intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm toán quy trình mua hàng

Chia sẻ: Nguyen Ha | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

107
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều chỉnh các khoản nợ phải trả người bán ( khai tăng hoặc khai giảm) để điều chỉnh cán cân tài chính của doanh nghiệp. Gian lận trong các nghiệp vụ mua hàng (khống, giá cả cao hơn thực tế hoặc chất lượng thấp hơn yêu cầu…) Vấn đề kiểm kê số lượng, chất lượng hàng tồn kho

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm toán quy trình mua hàng

  1. Chương 3: KiỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN 1. Nội dung và đặc điểm của chu trình mua hàng và TT 2. Các khả năng sai phạm của chu trình mua hàng và TT 3. Hệ thống KSNB với chu trình mua hàng và TT 4.Mục tiêu kiểm toán chu trình mua hàng và TT 5.Nguồn tài liệu kiểm toán 6. Kiểm toán chu trình mua hàng và TT 1
  2. 1. Nội dung và đặc điểm của chu trỡnh mua hàng và TT – Quá trình mua vào của hàng hóa dịch vụ bao gồm những khoản mục như nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, vật tư, điện nước, sửa chữa và bảo trì... – Chu trình mua hàng và thanh toán thường được bắt đầu bằng sự khởi xướng của một đơn đặt mua của người có trách nhiệm cần hàng hóa hay dịch vụ đó và kết thúc bằng việc thanh toán cho nhà cung cấp về hàng hóa hay dịch vụ nhận được – Các tài khoản có liên quan đến chu kỳ này: Tk 151, 152, 153, 156, 211, 212, 213, 142, 242, 111, 112, 331, 133, 335, 621, 627, 642, 641... 2
  3. 1. Nội dung và đặc điểm của khoản mục ….. Đặc điểm của khoản mục …..: – Chu kú mua hµng thanh to ¸n lµ mé t c hu kú c ã ¶nh h­ë ng quan träng ®Õn kÕt qu¶ kinh do anh c ña ®¬n vÞ. – Ng ­ê i s ö dô ng BCTC th­ê ng c ã khuynh h­íng dùa vµo mè i liªn hÖ g i÷a TS vµ C«ng nî ®Ó ®¸nh g i¸ mé t s è c hØ tiªu tµi c hÝnh c ña do anh ng hiÖp. 3
  4. 2. Các khả năng sai phạm của khoản mục Trình bày sai lệch để điều chỉnh kết quả kinh doanh theo ý muốn chủ quan của doanh nghiệp Điều chỉnh các khoản nợ phải trả người bán ( khai tăng hoặc khai giảm) để điều chỉnh cán cân tài chính của doanh nghiệp. Gian lận trong các nghiệp vụ mua hàng (khống, giá cả cao hơn thực tế hoặc chất lượng thấp hơn yêu cầu…) Vấn đề kiểm kê số lượng, chất lượng hàng tồn kho 4
  5. 3.Kiểm soỏt nội bộ đối với chu trỡnh mua hàng và TT Yêu cầu của kiểm soát nội bộ đối với chu trình. – Xö lý ®¬n ®Æt hµng v µ ký hîp ®ång mua b¸n: Yªu c Çu c ¸c bé phËn tham gia mua hµng ph¶i ®¶m b¶o ®é c lËp, kh«ng kiªm nhiÖm, viÖc phª duyÖt ph¶i ®¶m b¶o ®óng thÈm quyÒn vµ tr×nh tù – NhËn v Ët t­, hµng hãa dÞc h vô v µ kiÓm nghiÖm : Yªu c Çu ®¶m b¶o ®é c lËp gi÷a c ¸c bé ph©n mua hµng, vËn c huyÓn, kiÓm nghiÖm vµ t¸c h biÖt gi÷a kÕ to¸n vµ thñ kho – Ghi nhËn c ¸c kho¶n nî ph¶i tr¶: Yªu c Çu ®¶m b¶o ®é c lËp gi÷a kÕ to¸n vËt t­, thñ quü vµ thñ kho, bé phËn vËt t­ – Xö lý , thanh to¸n tiÒn mua hµng v µ ghi s æ : Yªu c Çu ng­ ê i ký duyÖt ®óng thÈm quyÒn, t¸c h biÖt gi÷a c høc n¨ng 5 kÕ to ¸n vµ c høc n¨ng ký duyÖt, quy tr×nh thanh to¸n
  6. 3. Kiểm soỏt nội bộ đối với chu trỡnh mua hàng và TT Các thủ tục và quy trình kiểm soát nội bộ  Quy trình mua hàng và thanh toán của đơn vị  Quy định về khoản lý kho (hàng nhập, chất lượng; kiểm kê kho)  Các chứng từ sử dụng  Quy định về tính giá hàng nhập kho … 6
  7. 4. Mục tiờu kiểm toỏn Mục tiêu kiểm toán Mục tiêu kiểm toán của chu trình chung Hiện hữu X¸c ® Þnh c¸c nghiÖp vô mua hµng vµ thanh to¸n lµ cã thùc (thùc tÕ x¶y ra trong doanh nghiÖp vµ ph¶i ® phª chuÈn mét ­îc c¸ch ® óng ® ¾n) Trọn vẹn C¸c nghiÖp vô mua hµng vµ thanh to¸n ph¸t sinh trªn thùc tÕ ®· ® ghi sæ vµ ph¶n ¸nh ® ® ­îc Çy ñ Tính giá X¸c ® Þnh c¸c nghiÖp vô mua hµng vµ thanh to¸n ® ® gi¸ ­îc ¸nh vµ tÝnh to¸n ® óng sè l­îng, ®óng ® n gi¸ ® ® phª chuÈn ¬ · ­îc Chính xác C¸c nghiÖp vô mua hµng vµ TT b»ng ngo¹i tÖ ® quy ® ­îc æi theo ®óng tû gi¸ quy ®Þnh Phân loại và C¸c nghiÖp vô mua hµng vµ thanh to¸n ® ghi sæ ® ph© ­îc ­îc n trình bày lo¹i vµ ® óng kú Việc tr× bµy vµ c«ng bè vÒ hµng mua vµo vµ c¸c kho¶n ph¶i nh tr¶ trªn BCTC ® óng quy ®Þnh 7
  8. 5. Nguồn tài liệu để kiểm toỏn chu trỡnh mua hàng và thanh toỏn – Các nội quy, quy chế nội bộ của đơn vị liên quan đến quản lý các nghiệp vụ mua hàng và thanh toán – Bảng cân đối kế toán năm, kỳ kiểm toán (phần liên quan đến hàng hóa, tài sản mua vào và các khoản thanh toán phải trả người bán) – Các sổ kế toán tổng hợp, chi tiết của các tài khoản có liên quan. – Các chứng từ, hóa đơn mua hàng, phiếu chi tiền, phiếu nhập kho, hóa đơn GTGT, chứng từ vận chuyển, biên bản kiểm nghiệm... – Các hợp đồng mua bán, đi thuê tài sản, nhà cửa, đất đai, các đơn đặt hàng, các biên bản thanh lý hợp đồng mua bán, vận chuyển, hợp đồng đi thuê. – Các kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch mua, giấy đề nghị mua của bộ phận trực tiếp sử dụng có xác nhận của quản đốc phân xưởng và của bộ phận vật tư – Các nhật ký mua hàng, báo cáo mua hàng, báo cáo thống kê, nhật ký chi tiền... – Các phiếu báo giá của bên bán, giấy báo nhận hàng, biên bản và báo cáo nhận hàng – Các tài liệu tính toán chiết khấu, giảm giá, hàng bị trả lại – Các quy định kiểm soát nội bộ có liên quan đén chu trình mua hàng và thanh toán – Sổ chi tiết, tổng hợp của tài khoản 331, các biên bản đối chiếu định kỳ về số liệu giữa doanh nghiệp với người bán, giữa doanh nghiệp với ngân hàng... – Các tài liệu khác có liên quan: Thẻ kho, nhật ký của bảo vệ, nhật ký sản xuất của bộ phận có sử dụng tài sản, vật tư, hàng hóa mua vào 8
  9. 6. Kiểm toỏn chu trỡnh mua hàng và TT • Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ. => Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát • Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát. => Đánh giá lại rủi ro kiểm soát • Thiết kế các thử nghiệm cơ bản (thủ tục phân tích và thử nghiệm cơ bản) 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2