Kim loại phân nhóm chính nhóm II

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
375
lượt xem
114
download

Kim loại phân nhóm chính nhóm II

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu tạo nguyên tử: Có 2 lớp ngoài cùng, cũng là nguyên tố nhóm s, dduur 2e. Bán kính nguyên tử tương đối lớn, chỉ nhỏ hơn kim loại kiềm. Lực hút giữa hạt nhân với e ngoài cùng yếu, hơi lớn hơn kim loại kiềm cùng chu kì. Rất dêc nhường 2e ngoài cùng nên cũng có tính khử mạnh, chỉ kém kim loại kiềm cùng chu kì

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kim loại phân nhóm chính nhóm II

 1. PHAÀN I : KIEÅM TRA BAØI CUÕ Caâu 1 : Vieát phöông trình bieåu dieãn 1 2 Na 2 CO 3 → NaHCO 3 →NaOH 3 4 5 6 → NaCl →Na → H 2 → Cu .
 2. Caâu 2 : Phaân bieät caùc dung dòch sau ñaây baèng 1 thuoác thöû : a. Na 2 CO 3 , K3 PO 4 vaø Na 2 SO 4 b. NaCl , KCl , AgNO 3,vaø NH4 NO 3
 3. Caâu 3 : Taïi sao caùc dung dòch NaHCO3 vaø Na2CO3 coù phaûn öùng kieàm ? Giải thích, vieát phöông trình phaûn öùng minh hoïa.
 4. PHAÀN II : Baøi 10 : KIM LOAÏI PHAÂN NHOÙM CHÍNH NHOÙM II
 5. I - Vò trí – caáu taïo 1. Vò trí nguyeân toá Nguyeân toá Be Mg Ca Sr Ba Ra Chu kì 2 3 4 5 6 7 Soá thöù töï 4 12 20 38 56 88 Z Khoái löôïng 9 24 40 88 137 226 ng Nguyeân töû - Radi laø nguyeân toá phoùng xaï coù haït nhaân khoâng beàn - Ca, Sr Ba goïi laø kim loaïi kieàm thoå
 6. 2.Caáu taïo nguyeân töû 2.Ca ta Coù 2 e ôû lôùp ngoaøi cuøng, cuõng laø nguyeân toá Co ng nhoùm s, ñuû 2e. Baùn kính nguyeân töû töông ñoái lôùn, chæ nhoû Ba hôn kim loaïi kieàm. m. Löïc huùt giöõa haït nhaân vôùi e ngoaøi cuøng ng yeáu, hôi lôùn hôn kim loaïi kieàm cuøng chu kì. ng Raát deã nhöôøng 2e ngoaøi cuøng neân cuõng coù Ra ng ng tính khöû maïnh, chæ keùm kim loaïi kieàm nh cuøng chu kì : ng M -2e → M2+
 7. 3. Caáu taïo tinh theå : Be vaø Mg : laêng truï luïc giaùc Be ñeàu. u. Ca vaø Sr : laäp phöông taâm Ca dieän. n. Ba vaø Ra : laäp phöông taâm Ba khoái. i.
 8. Tinh thể lập phương tâm khối Ba, Ra Có 9 ion dương ở đỉnh và ở tâm của khối.
 9. Tinh thể lập phương tâm diện : Ca, Sr Tinh Có 14 ion dương, gồm 8 ở đỉnh và 6 ở tâm các mặt. 14
 10. Tinh thể lăng trụ lục giác đều : Be, Mg Tinh có 17 ion dương ở đỉnh, ở tâm và ở mặt trung trực 17
 11. II - Lí tính : Nguyeân toá Be Mg Ca Sr Ba Giaûi thích t0 noùng chaûy 7.4 Khoâng 128 650 838 768 ng theo qui t0 soâi 2770 1110 114 1380 1640 luaät vì 0 maïng ng Khoái löôïng 1.85 1.74 2,5 2.6 3.5 tinh theå ng rieâng khaùc nhau Ñoä cöùng Lieân keát 2 1 1.8 ng kim loaïi yeáu Maøu ngoïn löûa
 12. III- Hoùa tính : III 1.Taùc duïng vôùi ñôn chaát du ng a.Vôùi OÂxi taïo oâxít t 0 M+ O2 = MO 1/2 to Thí dụ : Mg + ½ O2 = MgO * ôû t0 6000C taïo Peoxit 600 C 0 BaO2 Ba + O2 =
 13. b.Vôùi Halogen : b.Vô Taïo muoái halogenua t0 M + X2 = MX2 Thí dụ : t0 Ca + Cl2 = CaCl2
 14. c.Vôùi löu huyønh : Taïo muoái sunfua t0 MS M+S = Thí dụ : t0 Ba + S = Ba S
 15. 2.Taùc duïng vôùi hôïp chaát : 2.Ta du ng a.Vôùi H2O : α .Be vaø Mg : Chæ phaûn öùng ôû nhieät ñoä cao 0 Thí dụ : 600 C MgO + H2↑ Mg + H2O =
 16. β. Ca, Sr, Ba ( ôû t0 thöôøng) M + 2 H2O = M(OH)2 + H2↑ Thí dụ : ↑ Ba(OH)2 + H2 Ba+ 2H2O =
 17. b.Vôùi axít : b.Vô α. axít HCl,H2SO4loaõng ,coù khí H2 ↑ bay ra : ↑ M2+ + H2 M + 2H+ = Thí dụ : MgCl2 + H2↑ Mg + 2 HCl =
 18. β. HNO3, H2SO4 ññ HNO ññ * HNO3, ññ: có khí NO2 bay ra Th í dụ : Be + 4 HNO3ññ = Be(NO3)2 + 2 NO2 ↑ + 2H2O
 19. * H2SO4 ññ: taïo thaønh khí SO2 ññ ta nh hoaëc S hoaëc H2 S hoa Thí dụ : Ca + 2 H2SO4 ññ = CaSO4 +SO2 ↑ + 2 H2O
 20. * HNO3 loaõng : có khí NO bay ra HNO NO ra Th í dụ : 3 Mg+ 8 HNO3loaõng = 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4 H2O
Đồng bộ tài khoản