Kinh doanh quốc tế:Quản trị tiếp thị

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
34
lượt xem
7
download

Kinh doanh quốc tế:Quản trị tiếp thị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị tiếp thị hay quản lý tiếp thị là một quá trình phân tích, tổ chức, lập kế hoạch, duy trì và phát triển những cuộc trao đổi có lợi với những người mua đã được lựa chọn sao cho doanh nghiệp có thể thực hiện tất cả các mục tiêu của doanh nghiệp (doanh số bán hàng, thị trường, ...). Tính chất của quá trình tiếp thị là quản trị nhu cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh doanh quốc tế:Quản trị tiếp thị

 1. ! ! ! ! ! 2
 2. !" # $#&'( % ) % +# + ,+ # # * - " " # # $ " % & ' " ( ) # * + , " - #. /0 & - * + 1 # 2 ( 3 " % & 0 " 3 0 " # 2 % & 4 © PhotoDisc 3
 3. #. % /&0 " 0 # $#&'( % , 0" #+ © PhotoDisc 4
 4. 1 2 3+4 #+ " 5 ! ! # * ! /0 & 0 ! # ! 5 5# & ! * /0 & % " #. 2 4 * ! / ) % & ! 6 ! ' #. 2 4 5
 5. 6* 1 1 7 8 +" % & ! #. * # ! #$ % ! $ 7 4 ) % & #. ! $ ! # & ! 0 8 & + 9 6 6
 6. 1 2 3+4 #+ " 5 ! : ; 3 $ $< = +> 6 ! ; ?$ = 7
 7. &9 : 2 # 2 ; + &'; 3+2 < : 2#3$ + 3 +4 " = > ; ? 5, 8
 8. @ A > !" ! @ / " > ; 3 $ $ A * BA $ $ = ! ; C * = > " % & ; " B 8 $DD $ = > & $0 ;E ! * = E ; C = 9
 9. B " 9" ; ! 10
 10. @ A > !" ! > ; F 8 " E = 8 + 1 #" # " & 8 ) ! G> ; E *G $ = ; +8 " ! @ = @ + ; : ! E D = ? H! E 11
 11. @ A > !" ! @ + ; : ! E D = > # 5 & %& " . + ( + + & ! + % + " % 12
 12. @ !" : 2 # 2 ; + &'; 3+2 ! : 5 & " 5# 2 * + I & : + & , # + 13
 13. @ A > !" ? ? 2 : " " " *" + 14
 14. +# 2 ? ? 2 3 +5 . 15
 15. @ A > !" ? ? 2 + / / #&'!" % " 0 /&0 " ( 4 + # " * 5 5* & % 4 0 # # 5 ! & 2 4 ! " ! 5 &$ " 5 " & % 5J 16
 16. @ A > !" ? ? 2 - / / " 0 /&0 " ( ) . & . ;# & 2 & " . = $ # 3 !K & 8 &" ! ! / # & 17
 17. @ A > !" ? ? 2 L# " ( @ ? A ) >- @ # " % * $ + M" 4 1 & 2 C+ " 4 D 4 D 2 ) ? # /- + @ " ) " 5 " # +5J C * + " E +5, > !#) @ # /- % 8 &" ! N 4 18
 18. @ A > !" ? ? 2 B F ? ;) D @ +% +- ! * % % * + & & 0 I # * + + " + %& O B G" # A ) @ % "# - +% > ' ! > ' + > ' 19
 19. @ A > !" ? ? 2 A / + # 0" ) @ # #- : , " ' % * " # % * * 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản