra thÞ tr-êng vµ khã cã thÓ ®¸nh gi¸ chÊt l-îng mét c¸ch ®¬n gi¶n b»ng ®Þnh l-îng. Gi¸ trÞ cña s¶n phÈm v¨n ho¸ vµ s¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸ kh«ng thÓ chØ ®-îc ®o b»ng gi¸ c¶ mµ v-ît qua c¶ gÝa c¶. Mét lÔ héi, mét sù kiÖn v¨n hãa nghÖ thuËt, diÔn x­íng….chØ cã thÓ x¸c ®Þnh s¶n phÈm b»ng ®Þnh tÝnh. Nh­ng ®å l­u niÖm l¹i cã h×nh hµi cô thÓ. Còng nh- vËy mét s¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸ chøa ®ùng c¸c yÕu tè v¨n ho¸ chØ cã thÓ ®-îc x©y dùng, b¸n vµ xö dông c¸c s¶n phÈm cô thÓ chøa ®ùng yÕu tè v¨n ho¸ nh- ®å thñ c«ng truyÒn thèng cña lµng nghÒ, nh÷ng mãn ¨n ®Æc s¶n d©n téc ®éc ®¸o vµ hÊp dÉn…ThËm chÝ, t ¸o dµi duyªn d¸ng tryÒn thèng phô n÷ ViÖt Nam in dÊu Ên v¨n ho¸ khi ®-îc khai th¸c trong c¸c ho¹t ®éng du lÞch ®Ó t¹o s¶n phÈm du lÞch, s¶n phÈm dÞch vô du lÞch th× s¶n phÈm ®ã ®-îc coi lµ s¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸. Ba lµ: S¶n phÈm v¨n ho¸ vµ s¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸ ®Òu chØ cã thÓ ®¸nh gi¸ chÊt l-îng sau khi ®· sö dông. Dï tù kh¸m ph¸, tù th-ëng thøc s¶n phÈm hay cã ng-êi h-íng dÉn phôc vô th× khi ®-îc giao dÞch, ®-îc mua b¸n kh¸ch hµng Khoa V¨n ho¸ Du lÞch - Tr-êng §HDL H¶i Phßng Trang 15
 16. LuËn v¨n tèt nghiÖp L-¬ng ThÞ Tè Uyªn th-êng ph¶i h×nh dung vÒ s¶n phÈm vµ chÊt l-îng cña nã chø ch-a thÓ biÕt ®Çy ®ñ hay kh¸ ®Çy ®ñ nh- mé s¶n phÈm th«ng th-êng kh¸c. Mua vÐ tham quan mét lÔ héi, mét b¶o tµng, mét ch-¬ng tr×nh biÓu diÔn du lÞch, mét dÞch vô du lÞch….kh¸ch du lÞch chØ cã thÓ tin vµo sù qu¶ng b¸ cña ng­êi b¸n. Trong thùc tÕ, chÊt l-îng s¶n phÈm v¨n ho¸ vµ s¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸ phô thuéc kh«ng chØ lµ c¸c tµi nguyªn nh©n v¨n ‟ nÒn t¶ng c¬ b¶n ®Ó t¹o nªn s¶n phÈm - mµ cßn phô thuéc rÊt nhiÒu vµo yÕu tè kh¸c nh- viÖc tæ chøc qu¶n lý, chÊt l-îng vµ sè l-îng dÞch vô, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña ®éi ngò nh÷ng ng-êi lµm viÖc. Do ®ã, s¶n phÈm v¨n ho¸ vµ s¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸ g¾n liÒn víi c¶ mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ®éi ngò nh÷ng ng-êi tham gia lµm nªn nã, §iÒu rÊt râ lµ s¶n phÈm v¨n ho¸ vµ s¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸ cã kh¸ nhiÒu sù kh¸c biÖt râ rÖt. S¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸ võa cã thÓ chøa ®ùng c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸, c¸c thµnh tùu v¨n ho¸ võa cã thÓ chøa ®ùng ngay c¶ c¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ trong nã. Lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng cña ViÖt Nam lµ s¶n phÈm v¨n ho¸ nh-ng ®-îc khai th¸c cho viÖc x©y dùng cho c¸c ch-¬ng du lÞch lµng nghÒ - lµng quª. MÆt kh¸c, mçi s¶n phÈm cña lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng còng ®-îc sö dông lµm ®å l-u niÖm cho kh¸ch vµ do ®ã nã trë thµnh mét s¶n phÈm v¨n hãa cô thÓ. Kh¸c víi s¶n phÈm v¨n hãa, s¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸ cßn chøa ®ùng trong ®ã yÕu tè dÞch vô v× trong b¶n chÊt, du lÞch lµ kinh tÕ dÞch vô, lµ ngµnh "c«ng nghiÖp kh«ng khãi”. S¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸ ë bÊt cø ®Þa ph­¬ng, hay quèc gia, d©n téc nµo th-êng chØ khai th¸c phÇn hÊp dÉn kh¸ch nhÊt trong kho tµng v¨n ho¸ ®å sé, cã kh¶ n¨ng b¸n ®-îc cho kh¸ch cµng nhiÒu cµng tèt. S¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸ nh- ®· tr×nh bµy, ®-îc h×nh thµnh tån t¹i vµ ph¸t triÓn hay lôi tµn ë nh÷ng ®Þa ph-¬ng, nh÷ng d©n téc, nh÷ng quèc gia cã c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ ®a d¹ng dÆc s¾c ®ang ®-îc khai th¸c vµ biÕt khai th¸c cã hiÖu qu¶. ChÝnh v× vËy ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi víi rÊt nhiÒu yÕu tè vµ yªu cÇu c¬ b¶n cÇn cã mµ du lÞch lµ mét ngµnh kinh tÕ ®Æc thï bëi nã chøa ®ùng c¸c yÕu tè v¨n ho¸ truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, d©n téc vµ nh©n lo¹i. Muèn ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi bÒn v÷ng th× kh«ng thÓ kh«ng ph¸t triÓn du lÞch. ë mét n-íc nh- ViÖt Nam víi 54 d©n téc giµu b¶n s¾c v¨n ho¸, Khoa V¨n ho¸ Du lÞch - Tr-êng §HDL H¶i Phßng Trang 16
 17. LuËn v¨n tèt nghiÖp L-¬ng ThÞ Tè Uyªn víi truyÒn thèng ngh×n x-a héi tô vµ hçn dung cã chän läc bái thêi gian vµ cuèc sèng, viÖc ph¸t triÓn lo¹i h×nh du lÞch v¨n ho¸, x©y dùng c¸c s¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸ ®éc ®¸o vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh trang cao trong khu vùc §«ng Nam ¸ vµ Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D-¬ng c¶ hiÖn t¹i vµ t-¬ng lai. ThÕ m¹nh cña du lÞch ViÖt Nam lµ du lÞch v¨n hãa vµ du lÞch sinh th¸i nh- c¸c nghÞ quyÕt cu¶ ®¹i héi §CSVN lÇn thø VIII, IX, X ®· x¸c ®Þnh. Kho¶ng 15 n¨m tr-íc §ç Hoµng Toµn cã nhËn xÐt ®óng r»ng “sÏ kh«ng thÓ hiÓu ®-îc nÕu t¸ch rêi v¨n ho¸ víi du lÞch mµ cã thÓ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho du lÞch” Du lÞch ë HuÕ, ë Qu¶ng Nam , Hµ T©y…. sÏ khã mµ ph¸t triÓn nÕu kh«ng cã ®-îc c¸c di s¶n v¨n ho¸, nÕu kh«ng khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ mµ c¸c thÕ hÖ cña ViÖt Nam ®· t¹o dùng nªn vµ l-u gi÷ ®Õn nay. S¶n phÈm v¨n ho¸ chØ cã thÓ mang l¹i lîi Ých l©u bÒn cho x· héi nÕu ®-îc sö dông cã hiÖu qu¶ vµ khoa häc. Ng-îc l¹i, mét x· héi ph¸t triÓn bÒn v÷ng lµ x· héi dùa v÷ng ch¾c vµo nÒn t¶ng v¨n ho¸, vµo céi nguån d©n téc mµ s¶n phÈm v¨n ho¸ võa lµ nguyªn nh©n võa lµ kÕt qu¶ cña sù ph¸t triÓn ®ã. Còng v× thÕ, s¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸ võa lµ nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn du lÞch ë ViÖt Nam võa lµ kÕt qu¶ cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh khai th¸c c¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ ViÖt Nam. Tõ nh÷ng nhËn ®Þnh trªn, dùa vµo chóng cã thÓ ®-a ra ®-îc ®Þnh nghÜa c¬ b¶n vÒ s¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸ nh- sau: “S¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸ lµ c¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ vµ c¸c dÞch vô cÇn thiÕt nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch tham gia du lÞch v¨n ho¸ hoÆc c¸c lo¹i h×nh du lÞch kh¸c cã kÕt hîp víi du lÞch v¨n ho¸.” 1.2 Mèi t¸c ®éng qua l¹i gi÷a du lÞch vµ v¨n ho¸ RÊt khã cã thÓ ®Ò cËp ®Çy ®ñ ®ù¬c viÖc t¸ch v¨n ho¸ ®Ó ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a nã vµ du lÞch. HÇu nh- kh«ng cã ranh giíi râ rÖt gi÷a v¨n ho¸ vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c trong x· héi. V¨n ho¸ thÓ hiÖn ë t¸c phong, th¸i ®é khi tiÕp xóc cña mét c¸ thÓ hay céng ®ång khi tiÕp xóc víi m«i tr-êng xung quanh. - ¶nh h-ëng cña v¨n ho¸ ®Õn du lÞch C¸c ®èi t-îng du lÞch v¨n ho¸ ®-îc coi lµ tµi nguyªn du lÞch hÊp dÉn nÕu nh- tµi nguyªn thiªn nhiªn hÊp dÉn kh¸c bëi sù hoang s¬ ®éc ®¸o vµ hiÕm hoi cña nã th× tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n thu hót kh¸ch bëi tÝnh phong phó ®a d¹ng, Khoa V¨n ho¸ Du lÞch - Tr-êng §HDL H¶i Phßng Trang 17
 18. LuËn v¨n tèt nghiÖp L-¬ng ThÞ Tè Uyªn ®éc ®¸o vµ tÝnh truyÒn thèng còng nh- tÝnh ®Þa ph-¬ng cña nã. C¸c ®èi t-îng v¨n ho¸ - tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n - lµ c¬ së ®Ó t¹o nªn c¸c lo¹i h×nh du lÞch v¨n ho¸ phong phó. MÆt kh¸c, nhËn thøc v¨n ho¸ cßn lµ yÕu tè thóc ®Èy ®éng c¬ du lÞch cña du kh¸ch. Nh- vËy xÐt d-íi gãc ®é thÞ tr-êng th× v¨n ho¸ võa lµ yÕu tè cung cÊp gãp phÇn h×nh thµnh yÕu tè nhu cÇu cña hÖ thèng du lÞch. C¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ nh- tranh vÏ, ®iªu kh¾c, t­îng nÆn…T¹o nªn mét ®éng lùc thóc ®Èy du lÞch quan träng. Tranh §«ng Hå, Tranh lôa, lµ s¶n phÈm du lÞch mµ kh¸ch du lÞch rÊt -a thÝch. Ng-êi ®i nghØ biÓn th-êng t×m mua mét sè t¸c phÈm nghÖ thuËt ®-îc lµm b»ng chÊt liÖu cã tõ biÓn hoÆc m« pháng cuéc sèng vïng biÓn. Tr×nh diÔn d©n ca vµ c¸c lo¹i h×nh v¨n nghÖ truyÒn thèng còng nh- hiÖn ®¹i còng lµ mét biÓu hiÖn cña v¨n ho¸. T¹i mét sè n-íc, nÒn v¨n ho¸ ©m nh¹c lµ nguån chñ yÕu ®Ó lµm hµi lßng vµ g©y sù tß mß ®èi víi du kh¸ch. §iÖu nh¶y d©n téc t¹o nªn søc cuèn hót, l«i cuèn m¹nh mÏ cña mét nÒn v¨n ho¸ ®èi víi du kh¸ch. C¸c buæi biÓu diÔn khu vùc, c¸c tr-¬ng tr×nh c«ng céng còng t¹o nªn nhiÒu c¬ héi míi ®Ó duy tr× vµ ph¸t huy truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc.ViÖc quan t©m ®Õn ng«n ng÷ cña mét d©n téc hay mét quèc gia kh¸c lµ mét ®éng lùc thóc ®Èy du lÞch. N-íc Ph¸p kh«ng chØ thu hót kh¸ch bëi c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn, b·i biÓn chan hoµ ¸nh n¾ng, c¸c c«ng tr×nh kiÔn tróc ®Ñp mµ cßn bëi c¸c t¸c phÈm kiÖt xuÊt næi tiÕng Ph¸p. C¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch - häc tËp lµ nh÷ng kinh nghiÖm ®Æc biÖt cã gi¸ trÞ. TiÕp thu nh÷ng chØ dÉn b»ng ngo¹i ng÷ ë n-íc ngoµi cã thÓ kÕt lîp víi ch-¬ng tr×nh gi¶ng d¹y du lÞch - häc tËp toµn diÖn. T«n gi¸o còng ®Ó l¹i nhiÒu dÊu Ên m¹nh mÏ trong du lÞch. Nh÷ng ng-êi theo ®¹o sÏ t×m ®-îc sù yªn t©m khi ®Õn mét n-íc mµ cã t«n gi¸o cña hä. Hä còng nhËn ®-îc sù ®ång c¶m cña ng-êi d©n cã t«n gi¸o. Bëi vËy t«n gi¸o còng cã mét h×nh thøc v¨n ho¸ cuèn hót du kh¸ch. - ¶nh h-ëng cña du lÞch ®Õn v¨n ho¸ ¶nh h-ëng cña du lÞch ®-îc xÐt trªn hai mÆt ®ã lµ mÆt tÝch cùc vµ tiªu cùc. Do cã sù ®Çu t- cho du lÞch nªn c¸c di tÝch lÞch sö, c¸c lÔ héi truyÒn thèng.. ®-îc b¶o tån vµ ph¸t huy. Bªn c¹nh ®ã, do sù du nhËp giao l-u gi÷a du kh¸ch vµ ng-¬i d©n ®Þa ph-¬ng nªn nhiÒu mèi quan hÖ ®-îc më réng, ng-êi d©n ®-îc tiÕp xóc víi nhiÒu lèi sèng v¨n minh h¬n. Khoa V¨n ho¸ Du lÞch - Tr-êng §HDL H¶i Phßng Trang 18
 19. LuËn v¨n tèt nghiÖp L-¬ng ThÞ Tè Uyªn Mét trong c¸c chøc n¨ng cña du lÞch lµ giao l-u v¨n ho¸ céng ®ång. Khi di du lÞch, du kh¸ch lu«n muèn ®-îc th©m nhËp vµo c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ cña ®Þa ph-¬ng. Song nhiÒu khi sù x©m nhËp víi môc ®Ých chÝnh ®¸ng bÞ l¹m dông vµ sù th©m nhËp biÖn thµnh sù th©m h¹i. Ai ®Õn SaPa còng muèn ®i chî t×nh, song chî t×nh Sapa, mét nÐt v¨n ho¸ truyÒn thèng cña ®ång bµo d©n téc ®ang bÞ du kh¸ch tß mß Ýt v¨n ho¸ x©m h¹i b»ng nh÷ng cö chØ th« b¹o nh- räi ®Ìn vµo cÆp t×nh nh©n, lËt nãn c¸c thanh n÷ ®Ó xem mÆt, trªu gäi…MÆt kh¸c do thÞ hiÕu cña du kh¸ch, v× lîi Ých kinh tÕ to lín tr-íc m¾t nªn mét sè ho¹t ®éng v¨n ho¸ bÞ tr×nh chØÕu mét c¸ch tù nhiªn, mang ra lµm trß c-êi cho du kh¸ch. Nh- vËy gi¸ trÞ v¨n ho¸ ®Ých thùc cña mét céng ®ång, ®¸ng lý ph¶i ®-îc tr©n träng l¹i bÞ ®em ra lµm trß tiªu khiÓn, mua vui cho du kh¸ch. Gi¸ trÞ truyÒn thèng dÇn bÞ lu mê do sù l¹m dông vÒ môc ®Ých kinh tÕ. Do ch¹y theo sè l-¬ng, kh«ng Ýt mÆt hµng truyÒn thèng ®-îc chÕ t¸c l¹i ®Ó lµm ®å l-u niÖm cho du kh¸ch s¶n xuÊt cÈu th¶ ®· lµm mÐo mã gi¸ trÞ ch©n thùc cña truyÒn thèng. Mét trong nh÷ng xu h-íng th-êng thÊy ë c¸c n-íc nghÌo ®ãn kh¸ch tõ c¸c n-íc giµu lµ ng-êi d©n b¶n xø, nhÊt lµ giíi trÎ ngµy cµng chèi bá truyÒn thèng vµ thay ®æi c¸ch sèng theo mèt du kh¸ch. 1.3 ý nghÜa cña sù ph¸t triÓn du lÞch v¨n ho¸ Sù ph¸t triÓn cña du lÞch nãi chung vµ du lÞch v¨n ho¸ nãi riªng cã mét ý nghÜa quan träng c¶ vÒ kinh tÕ x· héi ®èi víi mét vïng, mét ®Êt n-íc du lÞch. Ngµnh du lÞch lµ ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn nÒn kinh tÕ cña ®Êt n-íc vµ cña mét vïng th«ng qua viÖc tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch. Th«ng qua tiªu dïng, du lÞch t¸c ®éng m¹nh lªn lÜnh vùc l-u th«ng, vµ do vËy g©y ¶nh h-ëng lín lªn nh÷ng lÜnh vùc kh¸c cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi. Kinh tÕ du lÞch g©y biÕn ®æi lín trong c¸n c©n thu chi cña ®Êt n-íc, cña vïng du lÞch . §èi víi du lÞch quèc tÕ, viÖc kh¸ch mang ngo¹i tÖ ®Õn ®æi vµ tiªu ë khu du lÞch lµm t¨ng tæng tiÒn trong c¸n c©n thu chi cña vïng vµ cña ®Êt n-íc. Cßn ®èi víi du lÞch néi ®Þa, viÖc tiªu tiÒn cña d©n ë vïng du lÞch chØ g©y biÕn ®éng trong c¬ cÊu c¸n c©n thu chi cña nh©n d©n theo vïng, chø kh«ng lµm thay ®æi tæng sè nh- t¸c ®éng cña du lÞch quèc tÕ. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, du lÞch ®ßi hái sè Khoa V¨n ho¸ Du lÞch - Tr-êng §HDL H¶i Phßng Trang 19
 20. LuËn v¨n tèt nghiÖp L-¬ng ThÞ Tè Uyªn l-îng lín vËt t- vµ hµng ho¸ ®a d¹ng. Ngoµi ra viÖc kh¸ch mang tiÒn tõ n¬i kh¸c ®Õn ®Ó tiªu ë vïng du lÞch gãp phÇn lµm sèng ®éng kinh tÕ ë vïng du lÞch vµ ë ®Êt n-íc du lÞch. Du lÞch gãp phÇn huy ®éng nguån vèn rçi r·i trong nh©n d©n vµo vßng chu chuyÓn, v× chi phÝ cho hµnh tr×nh du lÞch lµ tõ tiÒn tiÕt kiÖm cña d©n. Th«ng qua lÜnh vùc l-u th«ng mµ du lÞch cã ¶nh h-ëng tÝch cùc lªn sù ph¸t triÓn cña nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp nh-: (C«ng nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, c«ng nghiÖp thùc phÈm, c«ng nghiÖp gç, c«ng nghiÖp dÖt, ngµnh trång trät, ngµnh ch¨n nu«i …). Du lÞch lu«n ®ßi hái hµng ho¸ cã chÊt l-îng cao, phong phó vÒ chñng loaÞ, mü thuËt vµ h×nh thøc. Do vËy, du lÞch gãp phÇn ®Þnh h-íng cho sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh Êy trªn c¸c mÆt: sè l-îng, chÊt l-îng, chñng lo¹i s¶n phÈm vµ viÖc chuyªn m«n ho¸ cña c¸c xÝ nghiÖp trong s¶n xuÊt. ¶nh h-ëng cña du lÞch lªn sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kh¸c trong nÒn kinh tÕ quèc d©n nh­: Th«ng tin, x©y dùng, y tÕ, th­¬ng m¹i, v¨n ho¸…còng rÊt lín: Sù s½n sµng ®ãn tiÕp kh¸ch du lÞch cña mét vïng kh«ng chØ thÓ hiÖn ë chç nh÷ng n¬i ®ã cã tµi nguyªn du lÞch, mµ bªn c¹nh chóng ph¶i cã c¶ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, hÖ thèng ®-êng x¸, nhµ ga, s©n bay, b-u ®iÖn, ng©n hµng, m¹ng l-íi th­¬ng m¹i … viÖc tËn dông ®­a nh÷ng n¬i cã tµi nguyªn du lÞch vµo sö dông, kinh doanh ®ßi hái ph¶i x©y dùng ë ®ã hÖ thèng ®-êng x¸, m¹ng l-íi th-¬ng nghiÖp, b­u ®iÖn … qua ®ã còng kÝch thÝch sù ph¸t triÓn t­¬ng øng cña c¸c ngµnh cã liªn quan. Ngoµi ra, du lÞch ph¸t triÓn cßn ®¸nh thøc mét sè ngµnh s¶n xuÊt thñ c«ng cæ truyÒn. ViÖc ph¸t triÓn du lÞch sÏ t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n, viÖc lµm vµ t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng thu nhËp cho nh©n d©n ®Þa ph-¬ng. Ngoµi c¸c ý nghÜa to lín vÒ kinh tÕ, du lÞch cßn cã ý nghÜa x· héi quan träng. Th«ng qua du lÞch, con ng-êi ®-îc thay ®æi m«i tr-êng, cã Ên t-îng vµ c¶m xóc míi , tho¶ m·n ®-îc trÝ tß mß, ®ång thêi më mang kiÕn thøc, ®¸p øng lßng ham hiÓu biÕt, do ®ã gãp phÇn h×nh thµnh ph-¬ng h-íng ®óng ®¾n trong m¬ -íc s¸ng t¹o, trong kÕ ho¹ch cho t-¬ng lai cña con ng-êi- kh¸ch du lÞch. Du lÞch t¹o kh¶ n¨ng cho con ng-êi më mang hiÓu biÕt lÉn nhau, më mang hiÓu biÕt vÒ lÞch sö, v¨n ho¸, phong tôc tËp qu¸n, ®¹o ®øc, chÕ ®é x· héi, kinh tÕ…Du lÞch Khoa V¨n ho¸ Du lÞch - Tr-êng §HDL H¶i Phßng Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=155

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2