intTypePromotion=1

Kiểm tra học kì 1 môn Giáo dục quốc phòng lớp 12

Chia sẻ: Nguyễn Lan Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
7
lượt xem
1
download

Kiểm tra học kì 1 môn Giáo dục quốc phòng lớp 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo đề thi học kì 1 môn Giáo dục quốc phòng lớp 12 để củng cố, nắm chắc kiến thức để đạt kết quả cao cho kỳ thi sắp đến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm tra học kì 1 môn Giáo dục quốc phòng lớp 12

  1. Ñeà kieåm tra hoïc kì 1 Moân : GDQP lôùp 12 Hoï teân hoïc sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lôùp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noäi dung ñeà soá : 1). Treân theá giôùi coù maáy loaïi hình Quoác phoøng : A). 2 (nhaø nöôùc ;toaøn daân). B). 4 (nhaø nöôùc ;toaøn daân ;phong kieán ;tö baûn). C). 3 (nhaø nöôùc ;toaøn daân :daân chuû ). D). 1 (toaøn daân). 2). Tröôøng naøo sau ñaây khoâng tuyeån hoïc sinh phoå thoâng? A). Hoïc vieän Haäu caàn . B). Hoïc vieän Haûi quaân . C). Hoïc vieän Quoác phoøng. D). Hoïc vieän Bieân phoøng. 3). Heä thoáng caùc tröôøng só quan,caùc tröôøng ñaïi hoïc,cao ñaúng trong quaân ñoäi goàm: A). 12. B). 13. C). 10. D). 11. 4). Hieän nay Vieät Nam ñang xaây döïng quaân ñoäi vaø coâng an theo höôùng: A). Caùch maïng, chính quy, tinh nhueä . B). Caùch maïng, chính quy vaø töøng böôùc hieän ñaïi. C). Chính quy, tinh nhueä vaø töøng böôùc hieän ñaïi. D). Caùch maïng, chính quy, tinh nhueä vaø töøng böôùc hieän ñaïi. 5). Caáp taù trong löïc löôïng Coâng an maáy naêm phong 1 baäc. A). 5 naêm. B). 2 naêm. C). 4 naêm. D). 3 naêm. 6). Xaây döïng tieàm löïc neàn neàn quoác phoøng toaøn daân,an ninh nhaân daân caàn taäp trung vaøo bao nhieâu noäi dung: A). 4. B). 3. C). 5. D). 2. 7). Nghóa vuï cuûa só quan quaân ñoäi goàm: A). 3 nghóa vuï. B). 6 nghóa vuï. C). 4 nghóa vuï. D). 5 nghóa vuï. 8). Veà tuoåi ñôøi cuûa hoïc sinh phoå thoâng (daân toäc kinh) thi vaøo caùc tröôøng Coâng an: A). 22 B). 21. C). 20. D). 23 9). Ngaøy 22 thaùng 12 laø ngaøy gì? A). Ngaøy thöông ,binh lieät só. B). Ngaøy thaønh thaønh laäp quaân ñoäi nhaân Vieät Nam. C). Ngaøy thaønh laäp coâng an nhaân daân. D). Ngaøy thaønh thaønh laäp quaân ñoäi nhaân Vieät Nam,ngaøy hoäi quoác phoøng toaøn daân. 10). Heä thoáng caáp baäc cuûa só quan chuyeân moân kó thuaät trong Coâng an goàm: A). 3 caáp,10 baäc. B). 3 caáp,11 baäc. C). 2 caáp,7 baäc. D). 2 caáp,8 baäc. 11). Heä thoáng caáp baäc cuûa só quan quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam goàm: A). 3 caáp,11 baäc. B). 3 caáp,10 baäc. C). 3 caáp,12 baäc. D). 2 caáp,8 baäc. 12). Nhieäm vuï baûo veä an ninh quoác gia goàm: A). 4 nhieäm vuï. B). 5 nhieäm vuï. C). 3 nhieäm vuï. D). 6 nhieäm vuï. 13). Xaây döïng neàn quoác phoøng toaøn daân, an ninh nhaân daân caàn taäp trung vaøo bao nhieâu noäi dung : A). 5. B). 3. C). 2. D). 4. 14). Haï só quan, chieán só phuïc vuï coù thôøi haïn trong coâng an : A). Trong 2 naêm. B). Trong 2,5 naêm. C). Trong 3 naêm. D). Trong 1,5 naêm. 15). Neàn Quoác phoøng cuûa Vieät Nam laø neàn Quoác phoøng gì : A). Nhaø nöôùc. B). Toaøn daân. C). Tö baûn. D). Phong kieán. 16). Heä thoáng caáp baäc cuûa só quan nghieäp vuï trong Coâng an goàm: A). 2 caáp,8 baäc. B). 3 caáp,12 baäc. C). 3 caáp,11 baäc. D). 3 caáp,10 baäc. 17). Nöõ töôùng ñaàu tieân cuûa quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam laø ai? A). Voõ Thò Saùu. B). Nguyeãn Thò Ñònh. C). Tröông Thò Mó Hoa. D). Nguyeãn Thò Bình. 18). Heä thoáng caùc tröôøng hoïc vieän trong quaân ñoäi goàm: A). 11. B). 9. C). 10. D). 12. 19). Noäi dung baûo veä an ninh quoác gia goàm: A). 6 noäi dung . B). 8 noäi dung . C). 7 noäi dung . D). 5 noäi dung . 20). Quaân soá cuûa boä ñoäi chuû löïc cuûa Vieät Nam goàm: A). 1 trieäu quaân. B). Gaàn 500.000 quaân. C). 600.000 quaân. D). 400.000 quaân. 21). Tieâu chuaån chung cuûa só quan quaân ñoäi goàm : A). 5 tieâu chuaån. B). 6 tieâu chuaån. C). 3 tieâu chuaån. D). 4 tieâu chuaån.
  2. 22). Vieät Nam coù bao nhieâu quaân ñoaøn ? A). 4. B). 3. C). 5. D). 6. 23). Nhoùm ngaønh cuûa só quan quaân ñoäi goàm: A). 3 nhoùm ngaønh. B). 5nhoùm ngaønh. C). 4 nhoùm ngaønh. D). 2 nhoùm ngaønh. 24). Sinh vieân toát nhieäp caùc tröôøng hoïc vieân,ñaïi hoïc Coâng an phong caáp baäc: A). Thieáu uyù. B). Trung uyù. C). Thöôïng só. D). Chuaån uyù. 25). Ñoái töôïng tuyeån sinh vaøo caùc tröôøng Quaân ñoäi: A). Nam thanh nieân ngoaøi quaân ñoäi. B). Taát caû caùc ñaùp aùn. C). Nöõ thanh nieân ngoaøi quaân ñoäi. D). Quaân nhaân taïi nguõ,coâng nhaân vieân chöùc quoác phoøng. 26). Heä thoáng caáp baäc cuûa quaân nhaân chuyeân nhieäp quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam goàm: A). 3 caáp,10 baäc. B). 2 caáp,7 baäc. C). 3 caáp,12 baäc. D). 2 caáp,8 baäc. 27). Vieät Nam coù bao nhieâu quaân chuûng? A). 2. B). 3. C). 4. D). 5. 28). Sö ñoaøn tröôûng trong quaân ñoäi caáp baäc cao nhaát laø. A). Ñaïi taù. B). Trung taù. C). Thöôïng taù. D). Thieáu töôùng. 29). Vieät Nam coù bao nhieâu quaân khu ? A). 6. B). 7. C). 8. D). 9. 30). Boä tröôûng boä Coâng An hieän nay laø ai? A). Thöôïng töôùng Leâ Minh Höông. B). Thöôïng töôùng Buøi Thieän Ngoä. C). Ñaïi töôùng Leâ Hoàng Anh. D). Ñaïi töôùng Mai Chí Thoï. 31). Nghóa vuï ,traùch nhieäm cuûa só quan coâng an goàm: A). 4 . B). 5. C). 3 . D). 6 . 32). Quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam goàm: A). Boä ñoäi chuû löïc,boä ñoäi ñòa phöông,boä ñoäi bieân phoøng,löïc löôïng thöôøng tröïc,löïc löôïng döï bò. B). Boä ñoäi chuû löïc,boä ñoäi ñòa phöông,boä ñoäi bieân phoøng. C). Boä ñoäi chuû löïc,boä ñoäi ñòa phöông. D). Boä ñoäi chuû löïc,boä ñoäi ñòa phöông,daân quaân töï veä. 33). Caáp ñoâ ñoác Haûi quaân töông ñöông vôùi : A). Thieáu töôùng. B). Trung töôùng. C). Thöôïng töôùng. D). Ñaïi töôùng. 34). Só quan quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam coù maáy ngaïch? A). 5 ngaïch. B). 3 ngaïch. C). 2 ngaïch. D). 4 ngaïch. 35). Sinh vieân toát nhieäp caùc tröôøng trung caáp Coâng an phong caáp baäc: A). Trung uyù. B). Chuaån uyù. C). Thöôïng só. D). Trung só. 36). Quaân soá cuûa moät Quaân ñoaøn goàm: A). 15.000 ñeán 30.000 ngöôøi. B). 10.000 ñeán 15.000 ngöôøi. C). 8.000 ñeán 10.000 ngöôøi. D). 30.000 ñeán 50.000 ngöôøi. 37). Khoái thi caùc tröôøng quaân ñoäi: A). A,B,C. B). B,C,D. C). A,C. D). A,B,C.D. 38). Boä tröôûng boä Quoác phoøng hieän nay laø ai? A). Ñaïi töôùng Phuøng Quang Thanh. B). Thöôïng Töôùng Traàn Vaên Traø. C). Ñaïi töôùng Nguyeãn Chí Thanh D). Ñaïi töôùng Voõ Nguyeân Giaùp. 39). Coù maáy tö töôûng chæ ñaïo cuûa Ñaûng veà xaây döïng neàn quoác phoøng toaøn daân,an ninh nhaân daân: A). 6 B). 5 C). 7 D). 4 40). Hai nhieäm vuï chieán löôïc cuûa caùch maïng Vieät Nam hieän nay laø: A). Quoác phoøng vaø an ninh. B). Xaây döïng vaø baûo veä toå quoác. C). Phaùt trieån kinh teá -xaõ hoäi. D). Döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc.
  3. Khởi tạo đáp án đề số : 001 01. ; - - - 11. - - = - 21. - - - ~ 31. - - - ~ 02. - - = - 12. - / - - 22. ; - - - 32. - / - - 03. - - - ~ 13. - - = - 23. - - = - 33. - - = - 04. - - - ~ 14. - - = - 24. ; - - - 34. - - = - 05. - - = - 15. - / - - 25. - / - - 35. - - - ~ 06. ; - - - 16. - / - - 26. - - - ~ 36. - - - ~ 07. - - - ~ 17. - / - - 27. - / - - 37. - - - ~ 08. - - = - 18. - - = - 28. ; - - - 38. ; - - - 09. - - - ~ 19. - - = - 29. - / - - 39. ; - - - 10. - - = - 20. - / - - 30. - - = - 40. - / - -
  4. Ñeà kieåm tra hoïc kì 1 Moân : GDQP lôùp 12 Hoï teân hoïc sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lôùp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noäi dung ñeà soá : 1). Haï só quan, chieán só phuïc vuï coù thôøi haïn trong coâng an: A). Trong 2,5 naêm. B). Trong 1,5 naêm. C). Trong 3 naêm. D). Trong 2 naêm. 2). Ngaøy 22 thaùng 12 laø ngaøy gì? A). Ngaøy thöông ,binh lieät só. B). Ngaøy thaønh thaønh laäp quaân ñoäi nhaân Vieät Nam,ngaøy hoäi quoác phoøng toaøn daân. C). Ngaøy thaønh thaønh laäp quaân ñoäi nhaân Vieät Nam. D). Ngaøy thaønh laäp coâng an nhaân daân. 3). Boä tröôûng boä Coâng An hieän nay laø ai? A). Thöôïng töôùng Buøi Thieän Ngoä. B). Ñaïi töôùng Leâ Hoàng Anh. C). Ñaïi töôùng Mai Chí Thoï. D). Thöôïng töôùng Leâ Minh Höông. 4). Heä thoáng caùc tröôøng só quan,caùc tröôøng ñaïi hoïc,cao ñaúng trong quaân ñoäi goàm: A). 13. B). 12. C). 11. D). 10. 5). Quaân soá cuûa boä ñoäi chuû löïc cuûa Vieät Nam goàm: A). Gaàn 500.000 quaân. B). 1 trieäu quaân. C). 400.000 quaân. D). 600.000 quaân. 6). Heä thoáng caáp baäc cuûa só quan quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam goàm: A). 2 caáp,8 baäc. B). 3 caáp,10 baäc. C). 3 caáp,12 baäc. D). 3 caáp,11 baäc. 7). Sinh vieân toát nhieäp caùc tröôøng hoïc vieân,ñaïi hoïc Coâng an phong caáp baäc: A). Thöôïng só. B). Thieáu uyù. C). Chuaån uyù. D). Trung uyù. 8). Heä thoáng caáp baäc cuûa quaân nhaân chuyeân nhieäp quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam goàm: A). 2 caáp,8 baäc. B). 2 caáp,7 baäc. C). 3 caáp,12 baäc. D). 3 caáp,10 baäc. 9). Coù maáy tö töôûng chæ ñaïo cuûa Ñaûng veà xaây döïng neàn quoác phoøng toaøn daân,an ninh nhaân daân: A). 5 B). 6 C). 7 D). 4 10). Vieät Nam coù bao nhieâu quaân khu ? A). 7. B). 6. C). 9. D). 8. 11). Boä tröôûng boä Quoác phoøng hieän nay laø ai? A). Ñaïi töôùng Nguyeãn Chí Thanh B). Thöôïng Töôùng Traàn Vaên Traø. C). Ñaïi töôùng Phuøng Quang Thanh. D). Ñaïi töôùng Voõ Nguyeân Giaùp. 12). Xaây döïng tieàm löïc neàn neàn quoác phoøng toaøn daân,an ninh nhaân daân caàn taäp trung vaøo bao nhieâu noäi dung: A). 2. B). 3. C). 4. D). 5. 13). Heä thoáng caùc tröôøng hoïc vieän trong quaân ñoäi goàm: A). 9. B). 12. C). 11. D). 10. 14). Vieät Nam coù bao nhieâu quaân chuûng? A). 5. B). 4. C). 2. D). 3. 15). Noäi dung baûo veä an ninh quoác gia goàm: A). 7 noäi dung . B). 6 noäi dung . C). 5 noäi dung . D). 8 noäi dung . 16). Hieän nay Vieät Nam ñang xaây döïng quaân ñoäi vaø coâng an theo höôùng: A). Caùch maïng, chính quy vaø töøng böôùc hieän ñaïi. B). Caùch maïng, chính quy, tinh nhueä . C). Caùch maïng, chính quy, tinh nhueä vaø töøng böôùc hieän ñaïi. D). Chính quy, tinh nhueä vaø töøng böôùc hieän ñaïi. 17). Tieâu chuaån chung cuûa só quan quaân ñoäi goàm : A). 6 tieâu chuaån. B). 5 tieâu chuaån. C). 4 tieâu chuaån. D). 3 tieâu chuaån. 18). Sö ñoaøn tröôûng trong quaân ñoäi caáp baäc cao nhaát laø. A). Trung taù. B). Thöôïng taù. C). Ñaïi taù. D). Thieáu töôùng. 19). Hai nhieäm vuï chieán löôïc cuûa caùch maïng Vieät Nam hieän nay laø: A). Döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc. B). Phaùt trieån kinh teá -xaõ hoäi. C). Xaây döïng vaø baûo veä toå quoác. D). Quoác phoøng vaø an ninh. 20). Caáp ñoâ ñoác Haûi quaân töông ñöông vôùi : A). Thöôïng töôùng. B). Ñaïi töôùng. C). Trung töôùng. D). Thieáu töôùng.
  5. 21). Heä thoáng caáp baäc cuûa só quan chuyeân moân kó thuaät trong Coâng an goàm: A). 2 caáp,7 baäc. B). 3 caáp,11 baäc. C). 3 caáp,10 baäc. D). 2 caáp,8 baäc. 22). Nghóa vuï cuûa só quan quaân ñoäi goàm: A). 3 nghóa vuï. B). 4 nghóa vuï. C). 6 nghóa vuï. D). 5 nghóa vuï. 23). Nhoùm ngaønh cuûa só quan quaân ñoäi goàm: A). 5nhoùm ngaønh. B). 4 nhoùm ngaønh. C). 2 nhoùm ngaønh. D). 3 nhoùm ngaønh. 24). Quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam goàm: A). Boä ñoäi chuû löïc,boä ñoäi ñòa phöông. B). Boä ñoäi chuû löïc,boä ñoäi ñòa phöông,daân quaân töï veä. C). Boä ñoäi chuû löïc,boä ñoäi ñòa phöông,boä ñoäi bieân phoøng. D). Boä ñoäi chuû löïc,boä ñoäi ñòa phöông,boä ñoäi bieân phoøng,löïc löôïng thöôøng tröïc,löïc löôïng döï bò. 25). Sinh vieân toát nhieäp caùc tröôøng trung caáp Coâng an phong caáp baäc: A). Trung uyù. B). Chuaån uyù. C). Trung só. D). Thöôïng só. 26). Nöõ töôùng ñaàu tieân cuûa quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam laø ai? A). Tröông Thò Mó Hoa. B). Voõ Thò Saùu. C). Nguyeãn Thò Bình. D). Nguyeãn Thò Ñònh. 27). Xaây döïng neàn quoác phoøng toaøn daân, an ninh nhaân daân caàn taäp trung vaøo bao nhieâu noäi dung : A). 2. B). 5. C). 4. D). 3. 28). Vieät Nam coù bao nhieâu quaân ñoaøn ? A). 3. B). 4. C). 6. D). 5. 29). Khoái thi caùc tröôøng quaân ñoäi: A). A,C. B). A,B,C. C). A,B,C.D. D). B,C,D. 30). Nghóa vuï ,traùch nhieäm cuûa só quan coâng an goàm: A). 6 . B). 3 . C). 5. D). 4 . 31). Neàn Quoác phoøng cuûa Vieät Nam laø neàn Quoác phoøng gì : A). Nhaø nöôùc. B). Tö baûn. C). Toaøn daân. D). Phong kieán. 32). Caáp taù trong löïc löôïng Coâng an maáy naêm phong 1 baäc. A). 2 naêm. B). 3 naêm. C). 5 naêm. D). 4 naêm. 33). Heä thoáng caáp baäc cuûa só quan nghieäp vuï trong Coâng an goàm: A). 3 caáp,10 baäc. B). 2 caáp,8 baäc. C). 3 caáp,12 baäc. D). 3 caáp,11 baäc. 34). Só quan quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam coù maáy ngaïch? A). 2 ngaïch. B). 5 ngaïch. C). 3 ngaïch. D). 4 ngaïch. 35). Quaân soá cuûa moät Quaân ñoaøn goàm: A). 30.000 ñeán 50.000 ngöôøi. B). 15.000 ñeán 30.000 ngöôøi. C). 10.000 ñeán 15.000 ngöôøi. D). 8.000 ñeán 10.000 ngöôøi. 36). Nhieäm vuï baûo veä an ninh quoác gia goàm: A). 4 nhieäm vuï. B). 6 nhieäm vuï. C). 5 nhieäm vuï. D). 3 nhieäm vuï. 37). Veà tuoåi ñôøi cuûa hoïc sinh phoå thoâng (daân toäc kinh) thi vaøo caùc tröôøng Coâng an: A). 20. B). 21. C). 22 D). 23 38). Treân theá giôùi coù maáy loaïi hình Quoác phoøng : A). 3 (nhaø nöôùc ;toaøn daân :daân chuû ). B). 4 (nhaø nöôùc ;toaøn daân ;phong kieán ;tö baûn). C). 2 (nhaø nöôùc ;toaøn daân). D). 1 (toaøn daân). 39). Ñoái töôïng tuyeån sinh vaøo caùc tröôøng Quaân ñoäi: A). Quaân nhaân taïi nguõ,coâng nhaân vieân chöùc quoác phoøng. B). Nöõ thanh nieân ngoaøi quaân ñoäi. C). Taát caû caùc ñaùp aùn. D). Nam thanh nieân ngoaøi quaân ñoäi. 40). Tröôøng naøo sau ñaây khoâng tuyeån hoïc sinh phoå thoâng? A). Hoïc vieän Bieân phoøng. B). Hoïc vieän Quoác phoøng. C). Hoïc vieän Haäu caàn . D). Hoïc vieän Haûi quaân .
  6. Khởi tạo đáp án đề số : 002 01. - - = - 11. - - = - 21. ; - - - 31. - - = - 02. - / - - 12. - - = - 22. - - - ~ 32. - - - ~ 03. - / - - 13. - - - ~ 23. - / - - 33. - - = - 04. - - = - 14. - - - ~ 24. - - = - 34. ; - - - 05. ; - - - 15. ; - - - 25. - - = - 35. ; - - - 06. - - = - 16. - - = - 26. - - - ~ 36. - - = - 07. - / - - 17. - - = - 27. ; - - - 37. ; - - - 08. ; - - - 18. - - = - 28. - / - - 38. - - = - 09. - / - - 19. - - = - 29. - - = - 39. - - = - 10. ; - - - 20. ; - - - 30. ; - - - 40. - / - -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản