Khuếch đại Điện tử , chương 4.4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
57
lượt xem
14
download

Khuếch đại Điện tử , chương 4.4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

vậy công suất luôn gắn liền với hiệu suất , càng nâng cao hiệu suất  thì công suất xoay chiều ra càng lớn. 4.12.1. Tầng khuếch đại công suất đơn dùng biến áp làm việc ở chế độ A. Sơ đồ nguyên lý trình bày trên hình 4.41 Trong sơ đồ này thực tế nguồn UCC đặt toàn bộ lên colectơ của tranzisto vì điện trở thuần r đối với dòng một chiều IC 0 là khá nhỏ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khuếch đại Điện tử , chương 4.4

  1. C«ng suÊt PC lµ c«ng suÊt ®èt nãng colect¬ cña tranzisto, lµ hiÖu gi÷a c«ng suÊt tiªu thô nguån P0 vµ c«ng suÊt xoay chiÒu P~. P~ P PC= P0 - P~ ,  = ; PC = P0 - P~ = P0(1 - ~ ) = P0(1 - ) P0 P0 P (  ) P = P~(  )  P~ hayP~  C . P~    Nh- vËy c«ng suÊt lu«n g¾n liÒn víi hiÖu suÊt , cµng n©ng cao hiÖu suÊt  th× c«ng suÊt xoay chiÒu ra cµng lín. 4.12.1. TÇng khuÕch ®¹i c«ng suÊt ®¬n dïng biÕn ¸p lµm viÖc ë chÕ ®é A. S¬ ®å nguyªn lý tr×nh bµy trªn h×nh 4.41 Trong s¬ ®å nµy thùc tÕ nguån UCC ®Æt toµn bé lªn colect¬ cña tranzisto v× ®iÖn trë thuÇn r ®èi víi dßng mét chiÒu IC 0 lµ kh¸ nhá. §iÖn trë t¶i Rt ph¶n ¸nh sang Rt W cuén s¬ cÊp cña biÕn ¸p ra thµnh R ,  2 , n lµ hÖ sè biÕn ¸p n = 1 ; W1, W2 t n W2 - sè vßng cña cuén s¬ cÊp vµ cuén thø cÊp. Khi lµm viÖc ë chÕ ®é A biªn ®é dßng ra ImC nhá h¬n dßng mét chiÒu IC0, biªn ®é ®iÖn ¸p ra UmC nhá h¬n UC0 nªn  ,  nhá h¬n 1, tøc lµ hiÖu suÊt  < 50% ( theo lý thuyÕt). Thùc tÕ hiÖu suÊt chØ ®¹t vµi phÇn tr¨m v× nÕu t¨ng hiÖu suÊt th× mÐo sÏ t¨ng. HiÖu suÊt thÊp lµ nh-îc ®iÓm c¬ b¶n cña chÕ ®é A, v× vËy ë c¸c tÇng c«ng suÊt chÕ ®é nµy Ýt ®-îc sö Rt Ur dông. MÐo tÇn sè trong tÇng ngoµi nh÷ng lý do ®· xÐt 1R 1 trong khuÕch ®¹i ®iÖn trë, cßn mét nguyªn nh©n lµ Cn _ biÕn ¸p. §Ó t¨ng tÇn sè giíi h¹n trªn cÇn gi¶m ®iÖn R2 Ucc Uv CL c¶m tiªu t¸n cña biÕn ¸p, cßn ®Ó më réng ë vïng tÇn RE CE + sè thÊp cÇn t¨ng ®iÖn c¶m cuén s¬ cÊp cña biÕn ¸p ra. MÐo phi tuyÕn còng g©y nªn do lâi s¾t tõ cña biÕn H×nh 4.41 khuÕch ®¹i c«ng suÊt ¸p lµm viÖc ë miÒn b·o hoµ tõ. biÕn ¸p lµm viÖc ë chÕ ®é A Ta xÐt c¸c quan hÖ cô thÓ trong tÇng khuÕch ®¹i c«ng suÊt ®¬n cã biÕn ¸p h×nh 4.41 theo ®å thÞ ®Æc tuyÕn ra t-¬ng tù nh- khuÕch ®¹i ®iÖn trë v× cïng lµm viÖc ë chÕ ®é A. (H×nh 4.42). §å thÞ tr×nh bµy ph-¬ng ph¸p 3 mÆt ph¼ng ph©n tÝch khuÕch ®¹i .Tõ ®å thÞ ®Æc tuyªn ra ta thÊy ®-êng t¶i mét chiÒu qua ®iÓm 0 vµ ®iÓm U0 rÊt dèc, hÇu nh- th¼ng ®øng v× t¶i mét chiÒu lµ ®iÖn trë thuÇn cña cuén s¬ cÊp biÕn ¸p kh¸ nhá. PhÝa tr¸i lµ ®å thÞ dßng colect¬ biÕn thiªn h×nh sin ,phÝa d-íi lµ ®å thÞ ®iÖn ¸p colet¬ biÕn thiªn h×nh sin .T¶i xoay chiÒu quay vÒ cuén s¬ cÊp cña biÕn ¸p lµ: rt~ = r1 + n2( Rt + rr )  n2Rt (4.103) Trong ®ã r1, r2 - ®iÖn trë thuÇn ( d©y cuèn) cuén s¬ vµ cuén thø cña biÕn ¸p, 118
  2. W1 n= , hÖ sè biÕn ¸p, W1, W2 - sè vßng d©y cuén s¬ vµ cuén thø cña biÕn ¸p. §Ó W2 chän to¹ ®é tÜnh IC0, UC0 ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc UCm, ICm. C¸c tham sè x¸c ®Þnh nh- sau: c«ng suÊt xoay chiÒu P~ trªn cuén s¬ cÊp cña biÕn ¸p ( trong m¹ch colect¬ cña tranzistor) lµ: Pt P~ = ( 4.104) ba ba = 0,8  0,95 - hiÖu Ic Q suÊt cña biÕn ¸p. Icm o TÝn hiÖu ra coi lµ h×nh sin th×: Icm H 2 U I P  cm cm  U C  ~ 2 R Uc0 Ucmax t~ 2 2 U Cm Ucm U Cm Ucm  2 (4.105) 2R t ~ 2n R t Tõ ®ã: H×nh 4.42 §Æc tuyÕn ra cña K§ ®¬n biÕn ¸p 2 2 U Cm U cm .ba   (4.106) 2 P~ R t 2 Pt .R t Chän UCm theo trÞ sè ®iÖn ¸p d- UCE sao cho UCE0  UCC, tõ ®ã x¸c ®Þnh ICm = UCm / ( n2Rt). Sau khi t×m ®-îc ®iÓm c«ng t¸c tÜnh UCE0  UC, ICm  IC 0 th× dùng U CE ®-êng t¶i ®éng víi gãc nghiªng : R t ~  I C Chän tranzistor ph¶i chó ý ®Õn c¸c ®IÒu kiÖn sau: IC cho phÐp > IC 0 + ICm ( 4.107) UCE cho phÐp > UCE0 + UCm  2UCC ( 4.108) PC cho phÐp > PC = UC 0. IC 0 ( 4.109) U Cm I Cm Theo h×nh (4.42) th× : P~  chÝnh lµ diÖn tÝch tam gi¸c OQH. 2 Theo IC 0 t×m IB0 råi tÝnh R1, R2 nh- môc 4.5. HiÖu suÊt cña tÇng khuÕch ®¹i  = c.ba ;c - hiÖu suÊt cña m¹ch colect¬. ë chÕ ®é A khi kh«ng cã tÝn hiÖu P~ = 0 th× PC = P0 nªn cÇn chän chÕ ®é nhiÖt cña tranzistor theo P0 ®Ó b¶o ®¶m tranzistor kh«ng bÞ h-. 4.12.2. KhuÕch ®¹i c«ng suÊt ®Èy kÐo cã biÕn ¸p 119
  3. §Ó t¨ng hiÖu suÊt cña tÇng th× kh«ng thÓ ®Ó tranzistor lµm viÖc ë chÕ ®é A mµ lµm viÖc ë chÕ ®é B hoÆc chÕ ®é AB. Khi lµm viÖc ë chÕ ®é B th× nÕu tÝn hiÖu ®Çu vµo b»ng kh«ng th× dßng colect¬ sÏ b»ng kh«ng, nªn lóc nµy c«ng suÊt PO tiªu hao nguån sÏ b»ng kh«ng, hiÖu suÊt t¨ng. Tuy nhiªn lµm viÖc ë chÕ ®é B hoÆc AB tÝn hiÖu ra chØ tån t¹i trong mét phÇn cña chu kú nªn mÐo phi tuyÕn lín. §Ó gi¶m mÐo dïng hai tranzistor m¾c ®Èy kÐo.XÐt s¬ ®å nguyªn lý h×nh 4.43a. ë ®©y biÕn ¸p BA1 lµ biÕn ¸p ®¶o pha ,t¹o ra hia ®iÑn ¸p cã biªn ®é nh- nhau nh-ng ng-îc pha ®Ó kÝch vµo baz¬ cña hai tranzistor. BA2 lµ biÕn ¸p ra. Hai tranzisto T1 vµ T2 m¾c ®Èy kÐo. M¹ch colect¬ cña mçi m¹ch tranzisto m¾c víi mét nöa cuén s¬ cÊp cña biÕn ¸p ra. Tû sè biÕn ¸p ra lµ n2 = w1/w2 = w1'/ w2 ( w1 = w1'). NÕu tÇng lµm viÖc ë chÕ ®é AB th× Rb1, Rb2 ®¶m b¶o thiªn ¸p cho chÕ ®é nµy.NÕu tÇng lµm viÖc ë chÕ ®é B kh«ng cÇn ®Þnh thiªn ; Rb1, Rb2 lóc nµy cã t¸c dông ®Ó b¶o ®¶m c«ng t¸c cho m¹ch vµo cña tranzisto trong chÕ ®é gÇn víi chÕ ®é nguån dßng. XÐt s¬ ®å lµm viÖc ë chÕ ®é B. Khi kh«ng cã tÝn hiÖu vµo th× ®iÖn ¸p trªn baz¬ cña c¶ hai tranzisto so víi emit¬ ®Òu b»ng kh«ng. NÕu ta bá qua dßng ng-îc colect¬ th× cã thÓ coi dßng ®iÖn trong tÇng b»ng kh«ng, ®iÖn ¸p trªn t¶i còng b»ng kh«ng. Trªn colect¬ cña mçi tranzistor cã ®iÖn ¸p xÊp xØ b»ng E0. Khi cã tÝn hiÖu vµo, gi¶ sö nöa chu kú ®Çu lµ d-¬ng th× T1 sÏ th«ng vµ khuÕch ®¹i, T2 tiÕp tôc ®ãng. Trªn cuén w1 sÏ t¹o nªn ®IÖn ¸p Uw1 = iC1. Rt~ = iC1.n22.Rt = .iB1.n22.Rt. Trªn t¶i Rt sÏ cã ®iÖn ¸p ra Ur = Uw1/n2. Khi tÝn hiÖu chuyÓn sang nöa chu kú ©m th× T1 ®ãng l¹i, T2 th«ng vµ khuÕch ®¹i, iC2 = iB2. §iÖn ¸p trªn w1' cïng trÞ sè víi Uw1 nÕu hai tranzisto hÖt nhau, ng-îc pha nªn t¹o nªn t¶i ®iÖn ¸p ë b¸n chu kú ©m. H×nh 4.43b m« t¶ mét nöa chu kú cña mét tranzisto. §-êng t¶i xoay chiÒu víi Rt~ = n22.Rt ®-îc dùng t¹i ®iÓm UCE0 = E0 vµ IC 0 = I0  0. Tõ ®ã ta cã: P~ = 1/2UCm.ICm ba  U mc .I mc Pt  ba  P~  (4.112)  TrÞ sè trung b×nh cña dßng tiªu thô nguån IO x¸c ®Þnh theo thµnh phÇn mét chiÒu cña chuçi Furie trong mét nöa chu kú:  I IC TB  I   I sin  d   Cm  Cm (4.113)   C«ng suÊt nguån tiªu thô P0 lµ: I .E Po  I  .E   mc  (4.114)  P~ U cm .I cm I E  U HiÖu suÊt cña m¹ch colect¬ lµ : c   / 2 cm o  . cm Po 2  4 E0 (4.115) 120
  4. HiÖu suÊt cña c¶ tÇng Ib T1 khuÕch ®¹i lµ: a) ib(t)  U    c . ba 2   ba 2 . . cm UBE 4 Eo T2 (4.116). NÕu chän ®iÖn ¸p d- UCE cµng nhá th× hiÖu suÊt cµng lín. NÕu coi ba2  1 ,  Ib UC  EO th×  =  0,785 . Thùc b) T1 ib(t) 4 tÕ  ®¹t 0,6 – 0,7, lín gÊp 1,5 UBE lÇn so víi tÇng khuÕch ®¹i ®¬n. C«ng suÊt tiªu t¸n trªn T2 colect¬ cña tranzistor H×nh4.44 §Æc tuyÕn cña Pc  Po  P~  khuÕch ®¹i ®Èy kÐo 2 I Cm .E o 1 a) chÕ ®é B  I Cm U Cm  b) chÕ ®é AB  2 1 2E 0 1 [ U cm  U 2 ] cm R t~  2 121
  5. (1.117) Theo (4.117) th× c«ng suÊt tiªu t¸n phô thuéc vµo UCm. LÊy ®¹o hµm (4.117) theo UCm t×m cùc ta cã PCmax ®¹t khi UCm= UCm* = 2EO/ = 0,64EO vµ:   Eo Pc max    (4.118)  . R t CÇn chó ý lµ kh«ng thÓ chØ chän tranzisto theo c«ng suÊt mµ ph¶i chän theo c¶ ®iÖn ¸p. Biªn ®é ®iÖn ¸p trªn cuén s¬ cÊp UCm  EO nªn ®iÖn ¸p ng-îc ®Æt lªn tranzisto ®ang kho¸ lµ EO + UCm  2EO. ë chÕ ®é B ,theo lý thuyÕt, kh«ng cÇn ®Æt thiªn ¸p cùc B, tøc lµ UBE 0 = 0. Tuy nhiªn ®o¹n ®Çu cña ®Æc tuyÕn vµo cña tranzistor lµ ®o¹n kh«ng tuyÕn tÝnh ( khi dßng baz¬ nhá) nªn mÐo phi tuyÕn t¨ng, gäi lµ mÐo gèc ( h×nh 4.44a). ë ®©y lµ ®Æc tuyÕn vµo cña hai tranzistor vÏ chung trªn mét ®å thÞ. Tõ h×nh 4.44a ta thÊy nÕu uV lµ h×nh sin th× iB kh«ng ph¶i lµ h×nh sin khi iB gÇn gèc to¹ ®é, v× vËy dßng iC còng sÏ kh¸c d¹ng h×nh sin. ë chÕ ®é A hiÖn t-îng nµy kh«ng cã v× dßng iB tÜnh ®ñ lín ®Ó lo¹i bá ®o¹n gèc to¹ ®é. Muèn gi¶m mÐo gèc ph¶i chuyÓn sang lµm viÖc ë chÕ ®é AB b»ng cÆp ®iÖn trë ®Þnh thiªn R1R2. §Æc tuyÕn vµo cña hai tranzistor cã ®Þnh thiªn UBO vÏ chung ®å thÞ h×nh4.44b. ë ®©y chän UBO, IBO vµ ICO kh¸ nhá nªn mäi c«ng thøc ë chÕ ®é B ®óng cho chÕ chÕ ®é AB. 4.11.3.KhuÕch ®¹i c«ng suÊt ®Èy kÐo kh«ng biÕn ¸p. Trong c¸c s¬ ®å khuÕch ®¹i c«ng suÊt ®· xÐt dïng biÕn ¸p ®Ó phè hîp trë kh¸ng t¶i víi tranzisto ®Ó cã c«ng suÊt ra lín , hiÖu xuÊt cao. NÕu tranzisto cã hç dÉn S lín th× cã thÓ m¾c t¶i trùc tiÕp vµo colecto cña tranzisto(trë kh¸ng t¶i cã thÓ nhá tíi møc chØ vµi «m),nghÜa lµ kh«ng cÇn biÕn ¸p.M¹ch khuÕch ®¹i kh«ng biÕn ¸p ®¬n th-êng m¾c theo s¬ ®å lÆp emit¬ ®Ó dÔ phèi hîp trë kh¸ng.Trë kh¸ng ra cña m¹ch lÆp emit¬ cì 1/S ;khi S ®ñ lín cã thÓ m¾c t¶i kh¸ nhá.Tuy nhiªn nÕu c«ng suÊt ra cì vµi chôc ®Õn vµi tr¨m mW trë lªn th× kh«ng nªn m¾c lÆp emit¬ v× m¹ch nµy cã hiÖu xuÊt nhá.C¸c m¹ch khuÕch ®¹i kh«ng biÕn ¸p th-êng m¾c theo s¬ ®å ®Èy kÐo,lµm viÖc ë chÕ ®é B hoÆc AB.M¹ch cã thÓ dïng tranzisto kh¸c lo¹i hoÆc cïng lo¹i. §Ó tr¸nh phiÒn phøc khi lùa chän hoÆc thay thÕ c¸c Tranzitor kh¸c lo¹i nh-ng l¹i ®ång nhÊt vÒ tham sè, cã thÓ sö dông hai Tranzitor cïng lo¹i nh- h×nh 4.45a. ë ®©y cã tÇng khuÕch ®¹i ®¶o pha trªn T3 t¹o ra 2 ®iÖn ¸p cïng biªn ®é ng-îc pha ®Ó kÝch thÝch cho T1 vµ T2 m¾c ®Èy kÐo. ë khuÕch ®¹i ®Èy kÐo, Tranzitor T1 m¾c colect¬ chung, tranzitor T2 m¾c Emit¬ chung. Tõ ®©y ta thÊy dßng Emit¬ cña T1 coi xÊp xØ b»n dßng Colect¬ cña T2th× dßng 1 chiÒu qua ®iÖn trë t¶i Rt coi nh- b»ng kh«ng,tøc qua t¶i chØ cã dßng xoay chiÒu tÇn sè tÝn hiÖu .V× vËy cã thÓ m¾c nèi tiÕp víi t¶i mé tô Ct ,vµ luc ®ã cã thÓ dïng mét ngï«n vµ m¾c nh s¬ ®å h×nh 4.45b.Trong c¶ hai s¬ ®å nµy ph¶i cã tÇn khuÕch ®¹i ®¶o pha T3. 122
  6. M¹ch ®iÖn h×nh 4.45c còng t-¬ng tù nh- m¹ch h×nh 4.45b nh-ng tÇng khuÕch ®¹i ®¶o pha ë ®©y kh«ng dïng biÕn ¸p mµ dïng khuÕch ®¹i ®iÖn trë lÊy ra hai ®iÖn ¸p ë cùc C vµ cùc E ta gäi t-¬ng øng lµ UC vµ UE(so víi ®iÓm m¸t).Víi c¸ch lÊy ra nh- vËy th× tÇng T3 ®-îc gäi lµ tÇng ®¶o pha ph©n t¶i.ThËt vËy nÕu ta chän RCRE th× ®iÖn ¸p tÝn hiÖu trªn RC sÏ cã biªn ®é lµ UCm =ICm.RC,®iÖn ¸p trªn RE sÏ cã biªn ®é lµ UEm=IEmRE.V× IEmIcm nªn UCm UEm ;mÆt kh¸c 2 ®iÖn ¸p nay ng-îc pha (v× ®iÖn ¸p trªn cùc C ng-îc pha víi ®iÖn ¸p vµo,®iÖn ¸p trªn cùc E ®ång pha víi a) b) + BA T1 Ec BA1 T1 _ Rb1 Rb1 + Rt E0 + _ Ec Ct T3 T2 _ T3 T2 Rb2 Rb2 Rt c) d) Rb1 R’ b1 + Rb1 RC T1 RC T1 Ec + _ C n1 E0 T3 _ T3 + Rt Ec Ct _ RE Cn2 T2 RE T2 Rb2 R’ b2 Rt Rb2 e) H×nh4 .45 C¸c s¬ ®å khuÕch ®¹i c«ng suÊt ®Èy kÐo Rb1 RC T1 a,b) S¬ ®å nguyªn lý khuÕch ®¹i ®Èy + kÐo biÕn ¸p m¾c nguån riªng vµ m¾c E0 nguån chung T3 _ c) S¬ ®å nguyªn lý khuÕch ®¹i ®Èy kÐo Ct kh«ng biÕn ¸p dïng khuÕch ®¹i ®¶o RE T2 pha ph©n t¶i .d,e) S¬ ®å nguyªn lý Rb2 Rt khuÕch ®¹i ®Èy kÐo kh«ng biÕn ¸p dïng 2 bãng ng­îc tÝnh ®iÖn ¸p vµ ).Nh- vËy tÇng dÈo pha ph©n t¶i còng t¹o ra 2 ®iÖn ¸p cïng biªn ®é ng-îc pha nh- tÇng ®¶o pha cã biÕn ¸p. Tuy nhiªn tÇng nµy kh«ng khuÕch ®¹i ®iÖn ¸p v× UEm UVm= UBm.Hai ®iÖn ¸p tõ 2 cùc C vµ E ®-a tíi cùc B cña 2 tranzisto t-¬ng øng 123
  7. qua hai tô nèi tÇng Cn1vµ Cn2.Hai tranzisto T1 vµ T2 ®-îc ®Þnh thiªn riªng t-¬ng øng b»ng Rb1-Rb2 vµ R’b1-R’b2. M¹ch ra cña T1 vµ T2 còng m¾c nh- m¹ch h×nh 4.45b. M¹ch ®iÖn h×nh 4.45d lµ m¹ch ®Èy kÐo dïng hai lo¹i bãng kh¸c tÝnh víi T1 lµ tranzisto ng-îc,T2-thuËn,dïng nguån ®èi xøng(hai nguån riªng biÖt).Do hai tranzisto kh¸c lo¹i nªn chóng cïng®-îc kÝch thÝch bëi mét ®iÖn ¸p lÊy tõ cùc C cña tÇng T3(baz¬ T1 vµ T2 víi nhau vµ nèi víi ®Çu ra cña tÇng T3).M¹ch ra cña s¬ ®å nµy dïng hai nguån nh- h×nh 4.45a,tuy nhiªn còng cã thÓ dïng mét nguån-M¹ch h×nh 4,45e.CÇn l-u ý lµ khi m¾c nh- vËy th× hai tranzisto ph¶i cã tham sè vµ ®Æc tuyÕn c¬ b¶n gièng nhau. Khi lµm viÖc ë chÕ ®é B th× khi kh«ng cã tÝn hiÖu vµo, c¶ hai tranzisto ®Òu ®ãng,®iÖn ¸p cña c¸c colect¬ lµ E0/2 (so víi m¸t),dßng qua t¶i b»ng kh«ng,sôt ¸p trªn t¶i còng b»ng kh«ng . Khi ®-a vµo tÝn hiÖu h×nh sin th× hai tranzisto sÏ xen kÏ nhau ®ãng më , c¸c dßng colect¬ sÏ lµ c¸c dßng h×nh sin víi ®é réng b»ng nöa chu kú(gãc c¾t =900) ;dßng ®iÖn trong c¸c tranzisto cã chiÒu ng-îc nhau,dßng qua t¶i lµ tæng nªn còng cã d¹ng h×nh sin. Trong c¸c m¹ch khuÕch ®¹i c«ng suÊt kh«ng biÕn ¸p cã thÓ æn ®Þnh nhiÖt b»ng m¹ch bï hoÆc m¹ch håi tiÕp ©m nh- trong c¸c m¹ch khuÕch ®¹i ®· xÐt. Ng-êi ta dïng ®iot, tranzitor hoÆc ®iÖn trë nhiÖt ®Ó bï nhiÖt. VÝ dô h×nh 4.46 lµ khuÕch ®¹i ®Èy kÐo víi ®Çu vµo cña T1 vµ T2 ®Êu víi hai ®iot D1 vµ D2 võa ®Þnh thiªn t¹o chÕ ®é AB, võa bï nhiÖt. Hai diot nµy ®-îc ph©n cùc thuËn ,sôt ¸p trªn chóng sÏ ®Æt ®iÓm c«ng t¸c cho hai tranzisto.§iÖn ¸p ph©n cùc cho T1 vµ T2 ®Ó t¹o UB0 lµ ®iÖn ¸p thuËn sôt trªn D1 vµ D2, UB1,B2 = (1,11,2)V vµ cã hÖ sè nhiÖt ©m(-1mA/ 0C) ®Ó bï l¹i sù t¨ng dßng IC 0 theo nhiÖt ®é. Ngoµi ra cßn t¹o håi tiÕp ©m æn ®Þnh nhiÖt cho T1 vµ T2.Sù lµm viÖc cña s¬ ®å nµy còng t-¬ng tù nh- h×nh 4.45d. Cuèi cïng cÇn nhÊn m¹nh r»ng,trong c¸c m¹ch khuÕch ®¹i c«ng suÊt lín,®Ó t¨ng kh¶ n¨ng chÞu dßng cña c¸c tranzisto,c¸c tranzisto c«ng suÊt cã thÓ ®-îc m¾c song song .Ngoµi ra cßn T1 E 01 l¾p c¸nh to¶ nhiªt ®Ó tang ®é bÒn cña tranzisto. Rt D1 D2 T2 E 02 H×nh 4.46 124
Đồng bộ tài khoản