KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ - Phương pháp tính

Chia sẻ: Huỳnh Văn Đô | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
287
lượt xem
68
download

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ - Phương pháp tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Biết A có giá trị gần đúng 187.18976 với sai số tương đối 0.0037%. Giá trị nào trong các giá trị sau là sai số tuyệt đối nhỏ nhất của A. a. 0.00685 b. 0.00693 c. 0.00697 d. 0.00687 e. các câu trên đều sai 2. Biết A có giá trị gần đúng a = 23.6472 với sai số tương...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ - Phương pháp tính

  1. KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KYØ thôi gian 40p Sinh vieân coù theå tham khaûo taøi lieäu 1. Bieát A coù giaù trò gaàn ñuùng 187.18976 vôùi sai soá töông ñoái 0.0037%. Giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau laø sai soá tuyeät ñoái nhoû nhaát cuûa A. a. 0.00685 b. 0.00693 c. 0.00697 d. 0.00687 e. caùc caâu treân ñeàu sai 2. Bieát A coù giaù trò gaàn ñuùng a = 23.6472 vôùi sai soá töông ñoái 0.003%. Soá chöõ soá ñaùng tin cuûa a laø a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 e. caùc caâu treân ñeàu sai
  2. 3. Phöông trình –cosx+2x = 0.9 coù khoaûng caùch ly nghieäm [-3,-2]. Theo pp chia ñoâi, nghieäm gaàn ñuùng x thuoäc khoaûng naøo sau ñaây : a. [-3, -2.75] b. [-2.5, -2.25] c. [-2.25, -2] d. [- 2.75, -2.5] 4. Cho haøm f(x) = x9-1, nhöõng ñieåm naøo sau ñaây thoûa ÑK Fourier a. {-1, 1} b. {-1, 0.8} c. {0.5 , 1.5} d. {-1, 1.5} 5. Cho phöông trình 1 x − 3 2 x + 1.5 x= thoûa ñieàu kieän 4 4 laëp ñôn treân [0,1]. Neáu choïn xo = 1 thì giaù trò x1 trong pp laëp ñôn laø : a. 0.25 b. 0.5018 c. 0.7647 d. 0.7027 e. ñeàu sai 6. Phöông trình -4x-x2+3 = 0 coù khoaûng caùch lyù nghieäm [0,1]. Vôùi xo choïn töø 2 ñaàu khoaûng vaø
  3. thoûa ñieàu kieän Fourier, giaù trò x1 trong pp Newton laø : a. 0.1156 b. 0.8112 c. 0.7778 d. 0.6667 7. Cho phöông trình 3 x + 12 x= thoûa ñieàu kieän laëp ñôn treân [2,3]. Neáu choïn xo = 2.5 thì soá laàn laëp toái thieåu ñeå sai soá tính theo coâng thöùc tieân nghieäm ≤ 10-6 laø a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 e. caùc caâu treân ñeàu sai 8. Phöông trình f(x)= xsinx - 1 = 0 treân khoaûng caùch ly nghieäm [1.1, 1.2] coù nghieäm gaàn ñuùng x* = 1.15. Sai soá nhoû nhaát theo coâng thöùc sai soá toång quaùt cuûa x* laø : a. 0.03634 b. 0.03635 c. 0.03637 d. 0.03639 e. ñeàu sai 3x + 7 x= x2 + 3
  4. 9. Cho phöông trình thoûa ñieàu kieän laëp ñôn treân [1,2]. Neáu choïn xo = 1.48 thì nghieäm gaàn ñuùng x2 theo pp laëp ñôn laø a. 1.4826 b. 1.4836 c. 1.4846 d. 1.4856 e. ñeàu sai 10. Phöông trình f(x) = x-2-x = 0 coù khoaûng caùch ly nghieäm [0,1]. Trong pp Newton choïn xo thoûa ÑK Fourier, sai soá cuûa nghieäm x1 tính theo coâng thöùc sai soá toång quaùt : a. 0.0055 b. 0.0546 c. 0.0556 d. 0.0565 e. ñeàu sai 11. Phöông trình f(x)=x4-4x2+2x-8= 0 coù bao nhieâu nghieäm thöïc a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. ñeàu sai 5 x = 2 +2 x
  5. 12. Cho phöông trình thoûa ñk laëp ñôn treân [2.6, 2.8]. Neáu choïn xo=2.7 thì sai soá tuyeät ñoái nhoû nhaát cuûa nghieäm x1 theo coâng thöùc haäu nghieäm laø : a. 0.0186 b. 0.0187 c. 0.0188 d. 0.0189 e. ñeàu sai 13. Cho � −1 2 � 2 � � A = � 4 1 −1 � − �6 1 −8 � � � Phaân tích A= LU theo pp Doolittle, phaàn töû u33 cuûa U laø a. -3 b. 1 c. -2 d. 3 e. ñeàu sai
  6. 14. Cho �5 2 � A=� � �−10 2 � Ma traän U trong phaân tích A= LU theo pp Doolittle laø − � 5 2� � 3� 5 � 2� 5 � 2� 5 a.� � b.� � c.� � d .� � e.ñeà sai u �0 6� �0 6� �0 −6� �0 6� 15. Cho x = (-2, 5, -4, 2, -3)T. Giaù trò ||x||1 – 2||x||∞ laø a. 8 b. 10 c. 6 d. 12 e. ñeàu sai 16. Cho �9 6 −9 � � � A=�6 20 −22 � � 9 −22 26 � − � � Phaân tích A= BBT theo pp Cholesky, toång caùc phaàn töû b11+b22+b33 cuûa ma traän B laø
  7. a. 2 b. 4 c. 6 d. 8 e. ñeàu sai 17. Cho � −8 � 4 A=� � � −8 25 � Ma traän B trong phaân tích A= BBT theo pp Cholesky laø � 0� 2 � 0� 2 � 0� 2 � 0� 2 a.� � b.� � c.� � d .� � e.ñeà sai u �4 3� �−4 5� �−4 3� �−4 1� 18. Cho � 7 3 2� � � A =� 5 2 4� � 6 1 3� � � Soá ñieàu kieän k(A) tính theo chuaån 1 laø
  8. a. 18 b. 19 c. 20 d. 21 e. ñeàu sai 19. Cho heä phöông trìnhx1 − x2 − 3x3 = 30 25 2 x1 − 18 x2 − x3 = 28 −2 x1 + 2 x2 + 37 x3 = 25 Vôùi x(0) = (1, -1, 1) , vector x(1) tính theo pp Jacobi laø T �1.28 � � � 1.28 �1.28 � − � 1.28� � � � � � � � � − a.� 1.50� b.� � 1.50 − c.� 1.50� − d .� 1.50� e.ñeà sai u � 0.78 � � � 0.78 � 0.78� − � 0.78 � � � � � � � � � 20. Cho heä phöông trình x1 + x2 + 2 x3 = 21 15 −x1 +17 x2 + x3 =15 −2 x1 + x2 +19 x3 =10 Vôùi x(0) = (1.5, 1, 0.5)T, vector x(1) tính theo pp Gauss Seldel laø � 1.267� � 1.267� � 1.267� � 1.267� � � � � � � � � a.�0.957� b.�0.927� c.�0.957� d .�0.927� e.ñeà sai u �0.661� �0.661� �0.611� �0.611� � � � � � � � �

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản