intTypePromotion=1

Kiến thức về mạng máy tính: Phần 1

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:215

0
50
lượt xem
6
download

Kiến thức về mạng máy tính: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Kiến thức về mạng máy tính với kết cấu nội dung gồm 5 chương, riêng phần 1 tài liệu gồm 3 chương: Chương 1. Giới thiệu chung về mạng truyền thông và công nghệ mạng như mạng máy tính, phân loại mạng máy tính, địa chỉ mạng, định tuyến, tỉnh tin cậy, tỉnh liên tác và an ninh mạng, chuẩn mạng; chương 2. Tảng ứng dụng (giao thức tảng ứng dụng, world wide web: HTTP; khuôn dạng thông điệp HTTP; truyền file... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức về mạng máy tính: Phần 1

TKUJNG DAI HOC CONG NGHE - DHQGHN<br /> s<br /> <br /> HO DAG PHOONG<br /> <br /> T<br /> <br /> m<br /> <br /> i^CSl<br /> W [n»H^ r^HA XUAT BAN OAI HOC QUOC Q A hlA NOT<br /> <br /> HO DAC PHUONG<br /> <br /> MANG MAY TINH<br /> <br /> N H A XUAT BAN DAI HOC QUOC GiA HA NO!<br /> <br /> Muc luc<br /> CHUONG 1 - GIOl THIEU CHUNG<br /> 1 MANG TRUYEN THONG VA CONG NGHE MANG<br /> 1.1 Giei'i thieu chung<br /> 1.2 Mang may tinh<br /> 1.3. Phan loai mang may tinh<br /> 1.4 Dia chi mang, dinh tuyen, tinh tin cay, linh lien tac va an ninh mang<br /> 1.5 Chuan mang<br /> 2 MO HINH OSI 2.1 Mo hinh<br /> 2.2 Chirc nang cac tang<br /> 2.3 Bo giao thuc TCP/IP - Mo hinh Internet<br /> 3 PHUONG PHAP TIER CAN-<br /> <br /> 7<br /> 7<br /> 7<br /> 9<br /> 13<br /> 23<br /> —25<br /> 26<br /> 27<br /> 32<br /> 43<br /> 44<br /> <br /> CHU^ONG 2 - TANG U N G D V N G<br /> <br /> 45<br /> <br /> 2.1 GIAO THU'C TANG ITNG DUNG<br /> 2.1.1 Giao thuc tang ungdyng<br /> 2.1.2 Cac yeu cau ciia ung dung<br /> 2.1.3 Dich v\i cua cac giao thuc giao van Internet<br /> 2.1.4 Mpt so umg dyng pho bien<br /> 2. 2 WORLD WIDE WEB: HIT?<br /> 2.2.1 T6ng quan ve HTTP<br /> 2.2.2 Ket noi lien tuc va khong hen tuc (persistent / nonpersistent)<br /> 2.2.3 Khuon dang thong diep HTTP<br /> 2.2.4 Tuong tac giOra nguexi diing Hrver-server<br /> 2.2.5 GET CO dieu kien (Conditional GET)<br /> 2.2.6 Web cache<br /> 2.2.7 Web dong<br /> 2.3 TRUYEN FILE (FILE TRANSFER) FTP<br /> 2.3.1 Cac lenh FTP (FTP Commands)<br /> 2.4 - THU TIN DIEN TU" (E-mail) TREN INTERNET<br /> 2.4.1 SMTP<br /> <br /> 45<br /> 46<br /> 51<br /> 53<br /> 56<br /> 57<br /> 58<br /> 61<br /> 63<br /> 67<br /> 69<br /> 71<br /> 73<br /> 82<br /> 84<br /> 85<br /> 87<br /> <br /> 2.4.2 So sanh SMTP vai HTTP<br /> 2.4.3 Khuon dang thu va chuan MIME<br /> 2.4.4 Giao thuc truy nhap mail.<br /> 2. 5 DICH VU TEN MIEN - DNS.<br /> 2.5.1 Cac dich vu cua DNS<br /> 2.5.2 Co che hoat dong ciia DNS<br /> 2.5.3 Ban ghi DNS<br /> 2.5.4 Thong diep DNS<br /> --i2.6 CAC UNG DUNG THEO KIEN TRUC NGANG HANG<br /> 2.6.1 Nhan tin luc thi<br /> 2.6.6. Kien true He thong MSN.<br /> 2.6.3 Kien tnic chia se file ngang hang Gnutella<br /> 2.7 LAP TRINH SOCKET<br /> 2.7.1 Cac ham thao tac tren Socket<br /> 2.7.2 Vi du mot chuong trinh cHent/server don gian<br /> 2.7.3 Web server don gian<br /> CHU'CfNG 3 - TANG GIAO VAN<br /> 3.1 DICH VU VA NGUYEN T A C CUA T A N G GIAO VAN —<br /> 3.1.1 Quan h$ giiJa t4ng giao van va ting mang<br /> 3.1.2 T6ng quan ve tang giao van trong Internet.<br /> -<<br /> 3.2 DICH VU DON KENH, PHAN KENH<br /> 3.3 UDP - GIAO THirC KHONG HUC)NG NOI<br /> 3.3.1 Cau tnic UDP segment<br /> 3.3.2 UDP checksum<br /> 4.<br /> 3.4 CAC NGUYEN TAC TRUYEN D C LIEU TIN CAY<br /> 3.4.1 Xay dumg giao thuc truygn du lieu tin cay<br /> 3.4.2 Giao thuc tmyen diJ lieu tin cay lien tuc (Pipeline)<br /> 3.4.3 Go-back-N (GBN)<br /> 3.4.4 Giao thirc lap lai c6 lira chon (Selective Repeat)<br /> 3.5 TCP - GIAO THLTC GIAO VAN HUCiNG NOI<br /> 3.5.1 KSt n6i TCP<br /> 3.5.2 Cau tnic TCP Segment<br /> 3.5.3 S6 thu tu va So bien nhan<br /> 3.5.4 Telnet: Mot vi du ve s6 thu tu va so bien nhan<br /> 3.5.5 Tmyen du lieu tin cay<br /> <br /> 90<br /> 91<br /> 97<br /> !02<br /> -103<br /> 105<br /> 112<br /> ; 13<br /> 115<br /> 117<br /> 121<br /> 128<br /> 134<br /> 135<br /> 138<br /> 140<br /> 148<br /> -148<br /> 150<br /> 152<br /> 153<br /> 158<br /> 162<br /> 162<br /> 164<br /> 165<br /> 175<br /> 173<br /> 184<br /> 189<br /> 190<br /> 193<br /> -I95<br /> 196<br /> — 199<br /> <br /> 3.5.6 l.iem soat luu lugng<br /> 3.5.7 Quan ly kgl n6i TCP<br /> 3.6 KBM SOAT TAC NGMFN TRONG TCP<br /> <br /> 205<br /> 207<br /> 211<br /> <br /> CHU'OfNG 4 - TANG MANG<br /> <br /> 216<br /> <br /> 4.1 CAC M 6 HINH DICH VU CUA T A N G MANG<br /> <br /> 216<br /> <br /> 4.1.1 !46 hinh djch vu mang<br /> 4.1.2 Ngu6n goc ciia dich vu chuySn mach goi va chuyen mach ao.<br /> 4.2 CAC NGUYEN LY DINH TUYEN<br /> 4.2.1. rhuat loan dinh tuyen link slate.<br /> 4.2.2. rhuat loan Distance vector.<br /> <br /> 218<br /> 223<br /> 224<br /> 227<br /> 231<br /> <br /> 4.3 DNIH TUYEN PHAN cAP<br /> <br /> 236<br /> <br /> 4.4 nvTERNET PTOTOCOL<br /> 4.4.1 Dja chi IPv4<br /> 4.4.2 ChuySn datagram tir nguon tai dich: vin dS dia chi va dinh tuyen<br /> 4.4.3 JQiuon dang goi du lieu IP<br /> 4.4.4 ?'han manh (Fragmentation) va Hop nhk (Reassembly) goi tin IP<br /> 4.4.5 Giao thijrc kiim soat 16i ICMP (Internet Control Message Protocol)<br /> 4.5 D NH TUYEN TREN INTERNET<br /> 4.5.1 Djnh tuyin trong mpt miSn (Intra-AS routing) (Djnh tuySn ngi mien)<br /> 4.5.2 Djnh tuy6n giua cic mign (Inter-AS routing) (Dinh tuyen lien miSn)<br /> 4.6 CKU TAO CUA THIET BI DINH TUYEN (ROUTER)<br /> 4.6.1 36ng vao (Input port)<br /> 4.6.2 ;
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2