BÀI TẬP VỀ pH

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
468
lượt xem
111
download

BÀI TẬP VỀ pH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1: ĐH Y Thái Bình 1999 a. : Tính pH của dung dịch sau ở 250C: Dung dịch NaCl 0,1M ; dung dịch H2SO4 0,005M ; dung dịch Ba(OH)2 0,05M b. Tính pH của dung dịch NaOH, biết 1 lít dung dịch đó có chứa 4 gam NaOH c. Hoà tan 0,56 lít khí HCl (đktc) vào H2O thu được 250 ml dung dịch. Tính pH của dung dịch thu được? d. ĐH Thương Mại 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP VỀ pH

  1. Trêng THPT TrÇn §¨ng Ninh Bµi tËp vÒ ph Bµi 1: §H Y Th¸i B×nh 1999 a. : TÝnh pH cña dung dÞch sau ë 250C: Dung dÞch NaCl 0,1M ; dung dÞch H2SO4 0,005M ; dung dÞch Ba(OH)2 0,05M b. TÝnh pH cña dung dÞch NaOH, biÕt 1 lÝt dung dÞch ®ã cã chøa 4 gam NaOH c. Hoµ tan 0,56 lÝt khÝ HCl (®ktc) vµo H2O thu ®îc 250 ml dung dÞch. TÝnh pH cña dung dÞch thu ®îc? d. §H Th¬ng M¹i 2001 hoµ tan m gam Ba vµo níc thu ®îc 1,5 lÝt dung dÞch X cã pH = 13. TÝnh m ? Bµi 2: Cho 1,44 gam Mg vµo 5 lÝt dung dÞch axit HCl cã pH =2 a. Mg cã tan hÕt trong dung dÞch axit hay kh«ng ? b. TÝnh thÓt tÝch khÝ H2 bay ra (®ktc)? c. tÝnh nång ®é mol/ lÝt cña dung dÞch sau ph¶n øng (coi Vdd kh«ng ®æi)? Bµi 3: a. (C§ Céng §ång TiÒn Giang 2005). Trén 1 lÝt dung dÞch H2SO4 0,15M víi 2 lÝt dung dÞch KOH 0,165M thu ®îc dung dÞch E. TÝnh pH cña dung dÞch E? b.Trén 50 ml dung dÞch HCl 0,12M víi 50 ml dung dÞch NaOH 0,1M. TÝnh pH cña dung dÞch thu ®îc ? Bµi 4: Cho dung dÞch A gåm HCl vµ H 2SO4. Trung hoµ 2 lÝt dd A cÇn 400ml dung dÞch NaOH 0,5M . C« c¹n dung dÞch t¹o thµnh th× thu ®îc 12,95 gam muèi khan. a. TÝnh nång ®é mol/lÝt cña c¸c axit trong dung dÞch A? b. TÝnh pH cña dung dÞch A? Bµi 5: §H Y Hµ Néi – 1999: §é ®iÖn li α cña axit axetic (CH3COOH ) trong dung dÞch CH 3COOH 0,1M lµ 1%. TÝnh pH cña dung dÞch axit nµy Bµi 6: §Ò thi §H khèi B – 2002 Cho hai dung dÞch H2SO4 cã pH = 1 vµ pH = 2. thªm 100 ml dung dÞch KOH 0,1M vµo 100 ml mçi dung dÞch trªn. TÝnh nång ®é mol / lÝt cña dung dÞch thu ®îc? Bµi 7 : §H Y Dîc TP HCM 2000 TÝnh ®é ®iÖn li α cña axit focmic HCOOH. NÕu dung dÞch HCOOH 0,46% (d = 1g/ml) cña axit ®ã cã pH = 3 Bµi 8: §H S Ph¹m Hµ Néi 1 – 2000 TÝnh ®é ®iÖn li α cña axit focmic HCOOH trong dung dÞch HCOOH 0,007M cã pH = 3 Bµi 9: Cho dung dÞch CH3COOH cã pH = 4, biÕt ®é ®iÖn li α = 1%. X¸c ®Þnh nång ®é mol /lÝt cña dung dÞch axit nµy Bµi 10: a. (§Ò 19, §H Dîc – 1997, C§ L¬ng Thùc- Thùc PhÈm 2004) Cho dung dÞch HCl cã pH = 3. CÇn pha lo·ng dung dÞch axit nµy (b»ng níc) bao nhiªu lÇn ®Ó thu ®îc dung dÞch HCl cã pH = 4. b. ( §H S Ph¹m TP HCM 2000) Cho dung dÞch HCl cã pH = 4. Hái ph¶i thªm mét lîng níc gÊp bao nhiªu lÇn thÓ tÝch dung dÞch ban ®Çu ®Ó thu ®îc dung dÞch HCl cã pH = 5. Bµi 11: §Ò 8, §H Dîc 1998, Cho dung dÞch NaOH cã pH = 12 (dung dÞch A). CÇn pha lo·ng bao nhiªu lÇn ®Ó thu ®îc dung dÞch NaOH cã pH = 11. Bµi 12: §H Kinh TÕ Quèc D©n – 1999. Pha lo·ng 10 ml dung dÞch HCl víi níc thµnh 250 ml dung dÞch. Dung dÞch thu ®îc cã pH = 3. h·y tÝnh nång ®é cña HCl tríc khi pha lo·ng vµ pH cña dung dÞch ®ã. Bµi 13: §H Th¬ng M¹i 2000. Pha lo·ng 200 ml dung dÞch Ba(OH) 2 víi 1,3 lÝt H2O thu ®îc dung dÞch cã pH = 12. TÝnh nång ®é mol/l cña dung dÞch Ba(OH) 2 ban ®Çu, biÕt r»ng Ba(OH)2 ph©n li hoµn toµn Bµi 14: §H Thuû lîi 1997. Dung dÞch Ba(OH)2 cã pH = 13 (dd A), dung dÞch HCl cã pH = 1 (dd B). §em trén 2,75 lÝt dung dÞch A víi 2,25 lÝt dung dÞch B a. x¸c ®Þnh nång ®é mol/l cña c¸c chÊt trong dung dÞch t¹o thµnh? Bµi tËp vÒ pH
  2. Trêng THPT TrÇn §¨ng Ninh b. tÝnh pH cña dung dÞch nµy Bµi 15: §H Quèc Gia Hµ Néi 2000 a. (Ban B). Trén 250 ml dung dÞch hçn hîp gåm HCl 0,08 M vµ H 2SO4 0,01M víi 250 ml dung dÞch NaOH amol/lÝt thu ®îc 500ml dung dÞch cã pH = 12. TÝnh a b. (CPB). Trén 300 ml dung dÞch HCl 0,05 M víi 200 ml dung dÞch Ba(OH) 2 amol/lÝt thu ®îc 500ml dung dÞch cã pH = 12 TÝnh a c. (Ban A, §Ò thi §H khèi B – 2003). Trén 250 ml dung dÞch hçn hîp gåm HCl 0,08 M vµ H2SO4 0,01M víi 250 ml dung dÞch Ba(OH) 2 amol/lÝt thu ®îc m gam kÕt tña vµ 500ml dung dÞch cã pH = 12 TÝnh m vµ a Bµi 16: Häc ViÖn Qu©n Y – 2001 A lµ dung dÞch H2SO4 0,5M. B lµ dung dÞch NaOH 0,6M. CÇn trén V A vµ VB theo tØ lÖ nµo ®Ó ®îc dung dÞch cã pH = 1 vµ dung dÞch cã pH = 13 (gi¶ thiÕt c¸c chÊt ph©n ly hoµn toµn ). Bµi 17: §H S Ph¹m Hµ Néi I – 2001 TÝnh thÓ tÝch dung dÞch Ba(OH)2 0,025M cÇn cho vµo 100ml dung dÞch gåm HNO 3 vµ HCl cã pH = 1 ®Ó pH cña dung dÞch thu ®îc b»ng 2. Bµi 18: §H kinh tÕ TP HCM 2001 Trén 3 dung dÞch H 2SO4 0,1M; HNO3 0,2 M; HCl 0,3M víi nh÷ng thÓ tich b»ng nhau ®îc dung dÞch A. LÊy 300 ml dung dÞch A cho t¸c dông víi mét dung dÞch B gåm NaOH 0,2M vµ KOH 0,29M. TÝnh thÓ tÝch dung dÞch B cÇn dïng ®Ó sau khi t¸c dông víi 300ml dung dÞch A ®îc dung dÞch cã pH = 2. Bµi 19: C§ 2004 Hoµ tan m gam BaO vµo níc ®îc 200ml dung dÞch A cã pH = 13. TÝnh m (gam). Bµi 20 ; C§ SP Qu¶ng Ninh – 2005 Cho m gam Ba vµo 500 ml dung dÞch Ba(OH) 2 0,04M th× ®îc mét dung dÞch cã pH = 13 . tÝnh m ( Coi thÓ tÝch dung dÞch kh«ng ®æi ) Bµi 21: §Ò thi §H Khèi A – 2006 Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong b×nh kÝn, sau mét thêi gian thu ®îc 4,96 gam chÊt r¾n vµ hçn hîp khÝ X. HÊp thô hoµn toµn hçn hîp X vµo n íc, ®îc 300 ml dung dÞch Y. viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra vµ tÝnh pH cña dung dÞch Y. Bµi 22: §Ò thi §H khèi A 2004 Cho 40 ml dung dÞch HCl 0,75M vµo 160 ml dung dÞch chøa ®ång thêi Ba(OH) 2 0,08M vµ KOH 0,04M. TÝnh pH cña dung dÞch thu ®îc. Cho [H+]. [OH-] = 10-14. Bµi 23: C§ SP Hµ Néi 2005 Cho dung dÞch NaOH cã pH = 13 (dung dÞch A). a. CÇn pha lo·ng dung dÞch A bao nhiªu lÇn ®Ó thu ®îc dung dÞch B cã pH = 12? b. Cho 2,14 gam NH4Cl vµo mét cèc chøa300 ml dung dÞch B. §un s«i sau ®ã ®Ó nguéi råi thªm mét Ýt quú tÝm vµo cèc. Quú tÝm cã mÇu g×? t¹i sao? Bµi 24: §Ò thi §H khèi B 2008 Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a 3 (mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H ] + [OH ] = 10-14) - A. 0,15. B. 0,30. C. 0,03. D. 0,12. Bµi tËp vÒ pH
Đồng bộ tài khoản