Kinh tế học vi mô_ Chương số 5

Chia sẻ: Truong Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
185
lượt xem
98
download

Kinh tế học vi mô_ Chương số 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đường cầu và đường doanh thu cận biên: Hãng chấp nhận giá sẵn có trên thị trường nên đường cầu hãng CTHH là đường nằm ngang, tại mức giá cân bằng của thị trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế học vi mô_ Chương số 5

 1. Ch−¬ng V: ThÞ tr−êng c¹nh tranh vμ ®éc quyÒn I. ThÞ tr−êng vμ ph©n lo¹i thÞ tr−êng * Kh¸i niÖm thÞ tr−êng * Ph©n lo¹i thÞ tr−êng * C¸c tiªu thøc ph©n lo¹i
 2. Lo¹i Sè Lo¹i Søc Hμng H×nh thÞ VÝ dô l−îng s¶n m¹nh rμo ra thøc tr−ên ng−êi phÈm thÞ nhËp CT phi g sx tr−ên gi¸ S¶n g CT phÈm RÊt ®ång Kh«ng cã Kh«ng cã Kh«ng cã HH n«ng nghiÖp nhiÒu nhÊt B¾t ®Çu B¾t ®Çu Qu¶ng CT DÇu géi, NhiÒu Ph©n biÖt cã nh−ng cã nh−ng c¸o, ®Q bia... thÊp thÊp khuyÕn m¹i Qu¶ng Xe m¸y, Mét sè Ph©n biÖt Cao Cao c¸o, ®Q «t«, dÇu hoÆc khuyÕn má gièng m·i, T® thanh to¸n Kh«ng ®iÖn, 1 h·ng Duy nhÊt RÊt cao RÊt cao cã, nÕu ®Q ®−êng s¾t qu¶ng c¸o chØ ®Ó giíi thiÖu
 3. II. ThÞ tr−êng c¹nh tranh hoμn h¶o ( Perfect competitive market) 1. §Æc ®iÓm 2. §−êng cÇu vμ ®−êng doanh thu cËn biªn H·ng chÊp nhËn gi¸ s½n cã trªn thÞ tr−êng nªn ®−êng cÇu h·ng CTHH lμ ®−êng n»m ngang, t¹i møc gi¸ c©n b»ng cña thÞ tr−êng
 4. P P MC Stt ATC Pe Pe D=MR Dtt 0 0 Qe Q Qe Q
 5. H·ng b¸n mäi s¶n phÈm ë møc gi¸ Pe => P = MR => ®−êng doanh thu cËn biªn trïng víi ®−êng cÇu * Chøng minh: Q* t¹i ®ã P = MC h·ng ®¹t lîi nhuËn tèi ®a * Chó ý: §iÒu kiÖn ®Ó cã lîi nhuËn P > ATC §iÒu kiÖn ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn P = MC
 6. 4. §iÓm hoμ vèn, ®ãng cöa hay tiÕp tôc s¶n xuÊt * §iÓm hoμ vèn TR = TC = FC + VC P.Q = FC + AVC. Q Qhv = FC/(P - AVC) * §iÓm ®ãng cöa hay tiÕp tôc s¶n xuÊt
 7. P ATC MC A AVC Pa I Pe D =M R B Pb Pe’ C 0 Q* Q
 8. 5. §−êng cung cña CTHH vμ ®−êng cung ngμnh * H·ng CTHH cã P = MC nªn ®−êng cung cña h·ng CTHH trïng víi ®−êng MC P MC AVC P2 P1 0 Q1 Q2 Q
 9. 5. ThÆng d− s¶n xuÊt (Producer surplus) *Kh¸i niÖm: P MC Pe D = MR P2 P1 P0 Q 0 Q1 Q2 Q3
 10. * Mèi quan hÖ gi÷a thÆng d− s¶n xuÊt vμ lîi nhuËn: PS = TR - VC = TR - ( TC -FC ) => PS = TR - TC + FC = ∏ + FC => PS cã mèi quan hÖ tû lÖ thuËn víi ∏ vμ FC
 11. III. ThÞ tr−êng ®éc quyÒn (Monopoly market) 1. Kh¸i niÖm 2. §Æc ®iÓm 3. Nguyªn nh©n: 4. §−êng cÇu vμ ®−êng doanh thu cËn biªn
 12. P, C MR D 0 Q
 13. 5. QuyÕt ®Þnh s¶n xuÊt cña nhμ ®éc quyÒn b¸n * Nhμ ®éc quyÒn tèi ®a hãa lîi nhuËn t¹i møc s¶n l−îng Q* t¹i ®ã MR = MC *Gi¸ b¸n P* ®−îc x¸c ®Þnh trªn ®−êng cÇu D Lîi nhuËn cùc ®¹i lμ: ∏max = (P* - ATC). Q*
 14. P MC P1 A1 A ATC P* P2 A2 Pb B MR D 0 Q1 Q* Q2 Q
 15. * H·ng §Q kh«ng cã ®−êng cung hay nãi c¸ch kh¸c kh«ng cã mèi quan hÖ hμm sè gi÷a P vμ Qs. * Trong §Q sù dÞch chuyÓn cña ®−êng cÇu cã thÓ lμm P thay ®æi Q gi÷ nguyªn, hoÆc P gi÷ nguyªn Q thay ®æi hoÆc c¶ P vμ Q ®Òu thay ®æi.
 16. P P MC D1 MC P1 P1 D2 P2 P2 D2 MR2 D1 MR2 MR1 MR1 0 Q1 Q 0 Q1Q2 Q
 17. P MC P2 P1 D2 MR2 MR1 D1 0 Q*1 Q*2 Q
 18. 6. Søc m¹nh ®éc quyÒn b¸n §Q b¸n ®Æt P > MC=> cã søc m¹nh §Q b¸n Abba Lerner ®−a ra L n¨m 1934 L = P - MC ; (0 < L < 1) P * Chó ý: - L >> => søc m¹nh §Q cμng lín - L = 0 => P = MC, kh«ng cã søc m¹nh §Q
 19. 7. Ph©n biÖt gi¸: (Price Discrimination) 7.1. Ph©n biÖt gi¸ hoμn h¶o (cÊp 1) P MC P MC P* P*’ CS PS PS D MR = D MR 0 Q* Q*’ Q 0 Q*’ Q

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản