KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2009 MÔN :VẬTT LÝ - Mã đê thi 132

Chia sẻ: Phan Cảnh Trình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
279
lượt xem
61
download

KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2009 MÔN :VẬTT LÝ - Mã đê thi 132

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kì thi thử tốt nghiệp thpt tỉnh lâm đồng năm 2009 môn :vậtt lý - mã đê thi 132', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2009 MÔN :VẬTT LÝ - Mã đê thi 132

  1. S GIÁO D C –ĐÀO T O LÂM Đ NG KÌ THI TH T T NGHI P THPT NĂM 2009 Đ CHÍNH TH C MÔN :V T LÍ Th i gian: 60 phút (không k th i gian giao đ ) (Đ này g m 4 trang - 48 câu) Mã đ thi 132 I. PH N CHUNG DÀNH CHO T T C CÁC THÍ SINH (t câu 1 đ n cân 32) Câu 1: Đi u nào sau đây là sai khi so sánh gi a tia t ngo i và tia X? A. Đ u có kh năng gây ra hi n tư ng quang đi n. B. Đ u b nư c và th y tinh h p th m nh. C. Đ u có kh năng gây phát quang m t s ch t. D. Có cùng b n ch t là sóng đi n t . Câu 2: Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng đơn s c trong không khí, t i đi m A trên màn nh ta 4 đư c vân sáng th 3. Gi s th c hi n giao thoa v i ánh sáng đơn s c đó trong nư c có chi t su t n = thì t i 3 đi m A trên màn lúc này ta thu đư c A. vân t i th 4 k t vân sáng chính gi a. B. v n là vân sáng th 3. C. vân t i th 3 k t vân sáng chính gi a. D. vân sáng th 4. Câu 3: H quang đi n phát ra A. tia t ngo i và ánh sáng nhìn th y. B. tia h ng ngo i và ánh sáng nhìn th y. C. tia h ng ngo i, tia t ngo i và ánh sáng nhìn th y. D. tia Rơngghen và ánh sáng nhìn th y. Câu 4: G i I0 là giá tr dòng đi n c c đ i, U0 là giá tr đi n áp c c đ i trên hai b n t trong m t m ch dao đ ng LC. Tìm công th c đúng liên h gi a I0 và U0? L L A. I 0 = U 0 LC B. U 0 = I 0 LC C. U 0 = I 0 D. I 0 = U 0 C C Câu 5: Tìm phát bi u sai v sóng đi n t . A. Sóng đi n t có th gây ra hiên tư ng giao thoa, nhi u x như sóng cơ. B. Sóng đi n t ph i c n môi trư ng v t ch t đàn h i đ lan truy n. C. Sóng đi n t là sóng ngang g m hai thành ph n đi n trư ng và t trư ng. D. Trong sóng đi n t , t i m t th i đi m thì đi n trư ng và t trư ng luôn dao đ ng cùng pha nhau. Câu 6: M t m ch dao đ ng g m m t cu n c m L = 2mH và m t t C. Giá tr C đ chu kì riêng c a m ch T = 1µ s là A. 27,27pF B. 12,67pF C. 21,21pF D. 10pF Câu 7: N i hai đ u m t đo n m ch ch có t đi n C vào m t ngu n đi n xoay chi u thì π A. cư ng đ dòng đi n qua t luôn s m pha so v i đi n áp hai đ u m ch m t góc . 4 B. cư ng đ dòng đi n và đi n áp t l thu n v i nhau và h s t l b ng đi n dung C c a t đi n. C. dòng đi n qua t đi n càng d khi đi n dung C c a t càng l n. D. cư ng đ dòng đi n hi u d ng qua t đi n có giá tr càng l n khi đi n dung C càng nh . Câu 8: Trong m ch xoay chi u RLC n i ti p, đi n áp gi a hai đ u m ch có giá tr hi u d ng U không đ i. Khi cư ng đ dòng đi n hi u d ng qua m ch đ t c c đ i thì chu kì c a dòng đi n đư c cho b i công th c: C L 2π A. T = 2π B. T = 2π LC C. T = 2π D. T = L C LC Câu 9: Ch n câu sai khi nói v âm thanh. A. Đ cao c a âm g n li n v i đ i lư ng t n s c a âm. B. Âm có t n s xác đ nh g i là nh c âm. C. Đ to c a âm t l thu n v i cư ng đ âm. D. Âm có t n s không xác đ nh g i là t p âm. Câu 10: Hi n tư ng quang đi n ngoài và hi n tư ng quang đi n trong gi ng nhau ch A. đ u đư c gi i thích b ng thuy t sóng ánh sáng. B. đ u có th x y ra nh tia h ng ngo i. C. đ u x y ra v i kim lo i. D. đ u gi i phóng electron. Câu 11: Đ phân bi t âm thanh c a t ng nh c c phát ra cùng m t đ cao, ngư i ta d a vào A. âm s c. B. m c cư ng đ âm. C. biên đ c a âm. D. đ to c a âm. Câu 12: Đ t m t đi n áp xoay chi u t n s góc ω vào hai đ u đo n m ch g m t đi n C và cu n dây thu n 1 c m L m c n i ti p. N u ω L > thì cư ng đ dòng đi n trong m ch ωC Trang 1/4 - Mã đ thi 132
  2. π π A. có th s m pha ho c tr pha hơn đi n áp m t góc . C. s m pha hơn đi n áp m t góc . 2 2 π π B. l ch pha so v i đi n áp m t góc khác . D. tr pha hơn đi n áp m t góc . 2 2 Câu 13: G i I0 là cư ng đ âm chu n, I là cư ng đ âm t i m t đi m. Ch n công th c đúng v m c cư ng đ âm L I I I I A. L(dB) = lg( ) B. L(dB) =10 lg( ) C. L(dB) = lg( 0 ) D. L(dB) = 10lg( 0 ) I0 I0 I I Câu 14: M t t m kim lo i trung hòa đi n đ t cô l p có công thoát electron là A = 3,5eV. Chi u liên t c chùm b c x có bư c sóng b ng 0,45 µ m vào t m kim lo i trên thì nó s A. tích đi n dương. B. tích đi n âm. C. v n trung hòa đi n. D. ban đ u tích đi n dương r i sau đó tích đi n âm . Câu 15: Quang ph liên t c c a m t ngu n sáng A. ch ph thu c vào thành ph n c u t o c a ngu n. B. ph thu c vào b n ch t và nhi t đ c a ngu n. C. không ph thu c vào b n ch t và nhi t đ c a ngu n. D. ch ph thu c vào nhi t đ c a ngu n. Câu 16: Phô tôn không có A. năng lư ng. B. đ ng lư ng. C. kh i lư ng ngh . D. tính ch t sóng. Câu 17: Ngư i ta s d ng tia h ng ngo i đ A. s y khô, sư i m. B. làm phát quang m t m t s ch t. C. phát hi n các khuy t t t c a các v t đúc. D. ch a b nh còi xương. Câu 18: T i hai đi m A và B trên m t nư c có hai ngu n k t h p dao đ ng v i cùng phương trình: u = Acos100 π t (cm). V n t c truy n sóng trên m t nư c là v = 40 cm/s. Xét đi m M trên m t nư c có AM = 9 cm và BM = 7 cm. Hai dao đ ng t i M do hai sóng t A và B truy n đ n là hai dao đ ng π 2π A. cùng pha. B. l ch pha nhau . C. l ch pha nhau . D. ngư c pha. 2 3 Câu 19: Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói v máy bi n áp? A. T s các đi n áp hi u d ng cu n sơ c p và th c p b ng t s các cư ng đ hi u d ng trong m i cu n dây tương ng đó. B. Khi ch đ không t i thì h u như máy bi n áp không tiêu th đi n năng. C. Cu n sơ c p và th c p c a máy bi n áp có th có s vòng dây như nhau. D. Cu n sơ c p c a máy bi n áp có s vòng dây ít hơn cu n th c p. Câu 20: M ch đi n g m m t đi n tr thu n R và m t t đi n C m c n i ti p.Đ t gi a hai đ u m ch m t đi n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng U không đ i và t n s f thay đ i đư c. N u t n s c a dòng đi n xoay chi u qua m ch tăng thì công su t tiêu th m ch s A. tăng. B. gi m. C. gi m r i sau đó tăng. D. không đ i. Câu 21: Bán kính qu đ o m t tr ng thái d ng c a nguyên t nguyên t hidrô có giá tr b ng 1,325.10-9m. Electron trong nguyên t hidrô đang qu đ o A. M B. N C. O D. P Câu 22: M t máy phát đi n xoay chi u m t pha có 4 c p c c. Máy phát ra dòng đi n có t n s là f = 50Hz. Rôto c a máy ph i quay v i t c đ là A. 12000 vòng/phút. B. 200 vòng/phút. C. 12,5 vòng/phút. D. 750 vòng/phút. Câu 23: M t đo n m ch đi n xoay chi u g m đi n tr thu n R, cu n c m L và t đi n C m c n i ti p nhau, Z v i ZL= C = R thì đi n áp hai đ u đi n tr R s 2 A. ch m pha π/2 so v i đi n áp hai đ u t đi n. B. ch m pha π/4 so v i đi n áp hai đ u đo n m ch. C. nhanh pha π/4 so v i đi n áp hai đ u đo n m ch. D. cùng pha v i đi n áp hai đ u đo n m ch. Câu 24: Cho bi t kh i lư ng các prôtôn, nơtrôn l n lư t là m p = 1,0073u, mn = 1,0087u và Trang 2/4 - Mã đ thi 132
  3. 1u.c2 = 931,5MeV. Năng lư ng liên k t riêng c a h t nhân heli là 6,85 MeV. Kh i lư ng c a h t nhân heli 4 2 He là A. 4,0026u . B. 4,0015u. C. 4,036u. D. 4,0016u Câu 25: Đi u nào th hi n rõ tính ch t sóng c a ánh sáng ? A. S tán s c ánh sáng. B. Kh năng đâm xuyên. C. Tác d ng phát quang. D. Tác d ng quang đi n. Câu 26: Tính ch t nào sau đây không ph i là c a tia X? A. Tia X có kh năng h y di t t bào. B. Tia X t o ra hi n tư ng quang đi n. C. Tia X làm ion hóa ch t khí. D. Tia X xuyên qua l p chì dày c cm. Câu 27: Chon câu sai. Các đ ng v là A. Các nguyên t có cùng v trí trong b ng tu n hoàn, nhưng h t nhân c a chúng có s nuclôn khác nhau. B. Các nguyên t mà h t nhân có cùng s proton nhưng khác s kh i. C. Các nguyên t mà h t nhân có cùng s proton nhưng khác s nơtron. D. Các nguyên t mà h t nhân có cùng s nơtron nhưng khác s kh i. Câu 28: Gi i h n quang đi n c a kim lo i là A. v n t c l n nh t c a êlechtrôn quang đi n. B. th i gian r i sáng t i thi u c n thi t đ gây ra hi n tư ng quang đi n. C. bư c sóng l n nh t c a b c x có th gây ra hi n tư ng quang đi n. D. cư ng đ t i thi u c a chùm sáng có th gây ra hi n tư ng quang đi n. Câu 29: Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói v đ b n v ng c a h t nhân ? A. Năng lư ng liên k t riêng càng nh thì h t nhân càng b n v ng. B. H t nhân càng n ng thì càng b n v ng. C. H t nhân b n v ng thì có năng lư ng liên k t riêng c 8,8 MeV. D. Năng lư ng liên k t h t nhân càng l n thì h t nhân càng b n v ng. 1 Câu 30: Đo n m ch có R, L, C m c n i ti p có R = 40Ω; = 20Ω; ω L = 60Ω . Đ t vào hai đ u m ch đi n ωC áp u = 240 2. cos100πt (V). Cư ng đ dòng đi n t c th i ch y qua cu n c m là π A. i = 3 2 cos100π t (A). C. i = 3 2 cos(100π t − ) (A). 4 π π B. i = 6 cos(100π t + ) (A). D. i = 6 cos(100π t − ) (A). 4 4 Câu 31: Đ t vào hai đ u cu n dây thu n c m L m t đi n áp có t n s f. C m kháng cu n dây là 1 A. ZL= L.2 π f B. ZL= L. π f C. ZL= D. ZL=L.f 2π . f .L Câu 32: Cho s Avôgađrô là NA= 6,02.1023 h t /mol. S h t nơtron có trong 3g h t nhân triti 3T là 1 A.12,04.1023 B. 6,02.1023 C. 18,061023 D. 2,00.1023 ------------------------------------------ II.PH N RIÊNG (8 câu ): Thí sinh ch đư c làm m t trong hai ph n A ho c B sau đây. A. Theo chương trình chu n (t câu 33 đ n câu 40) Câu 33: M t m ch dao đ ng LC c a m t máy phát vô tuy n có L = 5 µH và C = 1,6 nF. V n t c sóng đi n t trong chân không c = 3.108 m/s. M ch dao đ ng c a máy này phát đư c sóng đi n t có bư c sóng b ng A. 186,6 m. B. 168,6 mm. C. 186,6 mm. D. 168,6 m. Câu 34: Trong thí nghi m đ phát hi n tia h ng ngo i và tia t ngo i, d ng c nào sau đây đã đư c dùng đ phát hi n tia h ng ngo i và tia t ngo i? A. Phim nh. B. Kính lúp. C. C p nhi t đi n. D. Vôn k . Câu 35: Sóng d ng x y ra trên dây AB dài 11cm v i đ u B t do, bư c sóng b ng 4cm. Trên dây có A. 5 b ng và 6 nút. B. 6 b ng và 5 nút. C. 6 b ng và 6 nút. D. 5 b ng và 5 nút. Câu 36: Cho bư c sóng c a ánh đ là 760nm và bư c sóng ánh sáng tím là 380nm. T s năng lư ng c a phôton ánh sáng đ và năng lư ng phôton ánh sáng tím là A. 2 B. 0,05 C. 20 D. 1/2 2 2 3 Câu 37: Cho ph n ng h t nhân : 1 H + 1 H → 2 He + n . Bi t kh i lư ng các h t: mP = 1,0073u, mn = 1,0087u, mH = 2,0140u, mHe = 3,0160u và 1u.c2 = 931,5MeV. Ph n ng này A. t a năng lư ng 4MeV. B. thu năng lư ng 3,07MeV. Trang 3/4 - Mã đ thi 132
  4. C. t a năng lư ng 3,07MeV. D. thu năng lư ng 4 MeV. Câu 38: Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng đơn s c, bi t kho ng cách gi a hai khe a = 0,45 mm, kho ng cách t hai khe đ n màn D = 2m. Bư c sóng ánh sáng thí nghi m λ = 0,45µm. Xét m t đi m M trên màn trong vùng giao thoa cách vân trung tâm là 16mm. Trong kho ng t vân trung tâm đ n M ta quan sát đư c A. 6 vân sáng. B. 8 vân sáng. C. 5 vân sáng. D. 7 vân sáng. Câu 39: M t máy phát đi n xoay chi u có công su t 10 MW. Dòng đi n phát ra sau khi tăng th lên đ n 500 KV đư c truy n đi xa b ng đư ng dây t i có đi n tr 50 Ω. Công su t hao phí trên đư ng dây là Α. ∆P = 40 kW Β. ∆P = 20 W C. ∆P = 80 W D. ∆P = 20 kW r Câu 40: Khi cho m t khung dây d n kín g m N vòng quay đ u trong m t t trư ng đ u có c m ng t B , di n tích m i vòng dây là S, t c đ góc c a khung dây là ω , đi n tr khung dây là R. Cư ng đ dòng đi n hi u d ng xu t hi n trong khung dây có giá tr đư c xác đ nh b i bi u th c : NBSω NBSω 2 NBS NBSω A. I = B. I = C. I = D. I = R 2 R ωR 2 R B. Theo chương trình nâng cao (t câu 41 đ n câu 48) Câu 41: Trên m t đư ng th ng n i gi a thi t b phát sóng âm S và thi t b thu âm M, ngư i ta cho thi t b thu M chuy n đ ng v i v n t c 20 m/s l i g n thi t b S đ ng yên. Bi t âm do thi t b S phát ra có t n s 1140 Hz, v n t c âm trong không khí là 340 m/s. T n s âm mà thi t b M thu đư c là A. 1207 Hz. B. 1225 Hz. C. 1211 Hz D. 1077 Hz. Câu 42: V c u t o, đ ng cơ không đ ng b ba pha và máy phát đi n ba pha có A. stato và rôto gi ng nhau. B. stato và rôto khác nhau. C. stato khác nhau và rôto gi ng nhau. D. stato gi ng nhau và rôto khác nhau. Câu 43: M t m ch dao đ ng LC khi ho t đ ng thì cư ng đ dòng đi n có giá tr c c đ i là 6 3 mA. Cư ng đ dòng đi n trong m ch t i th i đi m mà năng lư ng đi n trư ng b ng 2 l n năng lư ng t trư ng là A. 12mA B. 6 2 mA C. 3mA D. 6mA. Câu 44: L n lư t chi u vào catôt c a m t t bào quang đi n hai b c x đi n t có t n s f và 1,5f thì đ ng năng ban đ u c c đ i c a các êlectron quang đi n hơn kém nhau 3 l n. V n t c ánh sáng trong chân không là c. Bư c sóng gi i h n c a kim lo i dùng làm catôt có giá tr 4c 3c c 3c A. λ0 = . B. λ0 = . C. λ0 = . D. λ0 = . 3f 2f f 4f 1 Câu 45: M t ch t phóng x có h ng s phóng x λ . Sau kho ng th i gian b ng t l s h t nhân c a ch t λ phóng x b phân rã so v i s h t nhân ch t phóng x ban đ u x p x b ng A. 6,32%. B. 0,37%. C. 37%. D. 63,2%. Câu 46: Câu nào sau đây là sai khi nói v các lo i quang ph ? A. Quang ph liên t c là g m d i màu n i li n nhau m t cách liên t c. B. Quang ph v ch phát x là g m nh ng v ch màu riêng l n m trên n n m t quang ph liên t c. C. Quang ph h p th là g m h th ng nh ng v ch t i n m trên n n m t quang ph liên t c. D. Quang ph phát x là c a ánh sáng do v t đư c nung nóng phát ra . Câu 47: Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng tr ng. Bi t r ng ánh sáng tr ng là t ng h p các ánh sáng đơn s c có bư c sóng t 0,4 µ m đ n 0,7 µ m. T i m t đi m M trên màn h ng vân giao thoa có vân sáng v i hi u đư ng đi đ n hai khe đ n màn là 2 µ m. S b c x đơn s c cho vân sáng t i M là A. 3 B. 2 C. 4 D. 5 Câu 48: Ph n ng c a m t máy phát đi n xoay chi u có 200 vòng dây gi ng nhau. T thông qua m i vòng dây có giá tr cưc đ i là 2mWb và bi n thiên đi u hòa có t n s f = 50Hz. Su t đi n đ ng c c đ i c a máy có giá tr c c đ i b ng A. 125,7 V. B. 88,8 V. C. 12,56 V. D. 8,88 V.----------------------------------------- ----------- H T ---------- Thí sinh không đư c s d ng tài li u .Giám th không đư c gi i thích gì thêm. H tên thí sinh:…………………………………………… S báo danh:………………………………………. Ch ký giám th I: …………………………………………Ch ký giám th II:………………………………… Trang 4/4 - Mã đ thi 132

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản