Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm định giả thiết thống kê_chương 9

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

228
lượt xem
88
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đám đông các đặc trưng q chưa biết, ta đưa ra giả thiết Ho:q=qo. Tìm một quy tắc căn cứ vào mẫu mà chấp nhận hay bác bỏ Ho

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm định giả thiết thống kê_chương 9

 1. Chöông IX. KIEÅM ÑÒNH GIAÛ THIEÁT THOÁNG KEÂ §1. Kieåm ñònh giaû thieát veà ñaëc tröng ñaùm ñoâng 1.1. Nguyeân lyù chung Baøi toaùn Ñaùm ñoâng coù ñaëc tröng q chöa bieát, ta ñöa ra gia thieát H0 : q = q0 . Tìm moät quy taéc caên cöù vaøo maãu maø chaáp nhaän hay baùc boû H0.
 2. Coù 4 khaû naêng a/ H0 ñuùng nhöng qua quan saùt thaáy q ¹ q0 (sai laàm loaïi I). b/ H0 ñuùng vaø kieåm tra thaáy q = q0 (ñuùng). c/ H0 sai nhöng kieåm tra thaáy q = q0 (sai laàm loaïi II). d/ H0 sai vaø kieåm tra thaáy q ¹ q0 (ñuùng).
 3. Chuù yù Loaïi I vaø II coù tính chaát töông ñoái. Loaïi naøo gaây toån thaát lôùn hôn laø loaïi I. + Sau khi ñaõ ñaët baøi toaùn vaø xaùc ñònh sai laàm loaïi I, ta ñöa ra quy taéc kieåm ñònh sao cho P(sai laàm loaïi I) = P(loaïi H0 / khi H0 ñuùng ) £ a . Trong ñoù a : möùc yù nghóa cuûa tieâu chuaån.
 4. + Treân cô sôû ñaûm baûo ñöôïc möùc yù nghóa a , ta se coá gaéng haïn cheá thaáp nhaát coù theå ñöôïc xaùc suaát phaïm sai laàm loaïi II.
 5. 1.2. Nhöõng baøi toaùn cuï theå 1.2.3. Kieåm ñònh giaû thieát p (p0 cho tröôùc) m fn - p0 + Töø maãu cuï theå tính fn = ,t = . n p0q 0 n
 6. B + Töø a ¾ ¾ ® t a . Neáu t £ t a thì chaáp nhaän giaû thieát coi p = p0. Neáu t > t a baùc boû giaû thieát, coi p ¹ p 0. Khi ñoù fn > p0 Þ p > p0, fn < p0 Þ p < p0 .
 7. VD Kieåm tra 800 SV thaáy coù 128 SV gioûi. Tröôøng baùo caùo toång keát laø coù 40% SV gioûi thì coù theå chaáp nhaän ñöôïc khoâng (vôùi ñoä tin caäy 95%)? Tæ leä SV gioûi theo baùo caùo laø 40% Tæ leä SV gioûi thöïc teá p laø chöa bieát. Ñaët giaû thieát H0: p = p0 = 40%.
 8. Tieán haønh kieåm tra giaû thieát fn - p 0 0, 16 - 0, 4 t = = = 13, 871. p 0q 0 0, 4.0, 6 n 800 1 - a = 0, 95 Þ t a = 1, 96 Þ t > > t a . Keát luaän: baùo caùo sai söï thaät, tæ leä SV gioûi trong thöïc teá thaáp hôn nhieàu.
 9. VD Ñeå kieåm tra 1 loaïi suùng theå thao, ngöôøi ta cho baén 1000 vieân ñaïn vaøo bia thaáy coù 540 vieân truùng ñích. Sau ñoù, baèng caûi tieán kyõ thuaät ngöôøi ta naâng tæ leä truùng leân 70%. Haõy cho keát luaän veà caûi tieán vôùi ñoä tin caäy 99%. Tæ leä baén truùng thöïc teá p laø chöa bieát. Tæ leä baén truùng sau caûi tieán laø 0,7. Ñaët giaû thieát H0: p = p0 = 0,7.
 10. Tieán haønh kieåm tra giaû thieát fn - p 0 0, 54 - 0, 7 t= = = 11, 04 . p 0q 0 0, 7.0, 3 n 1000 1 - a = 0, 99 Þ t a = 2, 58 Þ t > > t a . Keát luaän: caûi tieán coù taùc duïng toát.
 11. 1.2.4. Kieåm ñònh giaû thieát m( m cho tröôùc) 0 a/ n ³ 30, s ñaõ bieát 2 xn - m0 + Tính t a , t = s . n + Neáu t > t a loaïi giaû thieát. Neáu t £ t a chaáp nhaän giaû thieát.
 12. b/ n ³ 30, s chöa bieát 2 Nhö tröôøng hôïp a/ nhöng thay s = s. c/ n < 30, s ñaõ bieát, X chuaån 2 Gioáng tröôøng hôïp a/
 13. d/ n < 30, s chöa bieát, X chuaån 2 xn - m0 + Tính t a , n- 1 t = s . n + Neáu t > t a loaïi giaû thieát. n- 1 Neáu t £ t a chaáp nhaän giaû thieát. n- 1
 14. Chuù yù Trong 4 tröôøng hôïp treân, neáu giaû thieát bò baùc bo (nghóa laø m¹ m ) thì 0 + xn > m Þ m> m . 0 0 + xn < m Þ m< m . 0 0
 15. VD Troïng löôïng trung bình cuûa cuûa moät loaïi saûn phaåm laø 6kg. Kieåm tra 121 saûn phaåm thaáy troïng löôïng trung bình laø 5,795 kg va phöông sai $ = 5, 712. Kieåm ñònh veà troïng 2 s löôïng trung bình cuûa saûn phaåm vôùi möùc y nghóa 5%.
 16. Trung bình ñöa ra (giaû thieát) laø m = 6kg. 0 Trung bình thöïc teá mchöa bieát. Ñaët giaû thieát H0 : m= m = 6kg. 0 n = 121 > 30, s chöa bieát. 2
 17. a = 0, 05 Þ t a = 1, 96. 2 121 2 s = $ = 5, 7596 Þ s » 2, 4 s 120 xn - m 0 5, 975 - 6 t = s = = 0, 1146 2, 4 n 121 Þ t < t a chaáp nhaän giaû thieát. Vaäy troïng löôïng trung bình thöïc teá cuûa saûn phaåm laø 6kg.
 18. VD Caân thöû 15 con gaø taây ôû 1 traïi chaên nuoâi khi xuaát chuoàng ta tính ñöôïc x n = 3, 62kg . Cho bieát s = 0, 01. 2 a. Giaùm ñoác traïi tuyeân boá m = 3, 5kg thì 0 coù tin ñöôïc khoâng (a = 1%)? b. Giaû söû ngöôøi ta duøng thöùc aên môùi vaø khi xuaát chuoàng troïng löôïng trung bình cuûa gaø taây laø 3,9 kg. Cho keát luaän veà loaïi thöùc aên naøy (a = 1%)?
 19. xn - m 3, 62 - 3, 5 a. t = 0 s = = 4, 6 0,1 n 15 Þ t > t a = 2, 58 baùc boû giaû thieát. Vaäy giaùm ñoác baùo caùo sai.
 20. xn - m 3, 62 - 3, 9 b. t = 0 s = = 10, 84 0,1 n 15 Þ t > t a = 2, 58 baùc boû giaû thieát. Vaäy thöùc aên môùi coù taùc duïng toát.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2