intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh phục vụ khai thác phát triển du lịch

Chia sẻ: Bfgh Bfgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

103
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh phục vụ khai thác phát triển du lịch nhằm trình bày về một số lý luận chung về di tích lịch sử văn hóa, du lịch di tích lịch sử văn hóa, một số di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh phục vụ khai thác phát triển du lịch

 1. T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Lêi c¶m ¬n Khãa luËn tèt nghiÖp lµ mét c«ng tr×nh khoa häc cña sinh viªn khi tèt nghiÖp ®¹i häc. Vµ ®Ó hoµn thµnh khãa luËn, ®ßi hái rÊt lín cña b¶n th©n mçi sinh viªn, sù gióp ®ì cña thÇy c« h-íng dÉn, vµ sù ®éng viªn rÊt lín cña gia ®×nh, cña b¹n bÌ. Trong qu¸ tr×nh lµm bµi kho¸ luËn nµy, em ®· nhËn ®-îc sù h-íng dÉn rÊt tËn t×nh cña thÇy gi¸o h-íng dÉn T.S NguyÔn Ngäc Kh¸nh. ThÇy lu«n dµnh thêi gian chØ b¶o cho em nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt, cung cÊp nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o liªn quan ®Õn ®Ò tµi tèt nghiÖp. Sù t¹o ®iÒu kiÖn nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n bé thuéc Së V¨n hãa- thÓ thao- du lÞch tØnh Qu¶ng Ninh, th- viÖn tØnh Qu¶ng Ninh, ban qu¶n lý mét sè di tÝch lÞch sö v¨n hãa trªn ®Þa bµn tØnh… ®Ó em cã thÓ cã ®-îc nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt sö dông trong ®Ò tµi cña m×nh. ChÝnh v× vËy, em muèn dµnh trang viÕt ®Çu tiªn cña bµi khãa luËn ®Ó göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c tíi thÊy vµ c¸c c¸n bé cña tØnh. §ång thêi em còng xin tá lßng biÕt ¬n cña m×nh ®Õn gia ®×nh ®· lu«n ë bªn ñng hé, ®éng viªn em, c¶m ¬n c¸c thÇy c« ®· d¹y dç vµ nh÷ng ng-êi b¹n ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh khãa luËn nµy. Tuy nhiªn, do kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ, khãa luËn khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Sinh viªn L-u ThÞ Linh L-u ThÞ Linh VH 902
 2. T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Môc lôc Më ®Çu .................................................................................................................. 1 1. LÝ do chän ®Ò tµi ..................................................................................... 1 2. Môc ®Ých nghiªn cøu ............................................................................... 4 3. §èi t-îng nghiªn cøu .............................................................................. 4 4. Ph¹m vi nghiªn cøu .................................................................................................. 5 5. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu ........................................................................... 6 6.Bè côc khãa luËn Néi dung nghiªn cøu .............................................................................. 6 Ch-¬ng I. Mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn chung............................................. 7 1.1 Mét sè vÊn ®Ò vÒ du lÞch ...................................................................... 7 1.1.1 Kh¸i niÖm du lÞch.......................................................................... 7 1.1.2 Ph©n lo¹i du lÞch .......................................................................... 9 1.1.3 Chøc n¨ng cña du lÞch .................................................................. 9 1.1.4 Vai trß cña du lÞch trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ..................... 11 1.2 Mét sè vÊn ®Ò vÒ di tÝch lÞch sö v¨n hãa ........................................... 12 1.2.1 Kh¸i niÖm di tÝch lÞch sö v¨n hãa ............................................... 12 1.2.2 Ph©n lo¹i di tÝch lÞch sö v¨n hãa ................................................ 14 1.2.3 Vai trß cña di tÝch lÞch sö v¨n hãa ®èi víi ho¹t ®éng du lÞch .... 14 1.3 Mét sè vÊn ®Ò vÒ du lÞch v¨n hãa ...................................................... 15 1.3.1 Kh¸I niÖm du lÞch v¨n hãa ......................................................... 15 1.3.2 Môc ®Ých cña du lÞch v¨n hãa .................................................... 16 1.3.3 Ph©n lo¹i du lÞch v¨n hãa. .......................................................... 17 Ch-¬ng 2. Mét sè di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh qu¶ng ninh ................................................................................................ 19 2.1 Tµi nguyªn du lÞch tØnh Qu¶ng Ninh ................................................. 19 2.1.1 Tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn ........................................................ 19 L-u ThÞ Linh VH 902
 3. T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch 2.1.2 Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n....................................................... 22 2.2 Di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh ...................... 29 2.2.1 Tæng quan vÒ di tÝch lÞch sö v¨n hãa tØnh Qu¶ng Ninh .............. 29 2.2.2 Di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu ................................................. 37 Ch-¬ng 3. thùc tr¹ng Ho¹t ®éng khai th¸c c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô ph¸t triÓn du lÞch ......................................................................................................................... 62 3.1 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng du lÞch Qu¶ng Ninh ........................................ 62 3.1.1 Kh¸ch du lÞch .............................................................................. 62 3.1.2 Doanh thu du lÞch ....................................................................... 67 3.1.3 Lao ®éng ngµnh du lÞch tØnh Qu¶ng Ninh .................................. 69 3.1.4 §Çu t- du lÞch ............................................................................. 71 3.1.5 §¸nh gi¸ chung ........................................................................... 74 3.2. Thùc tr¹ng khai th¸c c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tØnh Qu¶ng Ninh ...... 77 Ch-¬ng 4 . mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c-êng hiÖu qu¶ khai th¸c c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa cña tØnh Qu¶ng Ninh phôcvô ph¸t triÓn du lÞch ...................................................................... 80 4.1. B¶o tån c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa th«ng qua ho¹t ®éng du lÞch.......... 80 4.2. KÐo dµi thêi gian tour du lÞch ............................................................... 85 4.2.1 §a d¹ng hãa s¶n phÈm du lÞch t¹i c¸c di tÝch ............................ 85 4.2.2 Bæ sung h-íng dÉn viªn t¹i c¸c di tÝch ....................................... 85 4.2.3 Liªn kÕt c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch v¨n hãa ë Qu¶ng Ninh ............ 87 4.2.4 Liªn kÕt du lÞch v¨n hãa víi c¸c lo¹i h×nh du lÞch kh¸c ë Qu¶ng Ninh .............................................................................................. 89 4.3. Më réng thÞ tr-êng kh¸ch du lÞch ......................................................... 91 4.4. §Èy m¹nh ho¹t ®éng qu¶ng b¸, tiÕp thÞ du lÞch cho c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa ë Qu¶ng Ninh ................................................................................. 92 4.5. §µo t¹o nguån nh©n lùc du lÞch ............................................................ 93 L-u ThÞ Linh VH 902
 4. T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch 4.6. §Çu t- c¶i thiÖn hÖ thèng giao th«ng ®Õn c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tØnh Qu¶ng Ninh .................................................................................................. 94 4.7. DÑp bá tÖ n¹n x· héi t¹i c¸c di tÝch....................................................... 96 4.8. Huy ®éng ®Çu t- c¶i t¹o n©ng cÊp c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ tØnh Qu¶ng Ninh.............................................................................................................. 96 4.9. KhuyÕn nghÞ......................................................................................... 97 PhÇn kÕt luËn........................................................................................... 100 Tµi liÖu tham kh¶o ............................................................................. 102 L-u ThÞ Linh VH 902
 5. T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Më ®Çu 1. LÝ do chän ®Ò tµi Du lÞch ngay tõ xa x-a ®· ®-îc ghi nhËn nh- lµ 1 së thÝch, 1 ho¹t ®éng cña con ng-êi. Ngµy nay trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi, du lÞch ®· trë thµnh nhu cÇu thiÕt yÕu kh«ng thÓ thiÕu trong ®êi sèng v¨n hãa x· héi cña con ng-êi. Du lÞch kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu gi¶ trÝ ®¬n thuÇn mµ cßn gióp con ng-êi n©ng cao hiÓu biÕt, giao l-u v¨n hãa gi÷a c¸c téc ng-êi, c¸c d©n téc, c¸c quèc gia, gãp phÇn lµm phong phó thªm ®êi sèng tinh thÇn, kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn hç trî sù ph¸t triÓn nhiÒu mÆt cña quèc gia n¬i ®ãn kh¸ch. ë ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y, du lÞch ®· trë thµnh 1 ngµnh kinh tÕ mòi nhän vµ ®· ®-îc quan t©m hµng ®Çu.Thùc tÕ n¨m 2007, ViÖt Nam ®· ®ãn ®-îc 4,2 triÖu l-ît kh¸ch quèc tÕ; 19,2 triÖu l-ît kh¸ch du lÞch néi ®Þa. Tæng thu nhËp toµn x· héi vÒ du lÞch -íc tÝnh ®¹t 56 ngh×n tû ®ång. N¨m 2009, theo sè liÖu cña Tæng côc Du lÞch, trong th¸ng 1, l-îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ tíi ViÖt Nam lµ trªn 370.000 l-ît, t¨ng 3,3% so víi th¸ng 12/2008 . Dù kiÕn ®Õn n¨m 2010, sè l-îng kh¸ch quèc tÕ ®¹t 5,5 – 6 triÖu l-ît vµ 25 triÖu l-ît kh¸ch néi ®Þa. Du lÞch v¨n hãa lµ 1 lo¹i h×nh du lÞch cã xu h-íng ph¸t triÓn ë ViÖt Nam. Ngµy nay, do sù biÕn ®éng qu¸ nhiÒu, cuéc sèng cña con ng-êi ngµy cµng ®-îc hiÖn ®¹i hãa h¬n, th× nhu cÇu trë vÒ víi nguån céi, t×m hiÓu nh÷ng nÐt ®Ñp v¨n hãa truyÒn thèng lµ 1 nhu cÇu thiÕt yÕu. L-îng kh¸ch du lÞch ®Õn víi c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa, lÔ héi truyÒn thèng, lµng nghÒ truyÒn thèng cña mçi quèc gia d©n téc kh¸c nhau trªn thÕ giíi ngµy cµng t¨ng. §Õn víi c¸c ®iÓm du lÞch cã c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa, du kh¸ch ®-îc tho¶ m·n nhu cÇu hiÓu biÕt vÒ nh÷ng nÐt ®Ñp v¨n hãa, nh÷ng gi¸ trÞ lÞch sö l©u ®êi, nh÷ng danh nh©n v¨n hãa cña mäi thêi ®¹i t¹i mçi quèc gia, d©n téc n¬i du kh¸ch ®Æt ch©n ®Õn. L-u ThÞ Linh 1 VH 902
 6. T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch §Êt n-íc ta víi truyÒn thèng lÞch sö l©u ®êi ®· cã tíi hµng chôc ngµn di tÝch lÞch sö v¨n hãa ®¸nh dÊu nh÷ng chÆng ®-êng ph¸t triÓn cña lÞch sö v¨n hãa d©n téc. NÒn v¨n hãa ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc lµ sù kÕt tinh vµ to¶ s¸ng tõ chÝnh c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa. Qu¶ng Ninh lµ mét tØnh cã nhiÒu ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. VÒ vÞ trÝ ®Þa lý, Qu¶ng Ninh lµ tØnh ®Þa ®Çu Tæ quèc, cã c¶ vïng ®Êt, vïng biÓn, vïng trêi cña miÒn nhiÖt ®íi, cã nhiÒu tµi nguyªn thiªn nhiªn ®a d¹ng vµ phong phó, cã vÞnh H¹ Long ®-îc c«ng nhËn lµ di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi. Qu¶ng ninh lµ n¬i ®Þa linh nh©n kiÖt, cã nÒn v¨n hãa l©u ®êi, n¬i cßn ghi l¹i dÊu tÝch cña nhiÒu chiÕn c«ng hiÓn h¸ch cña d©n téc. TÊt c¶ ®· tao nªn cho Qu¶ng Ninh nh÷ng tµi nguyªn du lÞch hÕt søc ®éc ®¸o vµ hÊp dÉn. Qu¶ng Ninh cã nh÷ng c¶nh quan næi tiÕng nh- vÞnh H¹ Long, vÞnh B¸i Tö Long, nhiÒu b·i t¾m ®Ñp: Trµ Cæ, C« T«, b·i Dµi… VÞnh H¹ Long cã diÖn tÝch 1.553km2 víi 1969 hßn ®¶o lín nhá, trong ®ã, khu di s¶n thÕ giíi ®-îc UNESCO céng nhËn cã diÖn tÝch 434km2 víi 788 ®¶o, cã gi¸ trÞ ®Æc biÖt vÒ v¨n hãa, thÈm mü, ®Þa chÊt, sinh häc vµ kinh tÕ. Trong vÞnh cã nhiÒu ®¶o ®Êt, hang ®éng vµ b·i t¾m, c¶nh quan ®Ñp thuËn lîi cho ph¸t triÓn nhiÒu ®iÓm, nhiÒu h×nh thøc du lÞch hÊp dÉn. §¶o TuÇn Ch©u cã diÖn tÝch 220ha, n»m trong vÞnh H¹ Long, c¸ch trung t©m thµnh phè H¹ Long 8km, c¸ch ®Êt liÒn 2km. §©y lµ mét vÞ trÝ lý t-ëng ®Ó ph¸t triÓn mét quÇn thÓ du lÞch cao cÊp. Tõ n¨m 200 ®Õn nay, c«ng ty ¢u L¹c ®· ®Çu t- hµng ngh×n tû ®ång vµo ®©y vµ b-íc ®Çu ®· biÕn hßn ®¶o nµy trë thµnh mét khu du lÞch quèc tÕ víi hÖ thèng dÞch vô khÐp kÝn bao gåm: khu biÓu diÔn ®a n¨ng, b·i t¾m cao cÊp, khu phè Èm thùc ViÖt Nam víi h¬n 1000 chç ngåi, khu biÓu diÔn xiÕc, trung t©m héi nghÞ quèc tÕ, vµ c¸c biÖt thù, kh¸ch s¹n tõ 3-5 sao víi trªn 400 phßng. L-u ThÞ Linh 2 VH 902
 7. T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Ngµnh du lÞch Qu¶ng Ninh hiÖn cã trªn 300 kh¸ch s¹n bao gåm 6.300 buång phßng c¸c lo¹i. Ngoµi ra toµn tØnh cßn cã hµng tr¨m kh¸ch s¹n Mini t- nh©n ®ang kinh doanh d-íi d¹ng nhµ nghØ. HiÖn nay, hÖ thèng kh¸ch s¹n ®-îc bæ sung mét sè kh¸ch s¹n quy m« võa d-íi d¹ng liªn doanh víi n-íc ngoµi. B·i t¾m B·i Ch¸y ®-îc C«ng ty liªn doanh quèc tÕ Hoµng gia c¶i t¹o, n©ng cÊp vµ t¹o ra mét b·i biÓn ®Ñp víi nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô phôc vô ®a d¹ng c¸c nhu cÇu cña kh¸ch. Qu¶ng Ninh lµ vïng ®Êt trï phó, c¶nh quan ®a d¹ng, n¬i cã nhiÒu di tÝch lÞch sö v¨n hãa vµ danh th¾ng. §ång thêi, Qu¶ng Ninh cßn chÞu sù tµn ph¸ nÆng nÒ cña 2 cuéc chiÕn tranh chèng Ph¸p vµ chèng Mü, cïng víi nhiÒu biÕn ®éng cña thiªn nhiªn x· héi., tuy vËy Qu¶ng Ninh vÉn cßn l-u gi÷ ®-îc 545 di tÝch lÞch sö, v¨n hãa vµ danh th¾ng (01 di s¶n thÕ giíi, 53 di tÝch xÕp h¹ng quèc gia, 14 di tÝch xÕp h¹ng cÊp tØnh, 477 di tÝch ch-a ®-îc xÕp h¹ng) mang chiÒu s©u lÞch sö v¨n hãa bao gåm: ®×nh, chïa, v¨n miÕu, v¨n chØ, di tÝch c¸ch m¹ng, cïng hµng chôc th¾ng c¶nh ®éc ®¸o nh- di tÝch næi tiÕng cña quèc gia- Yªn Tö, ®Òn Cöa ¤ng, di tÝch lÞch sö B¹ch §»ng, chïa Long Tiªn, ®×nh Quan L¹n.. ®©y lµ nh÷ng thu hót kh¸ch thËp ph-¬ng ®Õn víi cac lo¹i h×nh du lÞch v¨n hãa, t«n gi¸o, nhÊt lµ vµo nh÷ng dÞp lÔ héi Víi nh÷ng lîi thÕ trªn, Qu¶ng Ninh hoµn toµn cã c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiªp kh«ng khãi, trong ®ã cã lo¹i h×nh du lÞch v¨n hãa. Tuy nhiªn ho¹t ®éng du lÞch tíi c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa vÉn ch-a xøng tÇm víi tiÒm n¨ng vèn cã cña nã. H×nh ¶nh cña c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa Qu¶ng Ninh ch-a thùc sù t¹o ®-îc dÊu Ên, sù quan t©m trong lßng du kh¸ch. VËy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i lµm sao ®Ó gióp cho ng-êi d©n cã thªm ®-îc sù hiÓu biÕt râ rµng h¬n vÒ c¸c di tÝch cña Qu¶ng Ninh, ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n khi mua 1 tour du lÞch. MÆt kh¸c, du lÞch tù nhiªn cña Qu¶ng Ninh ®ang trªn ®µ ch¾p c¸nh, nh÷ng kÕt qña thu ®-îc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cho thÊy, kh¸ch du lÞch ®Õn víi Qu¶ng Ninh lµ mét sè l-îng lín, v-ît tréi so víi L-u ThÞ Linh 3 VH 902
 8. T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch nhiÒu tØnh, thµnh phè trong n-íc, ®em l¹i nguån doanh thu ®¸ng kÓ cho ngµnh du lÞch Qu¶ng Ninh. Song, lo¹i h×nh mµ kh¸ch lùa chän l¹i chñ yÕu lµ lo¹i h×nh du lÞch tù nhiªn, ®iÓm ®Õn lµ di s¶n VÞnh H¹ Long, lµ c¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ, viÖc ®Õn víi c¸c di tÝch cßn mê nh¹t, mang tÝnh chÊt kÕt hîp, ch-a t¹o ®-îc dÊu Ên trong lßng kh¸ch du lÞch vÒ c¸c di tÝch lÞch s- v¨n hãa còng nh- lo¹i hÝnh du lÞch h-íng vÒ v¨n hãa cña Qu¶ng Ninh. Víi nh÷ng lÝ do trªn, t«i muèn lùa chän ®Ò tµi “T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch”. §Ó viÐt bµi khãa luËn tèt nghiÖp cña m×nh. Mong r»ng bµi khãa luËn phÇm nµo sÏ giíi thiÖu ®-îc vÒ c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa næi tiÕng tØnh Qu¶ng Ninh, gióp cho du kh¸ch cã thªm sù hiÓu biÕt vÒ c¸c di tÝch ®Ó lùa chän nh÷ng tour du lÞch hîp lý, ®ång thêi cã 1 sè gãp ý nh»m khai th¸c c¸c di tÝch ®¹t hiÖ qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ, b¶o tån nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc s¾c cña c¸c di tÝch. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu §Ò tµi nh»m môc ®Ých t×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu ë Qu¶ng Ninh vµ thùc tr¹ng khai th¸c c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa vµo ho¹t ®éng du lÞch tØnh. Tõ ®ã, ®Ò ra mét sè ®Þnh h-íng, gi¶ ph¸p b¶o tån, t«n t¹o vµ khai th¸c chóng 1 c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt 3. §èi t-îng nghiªn cøu. §èi t-îng: ®Ò tµi tËp trung nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng du lÞch cña c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa trªn ®Þa bµn tØnh Qu¶ng Ninh 4. Ph¹m vi nghiªn cøu. Ph¹m vi:tËp trung t×m hiÓu 1 sè di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh. L-u ThÞ Linh 4 VH 902
 9. T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch 5. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu 5.1. Ph-¬ng ph¸p thu thËp vµ xö lý th«ng tin §©y lµ ph-¬ng ph¸p hÕt søc cÇn thiªt cho viÖc thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu du lÞch ®Ó cã 1 l-¬ng th«ng tin cung cÊp cho bµi viÕt vÒ ®Ò tµi khai th¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa cña Qu¶ng Ninh ®Ó phôc vô cho du lÞch. Ng-êi viÕt ph¶i tiÕn hµnh thu thËp c¸c t- liÖu, th«ng tin tõ nhiÒu nguån kh¸ch nhau, sau ®ã xö lý chóng ®Ó hoµn thµnh bµi viÕt cña m×nh. 5.2. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc ®Þa §©y lµ ph-¬ng ph¸p hÕt søc quan träng ®-îc sö dông ®Ó lµm t¨ng tÝnh thuyÕt phôc cho bµi viÕt víi nhiÒu th«ng tin ghi nhËn ch©n thùc, xuÊt ph¸t trong qu¸ tr×nh ng-êi viÕt ®i thu thËp sè liÖu, th«ng tin. Tõ ®ã cã thÓ thÈm nhËn ®-îc gia strÞ cña tµi nguyªn, hiÓu ®-îc c¸c khÝa c¹nh kh¸ch nhau cña thùc tÕ. Vµ còng cã thÓ ®èi chiÕu, bæ sung nh÷ng th«ng tin cÇn thiªt mµ c¸c ph-¬ng ph¸p kh¸ch kh«ng cung cÊp hoÆc ch-a cung cÊp ®Çy ®ñ. 5.3. Ph-¬ng ph¸p pháng vÊn Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi viÐt, ng-êi viÕt ®· t×m hiÓu vµ khai th¸c nguån th«ng tin tõ chÝnh nh÷ng c- d©n ®Þa ph-¬ng, nh÷ng ng-êi cã sù hiÓu biÕt chuyªn s©u hay trùc tiÕp qu¶n lý c¸c di tÝch… ®Ó bæ sung th«ng tin thùc tiÔn cho bµi viÕt. Th«ng qua ph-¬ng ph¸p pháng vÊn nh÷ng kiÕn thøc trÇn tôc còng cã thÓ ®i s©u vµo t×m hiÓu. 5.4. Ph-¬ng ph¸p tæng hîp vµ ph©n tÝch Lµ ph-¬ng ph¸p sö dông ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, tæng hîp vµ ®-a ra nhËn xÐt dùa trªn t- liÖu ®· thu thËp ®-îc tõ nh÷ng ph-¬ng ph¸p trªn. Tõ ®ã cã c¸i nh×n tæng qu¸t h¬n vÒ vÊn ®Ò m×nh nghiªn cøu. L-u ThÞ Linh 5 VH 902
 10. T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch 6. Bè côc khãa luËn PhÇn 1: Më ®Çu PhÇn 2: Néi dung nghiªn cøu Ch-¬ng 1. Mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn chung Ch-¬ng 2. C¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu tØnh Qu¶ng Ninh Ch-¬ng 3. Ho¹t ®éng khai th¸c du lÞch c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tØnh Qu¶ng Ninh Ch-¬ng 4. §Ò xuÊt t¨ng c-êng hiÖu qu¶ khai th¸c cho du lÞch vµ b¶o tån c¸c di tÝch cña tØnh Qu¶ng Ninh. PhÇn 3: KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o Phô lôc L-u ThÞ Linh 6 VH 902
 11. T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Ch-¬ng I. Mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn chung 1.1. Mét sè vÊn ®Ò vÒ du lÞch 1.1.1. Kh¸i niÖm du lÞch Trong lÞch sö x· héi loµi ng-êi, cã rÊt nhiÒu ho¹t ®éng, nhiÒu chuyÕn ®i mµ ng-êi ta coi lµ ho¹t ®éng s¬ khai cña lÞch sö. Nh- c¸c cuéc hµnh h-¬ng t«n gi¸o, c¸c cuéc th¸m hiÓm cña Christopher Colombo, Vasco Degama. Fermand Maijilan. §Æc biÖt, n¨m 1925, khi thµnh lËp Héi liªn hiÖp quèc tÕ cña tæ chøc IUOTO (Internation of Union Officical Travel Organization) t¹i Hµ Lan vÒ vÊn ®Ò ®i ®Õn thèng nhÊt r»ng c¸c ho¹t ®éng ®i l¹i cña con ng-êi ngoµi n¬i c- tró th-êng xuyªn nh»m nghØ ng¬i gi¶i trÝ hoÆc ch÷a bÖnh, ngoµi môc ®Ých ®i x©m l-îc, t×m kiÕm viÖc lµm vµ c- tró chÝnh trÞ, ®Òu d-îc coi lµ du lÞch. Du lÞch hiÖn nay ®· trë thµnh 1 hiÖn t-îng kinh tÕ x· héi phæ biÕn cña hÇu hÕt c¸c n-íc trªn thÕ giíi nãi chung, trong ®ã cã ViÖt Nam. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ x· héi, ®êi sèng cña con ng-êi ngµy cµng n©ng cao. Du lÞch ®· trë thµnh 1 nhu cÇu trong ®êi sèng v¨n hãa x· héi cña con ng-êi. Nã ®· ®-îc x· h«i hãa vµ trë thµnh 1 ngµnh kinh tÕ quan träng cña nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. ThuËt ng÷ du lÞch ®· trë nªn kh¸ th«ng dông trong nhu cÇu cña ng-êi d©n. Tuy nhiªn, cho ®Õn nay, do hoµn c¶nh thêi gian, kh«ng gian kh¸c nhau, d-íi mçi gãc ®é nghiªn cøu du lÞch kh¸c nhau nªn kh¸i niÖm vÒ du lÞch còng rÊt kh¸c nhau. - Theo tæ chøc du lÞch ThÕ giíi WTO (World Tourism Organization) ®· ®-a ra ®Þnh nghÜa: “ Du lÞch lµ tæng thÓ c¸c hiÖn t-îng vµ c¸c mèi quan hÖ xuÊt ph¸t tõ sù giao l-u gi÷a du kh¸ch, c¸c nhµ kinh doanh, chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng vµ céng ®ång d©n c- trong qu¸ tr×nh tiÕp ®ãn vµ thu hót du kh¸ch.” - Theo ®Þnh nghÜa cña Pirojnick : L-u ThÞ Linh 7 VH 902
 12. T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch “ Du lÞch lµ mét d¹ng ho¹t ®éng cña c- d©n trong thêi gian nhµn rçi cã liªn quan ®Õn sù di chuyÓn vµ l-u tró t¹m thêi bªn ngoµi n¬i c- tró th-êng xuyªn nh»m nghØ ng¬i, ch÷a bÖnh, ph¸t triÓn thÓ chÊt vµ tinh thÇn, n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc v¨n hãa hoÆc thÓ thao kÌm theo viÖc tiªu thô nh÷ng gi¸ trÞ vÒ tù nhiªn, kinh tÕ, v¨n hãa”. - Theo PGS. TrÇn Nh¹n trong “ Du lÞch vµ Kinh doanh” cho r»ng : “ Du lÞch lµ mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña con ng-êi rêi khái quª h-¬ng ®Õn mét níi kh¸c víi môc ®Ých chñ yÕu lµ thÈm nhËn nh÷ng gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn ®Æc s¨c, ®éc ®¸o kh¸c l¹ víi quª h-¬ng, kh«ng nh»m môc ®Ých sinh lêi ®-îc tÝnh b»ng ®ång tiÒn”. “ Du lÞch lµ c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn chuyÕn ®i cña con ng-êi ngoµi n¬i c- tró th-êng xuyªn cña m×nh nh»m ®¸p øng nhu cÇu tham quan, t×m hiÓu, gi¶i trÝ, nghØ d-ìng trong mét khoµng thêi gian nhÊt ®Þnh”. - Theo LuËt du lÞch ViÖt Nam (2005) : “ Du lÞch lµ c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn chuyªn ®i cña con ng-êi ngoµi n¬i c- tró th-¬ng xuyªn cña m×nh nh»m ®¸p øng nhu cÇu t×m hiÓu, gi¶i trÝ, nghØ d-ìng trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh.” Nh- vËy, cã thÓ thÊy du lÞch cã 1 sè ®Æc ®iÖm sau : - Du lÞch lµ ho¹t ®éng di chuyÓn cña con ng-êi ®Õn 1 n¬i nµo ®ã ngoµi n¬i ë th-êng xuyªn cña m×nh - Môc ®Ých cña du lÞch lµ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu tham quan, t×m hiÓu, nghØ ng¬i, gi¶i trÝ cña du kh¸ch - Du lÞch cÇn thiÕt ph¶i cã sù hç trî cña c¸c c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt, c¬ së h¹ tÇng cïng c¸c dich vô du lÞch kh¸c nh»m tho¶ m·n c¸c nhu cÇu trong chuyÕn du lÞch cña du kh¸ch. - L-u ThÞ Linh 8 VH 902
 13. T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch 1.1.2. Ph©n lo¹i du lÞch Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i c¸c lo¹i h×nh du lÞch, c¨n cø vµo nhu cÇu ph¹m vi l·nh thæ vµ ®Æc ®iÓm ®Þa lý cã thÓ ph©n lo¹i nh- sau :  Dùa vµo nhu cÇu du lÞch vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng vÒ tµi nguyªn Gåm cã : Du lÞch nghØ d-ìng, ch÷a bÖnh Du lÞch hµnh h-¬ng t«n gi¸o Du lÞch c«ng vô Du lÞch cuèi tuÇn Du lÞch v¨n hãa lÞch sö Du lÞch sinh th¸i Du lÞch hoµi niÖm Du lÞch vui ch¬i gi¶i trÝ Du lÞch thÓ thao  Dùa vµo ph¹m vi l·nh thæ vµ ®Æc ®iÓm ®Þa lý ®Ó ph©n lo¹i nh- sau : Gåm cã : Du lÞch biÓn Du lÞch nói Du lÞch ®ång quª Du lÞch tham quan thµnh phè 1.1.3. Chøc n¨ng cña du lÞch  Chøc n¨ng x· héi : Du lÞch t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, gi¶m bít n¹n thÊt nghiÖp, n©ng cao møc sèng cña ng-êi d©n, lµm cho ®êi sèng tinh thÇn cña con ng-êi trë nªn phong phó h¬n. L-u ThÞ Linh 9 VH 902
 14. T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Du lÞch gãp phÇn gi÷ g×n vµ phôc håi søc khoÎ, t¨ng c-êng søc sèng cho ng-êi d©n, h¹n chÕ bÖnh tËt, kÐo dµi tuæi thä vµ lµm t¨ng kh¶ n¨ng lao ®éng cña con ng-êi. VÝ dô, du lÞch ch÷a bÖnh b»ng bïn kho¸ng gióp cho con ng-êi phôc håi søc khoÎ, t¨ng c-êng sù sèng. Nhê chÕ ®é nghØ ng¬i vµ du lÞch tèi -u, bÖnh tËt cña ng-êi d©n trung b×nh gi¶m 30%. Du lÞch gãp phÇn t¨ng thªm t×nh ®oµn kÕt céng ®ång. Th«ng qua ho¹t ®éng du lÞch, ng-êi d©n, kh¸ch du lÞch hiÓu biÕt thªm vÒ truyÒn thèng d©n téc, gãp phÇn gi¸o dôc tinh thÇn yªu n-íc, kh¬i dËy niÒm tù hµo d©n téc. Du lÞch lµm t¨ng thªm vèn sèng, hiÓu biÕt cña kh¸ch du lÞch. Du lÞch gãp phÇn kh«i phôc vµ ph¸t triÓn truyÒn thèng v¨n hãa cña d©n téc.  Chøc n¨ng kinh tÕ VÒ ph-¬ng diÖn kinh tÕ, du lÞch lµ 1 ngµnh dÞch vô mµ s¶n phÈm cña nã dùa trªn vµ bao hµm c¸c s¶n phÈm cã chÊt l-îng cña nhiÒu ngµnh kinh tÕ kh¸c nhau. DÞc vô du lÞch lµ 1 ngµnh cã ®Þnh h-íng tµi nguyªn râ rÖt nh-ng khi nÒn kinh tÕ thÊp kÐm, cho dï tµi nguyªn phong phó th× còng khã cã thÓ ph¸t triÓn. V× khi ®i du lÞch, du kh¸ch cã nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i hµng cã chÊt l-îng cao, cã nh÷ng ®ßi hái vÒ nh÷ng tiÖn nghi hiÖn ®¹i.  Chøc n¨ng m«i tr-êng Du lÞch gãp phÇn kh¼ng ®Þnh gi¸ trÞ vµ b¶o tån c¸c di s¶n tù nhiªn quan träng. Du lÞch gãp phÇn lµm t¨ng c-êng chÊt l-îng m«i tr-êng. Du kh¸ch cã thÓ cung cÊp c¸c s¸ng kiÕn cho viÖc lµm s¹ch m«i tr-êng. Th«ng qua viÖc kiÓm so¸t chÊt l-îng kh«ng khÝ, ®Êt, n-íc, « nhiÔm tiÕng ån, r¸c th¶i vµ vÊn ®Ò m«i tr-êng kh¸c. C¶i thiÖn tiÖn nghi m«i tr-êng th«ng qua c¸c quy tr×nh quy ho¹ch c¶nh quan, thiÕt kÕ x©y dùng vµ duy tu b¶o d-ìng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc. L-u ThÞ Linh 10 VH 902
 15. T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch  Chøc n¨ng chÝnh trÞ Tr-íc hÕt ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng du lÞch lµ cÇu nèi hoµ b×nh gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. Ho¹t ®éng du lÞch gióp c¸c d©n téc xÝch l¹i gÇn nhau h¬n. §ã lµ c¸c cuéc viÕng th¨m chiÕn tr­êng x­a cña c¸c cùu chiÕn binh Ph¸p, Mü… 1.1.4. Vai trß cña du lÞch trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi Du lÞch gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc, sö dông ngo¹i tÖ thu ®-îc tõ lÜnh vùc du lÞch ®Ó gãp phÇn ®Çu t- vµo c¸c l×nh vùc kh¸c nh- y tÕ, gi¸o dôc, phóc lîi x· h«i... §Ó ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch du lÞch, víi sè l-îng nhiÒu lo¹i mÉu m· dÞch vô hµng hãa, ®ßi hái c¸c ngµnh liªn quan ph¶i tù ®æi míi ®Çu t- c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ sö dông ®éi ngò cã tr×nh ®é cao. Du lÞch lµ ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi chiÕm tØ träng lín trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, gãp phÇn thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn nh- giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c, c«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp... Du lÞch t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi d©n, lµm cho møc sèng cña ng-êi d©n t¨ng cao. Tõ ®ã thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña x· héi, gi¶m c¸c tÖ n¹n x· héi, gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Du lÞch cã vai trß quan träng trong viÖc n©ng cao nhËn thøc cña ng-êi d©n vÒ v¨n hãa, tõ ®ã cã ý thøc b¶o vÖ vµ gi÷ g×n v¨n hãa b¶n ®Þa, tiÕp thu tinh hoa v¨n hãa nh©n lo¹i do du kh¸ch mang ®Õn. Du lÞch lµm t¨ng thªm t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c quèc gia trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, giao l-u v¨n hãa gi÷a c¸c d©n téc, t¹o nªn thÕ giíi hoµ b×nh æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. L-u ThÞ Linh 11 VH 902
 16. T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch 1.2. Mét sè vÊn ®Ò vÒ di tÝch lÞch sö v¨n hãa 1.2.1. Kh¸i niÖm di tÝch lÞch sö v¨n hãa Theo HiÕn ch-¬ng V¬nid¬- Italia n¨m 1964, th×: “Di tÝch lÞch sö v¨n hãa bao gåm nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng lÎ loi, nh÷ng khu di tÝch oÎ ®« thÞ hay ë n«ng th«n, lµ b»ng chøng cña mét nÒn v¨n minh riªng biÖt, cña mét sù tiÕn hãa cã ý nghÜa hay lµ mét biÕn cè vÒ lÞch sö”. Theo Ph¸p lÖnh b¶o vÖ vµ sö dông di tÝch lÞch sö v¨n hãa vµ danh lam th¾ng c¶nh, c«ng bè ngµy 4/4/1984, trong ®ã cã quan niÖm vÒ di tÝch lÞch sö v¨n hãa vµ danh lam th¾ng c¶nh nh- sau: “Di tÝch lÞch sö v¨n hãa lµ nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng, ®Þa ®iÓm, ®å vËt, tµi liÖu vµ c¸c t¸c phÈm cã gi¸ trÞ lÞch sö, khoa häc, nghÖ thuËt, còng nh- cã gi¸ trÞ v¨n hãa kh¸c, hoÆc liªn quan ®Õn c¸c sù kiÖn lÞch sö, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn v¨n hãa, x· héi”. “Danh lam th¾ng c¶nh lµ nh÷ng khu vùc thiªn nhiªn cã c¶nh ®Ñp hoÆc cã c«ng tr×nh x©y dùng næi tiÕng”. Tõ nh÷ng quan niÖm trªn, chóng ta cã thÓ ®-a ra nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n, ®Æc tr-ng mµ tõ ®ã chóng ta cã thÓ dÔ dµng nhËn ra mét di tÝch hay danh lam, nh- sau: - Di tÝch lÞch sö v¨n hãa lµ nh÷ng n¬i Èn dÊu mét bé phËn gi¸ trÞ v¨n hãa kh¶o cæ. - Di tÝch lÞch sö v¨n hãa lµ nh÷ng ®Þa ®iÓm, khung c¶nh ghi dÊu vÒ d©n téc häc. - Chóng còng cã thÓ lµ n¬i diÔn ra sù kiÖn chÝnh trÞ quan träng, cã ý nghÜa thóc ®Èy lÞch sö ®Êt n-íc, lÞch sö ®Þa ph-¬ng ph¸t triÓn. L-u ThÞ Linh 12 VH 902
 17. T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch - Di tÝch lÞch sö v¨n hãa lµ nh÷ng ®Þa ®iÓm ghi dÊu chiÕn c«ng chèng giÆc ngo¹i x©m, hay lµ n¬i ghi dÊu gi¸ trÞ l-u niÖm vÒ nh©n vËt lÞch sö, anh hïng d©n téc, danh nh©n v¨n hãa, khoa häc… - Nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc nghÖ thuËt cã gi¸ trÞ toµn quèc vµ khu vùc còng ®-îc coi lµ di tÝch lÞch sö v¨n hãa. - Nh÷ng danh lam th¾ng c¶nh do thiªn nhiªn bµi trÝ s½n vµ cã bµn tay con ng-êi con ng-êi t¹o nªn. Nh- vËy, cã thÓ ®-a ra mét ®Þnh nghÜa chung nhÊt, tæng qu¸t nhÊt vÒ di tÝch lÞch sö v¨n hãa: “Di tÝch lÞch sö v¨n hãa lµ nh÷ng kh«ng gian vËt chÊt cô thÓ, kh¸ch quan trong ®ã chøa ®ùng c¸c gi¸ trÞ ®iÓn h×nh lÞch sö, do tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n con ng­êi s¸ng t¹o ra trong lÞch sö ®Ó l¹i”. Tiªu chuÈn ®Ó xÕp h¹ng cho mét di tÝch lÞch sö v¨n hãa hay mét danh lam th¾ng c¶nh: Lµ ®éng s¶n hay bÊt ®éng s¶n cã gi¸ trÞ lÞch sö, v¨n hãa, khoa häc, nghÖ thuËt, nh÷ng c«ng tr×nh mang tÝnh chÊt s¸ng t¹o trªn nh÷ng lÜnh vùc cña x· héi tõ v¨n hãa vËt chÊt ®Õn v¨n hãa tinh thÇn. Chøa ®ùng cho mét nÒn v¨n minh riªng biÖt, ph¶i lµ nh÷ng c«ng tr×nh, vËt dông cã gi¸ trÞ xuÊt s¾c mang tÝnh chÊt tiªu biÓu hoÆc lµ ®Ønh cao cña tõng mÆt sinh ho¹t x· héi cña mét thêi ®¹i. §ã ph¶i lµ nh÷ng di tÝch liªn quan ®Õn nh÷ng sù kiÖn lÞch sö vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn v¨n hãa x· héi, lµ chøng tÝch nh÷ng mèc lÞch sö, chiÕn c«ng hiÓn h¸ch, nh÷ng thµnh tÝch lín cã t¸c dông thóc ®Èy lÞch sö, chuyÓn biÕn mét giai ®o¹n lÞch sö, c¸ch m¹ng hay sù biÕn chuyÓn lín h×nh th¸i x· héi. C¸c danh lam th¾ng c¶nh ph¶i cã gi¸ trÞ næi tiÕng. L-u ThÞ Linh 13 VH 902
 18. T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch 1.2.2. Ph©n lo¹i di tÝch lÞch sö v¨n hãa  Di tÝch lÞch sö v¨n hãa kh¶o cæ: lµ nh÷ng ®Þa ®iÓm Èn giÊu mét bé phËn gi¸ trÞ v¨n hãa thuéc mét thêi kú x· héi loµi ng-êi ch-a cã v¨n tù vµ thêi gian nµo ®ã trong lÞch sö.  Di tÝch lich sö v¨n hãa: lµ nh÷ng di tÝch g¾n liÒn víi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cã gi¸ trÞ ghi dÊu vÒ d©n téc häc, ghi dÊu chiÕn c«ng chèng x©m l-îc, ¸p bøc, n¬i ghi dÊu gi¸ trÞ l-u niÖm vÒ nh©n vËt lÞch sö, anh hïng d©n téc, danh nh©n v¨n hãa, khoa häc, vinh quang lao ®éng, téi ¸c cña ®Õ quèc vµ phong kiÕn.  Di tÝch v¨n hãa nghÖ thuËt: lµ nh÷ng di tÝch g¾n víi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cã gi¸ trÞ v¨n hãa x· héi, v¨n hãa tinh thÇn nh- V¨n MiÕu Quèc Tö Gi¸m, nhµ thê ®¸ Ph¸t DiÖm, toµ th¸nh T©y Ninh…  Di tÝch c¸ch m¹ng: lµ nh÷ng ghi l¹i sù kiÖn quan träng cña lÞch sö c¸ch m¹ng ®Þa ph-¬ng cã ¶nh h-ëng lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña phong trµo c¸ch m¹ng ®Þa ph-¬ng, khu vùc, quèc gia.  C¸c lo¹i danh lam th¾ng c¶nh: do thiªn nhiªn bµi trÝ s½n vµ cã bµn tay s¸ng t¹o cña con ng-êi, chøa ®ùng gi¸ trÞ cña nhiªu lo¹i h×nh di tÝch lÞch sö v¨n hãa. 1.2.3. Vai trß cña di tÝch lÞch sö v¨n hãa ®èi víi ho¹t ®éng du lÞch C¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa ®-îc coi lµ tµi nguyªn du lÞch ®Æc biÖt hÊp dÉn. NÕu nh- tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn hÊp dÉn du kh¸ch bëi sù hoang s¬ ®éc ®¸o vµ hiÕm hoi cña nã, th× tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n, ®Æc biÖt lµ c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa thu hót kh¸ch bëi nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc biÖt vÒ kiÕn tróc, ®iªu kh¾c, t«n gi¸o vµ c¶ sù ®a d¹ng phong phó, tÝnh truyÒn thèng còng nh- tÝnh ®Þa ph-¬ng cña nã. C¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa lµ 1 thµnh tè hÕt søc quan träng t¹o nªn lo¹i h×nh du lÞch v¨n hãa. L-u ThÞ Linh 14 VH 902
 19. T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Lo¹i h×nh di tÝch kh¶o cæ cã ý nghÜa rÊt lín vµ lµ ®éng lùc thóc ®Èy ho¹t ®éng du lÞch.. Ngµy nay, kh¸ch du lÞch ngoµi môc ®Ých ®Õn c¸c di chØ kh¶o cæ ®Ó tham quan, t×m hiÓu n©ng cao sù hiÓu biÕt, hä cßn cã nhu cÇu mua c¸c hiÖn vËt ®-îc t¸i t¹o t¹i c¸c di tÝch ®ã ®Ó lµm l-u niÖm. 1.3. Mét sè vÊn ®Ò vÒ du lÞch v¨n hãa 1.3.1. Kh¸i niÖm du lÞch v¨n hãa V¨n hãa V¨n hãa lµ mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña con ng-êi tù do, biÕn ®æi thÕ giíi tù nhiªn thµnh thÕ giíi tù nhiªn thø hai cã cÊu tróc cao h¬n vµ cã dÊu Ên ng-êi (cã tÝnh ng-êi). Trong qu¸ tr×nh ®ã, con ng-êi h×nh thµnh c¸i tù nhiªn bªn trong cña chÝnh m×nh(c¶nh quan néi t¹i cña chÝnh m×nh), ®ång thêi thÓ hiÖn th¸i ®é øng xö víi thÕ giíi tù nhiªn thø nhÊt lÉn thÕ giíi tù nhiªn thø hai vµ øng xö ®èi víi chÝnh m×nh. V¨n hãa lµ mét h×nh th¸i x· héi toµn diÖn bao gåm: ChuÈn mùc, Gi¸ trÞ vµ BiÓu t-îng. Du lÞch v¨n hãa Du lÞch v¨n hãa lµ lo¹i h×nh du lÞch mµ ë ®ã con ng-êi h-ëng thô nh÷ng s¶n phÈm v¨n hãa cña nh©n lo¹i, cña mét quèc gia, mét vïng c- d©n. Du lÞch lµ lo¹i h×nh du lÞch dùa vµo tµi nguyªn du lÞch vµ c¸c gi¸ trÞ v¨n hãa cña mét quèc gia. §ã lµ c¸c gi¸ trÞ v¨n hãa vËt thÓ vµ phi vËt thÓ. Du lÞch v¨n hãa cã mét sè ®Æc tr-ng riªng biÖt bªn canh nh÷ng tÝch chÊt nhÊt ®Þnh cña du lÞch nãi chung. Tr-íc tiªn, ®ã lµ sù ®Æc tr-ng vÒ tµi nguyªn, tµi nguyªn du lÞch v¨n hãa ®-¬ng nhiªn lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm v¨n hãa ®Æc tr-ng cña mét vïng, mét quèc gia, mµ ®· lµ v¨n hãa ®Æc tr-ng th× mçi n¬i mçi kh¸c trong khi tµi nguyªn cña c¸c lo¹i h×nh du lÞch kh¸c th× cã thÓ gièng nhau; vÝ dô nh- du lÞch biÓn th× hÇu nh- ë mäi n¬i ®Òu gièng nhau bëi chØ cÇn cã b·i biÓn ®Ñp vµ c¬ së vËt chÊt tèt lµ cã thÓ tiÕn hµnh du lÞch biÓn. L-u ThÞ Linh 15 VH 902
 20. T×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu cña tØnh Qu¶ng Ninh phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch Ngoµi lîi Ých vÒ kinh tÕ, du lÞch v¨n hãa cho quèc gia, cho vïng, cho nhµ kinh doanh du lÞch rÊt nhiÒu lî Ých kh¸c mµ kh«ng ph¶i bÊt kú lo¹i h×nh du lÞch nµo hay ngµnh nghÒ nµo còng cã thÓ mang l¹i, ®ã lµ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ vÒ mÆt x· héi. ChØ cã du lÞch v¨n hãa míi cã thÓ n©ng cao "chÊt" trong du lÞch, n©ng cao nÐt ®Ñp, gi÷ g×n tÝnh v¨n hãa ®èi víi c¶ kh¸ch du lÞch, víi nh©n d©n ®Þa ph-¬ng vµ víi c¸c nhµ kinh doanh du lÞch. ChÝnh v× thÕ, qua du lÞch v¨n hãa, Nhµ n-íc cã thÓ ®iÒu chØnh, gi÷ g×n vµ ph¸t huy mét c¸ch t«t nhÊt nÒn v¨n hãa riªng cña quèc gia m×nh. 1.3.2. Môc ®Ých cña du lÞch v¨n hãa Du lÞch v¨n hãa nh»m môc ®Ých thóc ®Èy vµ n©ng cao hiÓu biÕt v¨n hãa cho c¸ nh©n. Lo¹i h×nh du lÞch nµy tho¶ m·n lßng ham hiÓu biÕt vµ ham thÝch n©ng cao v¨n hãa th«ng qua c¸c chuyÕn du lÞch ®Õn nh÷ng n¬i xa l¹ ®Ó t×m hiÓu lÞch sö vµ nghiªn cøu lÞch sö, kÕt cÊu kinh tÕ, thÓ chÕ x· héi, phong tôc tËp qu¸n, tÝn ng-ìng cña d©n c- vïng ®Õn du lÞch. Du lÞch v¨n hãa lµ xu h-íng cña c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn v× ®em l¹i gi¸ trÞ lín cho céng ®ång x· héi, vµ v× thÕ mµ lo¹i h×nh du lÞch nµy trë thµnh néi dung chÝnh cña Héi nghÞ Bé tr-ëng Du lÞch §«ng ¸- Th¸i B×nh D-¬ng n¨m 2004. Bªn c¹nh nh÷ng lo¹i h×nh du lÞch nh- du lÞch sinh th¸i, du lÞch kh¸m ch÷a bÖnh, du lÞch m¹o hiÓm, du lÞch gi¸o dôc… gÇn ®©y, du lÞch v¨n hãa ®-îc xem lµ lo¹i s¶n phÈm ®Æc thï cña c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn, thu hót nhiÒu kh¸ch du lÞch quèc tÕ. Du lÞch v¨n ho¸ chñ yÕu dùa vµo nh÷ng s¶n phÈm v¨n hãa, nh÷ng lÔ héi truyÒn thèng d©n téc, kÓ c¶ nh÷ng phong tôc tÝn ng­ìng… ®Ó t¹o søc hót víi kh¸ch du lÞch b¶n ®Þa vµ tõ kh¾p n¬i trªn thÕ giíi. §èi víi kh¸ch du lÞch cã së thÝch nghiªn cøu, kh¸m ph¸ v¨n hãa vµ phong tôc tËp qu¸n b¶n ®Þa, th× du lÞch v¨n hãa lµ c¬ héi ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña hä. PhÇn lín ho¹t ®éng du lÞch v¨n hãa g¾n liÒn víi ®Þa ph-¬ng- n¬i l-u gi÷ nhiÒu lÔ héi v¨n hãa vµ còng lµ n¬i tån t¹i ®ãi nghÌo. Kh¸ch du lÞch ë c¸c L-u ThÞ Linh 16 VH 902
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=103

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2