Bài tập H2SO4

Chia sẻ: Bùi Thế Hưng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
366
lượt xem
185
download

Bài tập H2SO4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho 2 gam hh hai kim loại ở hai chu kì liên tiếp và thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng hết với dd H2SO4 10% rồi cô cạn thu được 8,72 gam hh 2 muối khan. a. Xác định 2 kim loại? b. Tính khối

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập H2SO4

 1. Bài 1: Cho 2 gam hh hai kim loại ở hai chu kì liên tiếp và thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng hết với dd H2SO4 10% rồi cô cạn thu được 8,72 gam hh 2 muối khan. a. Xác định 2 kim loại? b. Tính khối lượng dd H2SO4 đã dùng? Bài 2: Một hh X gồm 2 muối cacbonat kim loại kiềm A, B thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng HTTH có tổng khối lượng là 41,9 gam. Xác định A, B và số mol của cacbonat trong hh X biết rằng khi cho X tác dụng với H2SO4 dư và cho khí CO2 tạo ra pư hết với nước vôi trong dư ta thu được 3,5g kết tủa. Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 14,2g hai muối cacbonat của hai kim loại A, B liên tiếp nhau trong nhóm IIA bằng lượng vừa đủ dd H2SO4. Sau pư thu được 3,36 lít khí ở đktc. Xác định CTPT của hai muối và % về k.l của mỗi muối trong hh? Bài 4: Hòa tan một oxit kim loại hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dd H2SO4 10% thu được dd muối có nồng độ 15,17%. Tìm công thức của oxit kim loại đó? C©u 23: Hoµ tan hoµn toµn 4,0 gam hçn hîp Mg, Fe, Cu b»ng  dung   dÞch   H2SO4  ®Æc,  nãng,  d  thu  ®îc   2,24  lÝt   khÝ  SO2  duy  nhÊt (®ktc) vµ dung dÞch chøa m gam muèi. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 23,2. B. 13,6. C. 12,8. D.  14,4. C©u   24:     Hoµ   tan   hoµn   toµn   17,5   gam   hçn   hîp   Al,   Zn,   Fe  trong dung dÞch H2SO4  lo∙ng d  thu ®îc 11,2 lÝt H2  (®ktc) vµ  dung dÞch chøa m gam muèi. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 35,5. B. 41,5. C. 65,5. D.  113,5. C©u 33 (B­07): Cho 0,01 mol mét hîp chÊt cña s¾t t¸c dông  hÕt víi H2SO4 ®Æc nãng (d), tho¸t ra 0,112 lÝt (®ktc) khÝ SO2  (lµ s¶n phÈm khö duy nhÊt). C«ng thøc cña hîp chÊt ®ã lµ A. FeCO3. B. FeS2. C. FeS. D.  FeO. C©u 5 (A­07): Hoµ tan 5,6 gam Fe b»ng dung dÞch H2SO4 lo∙ng,  d thu ®îc dung dÞch X. Dung dÞch X ph¶n øng võa ®ñ víi V ml  dung dÞch KMnO4 0,5M. Gi¸ trÞ cña V lµ A. 40. B. 60. C.   20. D. 80. C©u 20: Hoµ tan hoµn toµn 22,5 gam hçn hîp Mg, Al, Fe, Cu  trong dung dÞch H2SO4 lo∙ng d thu ®îc 11,2 lÝt H2 (®ktc); 6,4  gam chÊt r¾n vµ dung dÞch chøa m gam muèi. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 70,5. B. 64,1. C. 46,5. D.  40,1. kim lo¹i + axit thêng
 2.    1: Hoµ tan  hoµn toµn  2,  gam  hçn hî  3 ki  l ¹i  A , B ,  C©u   17 p m o C trong  dung dÞch HC l d thu  ®î  2,  l t  khÝ H2 (®ktc) vµ m  c 24 Ý gam muèi. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 9,27. B. 5,72. C. 6,85. D.  6,48.  C©u 2: Hoµ tan hoµn toµn 10,4 gam hçn hîp A gåm Fe vµ kim  lo¹i R (cã hãa trÞ kh«ng ®æi) b»ng dung dÞch HCl thu ®îc  6,72 lÝt H2  (®ktc). MÆt kh¸c, nÕu cho A t¸c dông hoµn toµn  víi dung dÞch HNO3 lo∙ng d th× thu ®îc 1,96 lÝt N2O duy nhÊt  (®ktc) vµ kh«ng t¹o ra NH4NO3. Kim lo¹i R lµ A. Al. B. Mg. C. Zn. D. Ca. Dïng  cho c©u 3 vµ 4:  Hoµ  tan  hÕt  hçn  hîp  X gåm Fe vµ Mg  b»ng mét lîng võa ®ñ dung dÞch HCl 20%, thu ®îc dung dÞch  D. Nång ®é cña FeCl2 trong dung dÞch D lµ 15,757%.  C©u 3: Nång ®é phÇn tr¨m cña MgCl2 trong dung dÞch D lµ A. 11,787%. B. 84,243%. C.  88,213%. D. 15,757%. C©u 4: PhÇn tr¨m khèi lîng cña Fe trong hçn hîp X lµ A. 30%. B. 70%. C. 20%. D.  80%. C©u 5 (A­07): Cho m gam hçn hîp Mg, Al vµo 250ml dung dÞch  chøa hçn hîp HCl 1M vµ H2SO4  0,5M thu ®îc 5,32 lÝt khÝ H2  (®ktc)   vµ  dung   dÞch  Y.   Coi  thÓ   tÝch  dung   dÞch   kh«ng   ®æi.  Dung dÞch Y cã pH lµ A. 1. B. 6. C.   2. D. 7. C©u 6 (B­07): Cho 1,67 gam hçn hîp 2 kim lo¹i ë 2 chu kú kÕ  tiÕp nhau thuéc nhãm IIA t¸c dông hÕt víi dung dÞch HCl d,  tho¸t ra 0,672 lÝt khÝ H2 (®ktc). Hai kim lo¹i ®ã lµ A. Mg vµ Ca. B. Ca vµ Sr. C.   Sr   vµ   Ba. D. Be vµ Mg. C©u 7: Cho 3,87gam hçn hîp X gåm Mg vµ Al vµo 250ml dung  dÞch X gåm HCl 1M vµ H2SO4 0,5M thu ®îc dung dÞch B vµ 4,368  lÝt H2(®ktc). PhÇn tr¨m khèi lîng Mg vµ Al trong X t¬ng øng  lµ A. 37,21% Mg vµ 62,79% Al. B.   62,79%   Mg  vµ 37,21% Al. C. 45,24% Mg vµ 54,76% Al. D.   54,76%   Mg  vµ 45,24% Al. C©u 8: Hoµ tan hoµn toµn 15,8 gam hçn hîp Mg, Fe, Al trong  dung dÞch H2SO4  lo∙ng d  thu ®îc 13,44 lÝt khÝ H2  (®ktc) vµ  dung dÞch X. Cho X t¸c dông víi dung dÞch NaOH thu ®îc lîng  kÕt tña lín nhÊt lµ m gam. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 20,6  B. 26,0. C. 32,6. D.  36,2.
 3. C©u 9: Hoµ tan  1,  gam hçn hî  A gåm A l 19 p , Zn b»ng dung dÞch  HC l võa ® ñ  thu  ®î  dung dÞch  X vµ V l t  khÝ Y ( ktc).  C«  c Ý ® c¹n  dung dÞch X ®î  4,  gam m uèi c 03  khan. G i ¸ trÞ  cña V l µ A . 0,224 . B . 0,448 . C . 0, 896 . D .  1,792 . C©u 10: Hoµ tan hoµn toµn hçn hîp X gåm 5,6 gam Fe vµ 32,0  gam Fe2O3 trong dung dÞch HCl thu ®îc dung dÞch Y chøa m gam  muèi. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 77,7. B. 70,6. C. 63,5. D.  45,2. C©u  11:  Cho   5,35   gam   hçn   hîp   X   gåm   Mg,   Fe,   Al   vµo   250ml  dung dÞch Y gåm H2SO4   0,5M vµ HCl 1M thu ®îc 3,92lÝt khÝ  (®ktc) vµ dung dÞch A. C« c¹n dung dÞch A trong ®iÒu kiÖn  kh«ng  cã kh«ng khÝ, thu ®îc m gam chÊt r¾n khan. Gi¸ trÞ  cña m lµ A. 20,900. B. 26,225. C.  26,375. D. 28,600. Dïng cho c©u 12, 13, 14:  Chia 16,9 gam hçn hîp Mg, Fe, Zn  thµnh 2 phÇn b»ng nhau. PhÇn 1 t¸c dông võa ®ñ víi V 1  lÝt  dung   dÞch   HCl   2M   thu   ®îc   x   gam   muèi   vµ   4,48   lÝt   khÝ   H2  (®ktc).   PhÇn   2  t¸c  dông   võa  ®ñ   víi  V2  lÝt   dung  dÞch   H2SO4  0,1M thu ®îc y gam muèi. C©u 12: Gi¸ trÞ cña x lµ A. 22,65. B. 24,00. C. 28,00.  D. 31,10. C©u 13: Gi¸ trÞ cña y lµ A. 17,86. B. 18,05. C. 26,50. D.  27,65. C©u 14: Gi¸ trÞ cña V1 vµ V2 lÇn lît lµ A. 0,2 vµ 0,1. B. 0,4 vµ 0,2. C. 0,2 vµ 2. D. 0,4 vµ 2. Dïng cho c©u 15, 16: Hçn hîp A gåm 3 kim lo¹i X, Y, Z cã tû  lÖ mol t¬ng øng lµ 1: 2: 3 vµ tû lÖ khèi lîng nguyªn tö t¬ng  øng lµ 10: 11: 23. Cho 24,582 gam A t¸c dông víi 500ml dung  dÞch NaOH  1M thu ®îc dung dÞch B vµ hçn hîp chÊt r¾n C. MÆt  kh¸c,  khi cho lîng  kim  lo¹i  X b»ng  lîng  X cã trong A t¸c  dông víi dung dÞch HCl d  thu ®îc 2,24 lÝt H2(®ktc). Cho tõ  tõ V lÝt dung dÞch HCl 1M vµo B ®Õn khi thu ®îc dung dÞch  trong suèt trë l¹i. C©u 15: Kim lo¹i Z lµ: A. Mg. B. Al. C. Zn. D. Fe. C©u 16: Gi¸ trÞ tèi thiÓu cña V lµ A. 0,8. B. 0,9. C. 1,1. D.  1,2.
 4. Dïng cho c©u 17, 18, 19:   Hoµ tan  hoµn toµn  32 gam  hçn hî   p X gåm Fe 2O3 vµ CuO vµo 1,1 lÝt dung dÞch HCl 1M thu ®îc dung  dÞch A. Cho x gam Al vµo dung dÞch A ®Õn khi ph¶n øng hoµn  toµn thu ®îc 1,12 lÝt khÝ (®ktc); dung dÞch B vµ y gam hçn  hîp chÊt r¾n C. Cho B t¸c dông víi NaOH d thu ®îc 9 gam kÕt  tña.  C©u 17: Khèi lîng Fe2O3 trong X lµ A. 4 gam. B. 8 gam. C. 16 gam. D. 24 gam. C©u 18: Gi¸ trÞ cña x lµ A. 5,4. B. 8,1. C. 10,8. D.  13,5. C©u 19: Gi¸ trÞ cña y lµ A. 12,8. B. 16,4. C. 18,4. D.  18,2. Dïng cho c©u 20,21: Chia 2,290 gam hçn hîp Mg, Al, Zn thµnh  2 phÇn b»ng nhau. PhÇn 1 hoµ tan hoµn toµn trong dung dÞch  HCl võa ®ñ thu ®îc 1,456 lÝt H2 (®ktc) vµ t¹o ra x gam muèi.  PhÇn 2 cho t¸c dông víi O2 d, thu ®îc y gam 3 oxit. C©u 20: Gi¸ trÞ cña x lµ A. 6,905. B. 6,890. C. 5,890. D.  5,760. C©u 21: Gi¸ trÞ cña y lµ A. 2,185. B. 3,225. C. 4,213. D.  5,672. Dïng cho c©u 22, 23, 24: Hçn hîp E1 gåm Fe vµ kim lo¹i R cã  hãa  trÞ  kh«ng   ®æi.   Trén  ®Òu  vµ   chia  22,59   gam   hçn   hîp   E 1  thµnh 3 phÇn b»ng nhau. Hoµ tan hÕt phÇn 1 b»ng dung dÞch  HCl thu ®îc 3,696 lÝt H2  (®ktc). PhÇn 2 t¸c dông hoµn toµn  víi   dung   dÞch   HNO3  lo∙ng   thu   ®îc   3,36   lÝt   NO   duy   nhÊt  (®ktc). Cho phÇn 3 vµo 100 ml dung dÞch Cu(NO 3)2, l¾c kü ®Ó  Cu(NO3)2  ph¶n øng hÕt thu ®îc chÊt r¾n E2  cã khèi lîng 9,76  gam. C©u 22: Kim lo¹i R lµ A. Mg. B. Al. C. Zn. D. Na. C©u 23: PhÇn tr¨m khèi lîng cña Fe trong E1 lµ A. 89,24%. B. 77,69%.  C.  22,31%. D. 10,76%. C©u 24: Nång ®é cña dung dÞch Cu(NO3)2 ®∙ dïng lµ A. 0,3. B. 0,45. C. 0,65. D.  0,9. C©u 25: Chia  m  gam hçn  hîp 2 kim  lo¹i X vµ  Y  cã ho¸ trÞ  kh«ng ®æi thµnh 2 phÇn b»ng nhau. PhÇn 1 hoµ tan hÕt trong  dung dÞch H2SO4 lo∙ng thu ®îc 1,792 kÝt khÝ H2 (®ktc). PhÇn 2 
 5. nung trong  oxi ® Õn  khèi lî  kh«ng ® æ i ng  thu  ®î  2,  gam hçn  c 84 hî  oxi  G i p t. ¸ trÞ  cña m l µ A . 1, . 56 B . 2, . 20 C . 3, . 12 D .  4, . 40 C©u 26: Hoµ tan hoµn toµn 1,78 gam hçn hîp 3 kim lo¹i trong  dung dÞch H2SO4 lo∙ng thu ®îc 0,896 lÝt khÝ H2 (®ktc) vµ dung  dÞch chøa m gam muèi. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 5,62. B. 3,70. C. 5,70. D.  6,52. C©u 27: A lµ hçn hîp 2 kim lo¹i kiÒm X vµ Y thuéc 2 chu k×  kÕ tiÕp. NÕu cho A t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch HCl th×  thu   ®îc   a  gam  2  muèi,   cßn   nÕu  cho   A  t¸c  dông   võa  ®ñ   víi  dung dÞch H2SO4 th× thu ®îc 1,1807a gam 2 muèi. X vµ Y lµ  A. Li vµ Na. B. Na vµ K. C.   K   vµ  Rb. D. Rb vµ Cs. C©u 28: Cho 11,0 gam hçn hîp Al vµ Fe t¸c dông hÕt víi dung  dÞch HCl thu ®îc 8,96 lÝt H2 (®ktc). PhÇn tr¨m khèi lîng cña  Fe trong hçn hîp lµ A. 49,09%. B. 50,91%. C.  40,91%. D. 59,09%. Kim lo¹i + axit cã tÝnh oxi hãa C©u 1 vµ 2:  Cho 18,5 gam hçn hîp A gåm Fe, Fe 3O4  t¸c dông  víi 200ml dung dÞch HNO3  a (mol/lÝt). Sau khi ph¶n øng x¶y  ra hoµn toµn thu ®îc 2,24 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®ktc), dung  dÞch B vµ 1,46 gam kim lo¹i.  C©u 1: Khèi lîng muèi trong B lµ A. 65,34g. B. 48,60g. C.  54,92g. D. 38,50g. C©u 2: Gi¸ trÞ cña a lµ A. 3,2. B. 1,6. C. 2,4. D. 1,2. C©u 3: Hoµ tan 23,4 gam G gåm Al, Fe, Cu b»ng mét lîng võa  ®ñ   dung   dÞch   H2SO4  ®Æc,   nãng,   thu   ®îc   15,12   lÝt   khÝ   SO2  (®ktc) vµ dung dÞch chøa m gam muèi. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 153,0. B. 95,8. C. 88,2. D.  75,8.  C©u 4 vµ 5: Cho 18,2 gam   hçn hîp A gåm Al, Cu vµo 100 ml  dung dÞch B chøa HNO3 2M vµ H2SO412M vµ ®un nãng thu ®îc dung  dÞch C vµ 8,96 lÝt hçn hîp khÝ D (®ktc) gåm NO vµ SO2, tØ  khèi cña D so víi H2 lµ 23,5.  C©u 4: Khèi lîng cña Al trong 18,2 gam A lµ A. 2,7g. B. 5,4g. C. 8,1g. D.  10,8g. C©u 5: Tæng khèi lîng chÊt tan trong C lµ
 6. A . 66,  g. 2 B . 129, . 6g C .   96, . 8g D . 115, . 2g C©u 6: Hoµ tan 3gam hçn hîp A gåm kim lo¹i R ho¸ trÞ 1 vµ  kim lo¹i M ho¸ trÞ 2 võa ®ñ vµo dung dÞch chøa HNO3 vµ H2SO4  vµ   ®un   nãng,   thu   ®îc   2,94   gam   hçn   hîp   khÝ   B   gåm   NO2  vµ  SO2.ThÓ tÝch cña B lµ 1,344 lÝt (®ktc). Khèi lîng muèi khan  thu ®îc lµ A. 6,36g. B. 7,06g. C. 10,56g. D. 12,26g. C©u 7: Cho 11,28 gam hçn hîp A gåm Cu, Ag t¸c dông võa ®ñ  víi 200ml dung dÞch B gåm HNO3  1M vµ H2SO4  0,2M thu ®îc khÝ  NO duy nhÊt vµ dung dÞch C chøa m gam chÊt tan. Gi¸ trÞ cña  m lµ A. 19,34. B. 15,12. C. 23,18. D.  27,52. C©u 8 vµ 9: Dung dÞch A chøa a mol HCl vµ b mol HNO3. Cho A  t¸c dông víi mét lîng võa ®ñ m gam Al thu ®îc dung dÞch B  vµ  7,84  lÝt  hçn  hîp  khÝ  C  (®ktc)   gåm  NO,  N2O  vµ  H2  cã  tû  khèi so víi H2 lµ 8,5. Trén C víi mét lîng O2 võa ®ñ vµ ®un  nãng cho ph¶n øng hoµn toµn, råi dÉn khÝ thu ®îc qua dung  dÞch NaOH d thÊy cßn l¹i 0,56 lÝt khÝ (®ktc) tho¸t ra . C©u 8: Gi¸ trÞ cña a vµ b t¬ng øng lµ A. 0,1 vµ 2. B. 2 vµ 0,1. C.   1   vµ  0,2. D. 0,2 vµ 1. C©u 9: Gi¸ trÞ cña m lµ A. 2,7. B. 5,4. C. 18,0. D.  9,0. C©u 10: Hoµ tan hoµn toµn 24,3g Al vµo dung dÞch HNO3 lo∙ng  d thu ®îc V lÝt hçn hîp khÝ NO vµ N2O (®ktc) cã tû khèi h¬i  so víi H2 lµ 20,25. Gi¸ trÞ cña V lµ A. 6,72. B. 8,96. C. 11,20. D.  13,44. C©u   11:   Hoµ   tan   32g   kim   lo¹i   M   trong   dd   HNO3d  thu   ®îc  8,96lit (®ktc) hçn hîp khÝ gåm NO, NO2 cã tØ khèi so víi H2  lµ 17. Kim lo¹i M lµ A. Mg. B. Al. C. Fe. D. Cu. C©u 12: Cho 9,9 gam hçn hîp gåm mét kim lo¹i M hãa trÞ 2 vµ  mét kim lo¹i R hãa trÞ 3 t¸c dông víi dung dÞch HNO 3 võa ®ñ  thu ®îc dung dÞch A vµ 11,2 lÝt hçn hîp khÝ B gåm NO 2 vµ NO  cã tû khèi so víi H2 lµ 19,8. Khèi lîng muèi trong dung dÞch  A lµ A. 65,7g. B. 40,9g. C. 96,7g. D.  70,8g. C©u 13 vµ 14: Chia 5,56 gam hçn hîp A gåm Fe vµ 1 kim lo¹i  M cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi thµnh 2 phÇn b»ng nhau. PhÇn 1 hoµ 
 7. tan  hÕ t trong  dung dÞch HC l d thu  ®î  1, c 568 l t  khÝ H2(®ktc).  Ý PhÇn 2 hoµ tan hÕt trong dung dÞch HNO 3 lo∙ng ®îc 1,344 lÝt  khÝ NO duy nhÊt (®ktc). C©u 13: Kim lo¹i M lµ A. Mg. B. Al. C. Zn. D. Ca. C©u 14: PhÇn tr¨m khèi lîng cña Fe trong A lµ A. 80,576%. B. 19,424%. C.  40,288%. D. 59.712%. C©u 15 vµ 16: Cho a gam hçn hîp Fe vµ Cu (Fe chiÕm 30% vÒ khèi  lîng) t¸c dông víi  dung dÞch chøa 0,69 mol HNO3 tíi khi ph¶n  øng hoµn toµn, thu ®îc  0,75a gam chÊt r¾n A, dung dÞch  B vµ  6,048 lÝt hçn hîp khÝ X (®ktc) gåm NO2vµ NO.  C©u 15: Khèi lîng muèi trong dung dÞch B lµ A. 50,82g. B. 37,80g. C. 40,04g. D.  62,50g. C©u 16: Gi¸ trÞ cña a lµ A. 47,04. B. 39,20. C. 30,28. D.  42,03. C©u  17:   Hoµ   tan   hçn   hîp   gåm   Mg,   Al,   Zn   trong   V   lÝt   dung  dÞch HNO3 2M võa ®ñ thu ®îc 1,68lit hçn hîp khÝ X (®ktc) gåm  N2O vµ N2. TØ khèi cña X so víi H2 lµ 17,2. Gi¸ trÞ cña V lµ A. 0,42. B. 0,84. C. 0,48. D.  0,24. C©u 18 vµ 19: Hçn hîp X gåm Mg vµ MgO ®îc chia thµnh 2 phÇn  b»ng nhau. Cho phÇn 1 t¸c dông hÕt víi dung dÞch HCl thu ®­ îc 3,136 lÝt khÝ (®ktc); c« c¹n dung dÞch vµ lµm kh« th×  thu ®îc 14,25g chÊt r¾n khan A. Cho phÇn 2 t¸c dông hÕt víi  dung dÞch HNO3  th× thu ®îc 0,448 lÝt khÝ Y (®ktc),  c« c¹n  dung dÞch vµ lµm kh« th× thu ®îc 23 gam chÊt r¾n khan B.  C©u 18: PhÇn tr¨m khèi lîng cña Mg trong hçn hîp X lµ  A. 10,64%. B. 89,36%. C.  44,68%. D. 55,32%. C©u 19: C«ng thøc ph©n tö cña Y lµ A. NO2. B. NO. C. N2O. D.  N2. C©u 20: Hoµ tan hoµn toµn 13,68 gam hçn hîp X gåm Al, Cu,  Fe   b»ng  dung   dÞch   HNO3  lo∙ng,   d  thu   ®îc  1,568   lÝt   khÝ  N2O  (®ktc) vµ dung dÞch chøa m gam muèi. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 48,40. B. 31,04. C. 57,08. D.  62,70. C©u 21: Chia 14,8 gam hçn hîp gåm Mg, Ni, Zn thµnh 2 phÇn  b»ng   nhau.  PhÇn  1  hoµ  tan  hoµn  toµn  trong  dung  dÞch  H2SO4  ®Æc nãng d thu ®îc 3,36 lÝt khÝ SO2(®ktc). PhÇn 2 nung trong  oxi d  ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc m gam chÊt r¾n. Gi¸  trÞ cña m lµ
 8. A . 17, . 2 B . 16, . 0 C . 9, . 8 D .  8, . 6 C©u 22: Cho 3,76 gam hçn hîp X gåm Mg, Fe, Cu t¸c dông víi  dung   dÞch   HNO3  d  thu   ®îc   1,344   lÝt   khÝ   NO   (®ktc)   vµ  dung  dÞch Y. Cho Y t¸c dông víi dung dÞch NaOH d  thu ®îc m gam  kÕt tña. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 7,84. B. 4,78. C. 5,80. D.  6,82. C©u 23: Hoµ tan hoµn toµn m gam hçn X gåm Al, Fe, Cu vµo  dung dÞch HNO3  ®Æc nãng d, thu ®îc dung dÞch Y chøa 39,99  gam muèi vµ 7,168 lÝt khÝ NO2 (®ktc). Gi¸ trÞ cña m lµ A. 20,15. B. 30,07. C. 32,28. D.  19,84. C©u 24: Hoµ tan hoµn toµn 19,33 gam hçn hîp X gåm Fe, Cu vµ  Pb trong dung dÞch HNO3 d thu ®îc 5,376 lÝt khÝ NO (®ktc) vµ  dung dÞch Y. C« c¹n Y råi nung chÊt r¾n ®Õn khèi lîng kh«ng  ®æi thu ®îc m gam chÊt r¾n. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 63,97. B. 25,09. C. 30,85. D.  40,02. C©u 25: Hoµ tan hoµn toµn 14,0 gam Fe trong 400ml dung dÞch  HNO3  2M thu ®îc dung dÞch X chøa m gam muèi vµ khÝ NO (lµ  s¶n phÈm khö duy nhÊt). Gi¸ trÞ cña m lµ A. 48,4. B. 60,5. C. 51,2. D.  54,0. C©u 26: Chia hçn hîp X gåm Na, Mg vµ Al thµnh 2 phÇn b»ng  nhau. PhÇn 1 hoµ tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO 3 thu ®îc  2,24 lÝt khÝ N2  (®ktc). PhÇn 2 cho t¸c dông víi dung dÞch  H2SO4 lo∙ng thu ®îc V lÝt khÝ H2 (®ktc). Gi¸ trÞ cña V lµ A. 4,48. B. 5,6. C. 13,44. D.  11,2. C©u 27: Hoµ tan hoµn toµn 9,6 gam mét kim lo¹i M trong dung  dÞch H2SO4  ®Æc nãng d  thu ®îc 3,36 lÝt khÝ SO2  (®ktc). Kim  lo¹i M lµ A. Mg. B. Al. C. Fe. D. Cu. C©u 28 (B­07): Cho 3,84 gam Cu ph¶n øng víi 80ml dung dÞch  HNO3 1M tho¸t ra V1 lÝt khÝ NO. Cho 3,84 gam Cu ph¶n øng víi  80ml dung dÞch HNO3 1M vµ H2SO4 0,5M tho¸t ra V2 lÝt khÝ NO.  BiÕt NO lµ s¶n phÈm khö duy nhÊt vµ c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë  cïng ®iÒu kiÖn. Quan hÖ gi÷a V1 vµ V2 lµ A. V2 = V1. B. V2 = 2,5V1. C.   V2  =   2V1. D. V2 = 1,5V1.
 9. Kim lo¹i + dung dÞch muèi (T¨ng gi¶m khèi lîng) C©u 1: Khi cho Na t¸c  dông víi  dung dÞch A l2(SO4)3 th× sè l­ îng ph¶n øng tèi ®a x¶y ra lµ A. 1. B. 2. C.   3. D. 4. C©u 2: Khi cho s¾t t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 d th× thu ®­ îc muèi s¾t lµ A. Fe(NO3)3. B. Fe(NO3)2. C. Fe(NO3)3 vµ Fe(NO3)2. D. Fe(NO3)3 vµ AgNO3. C©u 3: Khi nhóng mét thanh ®ång vµo dung dÞch Fe2(SO4)3  th×  thÊy A. kh«ng cã hiÖn tîng g×. B. thanh ®ång tan ra vµ cã s¾t t¹o thµnh. C. thanh ®ång tan ra vµ dung dÞch cã mµu xanh. D. thanh ®ång tan ra, dung dÞch cã mµu xanh vµ cã s¾t  t¹o thµnh. C©u  4:   Cho   hai   thanh   kim   lo¹i   M   ho¸   trÞ   2   víi   khèi   lîng  b»ng nhau. Nhóng thanh 1 vµo dung dÞch CuSO 4 vµ thanh 2 vµo  dung dÞch Pb(NO3)2 mét thêi gian thÊy khèi lîng thanh 1 gi¶m  vµ khèi lîng thanh 2 t¨ng. Kim lo¹i M lµ A. Mg. B. Ni. C. Fe. D. Zn. C©u 5: Cho hçn hîp gåm Fe vµ Pb t¸c dông hÕt víi dung dÞch  Cu(NO3)2  th× thÊy trong qu¸ tr×nh ph¶n øng, khèi lîng chÊt  r¾n A. t¨ng dÇn. B. gi¶m dÇn. C. míi ®Çu t¨ng, sau ®ã gi¶m. D.   míi   ®Çu  gi¶m, sau ®ã t¨ng. C©u 6: Hoµ tan hoµn toµn mét lîng Zn trong dung dÞch AgNO3  lo∙ng d  thÊy khèi lîng chÊt r¾n t¨ng 3,02 gam so víi khèi  lîng kÏm ban ®Çu. Còng lÊy lîng Zn nh trªn cho t¸c dông hÕt  víi oxi th× thu ®îc m gam chÊt r¾n. Gi¸ trÞ cña m lµ. A. 1,1325. B. 1,6200. C.  0,8100. D. 0,7185. C©u 7: Cho hçn hîp X gåm 0,1 mol Fe vµ 0,1 mol Al t¸c dông  víi dung dÞch chøa 0,2 mol CuCl2 ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn  thÊy khèi lîng chÊt r¾n t¨ng m gam. Gi¸ trÞ cña m lµ  A. 7,3. B. 4,5. C. 12,8. D.  7,7. C©u 8: Nhóng mét thanh s¾t vµo dung dÞch Cu(NO3)2  mét thêi  gian thÊy khèi lîng thanh s¾t t¨ng 0,8 gam. Khèi lîng s¾t  ®∙ tham gia ph¶n øng lµ A. 11,2 gam. B. 5,6 gam. C.   0,7   gam. D. 6,4 gam. C©u 9:  Nhóng 1 thanh Fe vµo dung dÞch D chøa CuSO4  vµ HCl  mét thêi gian thu ®îc 4,48 lÝt khÝ H2 (®ktc) th× nhÊc thanh 
 10. Fe ra ,  thÊy  khèi lî  thanh  Fe gi  ® i 4  gam  so  víi  ban  ng ¶m  6, ® Çu. Khèi lî  Fe ® ∙ ng  tham  gi  ph¶n øng l a µ A . 11,  gam . B . 16,  gam . 2 8 C .   44,   gam . 8 D . 50,  gam . 4 C©u 10: Cho 11,6 gam hçn hîp X gåm Mg, Al vµ Zn t¸c dông  hoµn toµn víi dung dÞch AgNO3  thÊy khèi lîng chÊt r¨n t¨ng  64 gam. NÕu cho 11,6 gam X t¸c dông hÕt víi oxi th× thu ®îc  m gam chÊt r¾n. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 17,20. B. 14,40. C. 22,80. D.  16,34. C©u 11: Cho 10,7 gam hçn hîp X gåm Mg, Al vµ Fe t¸c dông  hoµn toµn víi dung dÞch HCl thu ®îc 7,84 lÝt khÝ H2 (®ktc).  NÕu cho 10,7 gam X t¸c dông hÕt víi dung dÞch CuSO4 th× thÊy  khèi lîng chÊt r¨n t¨ng m gam. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 22,4. B. 34,1. C. 11,2. D.  11,7. C©u 12: Chia 14,8 gam hçn hîp gåm Mg, Ni, Zn thµnh 2 phÇn  b»ng   nhau.  PhÇn  1  hoµ  tan  hoµn  toµn  trong  dung  dÞch  H2SO4  ®Æc nãng d  thu ®îc 21,8 gam muèi. PhÇn 2 cho t¸c dông hÕt  víi dung dÞch AgNO3 thÊy khèi lîng chÊt r¾n t¨ng m gam. Gi¸  trÞ cña m lµ A. 25,0. B. 17,6. C. 8,8. D.  1,4. C©u 13: Hoµ tan hoµn toµn 15,8 gam hçn hîp X gåm Mg, Fe, Al  trong   dung   dÞch   H2SO4  lo∙ng   d  thu   ®îc   13,44   lÝt   khÝ   H2  (®ktc). NÕu cho 15,8 gam X t¸c dông hÕt víi dung dÞch CuCl 2  th× thÊy khèi lîng chÊt r¾n t¨ng m gam. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 38,4. B. 22,6. C. 3,4. D.  61,0. C©u 14: Nhóng  mét thanh  kÏm  cã khèi  lîng  20 gam  vµo dung  dÞch Cu(NO3)2 mét thêi gian thÊy khèi lîng thanh kÏm gi¶m 1%  so víi khèi lîng ban ®Çu. Khèi lîng kÏm ®∙ tham gia ph¶n  øng lµ A. 13,0 gam. B. 6,5 gam. C.   0,2   gam. D. 0,1 gam.  C©u 15: Hoµ tan hoµn toµn 23,4 gam G gåm Al, Ni, Cu b»ng  dung dÞch H2SO4 ®Æc, nãng, thu ®îc 15,12 lÝt khÝ SO2 (®ktc).  NÕu cho 23,4 gam G t¸c dông hoµn toµn víi dung dÞch AgNO 3  th× thÊy khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc t¨ng m % so víi khèi l­ îng cña G. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 623,08. B. 311,54. C.  523,08. D. 411,54.  C©u 16: Nhóng mét thanh s¾t vµo dung dÞch CuSO4 ®Õn khi dung  dÞch   hÕt   mµu  xanh   thÊy   khèi  lîng  thanh  s¾t   t¨ng   0,4  gam.  NÕu lÊy dung dÞch thu ®îc cho t¸c dông víi dung dÞch NaOH  d th× thÊy cã m gam kÕt tña t¹o thµnh. Gi¸ trÞ cña m lµ
 11. A . 5, . 35 B . 9, . 00 C . 10, . 70 D .  4, . 50 C©u 17: Nhóng mét thanh kim lo¹i M (ho¸ trÞ 2) cã khèi lîng  20   gam   vµo   dung   dÞch   AgNO3  mét   thêi   gian   thÊy   khèi   lîng  thanh M t¨ng 15,1% so víi khèi lîng ban ®Çu. NÕu lÊy lîng M  b»ng lîng M tham gia ph¶n øng trªn t¸c dông hÕt víi dung  dÞch HCl th× thu ®îc 0,448 lÝt khÝ H2 (®ktc). Kim lo¹i M lµ A. Mg. B. Ni. C. Pb. D. Zn. C©u   18:   Cho   m   gam   hçn   hîp   gåm   Al   vµ   Pb   vµo   dung   dÞch  Cu(NO3)2  mét thêi gian thÊy khèi lîng chÊt r¾n gi¶m x gam.  Trong thÝ nghiÖm nµy, chÊt ch¾c ch¾n ph¶n øng hÕt lµ A. Al. B. Pb. C.  Cu(NO3)2. D. Al vµ Pb. Dïng cho c©u 19, 20, 21: Chia 3,78 gam hçn hîp A gåm  Mg vµ  Al. thµnh 3 phÇn b»ng nhau. PhÇn 1 hoµ tan b»ng H2SO4 lo∙ng  d, thu ®îc 1,344 lÝt khÝ H2(®ktc) vµ m gam muèi. PhÇn 2 t¸c  dông hÕt víi dung dÞch HNO3  thu ®îc V lÝt khÝ NO duy nhÊt  (®ktc). PhÇn 3 cho vµo dung dÞch CuSO4 lo∙ng d ®Õn khi ph¶n  øng hoµn toµn thÊy khèi lîng chÊt r¾n t¨ng x gam. C©u 19: Gi¸ trÞ cña m lµ A. 7,02. B. 9,54. C. 4,14. D.  6,66. C©u 20: Gi¸ trÞ cña V lµ A. 0,896. B. 0,448. C. 0,672. D.  0,224. C©u 21: Gi¸ trÞ cña x lµ A. 2,58. B. 0,06. C. 7,74. D.  0,18.  C©u 22 (B­07): Cho m gam hçn hîp bét Zn vµ Fe vµo lîng d  dung dÞch CuSO4. Sau khi kÕt thóc c¸c ph¶n øng, läc bá phÇn  dung dÞch thu ®îc m gam bét r¾n. Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo  khèi lîng cña Zn trong hçn hîp bét ban ®Çu lµ A. 12,67%. B. 85,30%. C.  90,27%. D. 82,20%. C©u  23:   Cho   hçn   hîp   gåm   Al   vµ   Pb   t¸c   dông   víi   dung   dÞch  Cu(NO3)2 mét thêi gian thÊy khèi lîng kim lo¹i bÞ gi¶m ®i so  víi khèi lîng kim lo¹i ban ®Çu. ChÊt ch¾c ch¾n ph¶n øng hÕt  lµ A. Cu(NO3)2. B. Al vµ Cu(NO3)2. C.   Al   vµ   Pb. D. Al. C©u 24: Cho 200ml dung dÞch AgNO3  2M vµo dung dÞch A chøa  34,1g hçn hîp NaBr vµ KBr th× thu ®îc 56,4 gam kÕt tña B vµ  dung dÞch C. Nhóng mét thanh Cu vµo dung dÞch C. Sau khi  kÕt thóc ph¶n øng thÊy khèi lîng thanh Cu t¨ng thªm m gam 
 12. (b i t r»ng  toµn  bé lî  Ag gi i phãng ra  ® Òu Õ ng ¶  b¸m  vµo thanh  Cu). G i ¸ trÞ  cña m lµ A . 60, . 8 B . 15, . 2 C . 4, . 4 D .  17, . 6 C©u 25: Ng©m mét thanh Cu cã khèi lîng 20 gam trong 100 gam  dung dÞch AgNO3  4%, sau mét thêi gian thÊy khèi lîng AgNO3  trong dung dÞch gi¶m 17%. Khèi lîng thanh Cu sau ph¶n øng  lµ A. 10,76 gam. B. 21,52 gam. C. 11,56 gam. D.  20,68 gam. C©u 26: Cho 24,2 gam hçn hîp gåm Zn vµ Fe (víi tØ lÖ mol  1:1) t¸c dông víi CuSO4  mét thêi gian thÊy khèi lîng chÊt  r¾n t¨ng 0,6 gam so víi khèi lîng ban ®Çu. Khèi lîng cña Fe  ®∙ tham gia ph¶n øng lµ A. 11,2 gam. B. 5,6 gam. C.   8,4   gam. D. 4,2 gam
Đồng bộ tài khoản