intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Văn hóa làng nghề truyền thống tỉnh Hải Dương - tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch 

Chia sẻ: Bfgh Bfgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

0
95
lượt xem
26
download

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Văn hóa làng nghề truyền thống tỉnh Hải Dương - tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch 

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Văn hóa làng nghề truyền thống tỉnh Hải Dương - tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch trình bày về cơ sở lý luận văn hóa làng nghề truyền thống và du lịch làng nghề truyền thống, tiềm năng phát triển văn hóa làng nghề truyền thống tỉnh Hải Dương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Văn hóa làng nghề truyền thống tỉnh Hải Dương - tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch 

 1. Khãa luËn tèt nghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng Lêi c¶m ¬n! Trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò tµi khãa luËn tèt nghiÖp, sinh viªn ®· nhËn ®-îc sù gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn cña c¸c thµy c« trong vµ ngoµi khoa V¨n Hãa Du LÞch - Tr-êng ®¹i häc D©n LËp H¶i Phßng. Em xin ®-îc göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn c¸c thµy c«! §Æc biÖt, ®-îc göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c ®Õn Thµy Lª Thanh Tïng, ng-êi ®· gióp sinh viªn hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Em xin bµy tá lêi c¶m ¬n s©u s¾c! H¶i Phßng, ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2009 Sinh Viªn: TrÇn ThÞ Thu DiÔn. TrÇn ThÞ Thu DiÔn - VHL101 -1-
 2. Khãa luËn tèt nghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng Môc lôc 1. LÝ do chän ®Ò tµi ................................................................................................ 1 2. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi ....................................................................... 2 3. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu...................................................................... 3 4. Nh÷ng quan ®iÓm vµ ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu ................................................. 4 5. Bè côc cña khãa luËn ......................................................................................... 4 Ch-¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ v¨n hãa lµng nghÒ truyÒn thèng vµ du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng 1.1. C¬ së lÝ luËn cña ®Ò tµi ................................................................................ 5 1.1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm lµng nghÒ truyÒn thèng ......................................... 5 1.1.1.1. Mét sè kh¸i niÖm ...................................................................................... 5 1.1.1.2. §Æc ®iÓm cña lµng nghÒ truyÒn thèng ...................................................... 7 1.1.1.3. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña lµng nghÒ truyÒn thèng ........................ 7 1.1.2. Vai trß cña lµng nghÒ truyÒn thèng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ................. 8 1.2. V¨n hãa lµng nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng.......................................... 9 1.2.1. Lµng nghÒ vµ v¨n hãa lµng nghÒ ............................................................... 9 1.2.2. Lµng nghÒ truyÒn thèng .......................................................................... 11 1.3. Du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng ............................................................... 12 1.4. Vai trß cña du lÞch trong ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng............. 13 1.5. Vai trß cña lµng nghÒ truyÒn thèng trong ph¸t triÓn du lÞch ................... 14 1.6. §¸nh gi¸ tæng hîp c¸c tiÒm n¨ng ph¸t triÓn ........................................... 15 1.6.1. C¸c chØ tiªu chung ®¸nh gi¸ c¸c ®iÓm du lÞch......................................... 15 1.6.1.1. §é hÊp dÉn.............................................................................................. 15 1.6.1.2. Thêi gian ho¹t ®éng du lÞch.................................................................... 15 1.6.1.3. Møc ®é ph¸ huû c¸c thµnh phÇn tù nhiªn t¹i.......................................... 16 1.6.1.4. VÞ trÝ cña ®iÓm du lÞch ............................................................................ 16 1.6.1.5. C¬ së h¹ tÇng c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch ......................................... 17 1.6.1.6. HiÖu qu¶ kinh tÕ du lÞch ......................................................................... 17 1.6.2. Thang ®iÓm ®¸nh gi¸ ................................................................................. 18 1.7. TiÓu kÕt ......................................................................................................... 20 TrÇn ThÞ Thu DiÔn - VHL101 -2-
 3. Khãa luËn tèt nghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng Ch-¬ng 2: TiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng tØnh H¶i D-¬ng. 2.1. Tæng qu¸t vÒ tØnh H¶i D-¬ng ....................................................................... 21 2.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý ................................................................................................ 21 2.1.2. LÞch sö h×nh thµnh ..................................................................................... 22 2.1.3. D©n sè vµ nguån nh©n lùc ......................................................................... 23 2.2. TiÒm n¨ng vµ thùc tr¹ng ph¸t triÓn lµng nghÒ truyÒn thèng tØnh ................. 28 2.2.1. Lµng nghÒ truyÒn thèng tØnh h¶i D-¬ng ................................................... 28 2.2.1.1. Giíi thiÖu c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng tØnh H¶i D-¬ng ......................... 28 2.2.2. TiÒm n¨ng thùc tr¹ng ph¸t triÓn ................................................................ 31 2.2.2.1. Lµng gèm Chu §Ëu ................................................................................ 31 2.2.2.2. Lµng ch¹m kh¾c gç §«ng Giao .............................................................. 36 2.2.2.3. Lµng thªu ren Xu©n NÎo ........................................................................ 41 2.2.2.4. Lµng nghÒ b¸nh gai Ninh Giang ............................................................ 46 2.2.2.5. Lµng nghÒ b¸nh ®Ëu xanh H¶i D-¬ng .................................................... 52 2.3. KÕt qña viÖc ®¸nh gi¸ vµ x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm du lÞch lµng nghÒ ................... 56 2.3.1. §é hÊp dÉn................................................................................................. 56 2.3.2. Thêi gian ho¹t ®éng du lÞch....................................................................... 59 2.3.3. VÞ trÝ ®Þa lý cña ®iÓm du lÞch ..................................................................... 60 2.3.4. C¬ së h¹ tÇng vËt chÊt kü thuËt.................................................................. 61 2.3.5. ChØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ ........................................................................... 62 2.3.6. Søc chøa kh¸ch du lÞch .............................................................................. 62 2.3.7. Møc ®é ph¸ huû cña c¸c thµnh phÇn tù nhiªn t¹i ®iÓm du lÞch ................. 63 2.4. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn lµng nghÒ truyÒn thèng tØnh H¶i D-¬ng .................... 64 2.5. TiÓu kÕt ......................................................................................................... 73 Ch-¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng H¶i D-¬ng. 3.1. Môc tiªu vµ ®Þnh h-íng ph¸t triÓn. .............................................................. 74 3.1.1. §Þnh h-íng ph¸t triÓn ................................................................................ 74 3.1.2. Môc tiªu ph¸t triÓn .................................................................................... 74 TrÇn ThÞ Thu DiÔn - VHL101 -3-
 4. Khãa luËn tèt nghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng 3.2. C¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng H¶i D-¬ng ........... 75 3.2.1. §Èy m¹nh c«ng t¸c b¶o tån lµng nghÒ truyÒn thèng ................................. 75 3.2.2. TËp trung ®Çu t- x©y dùng vµ ph¸t triÓn lµng nghÒ vµ .............................. 77 3.2.2.1. §Çu t- vèn thóc ®Èy ho¹t ®éng du lÞch ph¸t triÓn. ................................. 77 3.2.2.2. §Çu t- vèn ®Ó x©y dùng, c¶i t¹o, n©ng cÊp............................................. 78 3.2.3. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ®a d¹ng hãa s¶n phÈm du lÞch.. ................................ 78 3.2.4. T¨ng c-êng ho¹t ®éng qu¶ng b¸, qu¶ng c¸o cho du lÞch .......................... 80 3.2.5. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i c¸c lµng nghÒ. ............................ 81 3.2.6. Gi¶i ph¸p vÒ t«n t¹o tµi nguyªn theo quan ®iÓm ph¸t triÓn.. ..................... 82 3.3. TiÓu kÕt. ........................................................................................................ 83 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ ........................................................................................ 84 Tµi liÖu tham kh¶o............................................................................................. 87 Lêi më ®Çu TrÇn ThÞ Thu DiÔn - VHL101 -4-
 5. Khãa luËn tèt nghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng 1. Lý do chän ®Ò tµi H¶i D-¬ng víi vÞ trÝ tiÕp gi¸p thñ ®«, ngay tõ xa x-a m¶nh ®Êt nµy ®· cã nh÷ng yÕu tè ¶nh h-ëng tÝch cùc cña v¨n hãa Th¨ng Long, héi tô trong m×nh mét ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn phong phó. H¶i D-¬ng x-a kia lµ mét vïng ®Êt thuÇn n«ng - truyÒn thèng cña v¨n hãa x-a lµ mét n-íc n«ng nghiÖp, mang tÝnh thêi vô cao, ng-êi n«ng d©n chØ vÊt v¶ vµo nh÷ng dÞp mïa cßn thêi gian r¶nh rçi ng-êi ta cã thÓ lµm nh÷ng viÖc kh¸c. Ng-êi n«ng d©n ViÖt Nam víi b¶n tÝnh cÇn cï s¸ng t¹o ®· lµm ra nh÷ng s¶n phÈm thñ c«ng ®Ó phôc vô cho cuéc sèng hµng ngµy cña hä, kh«ng nh÷ng vËy c¸c s¶n phÈm nµy cßn rÊt sinh ®éng vµ tinh x¶o, mang tÝnh thÈm mÜ cao mµ nã cßn ®-îc ®em b¸n trªn thÞ tr-êng. Sù ph¸t triÓn cña x· héi kh«ng ngõng t¨ng, nhu cÇu cña con ng-êi n¶y sinh ngµy cµng nhiÒu s¶n phÈm thñ c«ng dÇn cã c¬ héi ®-îc khai th¸c vµ ph¸t triÓn. ChÝnh v× vËy thu nhËp tõ s¶n phÈm thñ c«ng lµ kh«ng nhá, thËm chÝ kh«ng thÊp h¬n nghÒ trång lóa v× vËy mµ h×nh thµnh lªn c¸c lµng nghÒ tõ mét bé phËn n«ng d©n cã tay nghÒ. Do vËy cã thÓ coi lµng nghÒ truyÒn thèng lµ ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña n«ng th«n ViÖt Nam. Vïng §ång B»ng Ch©u Thæ S«ng Hång lµ c¸i n«i tËp trung héi tô nhiÒu lµng nghÒ truyÒn thèng: Hµ T©y, Hµ Néi, B¾c Ninh, Th¸i B×nh vµ H¶i D-¬ng còng lµ tØnh cã nhiÒu lµng nghÒ truyÒn thèng. Theo nguån tµi liÖu lÞch sö, trªn m¶nh ®Êt nµy ®· tõng tån t¹i vµ ph¸t triÓn h¬n 100 lµng nghÒ truyÒn thèng kh¸c nhau, sau ®ã v× nhiÒu lÝ do nh-: chiÕn tranh, thiªn tai, sù c¹nh tranh, thay ®æi vÒ thÞ tr-êng nªn nhiÒu lµng nghÒ bÞ mai mét, thÊt truyÒn. HiÖn nay chØ cßn 36 lµng nghÒ, trong ®ã cã kho¶ng 10 lµng nghÒ truyÒn thèng cßn ho¹t ®éng s«i næi, víi nhiÒu s¶n phÈm thñ c«ng ®éc ®¸o thiÕt thùc lu«n ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ cao cho ng-êi lao ®éng. Vµ ®iÒu ®Æc biÖt quan träng cã ý nghÜa lµ nh÷ng s¶n phÈm thñ c«ng ®-îc lµm tõ chÝnh bµn tay cña ng-êi n«ng d©n ViÖt Nam nªn cã søc hÊp dÉn lín ®èi víi kh¸ch du lÞch. H¶i D-¬ng lµ tØnh n»m gÇn trung t©m §ång B»ng B¾c Bé: Hµ Néi, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh. Ngoµi nh÷ng thÕ m¹nh vÒ c¶nh quan thiªn nhiªn, nh÷ng nÐt v¨n hãa ®éc ®¸o, ®Æc s¾c phôc vô cho ph¸t triÓn du lÞch th× lµng nghÒ truyÒn thèng còng lµ mét thÕ m¹nh cña tØnh. Trong nh÷ng n¨m qua du lÞch lµng nghÒ ®ù¬c chó träng ph¸t triÓn vµ kh«ng n»m ngoµi xu h-íng vµ h-ëng øng ch-¬ng tr×nh hµnh ®éng ph¸t triÓn du lÞch cña c¶ n-íc, du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng H¶i D-¬ng b¾t ®Çu manh nha. C¸c ch-¬ng TrÇn ThÞ Thu DiÔn - VHL101 -5-
 6. Khãa luËn tèt nghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng tr×nh du lÞch tíi th¨m c¸c lµng nghÒ lu«n lµ nh÷ng ch-¬ng tr×nh hÊp dÉn ®èi víi du kh¸ch, ®Æc biÖt lµ kh¸ch quèc tÕ. Tham gia c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch lµng nghÒ, du kh¸ch cã thÓ tËn m¾t nh×n thÊy s¶n phÈm ®-îc lµm ra thÕ nh- thÕ nµo, chøng kiÕn bµn tay khÐo lÐo cña ng-êi thî h¬n n÷a ®-îc t×m hiÓu v¨n hãa truyÒn thèng cña ®Êt n-íc con ng-êi ViÖt Nam qua gãc nh×n v¨n hãa lµng nghÒ. ChÝnh v× lÏ ®ã, tØnh H¶i D-¬ng vµ c¸c c«ng ty du lÞch ®· cã nh÷ng ho¹t ®éng xóc tiÕn ®-a h×nh ¶nh du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng tíi kh¸ch du lÞch nh- tæ chøc c¸c ch-¬ng tr×nh giao l-u t×m hiÓu “vÒ víi lµng gèm Chu §Ëu”, “c«ng nhËn lµng ch¹m kh¾c gç §«ng Giao” lµ lµng nghÒ truyÒn thèng tiªu biÓu cña tØnh, vÒ víi khu du lÞch sinh th¸i ®éng KÝnh Chñ - lµng nghÒ ch¹m kh¾c ®¸ KÝnh Chñ; “th-ëng thøc trµ cïng b¸nh ®Ëu xanh, b¸nh gai H¶i D-¬ng” vµ x©y dùng nhiÒu dù ¸n ph¸t triÓn du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng. Trªn c¬ së t×m hiÓu vµ thÊy ®-îc nh÷ng tiÒm n¨ng mµ c¸c lµng nghÒ mang l¹i nªn tØnh H¶i D-¬ng ®· cã kÕ ho¹ch kh«i phôc c¸c lµng nghÒ chÝnh v× vËy mµ ng-êi viÕt ®· lùa chän ®Ò tµi khãa luËn: “V¨n hãa lµng nghÒ truyÒn thèng tØnh H¶i D-¬ng - tiÒm n¨ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn du lÞch” nh»m giíi thiÖu mét sè lµng nghÒ tiªu biÓu, ph¶n ¸nh thùc tr¹ng ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch ®ång thêi ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng cña tØnh trong thêi gian tíi. 2. Môc ®Ých vµ nhiÖn vô cña ®Ò tµi - Môc ®Ých cña ®Ò tµi mµ ng-êi viÕt nghiªn cøu lµ th«ng qua viÖc t×m hiÓu vÒ c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng, nh÷ng gi¸ trÞ vµ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch t¹i c¸c lµng nghÒ ®Ó t¹o ra nh÷ng ®Þa chØ du lÞch lµng nghÒ ®¸ng tin cËy cho du kh¸ch trong vµ ngoµi n-íc. §Ò tµi tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh vai trß cña lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; thùc tr¹ng ph¸t triÓn lµng nghÒ truyÒn thèng hiÖn nay; h¬n n÷a ng-êi viÕt còng mong muèn t×m ra gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn cña du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng cña ®Þa ph-¬ng trong t-¬ng lai. - NhiÖm vô cña ®Ò tµi: tæng quan nh÷ng vÊn ®Ò vÒ lµng nghÒ truyÒn thèng vµ du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng; chän lùa c¸c ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tµi nguyªn du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng H¶i D-¬ng; trªn c¬ së ®ã tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng vµ ®-a ra mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng H¶i D-¬ng trong giai ®o¹n tiÕp sau ®ã. TrÇn ThÞ Thu DiÔn - VHL101 -6-
 7. Khãa luËn tèt nghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng 3. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu - §èi t-îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ gi¸ trÞ cña c¸c lµng nghÒ, v¨n hãa lµng nghÒ, tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch, thùc tr¹ng ho¹t ®éng du lÞch vµ nh÷ng ®Þnh h-íng, gi¶i ph¸p ph¸t triÓn, ®-a ho¹t ®éng du lÞch vµo c¸c lµng nghÒ. - Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng trong 5 lµng nghÒ truyÒn thèng tiªu biÓu ®· vµ ®ang ®-a vµo khai th¸c trong du lÞch lµ: 1. Lµng nghÒ truyÒn thèng gèm Chu §Ëu. 2. Lµng nghÒ truyÒn thèng gç §«ng Giao. 3. Lµng nghÒ truyÒn thèng thªu ren Xu©n NÎo. 4. Lµng nghÒ truyÒn thèng lµm b¸nh gai Ninh Giang. 5. Lµng nghÒ truyÒn thèng lµm b¸nh ®Ëu xanh H¶i D-¬ng 4. Nh÷ng quan ®iÓm vµ ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, ®Ò tµi khãa luËn sö dông c¸c quan ®iÓm vµ ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu sau: + Quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng. + Quan ®iÓm ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng. + Ph-¬ng ph¸p kh¶o s¸t, ®iÒu tra thùc ®Þa. + Ph-¬ng ph¸p tæng hîp, so s¸nh, thèng kª. + Ph-¬ng ph¸p b¶n ®å, biÓu ®å. 5. Bè côc cña khãa luËn Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, tµi liÖu tham kh¶o, phô lôc, kho¸ luËn chia lµm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng 1: C¬ së lÝ luËn vÒ v¨n hãa lµng nghÒ truyÒn thèng vµ du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng. Ch-¬ng 2: TiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng tØnh H¶i D-¬ng. Ch-¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng H¶i D-¬ng. TrÇn ThÞ Thu DiÔn - VHL101 -7-
 8. Khãa luËn tèt nghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng Ch-¬ng 1: Cë Së Lý LUËN VÒ V¨N HO¸ LµNG NGHÒ TRUYÒN THèNG Vµ DU LÞCH LµNG NGHÒ TRUYÒN THèNG 1.1. C¬ së lÝ luËn cña ®Ò tµi HiÖn nay, ngay tõ trung -¬ng ch-a cã quy ®Þnh thèng nhÊt vÒ viÖc ®¸nh gi¸, x¸c ®Þnh c¸c lµng nghÒ ë tõng vïng, ®Þa ph-¬ng vµ nh÷ng ®ît nghiªn cøu kh¸c nhau th-êng ®-a ra nh÷ng tiªu chÝ kh¸c nhau ®Ó x¸c ®Þnh vÒ tiªu chuÈn cña c¸c lµng nghÒ. Trong ph¹m vi ®Ò tµi nµy, lµng nghÒ truyÒn thèng H¶i D-¬ng ®Ò cËp ®Õn n¨m trªn tæng sè m-êi lµng nghÒ truyÒn thèng tiªu biÓu cña TØnh. 1.1.1. kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm lµng nghÒ truyÒn thèng 1.1.1.1. Mét sè kh¸i niÖm + Tæ chøc: lµ viÖc lµm cho mét vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi nµo ®ã trë thµnh mét chØnh thÓ cã mét cÊu t¹o, mét cÊu tróc vµ cã nh÷ng chøc n¨ng nhÊt ®Þnh, lµ viÖc lµm cho vÊn ®Ò quan t©m trë nªn cã nÒ nÕp ®Ó tiÕn hµnh mét ho¹t ®éng nµo ®ã cã hiÖu qu¶ nhÊt. + S¶n xuÊt kinh doanh: lµ qu¸ tr×nh sö dông c¸c nguån lùc ®Çu t- vµo lao ®éng, vèn, trang thiÕt bÞ... ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm hµng hãa ®¸p øng nhu cÇu cña con ng-êi nh»m môc tiªu sinh lêi vµ nh÷ng môc tiªu kh¸c. + Lµng nghÒ: khi mét lµng nghÒ nµo ®ã ë n«ng th«n cã mét hay nhiÒu lµng nghÒ thñ c«ng ®-îc t¸ch khái n«ng nghiÖp vµ s¶n xuÊt kinh doanh ®éc lËp th× ®ã lµ lµng nghÒ. Lµng nghÒ truyÒn thèng còng lµ ®¬n vÞ d©n c- cïng s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng cã tõ l©u ®êi, nh÷ng s¶n phÈm nµy cã nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng ®Æc tr-ng cho vïng vµ con ng-êi ë ®ã. A C B A: lµng nghÒ n«ng th«n. B: lµng nghÒ tiÓu thñ c«ng cæ truyÒn. C: lµng nghÒ truyÒn thèng. TrÇn ThÞ Thu DiÔn - VHL101 -8-
 9. Khãa luËn tèt nghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng + NghÖ nh©n: lµ nh÷ng ng-êi cã tay nghÒ cao tréi, ®-îc lao ®éng lµnh nghÒ tÝn nhiÖm, suy t«n vµ ®-îc nhµ n-íc c«ng nhËn. + Lao ®éng lµnh nghÒ: Lµ nh÷ng lao ®éng ®· th«ng th¹o c«ng viÖc, cã kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt, cã thÓ ®ang lµm thî c¶, h-íng dÉn kÜ thuËt cho mäi ng-êi. Lao ®éng lµnh nghÒ ®èi lËp víi lao ®éng kh«ng lµnh nghÒ. + Lµng nghÒ: Lµ lµng (th«n, Êp) ë n«ng th«n cã ngµnh nghÒ phi n«ng nghiÖp ph¸t triÓn tíi møc trë thµnh nguån sèng chÝnh hoÆc nguån thu nhËp quan träng cña ng-êi d©n trong lµng. VÒ mÆt ®Þnh l-îng lµng nghÒ lµ lµng cã tõ 35 - 40% sè hé trë nªn cã tham gia ho¹t ®éng ngµnh nghÒ vµ cã thÓ sinh sèng b»ng chÝnh nguån thu nhËp tõ ngµnh nghÒ (thu nhËp ngµnh nghÒ chiÕm trªn 50% thu nhËp cña c¸c hé) vµ gi¸ trÞ s¶n l-îng chiÕm 50% gi¸ trÞ s¶n l-îng cña ®Þa ph-¬ng. + Lµng nghÒ truyÒn thèng: Bao gåm nh÷ng nghÒ thñ c«ng nghiÖp cã tõ tr-íc thêi Ph¸p thuéc cßn tån t¹i ®Õn nay (tõ khi h×nh thµnh ®Õn nay kho¶ng 100 n¨m trë lªn), kÓ c¶ nh÷ng nghÒ ®-îc c¶i tiÕn hoÆc sö dông m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Ó hç trî s¶n xuÊt nh-ng vÉn tu©n thñ nh÷ng c«ng nghÖ truyÒn thèng. Lµ lµng nghÒ (®¹t ®-îc nh÷ng tiªu chÝ nh- trªn) ®· h×nh thµnh tõ l©u ®êi (100 n¨m trë lªn), s¶n phÈm cã tÝnh c¸ch riªng biÖt ®-îc nhiÒu n¬i biÕt ®Õn. CÇn chó ý, cã nh÷ng lµng nghÒ truyÒn thèng l©u ®êi, næi tiÕng nh-ng nay vÉn ph¸t triÓn cÇm chõng, kh«ng æn ®Þnh gÆp nhiÒu khã kh¨n, thËm chÝ cã nh÷ng lµng nghÒ ®· vµ ®ang mai mét, nªn ®èi víi nh÷ng lµng nghÒ ®· tõng cã 50 hé hoÆc 1/3 tæng sè hé hay lao ®éng cïng lµm mét nghÒ truyÒn thèng còng ®­îc gäi lµ “lµng nghÒ truyÒn thèng”. + Lµng nghÒ míi: Lµ nh÷ng lµng nghÒ míi ®-îc h×nh thµnh do ph¸t triÓn tõ nh÷ng lµng nghÒ truyÒn thèng hoÆc tiÕp thu nh÷ng nghÒ míi vµ ®¹t ®-îc nh÷ng tiªu chÝ trªn. Tõ kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña lµng nghÒ nãi trªn ta cã thÓ thÊy sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ nghÒ gi¶i quyÕt ®-îc mét phÇn lín c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra víi c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa n«ng nghiÖp, n«ng th«n nh-: t¹o c¬ héi viÖc lµm gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®éi ngò lao ®éng n«ng th«n, gi¶m hiÖn t-îng di d©n ra thµnh TrÇn ThÞ Thu DiÔn - VHL101 -9-
 10. Khãa luËn tèt nghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng thÞ, ®a d¹ng s¶n phÈm x· héi n«ng th«n, t¨ng thu nhËp n©ng cao ®êi sèng, d©n trÝ ng-êi d©n, ®Èy nhanh qu¸ tr×nh ®-a tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ sö dông c¬, ®iÖn khÝ hãa vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, gãp phÇn n©ng cao c¬ së h¹ tÇng, gi¶m c¸c hiÖn t-îng tÖ n¹n trong x· héi, gãp phÇn æn ®Þnh t×nh h×nh an ninh n«ng th«n… vµ ®iÓm quan träng n÷a lµ duy tr× c¸c s¶n phÈm cña lµng nghÒ thñ c«ng, duy tr× vµ gi÷ g×n nÐt truyÒn thèng v¨n hãa d©n téc ®· ®-îc bao thÕ hÖ ng-êi ViÖt Nam ta hun ®óc lªn. 1.1.1.2. §Æc ®iÓm cña lµng nghÒ truyÒn thèng Tuy cã nhiÒu lo¹i lµng nghÒ truyÒn thèng kh¸c nhau, nh-ng chóng ®Òu cã mét sè ®Æc ®iÓm chung sau ®©y: - Sù ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña lµng nghÒ truyÒn thèng lu«n g¾n liÒn víi lµng nghÒ n«ng th«n. - C¸c lµng nghÒ truyÒn thèng ra ®êi c¸ch ®©y nhiÒu thÕ hÖ vµ nghÒ mang tÝch chÊt “gia truyÒn”. - Th-êng g¾n liÒn víi n«ng nghiÖp, tr×nh ®é d©n trÝ cßn thÊp nªn hÇu hÕt c¸c lµng nghÒ cã vèn ®Çu t- thÊp. - Mét sè lo¹i s¶n phÈm cña c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng mang tÝnh chÊt nghÖ thuËt cao, ®ã lµ sù kÕt tinh v¨n hãa l©u ®êi cña cho «ng ta. 1.1.1.3. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña lµng nghÒ truyÒn thèng SÏ cã nhiÒu lµng nghÒ cïng tån t¹i ë nhiÒu vïng kh¸c nhau vµ cho ra ®êi cïng lo¹i s¶n phÈm song ch-a ch¾c chóng ®· xuÊt hiÖn cïng thêi. Sù h×nh thµnh c¸c lµng nghÒ th-êng qua nh÷ng c¸ch thøc sau: - C¸c lµng nghÒ ®-îc h×nh thµnh do mét nhãm nghÖ nh©n tõ n¬i kh¸c tíi truyÒn d¹y. - C¸c lµng nghÒ do sù s¸ng t¹o cña c¸ nh©n hay nhãm ng-êi nµo ®ã ë trong lµng, cïng víi thêi gian nh÷ng kÜ thuËt ®ã kh«ng ngõng hoµn thiÖn vµ lan truyÒn. Kh«ng Ýt lµng nghÒ h×nh thµnh chñ yÕu do mét c¸ nh©n cã c¬ héi tiÕp xóc giao l-u nhiÒu n¬i cã ý thøc häc hái ®Ó truyÒn l¹i cho lµng quª hä. - Mét sè lµng nghÒ xuÊt hiÖn do chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña nhµ cÇm quyÒn hoÆc ®Þa ph-¬ng. §Ó c¸c lµng nghÒ nµy tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi th× nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y TrÇn ThÞ Thu DiÔn - VHL101 - 10 -
 11. Khãa luËn tèt nghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng ®-îc tho¶ m·n: - GÇn m¹ch m¸u giao th«ng thuû bé quan träng. ë nh÷ng vÞ trÝ nµy hµng hãa trao ®æi dÔ dµng, ®ã lµ ®iÒu rÊt quan träng trong s¶n xuÊt kinh doanh. - GÇn n¬i tiªu thô hay nh÷ng thÞ tr-êng chÝnh. Qua nghiªn cøu kh¶o s¸t cho thÊy c¸c lµng nghÒ th-êng tËp trung ë nh÷ng vïng phô cËn cña c¸c thµnh phè lín hoÆc vïng tËp trung ®«ng ®óc d©n c-. - Mét ®iÒu kiÖn kh¸c lµ c¸c lµng nghÒ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc lµ do søc Ðp vÒ kinh tÕ ë vïng ®ã, cã thÓ lµ ruéng ®Êt nÕu chØ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th× thu nhËp kh«ng ®¶m b¶o cho cuéc sèng buéc hä ph¶i t×m c¸ch lµm g× ®ã ®Ó t¨ng thu nhËp. 1.1.2. Vai trß cña lµng nghÒ truyÒn thèng trong qóa tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë n«ng th«n. C¸c lµng nghÒ, ®Æc biÖt lµ c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng ngµy cµng cã vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n. - C¸c lµng nghÒ gãp phÇn t¹o viÖc lµm, ph©n c«ng lao ®éng, thu hót lao ®éng d- thõa còng nh- lao ®éng n«ng nhµn ë n«ng th«n, ViÖt Nam lµ quèc gia chñ yÕu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã gÇn 75% d©n sè n«ng th«n, tèc ®é t¨ng d©n sè hµng n¨m t¨ng kh¸ cao, tèc ®é ®« thÞ hãa cao lµm cho ®Êt ®ai s¶n xuÊt n«ng nghiÖp b×nh qu©n ngµy cµng gi¶m. Nguyªn nh©n nµy lµm cho thu nhËp tõ n«ng nghiÖp thÊp, lùc l-îng lao ®éng nhµn rçi t¨ng nhanh. Ngµnh nghÒ phi n«ng nghiÖp thu hót nguån lao ®éng nhµn rçi rÊt m¹nh, nã lµm gi¶m t×nh tr¹ng kh«ng cã viÖc lµm lóc n«ng nhµn vµ lùc l-îng lao ®éng Ýt ruéng trong thêi vô n«ng nghiÖp. Chóng ta kh«ng coi mét sè ngµnh nghÒ lµ phô n÷a mµ h·y coi chóng nh- mét nghÒ thùc thô bëi nhiÒu n¬i, nhiÒu ngµnh nghÒ mang l¹i cho ng-êi lao ®éng thu nhËp cao h¬n tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. - C¸c lµng nghÒ ho¹t ®éng sÏ thu hót ®-îc nguån vèn tõ bªn ngoµi, quan träng h¬n lµ trong sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn trong d©n. Tõng gia ®×nh, tõng hé th× sè vèn tù cã lµ kh«ng lín nh-ng víi -u thÕ sè ®«ng nguån vèn ®-îc sö dông lµ rÊt lín. Nguån vèn tù cã trong d©n ®ã kh«ng chØ lµ vèn b»ng tiÒn, mµ ®ã cßn lµ vèn cè ®Þnh trong x©y dùng c¬ b¶n. HÇu hÕt c¸c ngµnh nghÒ s¶n xuÊt ®Òu tiÕt kiÖm sö dông diÖn tÝch nhµ ë (nh- nghÒ méc, nghÒ lµm bón, nghÒ dÖt…) tiÕt kiÖm ®-îc TrÇn ThÞ Thu DiÔn - VHL101 - 11 -
 12. Khãa luËn tèt nghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng nguån vèn rÊt lín cho x©y dùng nhµ x-ëng. - Mét vÊn ®Ò quan träng cña ph¸t triÓn lµng nghÒ lµ gãp phÇn vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, dÞch vô, lµm gi¶m tû xuÊt träng cña ngµnh n«ng nghiÖp trong thu nhËp cña vïng n«ng th«n, t¹o ®iÒu kiÖn rót ng¾n kho¶ng c¸ch kinh tÕ gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ. - Lµng nghÒ kh«ng chØ cã vai trß quan träng trong b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc. Mét sè hµng hãa thñ c«ng truyÒn thèng ®· v-ît lªn khái hµng hãa tiªu dïng th«ng th-êng mµ nã mang tÝnh nghÖ thuËt cao, ®Æc tr-ng cho v¨n hãa lµng x· ViÖt Nam. B¹n bÌ quèc tÕ tíi ViÖt Nam qua nh÷ng s¶n phÈm nµy. 1.2. V¨n ho¸ lµng nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng . 1.2.1. Lµng nghÒ vµ v¨n hãa lµng nghÒ . Lµng lµ ®¬n vÞ quÇn c- cña con ng-êi. Theo nhµ nghiªn cøu d©n téc häc TrÇn Tõ, lµng lµ tÕ bµo sèng cña x· héi ViÖt, lµ s¶n phÈm tiÕt ra tõ qu¸ tr×nh ®Þnh c- vµ céng c- cña ng-êi ViÖt trång trät. Lµng lµ tæ chøc x· héi hoµn chØnh nhÊt, mçi lµng cã mét hÖ thèng thiÕt chÕ dùa theo c¸c nguyªn t¾c tËp hîp ng-êi gåm xãm ngâ, dßng hä, phe gi¸p… vµ ®©y chÝnh lµ c¸i l«i ®Ó h×nh thµnh nªn c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng. Mçi lµng nghÒ cã nh÷ng ®Æc tr-ng kh¸c nhau ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm thñ c«ng tiªu biÓu ®éc ®¸o chÝnh ®iÒu ®ã lµm nªn v¨n hãa lµng nghÒ truyÒn thèng vµ ®· cã kh«ng Ýt nh÷ng quan niÖm vµ c¸ch hiÓu kh¸c nhau vÒ lµng nghÒ. Theo tiÕn sÜ Ph¹m C«n S¬n trong cuèn “lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam” lµng nghÒ ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau: “Lµng nghÒ lµ mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh cæ x-a mµ còng cã nghÜa lµ mét n¬i quÇn c- ®«ng ng-êi, sinh ho¹t cã tæ chøc, cã kØ c-¬ng tËp qu¸n riªng theo nghÜa réng. Lµng kh«ng nh÷ng lµ mét lµng sèng chuyªn nghÒ mµ cïng nghÒ sèng hîp quÇn ®Ó ph¸t triÓn c«ng ¨n viÖc lµm. C¬ së v÷ng ch¾c cña lµng nghÒ lµ sù võa lµm ¨n tËp thÓ, võa lµm ¨n kinh tÕ, võa gi÷ g×n b¶n s¾c d©n téc vµ c¸ biÖt cña ®Þa ph­¬ng” . Xem xÐt lµng nghÒ theo gãc ®é kinh tÕ, theo D­¬ng B¸ Ph­îng trong “B¶o tån vµ ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ th×: “lµng nghÒ lµ lµng ë n«ng th«n cã mét hoÆc mét sè nghÒ thñ c«ng t¸ch h¼n ra khái thñ c«ng nghiÖp vµ kinh doanh ®éc lËp. Thu nhËp tõ c¸c nghÒ ®ã chiÕm tØ TrÇn ThÞ Thu DiÔn - VHL101 - 12 -
 13. Khãa luËn tèt nghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng träng cao trong tæng gi¸ trÞ cña toµn lµng”. Lµng nghÒ theo c¸ch ph©n lo¹i vÒ thêi gian gåm cã: lµng nghÒ truyÒn thèng vµ lµng nghÒ míi. C¶ hai lo¹i lµng nghÒ ®Òu cã vÞ trÝ kh¸c nhau trong ph¸t triÓn du lÞch. Tuy nhiªn t¸c gi¶ chØ ®i s©u t×m hiÓu du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng v× cã nhiÒu ý nghÜa trong ph¸t triÓn du lÞch . Nh- vËy lµng nghÒ ®-îc nh×n nhËn ë nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau. VËy v¨n hãa lµng nghÒ th× sao ? Tr-íc tiªn muèn ®i vµo t×m hiÓu vÒ v¨n hãa lµng nghÒ chóng ta sÏ cïng nhau ®i xem xÐt vµ thÈm ®Þnh kh¸i niÖm v¨n hãa ®Ó lµm s¸ng tá gi¸ trÞ cña lµng nghÒ truyÒn thèng. V¨n hãa lµ s¶n phÈm do con ng-êi s¸ng t¹o, cã tõ thuë b×nh minh cña x· héi loµi ng-êi. ë Ph-¬ng §«ng, v¨n hãa theo tiÕng Trung Quèc cã nghÜa lµ gi¸ trÞ v¨n hãa: tøc lµ c¸ch cai trÞ mang h×nh thøc ®Ñp ®Ï kÕt hîp víi gi¸o hãa. B¶n th©n tõ “v¨n” lµ sù biÓu hiÖn ra bªn ngoµi, lµ vÎ ®Ñp do mµu s¾c t¹o ra, nã biÓu hiÖn thµnh mét hÖ thèng quy t¾c øng xö ®-îc xem lµ ®Ñp ®Ï. ë Ph-¬ng T©y, v¨n hãa: theo phiªn ©m Latinh b¾t nguån tõ 2 nghÜa: - Cultusagri: trång trät ë ngoµi ®ång. - Cultusanimi: trång trät tinh thÇn, nghÜa lµ gi¸o dôc con ng-êi, con ng-êi chØ cã v¨n hãa th«ng qua gi¸o dôc dï v« ý thøc hay cã ý thøc, con ng-êi kh«ng thÓ tù nhiªn cã v¨n hãa nh- tù nhiªn b¶n th©n con ng-êi cã c¬ thÓ; cßn cã nghÜa lµ gi¸o dôc båi d-ìng tinh thÇn con ng-êi ®Ó cã nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp. V¨n hãa kh«ng ph¶i lµ cô thÓ c¸i g× c¶, kh«ng ph¶i phong tôc tËp qu¸n hay t«n gi¸o tÝn ng-ìng, v¨n hãa còng kh«ng ph¶i lµ b¶n th©n c¸c kÜ thuËt s¶n xuÊt, v¨n hãa còng kh«ng ph¶i lµ c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi, v¨n hãa còng kh«ng ph¶i lµ ¨n uèng, quÇn ¸o, nhµ cöa mµ v¨n hãa chÝnh lµ dÊu Ên cña mét céng ®ång lªn mäi hiÖn t-îng tinh thÇn, vËt chÊt cña céng ®ång ®ã. VÒ ®Þnh nghÜa v¨n hãa, hiÖn nay cã trªn 400 ®Þnh nghÜa cña nhiÒu t¸c gi¶ kh¸c nhau. ë ®©y t¸c gi¶ xin ®-a ra ®Þnh nghÜa v¨n hãa cña PGS. TS khoa häc TrÇn Ngäc Thªm: “v¨n hãa lµ mét hÖ thèng h÷u c¬ c¸c gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn TrÇn ThÞ Thu DiÔn - VHL101 - 13 -
 14. Khãa luËn tèt nghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng do con ng-êi s¸ng t¹o vµ tÝch lòy qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thùc tiÔn, trong sù t-¬ng t¸c gi÷a con ng­êi víi m«i tr­êng tù nhiªn vµ x· héi”. Mçi ®Þa ph-¬ng, mçi lµng cã nhiÒu lµng nghÒ kh¸c nhau hoÆc gièng nhau nh-ng ë mçi lµng nghÒ l¹i cã nh÷ng ®Æc tr-ng kh¸c nhau tõ nguyªn liÖu, c¸ch thøc ®Õn quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Vµ ®iÒu quan träng khi s¶n phÈm lµm ra cã c¸ch sö dông víi nh÷ng ph-¬ng thøc kh¸c nhau. ChÝnh ®iÒu nµy t¹o ra v¨n hãa lµng nghÒ. ChÝnh sù tinh tÕ vµ khÐo lÐo cña nh÷ng nghÖ nh©n thñ c«ng ®· t¹o nªn nhiÒu nÐt v¨n hãa riªng mang nhiÒu ®Æc tr-ng trong s¶n phÈm cña m×nh lµm ra. Nh- vËy, c¸c lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng víi nh÷ng s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ lu«n lµ s¶n phÈm cã søc hót lín ®èi víi du kh¸ch. Kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm thñ c«ng gi¶n ®¬n mµ nh÷ng s¶n phÈm nµy cßn phôc vô ®êi sèng sinh ho¹t cña ng-êi d©n cïng víi bÒ dµy lÞch sö ®-îc l-u truyÒn qua biÕt bao thÕ hÖ vµ ®-îc g×n gi÷ cho ®Õn ngµy h«m nay th× c¸c lµng nghÒ lu«n mang trong m×nh nh÷ng gi¸ trÞ v¨n hãa lÞch sö to lín. 1.2.2. Lµng nghÒ truyÒn thèng. Kh¾p n¬i trªn ®Êt n-íc ViÖt Nam ®©u ®©u còng cã c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng. Nh÷ng lµng nghÒ truyÒn thèng vµ c¶ phè nghÒ tËp trung nhiÒu nhÊt ë ®ång b»ng S«ng Hång: Hµ Néi - Hµ T©y - Th¸i B×nh. HiÖn nay trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, du lÞch lµng nghÒ rÊt ®-îc chó ý, ë ViÖt Nam du lÞch lµng nghÒ b¾t ®Çu ph¸t triÓn kh¸ch du lÞch ®Õn c¸c lµng nghÒ thñ c«ng ®Ó t×m hiÓu, mua s¾m ngµy cµng ®«ng ®Æc biÖt lµ kh¸ch du lÞch quèc tÕ. Lµng nghÒ truyÒn thèng lµ lµng cæ truyÒn lµm nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng: thî thñ c«ng phÇn nhiÒu lµ hä xuÊt th©n tõ nh÷ng ng-êi n«ng d©n, trong lao ®éng s¶n xuÊt hä nhËn thÊy nÕu lµm ®-îc nh÷ng c«ng cô, s¶n phÈm mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc vµ lµm cho s¶n phÈm cña m×nh tinh x¶o h¬n tõ ®ã hä s¸ng t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm phôc vô cho lîi Ých cña m×nh. Tõ ®ã s¶n phÈm thñ c«ng ra ®êi hay nãi c¸ch kh¸c s¶n phÈm thñ c«ng phÇn nhiÒu lµ s¶n phÈm ®-îc lµm ra tõ chÝnh bµn tay cña con ng-êi trong qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt cña hä hay chÝnh do yªu cÇu chuyªn m«n ho¸ cao ®· t¹o ra nhiÒu ng-êi thî chuyªn s¶n xuÊt hµng truyÒn thèng ngay t¹i lµng cña m×nh. Khi nãi ®Õn mét lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng nghÜa lµ quan t©m tíi tÝnh hÖ thèng, toµn diÖn cña lµng nghÒ ®ã tøc lµ ph¶i chó TrÇn ThÞ Thu DiÔn - VHL101 - 14 -
 15. Khãa luËn tèt nghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng träng ®Õn mÆt kh«ng gian vµ thêi gian bªn c¹nh ®ã cßn cã mét mÆt ®¬n lÎ cña mét lµng nghÒ, trong ®ã yÕu tè quyÕt ®Þnh lµ nghÖ nh©n s¶n phÈm, th- ph¸p, kÜ thuËt vµ nghÖ thuËt trong tõng s¶n phÈm . Tõ c¸c lµng nghÒ s¶n xuÊt ra nh÷ng c«ng cô lao ®éng thiÕt yÕu cho cuéc sèng ®Õn nh÷ng lµng nghÒ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm tinh x¶o, t«n vinh gi¸ trÞ cuéc sèng. Tõ c¸c lµng nghÒ ®ßi hái mét søc khoÎ tèt, sù lao ®éng cËt lùc vÊt v¶ ®Õn nh÷ng lµng nghÒ tËn h-ëng t-ëng chõng nh- thËt nhµn h¹. Nh-ng tÊt c¶ ®Ó t¹o ra bÊt cø s¶n phÈm nµo còng ®Òu ®ßi hái mét tÊm lßng nhiÖt huyÕt, sù tinh tÕ cña trÝ ãc vµ sù khÐo lÐo cña ®«i bµn tay ng-êi thî . Lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng lµ trung t©m s¶n xuÊt hµng thñ c«ng n¬i quy tô nh÷ng nghÖ nh©n vµ nhiÒu hé gia ®×nh chuyªn lµm nghÒ l©u ®êi vµ c¸c hé nµy cã sù hç trî vµ liªn kÕt víi nhau trong s¶n xuÊt, b¸n s¶n phÈm theo kiÓu ph-êng héi hoÆc lµ kiÓu hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, cïng tæ nghÒ vµ c¸c thµnh viªn lu«n cã ý thøc tu©n thñ c¸c h-¬ng -íc chÕ ®é vµ gia téc cïng ph-êng nghÒ trong qu¸ tr×nh lÞch sö ph¸t triÓn ®· h×nh thµnh nghÒ ngay trªn ®¬n vÞ c- tró lµng xãm cña hä. Lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng do tuyÖt ®¹i bé phËn d©n sè lµm nghÒ cæ truyÒn hoÆc mét vµi dßng hä chuyªn lµm nghÒ l©u ®êi, kiÓu cha truyÒn con lèi s¶n phÈm cña dßng hä ch¼ng nh÷ng thiÕt dông mµ h¬n n÷a cßn lµ hµng cao cÊp tinh x¶o, ®éc ®¸o vµ næi tiÕng vµ d-êng nh- kh«ng ®©u s¸nh b»ng. Lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng cã vai trß vµ t¸c dông rÊt lín, tÝch cùc ®èi víi ®êi sèng kinh tÕ, x· héi, nã thùc sù trë thµnh ®¬n vÞ kinh tÕ tiÓu thñ c«ng nghiÖp cña lµng. Do tÝnh chÊt kinh tÕ hµng ho¸ thÞ tr-êng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Nh- vËy c¸c lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng víi nhiÒu s¶n phÈm thñ c«ng mÜ nghÖ kh«ng chØ lµ nh÷ng s¶n phÈm phôc vô cho ®êi sèng sinh ho¹t cña ng-êi d©n mµ víi bÒ dµy lÞch sö ®-îc l-u truyÒn qua biÕt bao thÕ hÖ vµ ®-îc g×n gi÷ cho tíi tËn h«m nay th× c¸c lµng nghÒ lu«n mang trong m×nh nh÷ng gi¸ trÞ lÞch sö to lín. Vµ còng chÝnh v× vËy c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng ®· trë thµnh mét tµi nguyªn v« cïng hÊp dÉn ®èi víi ho¹t ®éng du lÞch nªn ngµy nay thÕ hÖ trÎ cÇn coi v¨n ho¸ lµng nghÒ truyÒn thèng lµ mét vËt b¸u gia truyÒn cña tæ tiªn cÇn ®-îc g×n gi÷ b¶o TrÇn ThÞ Thu DiÔn - VHL101 - 15 -
 16. Khãa luËn tèt nghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng tån vµ ph¸t triÓn. 1.3. Du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng. Du LÞch lµng nghÒ truyÒn thèng thuéc lo¹i h×nh du lÞch v¨n hãa - t×m vÒ víi céi nguån nh-ng nh×n chung kh¸i niÖm du lÞch lµng nghÒ thñ c«ng vÉn cßn kh¸ míi mÎ ë n-íc ta ®i. Do vËy khi xem xÐt kh¸i niÖm du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng, tr-íc tiªn ta ®i tõ kh¸i niÖm du lÞch v¨n hãa, Theo TiÕn SÜ TrÇn Nh¹n trong: (du lÞch vµ kinh doanh du lÞch ) “th× du lÞch v¨n ho¸ lµ lo¹i h×nh du lÞch mµ du kh¸ch muèn thÈm nhËn bÒ dµy lÞch sö, di tÝch v¨n ho¸, nh÷ng phong tôc tËp qu¸n cßn hiÖn diÖn… bao gåm hÖ thèng ®×nh, chïa, nhµ chïa , lÔ héi, c¸c phong tôc tËp qu¸n vÒ ¨n, ë, mÆc, giao tiÕp" Ngoµi ra cßn nhiÒu ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ du lÞch v¨n ho¸ nh- trong gi¸o tr×nh “Quy ho¹ch du lÞch” cña Bïi ThÞ H¶i YÕn th×: du lÞch v¨n ho¸ lµ h×nh thøc du lÞch dùa vµo b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc víi sù tham gia cña céng ®ång nh»m b¶o tån vµ ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng. §èi víi lµng nghÒ truyÒn thèng th× ®ã chÝnh lµ phÇn v¨n hãa phi vËt thÓ v× ®ã lµ n¬i chøa ®ùng kho tµng kinh nghiÖm kÜ thuËt, nh÷ng bÝ quyÕt quý b¸u gia truyÒn cña mét dßng téc vÒ c¸ch thøc lµm, nguyªn liÖu, kÜ thuËt vµ quy tr×nh ®Õn viÖc t¹o ra mét s¶n phÈm thñ c«ng truyÒn thèng. Vµ nÕu nhËn thøc vµ t×m hiÓu mét c¸ch s©u s¾c h¬n th× s¶n phÈm thñ c«ng truyÒn thèng cßn chøa ®ùng nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ vËt thÓ kh¸c nh-: c¸c di tÝch lÞch sö, ®Òn, chïa cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn c¸c lµng nghÒ, c¸c s¶n phÈm thñ c«ng truyÒn thèng… Nh- vËy c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng ®· trë thµnh mét tµi nguyªn quý gi¸, trë thµnh nh÷ng nÐt v¨n ho¸ ®Æc s¾c cho tõng lµng quª ViÖt Nam x-a vµ nay. Vµ ®Ó gi÷ g×n ®-îc nÐt v¨n ho¸ truyÒn thèng cña mçi lµng nghÒ th× s¶n phÈm lµm ra ph¶i cã gi¸ trÞ v¨n ho¸, lÞch sö ®Ó cuèn hót du kh¸ch ®Õn th¨m quan. Kh¸ch du lÞch ®Õn ®©y chÝnh lµ ®Ó t×m c¸c gi¸ trÞ v¨n hãa ®ã. V× vËy mµ du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng ®-îc xÕp vµo lo¹i h×nh du lÞch v¨n ho¸. Tõ ®ã du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau: “du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng lµ lo¹i h×nh du lÞch v¨n hãa mµ qua ®ã du kh¸ch ®-îc thÈm nhËn c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ vËt thÓ vµ phi vËt thÓ cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn mét lµng nghÒ cæ truyÒn cña mét d©n téc TrÇn ThÞ Thu DiÔn - VHL101 - 16 -
 17. Khãa luËn tèt nghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng nµo ®ã” 1.4. Vai trß cña du lÞch trong ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng Ho¹t ®éng du lÞch ®-îc tæ chøc t¹i c¸c lµng nghÒ gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc g×n gi÷ kh«i phôc vµ ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ. Vµ nã cã vai trß quan träng trong viÖc ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ thñ c«ng, cô thÓ nh- sau : - T¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi d©n ®Þa ph-¬ng t¨ng thu nhËp vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ cho ng-êi d©n trong lµng. - T¨ng doanh thu vµ doanh sè b¸n s¶n phÈm thñ c«ng truyÒn thèng trong c¸c lµng nghÒ. - Ho¹t ®éng du lÞch gãp phÇn kh«i phôc, ph¸t triÓn vµ t¹o c¬ héi ®Çu t- cho c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng. - Th«ng qua viÖc mua b¸n s¶n phÈm cña du kh¸ch quèc tÕ khi ®Õn th¨m c¸c lµng nghÒ ®· t¹o c¬ héi xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm thñ c«ng truyÒn thèng mµ kh«ng ph¶i ®ãng thuÕ. - T¹o c¬ héi giao l-u v¨n ho¸ b¶n ®Þa vµ v¨n ho¸ cña kh¸ch du lÞch n-íc ngoµi. 1.5. Vai trß cña lµng nghÒ truyÒn thèng trong ph¸t triÓn du lÞch C¸c lµng nghÒ truyÒn thèng víi nhiÒu s¶n phÈm thñ c«ng mÜ nghÖ lu«n lµ s¶n phÈm cã søc hót lín ®èi víi du kh¸ch. Lµng nghÒ truyÒn thèng lµ c¶ mét m«i tr-êng v¨n hãa - kinh tÕ - x· héi vµ c«ng nghiÖp truyÒn thèng l©u ®êi. Nã b¶o l-u nh÷ng tinh hoa nghÖ thuËt vµ kÜ thuËt truyÒn tõ ®êi nµy sang ®êi kh¸c ®óc kÕt ë nhiÒu thÕ hÖ nghÖ nh©n tµi hoa. M«i tr-êng v¨n hãa lµ lµng quª víi c©y ®a, bÕn n-íc, s©n ®×nh, c¸c ho¹t ®éng lÔ héi, phong tôc tËp qu¸n vµ nhiÒu nÕp sèng mang ®Ëm nÐt d©n gian. Phong c¶nh lµng nghÒ cïng víi nhiÒu gi¸ trÞ chøa ®ùng bªn trong lµng nghÒ truyÒn thèng sÏ lµ ®iÓm du lÞch lÝ t-ëng cho du kh¸ch, ®Æc biÖt lµ du kh¸ch quèc tÕ ®Õn th¨m quan t×m hiÓu vµ mua s¾m t¹i c¸c lµng nghÒ. Kh¸ch du lÞch ®Õn víi c¸c ®iÓm du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng cßn mong muèn chiªm ng-ìng, mua s¾m c¸c s¶n phÈm thñ c«ng lµm vËt kØ niÖm trong chuyÕn ®i du lÞch cña m×nh. Lµng nghÒ truyÒn thèng lµ n¬i s¶n xuÊt ra nhiÒu s¶n TrÇn ThÞ Thu DiÔn - VHL101 - 17 -
 18. Khãa luËn tèt nghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng phÈm thñ c«ng mÜ nghÖ ®éc ®¸o, cã gi¸ trÞ nghÖ thuËt cao, tiªu biÓu cho c¶ mét d©n téc, ®Þa ph-¬ng m×nh. Vµ nhu cÇu mua s¾m cña du kh¸ch lµ kh«ng nhá v× vËy c«ng nghÖ th«ng tin ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu tinh tÕ vµ ®a d¹ng ®ã. Nh- vËy du lÞch vµ du lÞch lµng nghÒ cã mèi quan hÖ t¸c ®éng t-¬ng hç lÉn nhau, lµ ®iÒu kiÖn thóc ®Èy nhau cïng tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Nh-ng nã lµ sù t¸c ®éng cña hai mÆt. Bªn c¹nh nh÷ng lîi Ých nh÷ng ®iÒu kiÖn thu©n lîi th× còng n¶y sinh nhiÒu khã kh¨n bÊt cËp. §óng lµ ho¹t ®éng du lÞch mang l¹i lîi Ých kinh tÕ kh«ng nhá nh-ng chÝnh lÝ do nµy th× kh«ng Ýt c¸c mÆt hµng truyÒn thèng ®-îc s¶n xuÊt mét c¸ch cÈu th¶ kÐm chÊt l-îng vµ ®iÒu quan träng lµ lµm mÊt gi¸ trÞ v¨n hãa. V× nÕu ch¹y theo sè l-îng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu mua cña du kh¸ch th× lµm Èu, kÐm chÊt l-îng lµm mÐo mã gi¸ trÞ ch©n thùc cña truyÒn thèng, lµm sai lÖch h×nh ¶nh cña nÐt v¨n hãa b¶n ®Þa. ChÝnh v× vËy viÖc g×n gi÷ nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng, nhiÒu nÐt v¨n hãa ®éc ®¸o tinh tÕ cña s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò kh«ng ®¬n gi¶n. 1.6. §¸nh gi¸ tæng hîp tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng tØnh H¶i D-¬ng 1.6.1. C¸c chØ tiªu chung ®¸nh gi¸ c¸c ®iÓm du lÞch lµng nghÒ. 1.6.1.1. §é hÊp dÉn. §é hÊp dÉn cña kh¸ch du lÞch lµ ®iÓm du lÞch lµng nghÒ, lµ yÕu tè tæng hîp vµ th-êng x¸c ®Þnh b»ng vÎ ®Ñp cña phong c¶nh, sè hiÖn t-îng di tÝch, kho¶ng thêi gian h×nh thµnh lµng nghÒ, quan träng nhÊt lµ tÝnh ®Æc s¾c vµ ®éc ®¸o cña c¸c s¶n phÈm lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng, cã thÓ chia lµm 4 møc sau: - RÊt hÊp dÉn: lµng nghÒ cã phong c¶nh ®Ñp, ®a d¹ng, cã lÞch sö h×nh thµnh trªn 500 n¨m, cã nhiÒu hiÖn t-îng di tÝch vµ mét vµi hiÖn t-îng di tÝch ®éc ®¸o ®-îc xÕp h¹ng quèc gia. S¶n phÈm thñ c«ng ®Æc s¾c ®éc ®¸o cã tÝnh chÊt tiªu biÓu cho nghÖ thuËt d©n téc cña ®Þa ph-¬ng; cã thÓ kÕt hîp ph¸t triÓn trªn hai lo¹i h×nh du lÞch. - Kh¸ hÊp dÉn: lµng nghÒ cã phong c¶nh ®Ñp, ®a d¹ng, cã lÞch sö h×nh thµnh trªn 500 n¨m, cã nhiÒu hiÖn t-îng di tÝch. S¶n phÈm thñ c«ng ®éc ®¸o, cã tÝnh chÊt tiªu biÓu cho nÒn nghÖ thuËt cña ®Þa ph-¬ng; cã thÓ kÕt hîp ph¸t triÓn hai lo¹i h×nh du lÞch. TrÇn ThÞ Thu DiÔn - VHL101 - 18 -
 19. Khãa luËn tèt nghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng - Trung b×nh: lµng nghÒ cã phong c¶nh ®Ñp, cã lÞch sö h×nh thµnh d-íi 500 n¨m, cã nhiÒu hiÖn t-îng di tÝch. S¶n phÈm thñ c«ng kh¸ ®Æc s¾c ®éc ®¸o, cã tÝnh chÊt tiªu biÓu; cã thÓ kÕt hîp ph¸t triÓn trªn hai lo¹i h×nh du lÞch. - KÐm: phong c¶nh ®¬n ®iÖu, cã mét vµi hiÖn t-îng di tÝch, s¶n phÈm kÐm ®Æc s¾c; cã thÓ kÕt hîp ph¸t triÓn tõ 1 - 2 lo¹i h×nh du lÞch. 1.6.1.2.Thêi gian ho¹t ®éng du lÞch. Thêi gian ho¹t ®éng du lÞch ®-îc x¸c ®Þnh bëi sè thêi gian thuËn lîi nhÊt cho viÖc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng du lÞch. Thêi gian ho¹t ®éng du lÞch quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt th-êng xuyªn hay mïa vô cña ho¹t ®éng du lÞch, tõ ®ã cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn ph-¬ng thøc khai th¸c, ®Çu t-, kinh doanh phôc vô t¹i ®iÓm du lÞch. Cã thÓ chia lµm 4 møc sau: - RÊt dµi: cã trªn 200 ngµy trong n¨m cã thÓ triÓn khai tèt ho¹t ®éng du lÞch vµ trªn 180 ngµy trong n¨m cã ®iÒu kiÖn khÝ hËu thÝch hîp nhÊt. - Kh¸ dµi: cã 150 - 200 ngµy trong n¨m cã thÓ triÓn khai tèt ho¹t ®éng du lÞch vµ 120 - 180 ngµy trong n¨m cã ®iÒu kiÖn khÝ hËu thÝch hîp nhÊt. - Trung b×nh: cã 100 - 120 ngµy trong n¨m cã thÓ triÓn khai tèt ho¹t ®éng du lÞch vµ 90 - 120 ngµy trong n¨m cã ®iÒu kiÖn khÝ hËu thÝch hîp nhÊt. - Ng¾n: ChØ d-íi 100 ngµy trong n¨m cã thÓ triÓn khai tèt ho¹t ®éng du lÞch vµ d-íi 90 ngµy trong n¨m cã ®iÒu kiÖn khÝ hËu thÝch hîp. 1.6.1.3. Møc ®é ph¸ hñy cña c¸c thµnh phÇn tù nhiªn t¹i ®iÓm du lÞch. Møc ®é ph¸ huû cña c¸c thµnh phÇn tù nhiªn t¹i ®iÓm du lÞch lµ nãi tíi kh¶ n¨ng bÒn v÷ng cña c¸c thµnh phÇn vµ bé phËn tù nhiªn tr-íc ¸p lùc cña ho¹t ®éng du lÞch, cña kh¸ch du lÞch vµ c¸c ®èi t-îng kh¸c nh- (thiªn tai..) cã thÓ chia lµm 4 møc sau: - RÊt bÒn v÷ng: kh«ng cã thµnh phÇn hay bé phËn tù nhiªn nµo bÞ ph¸ huû, nÕu cã th× ë møc ®é kh«ng ®¸ng kÓ, ho¹t ®éng du lÞch diÔn ra liªn tôc. - Kh¸ bÒn v÷ng: cã tõ 1 - 2 thµnh phÇn hay bé phËn tù nhiªn bÞ ph¸ ho¹i ë møc ®é nhÑ, cã kh¶ n¨ng tù phôc håi, ho¹t ®éng du lÞch diÔn ra th-êng xuyªn. - Trung b×nh: cã tõ 1 - 2 thµnh phÇn hay bé phËn tù nhiªn bÞ ph¸ ho¹i ®¸ng kÓ, ph¶i cã sù phôc håi cña con ng-êi míi nhanh ®-îc, ho¹t ®éng du lÞch cã thÓ bÞ h¹n chÕ. TrÇn ThÞ Thu DiÔn - VHL101 - 19 -
 20. Khãa luËn tèt nghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng - KÐm bÒn v÷ng: cã tõ 1 - 2 thµnh phÇn hay bé phËn tù nhiªn bÞ ph¸ ho¹i nÆng, ph¶i cã sù phôc håi cña con ng-êi, ho¹t ®éng du lÞch bÞ gi¸n ®o¹n. 1.6.1.4. VÞ trÝ cña ®iÓm du lÞch. VÞ trÝ cña ®iÓm du lÞch víi n¬i cung cÊp nguån kh¸ch du lÞch chñ yÕu cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc triÓn khai ho¹t ®éng du lÞch ë ®ã. Cã thÓ chia lµm 4 møc sau: - RÊt thÝch hîp: kho¶ng c¸ch d-íi 40 km, thêi gian ®i ®-êng nhá h¬n 1 giê, cã thÓ ®i l¹i b»ng 2 - 3 lo¹i ph-¬ng tiÖn th«ng dông. - Kh¸ thÝch hîp: kho¶ng c¸ch tõ 40 - 60 km, thêi gian ®i ®-êng kho¶ng 1 - 2 giê, cã thÓ ®i l¹i b»ng 2 - 3 lo¹i ph-¬ng tiÖn th«ng dông. - Trung b×nh: Kho¶ng c¸ch 60 - 80km, thêi gian ®i ®-êng kho¶ng 2 giê, cã thÓ ®i l¹i b»ng 1 - 2 ph-¬ng tiÖn. - KÐm: Kho¶ng c¸ch trªn 80 km, thêi gian ®i ®-êng lµ 3 giê, cã thÓ ®i l¹i b»ng mét lo¹i ph-¬ng tiÖn. 1.6.1.5. C¬ së h¹ tÇng c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch. C¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt lµ nh÷ng yÕu tè quan träng trong kinh doanh du lÞch vµ ®-îc quan t©m hµng ®Çu v× kh¶ n¨ng sinh lîi lín víi thêi gian quay vßng vèn ng¾n. C¬ së h¹ tÇng nh- hÖ thèng ®-êng giao th«ng tíi c¸c lµng nghÒ, c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô nh- khu c¬ së l-u tró, ¨n uèng, khu vui ch¬i gi¶i trÝ, c¸c cöa hµng tr-ng bµy vµ b¸n s¶n phÈm. Nã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng du lÞch, thiÕu nã th× ho¹t ®éng du lÞch kh«ng thÓ tiÕn hµnh thËm chÝ ph¶i ®×nh chØ hoÆc nÕu cã thÓ triÓn khai th× sÏ cã nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc, lµm ph-¬ng h¹i ®Õn ®é bÒn v÷ng cña m«i tr-êng tù nhiªn. N¬i nµo ch-a x©y dùng ®uîc th× n¬i ®ã dï cã ®iÒu kiÖn tµi nguyªn du lÞch thuËn lîi ®Õn mÊy còng vÉn chØ tån t¹i ë d¹ng tiÒm n¨ng, cã thÓ chia lµm 4 møc sau: - RÊt tèt: cã s¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¬ së h¹ tÇng du lÞch ®ång bé, ®ñ tiÖn nghi ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. - Kh¸ tèt: cã s¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¬ së h¹ tÇng du lÞch t-¬ng ®èi ®Çy ®ñ, tiÖn nghi ®¹t tiªu chuÈn quèc gia. - Trung b×nh: cã ®-îc mét sè c¬ së h¹ tÇng vËt chÊt kü thuËt du lÞch nh-ng ch-a ®ång bé, ch-a ®ñ tiÖn nghi. TrÇn ThÞ Thu DiÔn - VHL101 - 20 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản