intTypePromotion=1

Kiến thức về mạng và truyền dữ liệu: Phần 2

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

0
45
lượt xem
4
download

Kiến thức về mạng và truyền dữ liệu: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu giới thiệu mạng cục bộ LAN bao gồm mạng ethernet, token bus, token ring và mang giao dịch dữ liệu phân phối sợi quang FDDI. Giáo trình Mạng truyền dữ liệu được viết trên cơ sở đối tượng người học là sinh viên đại học, cao đẳng lần đầu học môn học này, vì vậy mục tiêu của giáo trình là cung cấp những nguyên lý, khái niệm cơ bản nhất về tín hiệu, mã hóa tín hiệu, các loại môi trường truyền dẫn tín hiệu, có dây và không dây, việc ứng dụng các thiết bị như hợp kênh, phân kênh trên cơ sở kỹ thuật FDM và TDM để khai thác triệt để năng lực môi trường truyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức về mạng và truyền dữ liệu: Phần 2

Chương 4<br /> <br /> LỖI TRUYỀN THÔNG, ĐIỂU KHIEN<br /> VÀ THỦ TỤC<br /> LIẾN KẾT DỮ LIỆU<br /> •<br /> »<br /> 4.1. P h á t h i ệ n v à s ử a lỗ i<br /> M ạ n g p h ả i có k h ả n ă n g t r u v ề n c h í n h xác d ữ liệu t ừ t h i ế t bị n à v<br /> <br /> tới thiết bị khác. Một hệ thống không bảo đảm dữ liệu nhận giống<br /> như dữ liệu truyền là hệ thông không sử dụng đ ư ợ c . Có nhiều nhân<br /> tô, như tạp nhiễu đường dây có thể làm hỏng một hoặc nhiều bit của<br /> khối dữ liệu đang truyền. Một hệ thông thực sự dùng được phải có cơ<br /> cấu đê p h át hiện và sửa các lỗi đó.<br /> Việc p h á t h i ệ n v à s ử a lỗi được t r a n g bị ở lớp liên k ế t d ữ liệu h o ặ c<br /> lớp giao v ậ n t ư ơ n g ứ n g t r o n g m ô h ì n h OSĨ.<br /> <br /> 4.1.1. Các loại lôi<br /> T í n h i ệ u đ i ệ n t ừ t r u y ề n t ừ nơi n à y s a n g nới k h á c có t h ề bị n h i ễ u<br /> từ nguồn nhiệt, n g u ồ n diện từ hoặc từ n h ữ n g d ạ n g điện khác. N hiễu<br /> là m t h a y đổi h ì n h d ạ n g h o ặ c độ kéo d à i c ủ a tí n h i ệ u N ế u là t í n h iệ u<br /> n h ị p h â n “0 ”, “1” t h ì n h i ễ u có t h ể b i ế n đổi “0 ” t h à n h “ 1” v à “ 1” t h à n h<br /> “0’\ S ự t h a y đổi có t h ể là t ừ n g b i t h o ặ c m ộ t n h ó m bit.<br /> Có 3 loại lỗi t h ư ờ n g g ặ p n l i ấ t là đơ n bĩt, n h i ề u b i t v à đ ả o bit.<br /> T r o n g SC) đó đ ơn b i t x ả y r a n h i ê u hơn cả, còn đ ả o b i t ít x ả y r a hơn.<br /> <br /> 4.1.1.1. Lỗi đơn bit<br /> C hỉ có m ộ t b i t t r o n g d ơ n vị d ữ liệu bị t h a y đôi ( t h í d ụ n h ư m ộ t<br /> b i t t r o n g b y t e , t r o n g m ộ t k í tự, t r o n g m ộ t gói d ữ liệu...).<br /> <br /> Trên hình 4.1. dãy 00000010 là mã ASCII của kí tự STX, có nghĩa<br /> là bắt đẩu đoạn vàn bản, nhưng thiết bị nhận lại n h ậ n được chuỗi<br /> 0001010 (mã ASCII c ủ a ký tự LF) có nghĩa là xuống dòng.<br /> 121<br /> <br /> “0" biến thành “ 1”<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> Gửi đi<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> I°<br /> <br /> Nhặn được<br /> <br /> Hình 4.1 Lỗi đơn bit<br /> <br /> 4.1.1.2. Lỗi đa bit<br /> Có n g h ĩ a là<br /> <br /> 2<br /> <br /> h o ặ c n h i ề u b i t t r o n g k h ỏ i d ữ liệu bị b i ế n đối<br /> <br /> t h à n h u0 ” h o ã c t ừ “ 0 ” t h à n h “ 1 ”.<br /> Hai lỗi<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> Q.-Ỉ— ► 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> Gửi đi<br /> <br /> i l 0 !..1.1 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> Nhặn được<br /> Hình 4.2 Lỗi đa bit<br /> <br /> Hình 4.2 chỉ ra rằng chuỗi 01000010 (mã ASCII của kí tự B)<br /> được gửi đi nhưng nơi n hận lại nh ận được chuỗi 00001010 (mã ACSII<br /> của LF) có nghĩa là xuống dòng.<br /> 4.1.1.3. Lỗi đảo bit<br /> Lỗi này gồm 2 hoặc nhiều bit liên tiếp trong khôi dữ liệu bị biến<br /> đổi từ “1” th à n h “0” hoăc từ “0” th à n h “1”.<br /> Gửi đi<br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> <br /> r... .......<br /> 0 I 0<br /> 1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 3<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1 I 0<br /> <br /> I 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1 1 1 J<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> Đảo bit<br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1 . 1 1 .0 . ì 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nhận được<br /> <br /> Hình 4.3: Lỗi đảo bit<br /> <br /> 122<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 4.1.2. P h á t h i ệ n lôi<br /> Làm t h ê nào dể biết được khi nào có m ộ t trong nh ữ n g lỗi kể<br /> t r ê n xảy ra nếu c h ú n g t a k h ô n g có copy b ả n gốc của dữ liệu gửi đi<br /> để so sán h . Rõ r à n g cần một cơ câu đơn giản và hoàn thiện đê<br /> p h á t hi ện lỗi t r u y ề n .<br /> Có t h ể p h ả i gửi mỗi đ ơ n vị d ữ liệu h a i lầ n , nơi n h ậ n so s á n h h a i<br /> đơ n vị d ữ liệ u n h ậ n được t h e o t ừ n g b it m ột, t ừ đó p h á t h i ệ n r a lỗi,<br /> n h ư n g n h ư v ậ y t h ì m ấ t 2 l ầ n t h ò i g i a n đ ể gửi m ộ t đơn vị d ữ liệu, cộng<br /> t h ê m thời g i a n đ ế so s á n h t ừ n g b i t d ữ liệu. C h ỉ b ằ n g c á c h đ ư a vào các<br /> t h ô n g ti n d ư t h ừ a t r o n g q u á t r ì n h t r u y ề n n h ằ m m ụ c đ ích so s á n h mởi<br /> là một ý tô t. T h a y t h ế việc l ặ p lại t o à n bộ c h u ỗ i d ữ liệu, chỉ c ầ n m ộ t<br /> n h ó m n h ỏ c á c b i t t h ê m v à o cuối mỗi đơn vị d ữ liệu. Kỹ t h u ậ t n à y<br /> được gọi là d ư t h ừ a bơi vì có m ộ t sô b i t b ê n n goài được t h ê m v à o là<br /> t h ừ a so<br /> <br /> với<br /> <br /> t h ô n g t i n c ầ n gửi đi.<br /> <br /> Những<br /> <br /> b i t dư t h ừ a n à y sẽ được bỏ đi.<br /> <br /> k h i t h ô n g t i n t r u y ề n tới nơi n h ậ n đ ã được k i ể m t r a v à xác n h ậ n là<br /> k h ô n g bị lỗi.<br /> H ì n h 4.4 chỉ r a q u á t r ì n h s ử d ụ n g n h ữ n g b it d ư t h ừ a đ ể nơi n h ậ n<br /> k i ể m t r a s ự c h í n h xác c ủ a đơ n vị dữ liệu.<br /> <br /> Data<br /> <br /> 1010000000010101010<br /> Nhận<br /> Chức năng<br /> kiểm tra<br /> <br /> Chức nâng<br /> phát<br /> <br /> Từ chối<br /> nhân<br /> <br /> 1011101<br /> Dư thừa<br /> Nơi gửi<br /> <br /> Nơi nhận<br /> 1 Dư thừa<br /> 1011101<br /> <br /> Dữ liêu<br /> 101000000001010101010<br /> <br /> Hinh 4.4 Phương pháp sử dụng các bit dư thừa<br /> <br /> Mỗi k h i c h u ỗ i d ữ li ệ u được p h á t đi đ ề u p h ả i q u a m ộ t t h i ế t bị<br /> p h â n tíc h v à b ổ s u n g v à o c h u ỗ i d ữ liệ u đó m ã k i ể m t r a dư t h ừ a t h í c h<br /> hợp. Đơn vị d ữ li ệ u t r ở n ê n lớn h ơ n bởi m ộ t sô" b it t h ê m v à o ( t r ê n<br /> 123<br /> <br /> h ì n h 4.4 là 7 bit) t ấ t cả được t r u y ề n lên đ ư ờ n g liê n k ế t đ ế n nơi n h ậ n .<br /> T h i ê t bị n h ậ n đ ặ t t o à n bộ c h u ỗ i n à y v à o m ộ t k h ô i k i ể m t r a . N ế u<br /> c h u ỗ i d ữ liệu n h ậ n được đi q u a được k h ô i k i ể m t r a t h ì p h ầ n d ữ liệu<br /> sẽ được n h ậ n còn các b i t d ư t h ừ a sẽ được bỏ q u a .<br /> Có 4 c á c h đ ể k i ể m t r a d ư t h ừ a t r o n g t r u y ề n t h ô n g d ữ liệu: K iểm<br /> t r a d ư t h ừ a đ ứ n g (VRC) loại n à y còn được gọi là k i ể m t r a c h ẵ n lẻ.<br /> <br /> kiểm tra dư thừa dài (LRC), kiểm tra dư thừa tu ầ n h o à n (CRC), và<br /> t ô n g k i ể m t r a ( c h e c k s u m ) . Ba loại đ ầ u được t h ự c h i ệ n t r o n g lớp v ậ t lý<br /> đốì với ứ n g d ụ n g t r o n g lớp liên k ế t d ữ liệu. L o ạ i t h ứ t ư ( tứ c t ổ n g<br /> k i ể m t r a ) được s ử d ụ n g t r o n g các m ạ n g , k ể c ả I n t e r n e t v à t h ự c th i<br /> t r o n g lớp g iao v ậ n .<br /> Các phương pháp phát I<br /> hiên lỗi<br /> <br /> Hình 4.5<br /> <br /> a)<br /> <br /> Kiểm tra dư thừa đứng (VRC): Nó là cơ c ấ u c h u n g n h ấ t v à dơn<br /> <br /> g i ả n n h ấ t đ ể k i ể m lỗi. B it d ư t h ừ a ở đ â y được gọi là b i t c h ẵ n lẻ được<br /> bô s u n g v à o đơn vị d ữ liệu sao cho t ổ n g sô" c ác b i t<br /> <br /> 1<br /> <br /> t r o n g k h ô i là c h ẵ n<br /> <br /> h o ặ c lẻ. C ả h ệ t h ô n g gửi và n h ậ n đ ề u p h ả i s ử d ụ n g c ù n g m ộ t loại<br /> c h ẵ n lẻ, h o ặ c c h ẵ n lẻ là c h ẵ n h o ặ c c h ẵ n lẻ là lẻ, q u a đó t h i ế t bị n h ậ n<br /> b i ế t r ằ n g đơ n vị d ữ liệu đ ã t r u y ề n có bị lỗi dọc đ ư ờ n g đi k h ô n g , n ế u<br /> lỗi th ì k h ô n g n h ậ n nó.<br /> T h í d ụ c h ú n g t a m u ô n t r u y ề n dơn vị d ữ l i ệ u<br /> <br /> 1100001<br /> <br /> ( m ã ARC II<br /> <br /> c ủ a 97). T ổ n g các số’“ 1” t r o n g đơn vị d ữ l i ệ u n à y b ằ n g 3 lả m ộ t sô lẻ.<br /> T rư ớ c k h i t r u y ề n k h ô i n à y p h ả i q u a bộ p h á t c h ẵ n lẻ. Bộ p h á t c h ẵ n lẻ<br /> đ ê m các sô<br /> 11100001<br /> <br /> 1<br /> <br /> v à p h á t c h ẵ n lẻ ( c h ẵ n ) bố s u n g t h ê m<br /> <br /> : t ổ n g sô"<br /> <br /> 1<br /> <br /> n g h ĩ a là<br /> <br /> b â y giò là 4 là m ộ t số’ c h ẵ n . H ệ t h ô n g t r u y ề n<br /> <br /> 1<br /> <br /> t o à n bộ kh ô i đ ã được m ỏ r ộ n g n à y q u a li ê n k ế t . K h i đ ế n nơi n h ậ n ,<br /> t h i ế t bị n h ậ n đ ặ t cả<br /> <br /> 8<br /> <br /> b i t vào k hôi k i ể m t r a c h ẵ n lẻ (c h ẵ n ) . N ế u t h i ế t<br /> <br /> bị n h ậ n t h ấ y c h u ỗ i 1 1 1 00 001 v à t í n h được t ổ n g c á c sô" “ 1” b ằ n g 4 là<br /> m ộ t sô c h ẵ n , k hôi d ữ liệu được x e m là k h ô n g lỗi, b i t c h ẵ n lẻ đư ợ c bỏ<br /> đi v à p h ầ n d ữ liệu được n h ậ n . N ế u q u á t r ì n h t r u y ề n bị lỗi, g iả sử<br /> 124<br /> <br /> t h i ê t bị n h ậ n dược c h u ỗ i 1110 0 1 0 1 . Khi đó k h ỏ i k i ể m t r a c h ẵ n lẻ<br /> ( c h a n ) t í n h được t ố n g các sô" “ 1” b ằ n g 5, đó là m ộ t sô lẻ. T h i ế t bị n h ậ n<br /> biêt rằ n g<br /> <br /> có lỗi t r o n g c h u ỗ i d ữ liệu t r u y ề n tới v à nó t ừ chối n h ậ n<br /> <br /> t o à n bộ khôi d ữ liệ u n à y . T h í d ụ m i n h h o ạ chỉ r a t r ê n h ì n h 4.6.<br /> <br /> Nơi gửi<br /> Hinh 4.6 Kiểm lỗi VRC<br /> <br /> Độ tin cậy:<br /> <br /> VRC p h á t<br /> <br /> h iệ n<br /> <br /> được<br /> <br /> các lỗi đơn bit. Nó chỉ có th ể p h á t hiện<br /> <br /> đ ư ợ c lỗi đ a b i t k h i t ố n g c á c b i t t h a y đổi là m ộ t s ố ’ lẻ (1, 3. 5...). T h í<br /> d ụ c h u ỗ i 100011 1011 t ổ n g sô b i t “ 1” b ằ n g 6 là m ộ t sô c h ẵ n . N ế u có<br /> <br /> 3 bit bị th ay đối giá trị thì c h ẵ n lẻ cuối cùng là một sô" lẻ và sẽ<br /> dược p h á t hiện.<br /> N ế u h a i b i t c ủ a d ữ liệu t h a y đối giá trị th ì t ổ n g sô" các sỗ» “ 1” t r o n g<br /> đơn vị dữ liệu là m ộ t s ố c h ẵ n , việc k i ể m t r a k h ô n g p h á t h i ệ n được lỗi<br /> <br /> và sẽ cho qua đơn vị dữ liệu này mặc dù nó chứa hai lỗi. VRC không<br /> thể ph át hiện lỗi khi tổng sô' bit bị thay đổi giá trị là một số’chẵn.<br /> <br /> b) Kiếm lỗi dư thừa dài LRC :<br /> C á c h k i ể m lỗi n à y t h ự c h i ệ n việc k i ể m lỗi V R C t h e o cả h a i<br /> <br /> hướng. C á c h này p h á t hiện được cả lỗi đa bit và đảo bit vì nó kiểm<br /> t r a m ỗi b it h a i lầ n .<br /> K iể m lỗi L R C n h ó m m ộ t số ’ đ ơ n vị d ữ liệu t h à n h k h ố i, n h ữ n g đơn<br /> vị d ữ liệu n à y đ ề u c h ứ a b i t c h ẵ n lẻ VRC. N h ữ n g b i t có vị t r í b i t t ư ơ n g<br /> ứ n g c ủ a mỗi đ ơ n vị d ữ liệu (các b i t t h ứ n h ấ t , các b i t t h ứ hai...) được<br /> di q u a m á y p h á t đ ể t ì m c h ẵ n lẻ t h e o vị t r í c ủ a c h ú n g t r o n g khôi. Mỗi<br /> vị t r í lấy c h ẵ n lẻ c ủ a r i ê n g m ì n h . C ác b i t c h ẵ n lẻ c ủ a t ấ t cả các vị t r í<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2