intTypePromotion=1
ADSENSE

Kính vạn hoa (Nguyễn Nhật Ánh) - Tập 30 QUAÁN KEM

Chia sẻ: Nguyễn Lê Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

56
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kính vạn hoa (nguyễn nhật ánh) - tập 30 quaán kem', giải trí - thư giãn, truyện ngắn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kính vạn hoa (Nguyễn Nhật Ánh) - Tập 30 QUAÁN KEM

 1. QUAÁN KEM 1 MUÅC LUÅC CHÛÚNG 1 ...........................................................................................................................2 CHÛÚNG 2 ...........................................................................................................................9 CHÛÚNG 3 ......................................................................................................................... 16 CHÛÚNG 4 ......................................................................................................................... 24 CHÛÚNG 5 ......................................................................................................................... 33 CHÛÚNG 6 ......................................................................................................................... 41 CHÛÚNG 7 ......................................................................................................................... 50 CHÛÚNG 8 ......................................................................................................................... 56 CHÛÚNG 9 ......................................................................................................................... 65 CHÛÚNG 10 ....................................................................................................................... 72 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 2 CHÛÚNG 1 Vùn Chêu vûâa roán reán ài ra cöíng vûâa àaão mùæt nhòn quanh. Nom böå tõch daáo daác cuãa noá, tûúãng nhû noá àang chuêín bõ ài ùn tröåm chûá khöng phaãi ài chúi. Trûa heâ oi aã, cêy laá trong vûúân lùång phùæt. Thi thoaãng, möåt laân gioá nheå thöíi qua laâm dêåy lïn nhûäng tiïëng rò raâo khe kheä trïn voâm laá. Nhûng chó möåt chöëc thöi, röìi têët caã laåi rúi vaâo tônh mõch. Trúâi noáng, chim choác cuäng biïëng kïu. Höìi saáng, luä chim rñu ra rñu rñt luön möìm nhûng bêy giúâ thò con naâo con nêëy im thñt. Boån chim sêu laách chaách cuäng tröën ài àêu mêët. Chùæc boån chuáng àang ruã nhau lim dim trong naách laá. Ba meå hùèn cuäng àaä ài nùçm röìi. Caã chõ Ngoåc Diïåu cuäng thïë. Vùn Chêu nhuã buång vaâ noá tiïëp tuåc lêìn ra phña cöíng. Vùn Chêu khöng súå chõ Höìng Lam hay chõ Thùæm tröng thêëy. Chõ Thùæm luön luön bao che cho noá. Chõ Höìng Lam tuy khöng bïnh noá ra mùåt nhûng nhûäng lêìn bùæt gùåp noá leãn ra àûúâng, chõ thûúâng phúát lúâ. Cuäng coá luác chõ nghiïm gioång àe "Chïët nheá!". Nhûäng lêìn nhû vêåy, chõ thûúâng trúån mùæt vaâ giú möåt ngoán tay lïn, veã hùm doåa. Nhûng thûåc ra chõ chó laâm böå thïë thöi. Vùn Chêu chó súå ba meå hay chõ Ngoc Diïåu tröng thêëy. Nhûng giúâ naây moåi ngûúâi àïìu àaä ài nguã caã. Vùn Chêu húán húã nghô, luác naây chên noá àaä ra túái cöíng. Nhûng àuáng luác noá baám tay vaâo thanh sùæt chuêín bõ treâo qua thò bêët thêìn möåt tiïëng theát lanh laãnh vang lïn sau lûng: - Ba meå úi, chõ Vùn Chêu tröën ài chúi kòa! Vùn Chêu giêåt bùæn. Noá taái mùåt buöng tay khoãi thanh sùæt vaâ ngoaãnh cöí laåi. http://ebooks.vdcmedia.com
 3. QUAÁN KEM 3 Tñt àùçng xa, ngay dûúái taâng cêy trûáng caá caånh bêåc thïìm laâ thùçng Baåch Kim àang nhaãy tûng tûng vúái veã hñ hûãng cuãa ngûúâi vûâa bùæt àûúåc tröåm. Chêåc, mònh quïn mêët thùçng oùæt to möìm naây! Vùn Chêu thúã àaánh thûúåt vaâ sêìm mùåt mùæng: - Sao maây khöng nguã trûa maâ chaåy nhong nhong ngoaâi nùæng thïë? Coá muöën tao meác meå khöng húã? Thùçng Baåch Kim chaã coi lúâi hùm he cuãa baâ chõ ra kyá lö naâo. Noá toeát miïång cûúâi: - Em chó chúi trong vûúân thöi. Coân chõ leãn ra àûúâng. Töåi àoá múái nùång! - Tao leãn ra àûúâng höìi naâo? Vùn Chêu vûâa noái vûâa lûäng thûäng tiïën vïì phña öng em baão böëi. Thùçng Baåch Kim coá veã húi ngaán baâ chõ. Noá noái, möåt chên àùåt lïn bêåc thïìm úã tû thïë sùén saâng toát vaâo nhaâ nïëu chùèng may "coá biïën": - Nïëu em khöng hö hoaán, chõ àaä ra àûúâng mêët röìi coân àêu! Vùn Chêu nghiïën rùng ken keát. Noá tñnh nhaãy phoác laåi beåo tai thùçng nhoác nhûng sau khi lêëm leát àaánh mùæt vaâo nhaâ, noá lêåp tûác boã ngay yá àõnh gêy hêën. Thùçng Baåch Kim maâ laâm êìm ô lïn, moåi ngûúâi thûác giêëc tuáa ra thò khöën. Maâ ai chûá thùçng Baåch Kim thò rêët hùng haái caái khoaãn gêy naáo loaån. Chó chúâ cho ai àuång vaâo ngûúâi laâ noá lùn àuâng ra àêët giaäy àaânh àùåch vaâ theát be be nhû lúån bõ choåc tiïët. Vùn Chêu àaä tûâng laâ naån nhên cuãa troâ ùn vaå naây nhiïìu lêìn nïn noá chaâ daåi. Noá hñt vaâo möåt húi vaâ dõu gioång phên bua: - Àoá laâ maây tûúãng thïë thöi! Baåch Kim "xò" möåt tiïëng, noá noái maâ mùåt nhún nhún: - Em chaã tûúãng! Tröng böå daång cuãa chõ laâ biïët ngay! Vùn Chêu cheáp miïång: http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 4 - Thûåc ra tao chó àõnh àûáng ngùæm xe cöå qua laåi thöi! Baåch Kim bôu möi: - Em chaã tin teåo naâo! Thùçng Baåch Kim vûâa noái vûâa nheo nheo cùåp mùæt ranh maänh khiïën Vùn Chêu phaãi cöë lùæm múái khöng thoâ tay cöëc cho noá möåt caái vaâo àêìu. Chõ Höìng Lam xuêët hiïån núi cûãa, ngaåc nhiïn nhòn Vùn Chêu vaâ Baåch Kim: - Sao hai em khöng úã trong nhaâ maâ ra ngoaâi naây laâm gò cho nùæng? Baåch Kim chó tay vaâo Vùn Chêu, töë caáo bùçng gioång khoaái traá: - Chõ Vùn Chêu àõnh tröën ài chúi àêëy! - Thïë coân em? - Em húã? - Baåch Kim luáng tuáng gaäi àêìu - Em chó ra vûúân haái trûáng caá thöi! - Haái trûáng caá cuäng khöng àûúåc! - Chõ Höìng Lam nghiïm mùåt - Trûa nùæng laâ khöng àûúåc ra ngoaâi, hiïíu chûa? Baåch Kim phuång phõu: - Chõ chùèng la chõ Vùn Chêu gò hïët. Chõ chó la em thöi! - Chõ la caã hai àûáa! - Chõ Höìng Lam khoaát tay - Thöi, vaâo nhaâ ài, keão ba meå thûác dêåy laâ ùn àoân caã luä àêëy! Thoaát àûúåc Baåch Kim, Vùn Chêu thúã phaâo. Noá quay trúã vaâo phoâng, buång tiïëc huâi huåi. Suyát möåt chuát nûäa, noá àaä leãn àûúåc ra àûúâng. Nïëu khöng bõ thùçng Baåch Kim phaá bônh, giúâ naây noá àaä úã ngoaâi baäi boáng röìi. Vùn Chêu chaán naãn neám mònh xuöëng nïåm. Heâ naây noá chùèng àûúåc ài chúi àêu, chó quanh quêín trong thaânh phöë. Nhûng thaânh phöë daåo naây buöìn thiu. Tiïíu Long vaâ Quyá roâm ruã nhau tïët vïì quï thùçng mêåp, chaã biïët nêën naá ngoaâi àoá bao lêu. Nhoã Haånh thò ài nghó heâ úã nhaâ baâ cö trïn Baão Löåc, cuäng chùèng roä chûâng naâo múái quay vïì. http://ebooks.vdcmedia.com
 5. QUAÁN KEM 5 Vùn Chêu bõ ba meå canh giûä chùåt cheä. Chó coá chiïìu töëi hoùåc ngaây chuã nhêåt, viïån cúá qua thùm öng, noá múái leãn ra ngoaâi àûúåc. Nhûng ngoaâi phöë thiïëu boån Quyá roâm chùèng coá gò hêëp dêîn. Chó buöíi trûa nhêåp boån vúái luä treã tröën ba meå öm boáng ra qunêì thaão ngoaâi caác baäi àêët tröëng, Vùn Chêu múái tòm thêëy niïìm vui. Nhûng khöí nöîi, àoá laåi laâ giúâ Vùn Chêu khoá chuöìn ài nhêët. Nghô ngúåi lan man möåt höìi, chùèng biïët laâm g2i cho àúä chaán, Vùn Chêu vuâng dêåy, loâ doâ ài laåi chöî chiïëc maáy vi tñnh. Noá bêåt cöng tùæc, cho àôa troâ chúi FIFA 98 vaâo öí CD-Rom, cùåm cuåi thi suát phaåt àïìn vúái maáy. Nhûng höm nay Vùn Chêu chaã hûáng thuá teåo naâo vúái troâ chúi naây. Nghô àïën tuåi nhoác giúâ naây àang phi nhû ngûåa ngoaâi baäi boáng, giûäa caát buåi muâ trúâi vaâ tiïëng hoâ reo dêåy àêët, noá caãm thêëy troâ àaá boáng trïn maân hònh sao maâ chaán ngùæt. Vùn Chêu tùæt troâ chúi vaâ múã E-mail, chuêín bõ viïët thû cho öng cêåu. Cêåu Vùn Chêu söëng úã Myä, möîi nùm vïì thùm quï möåt lêìn vaâo dõp heâ. Caách àêy möåt tuêìn, cêåu baáo cêåu sùæp vïì Viïåt Nam. Cêåu hoãi Vùn Chêu thñch quaâ gò, noái cho cêåu biïët. Nhûng Vùn Chêu nghô naát oác vêîn chùèng biïët mònh thñch quaâ gò nïn noá cûá lêìn lûäa maäi. Ngay luác naây cuäng vêåy, noá chó goä àûúåc mêëy doâng: "Thaânh phöë Höì Chñ Minh, ngaây... thaáng... nùm... Cêåu kñnh nhúá..." Röìi tùæc tõ. Vùn Chêu ngöìi boáp traán caã buöíi vêîn khöng quyïët àõnh àûúåc nïn viïët tiïëp thû thïë naâo. Nïëu laâ nhoã Haånh, chùæc chùæn noá seä yïu cêìu caác cuöën baách khoa tûå àiïín loaåi múái nhêët vaâ caác album nhaåc àang dêîn àêìu baãng xïëp haång MTV, nïëu laâ Tiïíu Long àoá seä laâ caác cuöën phim voä thuêåt cuãa Thaânh Long àoáng gêìn àêy trïn àêët Myä, nïëu laâ Quyá roâm moán quaâ àûúåc àïì nghõ chùæc chùæn seä laâ caác loaåi saách vïì phaát minh khoa hoåc vaâ caác cuöån bùng videáo thu nhûäng chûúng trònh cuãa nhaâ aão thuêåt David Copperfield. http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 6 Nhûng Vùn Chêu khöng phaãi laâ nhoã Haånh, Tiïíu Long hay Quyá roâm. Noá khöng coá möåt mú ûúác naâo roä rïåt. Cuäng coá thïí noá àaä coá àêìy àuã nhûäng thûá noá muöën nïn bêy giúâ noá khöng biïët noá muöën gò. Àang thêín thúâ daán mùæt vaâo maân hònh, Vùn Chêu böîng chúáp mùæt hai, ba caái liïìn. Àêåp vaâo mùæt noá laâ möåt doâng chûä khöng biïët xuêët hiïån tûâ luác naâo. Doâng chûä nùçm vùæt ngang qua bûác thû noá àang viïët dúã: - Xin chaâo baån Se Seã! Khi àùng kyá tham gia maång, Vùn Chêu lêëy tïn SESE nïn taác giaã lúâi thùm hoãi múái viïët nhû thïë. Maâ hùæn ta coá möåt caái tïn cuäng ngöå khöng keám: RAICA. Bònh thûúâng gùåp nhûäng laá thû laâm quen bêët thêìn nhû thïë naây trïn maång, Vùn Chêu khöng bao giúâ traã lúâi. Noá khöng thñch nhûäng cuöåc taán gêîu vúá vêín, nhêët laâ vúái nhûäng ngûúâi khöng quen. Nhûng bûäa nay àang buöìn chaán, Vùn Chêu phaá lïå. Noá viïët: - Xin chaâo baån Raái Caá! Vaâ goä phñm OK, chuyïín thû ài. Ba mûúi giêy sau, Raái Caá traã lúâi: - Baån àûâng súå! Raái caá khöng bao giúâ ùn thõt se seã. Raái caá chó ùn caá thöi! Hûâm, tay naâo phaách löëi thêåt! Ai maâ súå hùæn ta kia chûá! Vùn Chêu caáu sûúân goä maånh lïn caác con chûä khiïën baân phñm naãy tûng tûng: - Nhûng baån thò bùæt àêìu súå ài laâ vûâa. Se seã ùn moåi thûá, kïí caã raái caá! Lêìn naây Raái Caá im bùåt. Nùm phuát tröi qua vêîn khöng möåt doâng àaáp traã. Coá leä hùæn àaä ngaán mònh röìi. Vùn Chêu khoaái traá nghô. Nhûng àuáng vaâo luác noá àinh ninh tay Raái Caá nhaát gan kia àaä thoaát ra khoãi maång thò möåt doâng chûä bêët thêìn hiïån ra: - Hònh nhû baån àang bûåc böåi chuyïån gò phaãi khöng? http://ebooks.vdcmedia.com
 7. QUAÁN KEM 7 Cêu hoãi cuãa àöëi phûúng laâm Vùn Chêu kheä cùæn möi. Sao hùæn laåi biïët mònh àang bûåc mònh nhó? Phên vên möåt thoaáng, Vùn Chêu ngêåp ngûâng giaãi thñch: - Töi àang chùèng biïët ài àêu! - Khöng biïët ài àêu? Sao Se Seã khöng túái nhaâ baån beâ? - Tuåi noá biïën vïì quï hïët röìi! Laåi vaâi phuát tröi qua. Vaâ Raái Caá viïët, chó coá hai chûä: - Buöìn nhó! Vùn Chêu hònh dung ra tiïëng thúã daâi cuãa Raái Caá úã bïn kia. Noá hoãi, lêìn naây tiïëng laách caách cuãa baân phñm vang lïn nheå nhaâng: - Thïë coân baån? Bêån khöng ài àêu chúi aâ? - Khöng. Töi thñch ngöìi chúi game trong maáy hún. - Baån àang chúi troâ gò vêåy? - FIFA 98! Tïn troâ chúi khiïën Vùn Chêu ngaåc nhiïn möåt caách thñch thuá. Noá toâ moâ: - Baån laâ... con trai aâ? - Dô nhiïn. Thïë coân baån? - Töi cuâng phaái vúái chõ baån àêëy! - Töi khöng coá chõ. UÃa, baån hoåc lúáp mêëy maâ àöëi àaáp "khuãng khiïëp" thïë? Vùn Chêu móm cûúâi khi hònh dung ra caái nhùn mùåt cuãa Raái Caá: - Baån àiïìu tra tuöíi cuãa töi àêëy aâ? - Àiïìu tra lúáp chûá khöng phaãi laâ àiïìu tra tuöíi - Nhûng tûâ lúáp phùng ra tuöíi mêëy höìi! - Tuyâ baån nghô. Baån coá thïí khöng traã lúâi cêu hoãi naây. - Chùèng coá cêu hoãi naâo maâ töi khöng daám traã lúâi. Hïët heâ naây, töi lïn lúáp 9. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 8 Raái Caá àùæc chñ: - Hïët heâ naây töi lïn lúáp 10. Töi hún baån möåt lúáp. Cûá theo caái gioång àiïåu khoe khoang kia, hùèn Raái Caá tûå haâo vïì caái khoaãn "hún möåt lúáp" cuãa mònh lùæm. Nhûng sûå sung sûúáng àoá keáo daâi khöng túái möåt phuát. - Àiïìu àoá chaã coá nghôa gò caã! Vùn Chêu àaáp traã laånh luâng. Lêìn naây thò Raái Caá "tùæt àaâi" luön. Vùn Chêu chúâ nùm phuát röìi mûúâi phuát vêîn khöng thêëy àöång tônh gò. Chùæc hùæn ta êëm ûác lùæm. Vùn Chêu aáy naáy nhuã buång vaâ múã höåp User Online àïí xem Raái Caá coân úã trong maång hay àaä tùæt maáy ài nguã cho boã tûác röìi. Quaã nhû Vùn Chêu àoaán, caái tïn RAICA àaä biïën mêët khoãi höåp Users Online. Höåp Recent Callers cho biïët Raái Caá àaä rúâi khoãi maång caách àêy taám phuát mûúâi hai giêy. http://ebooks.vdcmedia.com
 9. QUAÁN KEM 9 CHÛÚNG 2 Nùm ngaây sau, tûác laâ vaâo caái ngaây Vùn Chêu àaä quïn bùéng caái tïn Raái Caá röìi thò hùæn ta laåi xuêët hiïån. Lêìn naây, Vùn Chêu nhêån àûúåc thû cuãa Raái Caá trong Inbox. Raái Caá chó nhùæn "Thûá nùm naây, töi seä vaâo maång luác 12 giúâ trûa. Nïëu baån raãnh, chuáng ta seä troâ chuyïån tiïëp!". Hûâ, chùæc hùæn vûâa nghô ra möåt troâ gò àoá àïí "traã àuäa" mònh! Vùn Chêu kheä nhuán vai. Ngay luác àoá, Vùn Chêu khöng nghô mònh seä nöëi laåi cuöåc troâ chuyïån vúái Raái Caá. Nùm ngaây laâ möåt quaäng thúâi gian quaá àuã àïí noá xem cuöåc taán gêîu höm trûúác chó laâ möåt troâ vúá vêín. Hún nûäa, thûá nùm naây ba meå vùæng nhaâ, Vùn Chêu khöng muöën boã lúä cú höåi rong chúi ngoaâi baäi boáng. Nhûng cún mûa bêët thêìn êåp xuöëng luác mûúâi giúâ khiïën ngaây thûá nùm höm àoá trúã nïn ûúát suäng. Trong suöët hai tiïëng àöìng höì, Vùn Chêu buöìn baä boá göëi ngöìi nhòn maân mûa lûúát thûúát giùng ngang cûãa söí. Sau bûäa cúm trûa, Vùn Chêu böìn chöìn ài túái ài lui àúåi mûa dûát haåt möåt caách vö voång vaâ cuöëi cuâng khöng biïët laâm gò, noá àaânh ngöìi vaâo maáy. Vûâa vaâo maång chûa àûúåc möåt phuát, Vùn Chêu àaä nhêån ngay möåt cêu hoãi cuãa Raái Caá: - Sao giúâ naây baån múái vaâo? Löëi hoãi cuãa Raái Caá khiïën Vùn Chêu kheä nhùn mùåt: - Baån haåch hoãi töi àêëy aâ? - Naäy giúâ töi doâ tòm tïn baån trïn maång caã chuåc lêìn. http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 10 Raái Caá khöng traã lúâi thùèng. Nhûng sûå thuá nhêån thaânh thûåc cuãa hùæn giuáp Vùn Chêu nguöi nguöi. - Leä ra giúâ naây töi àaä ài chúi! - Vùn Chêu goä vaâo maáy - Nhûng trúâi mûa quaá! - ÖÌ, nïëu trúâi khöng mûa chùæc töi chúâ baån daâi cöí. May thêåt! Vùn Chêu hònh dung Raái Caâ àang thúã phaâo úã àêìu giêy bïn kia. Noá toâ moâ: - Sao thïë? Bûäa nay túái lûúåt baån coá chuyïån buöìn aâ? - ÛÂ. - Chuyïån gò thïë? Baån coá thïí kïí ra àûúåc khöng? Raái Caá coá veã ngêåp ngûâng: - Baån coá thñch boáng àaá khöng? - Rêët thñch. - Rêët thñch cú aâ? - Raái Caá khöng giêëu veã ngaåc nhiïn. - Thò sao? - Chaã sao caã! Töi buöìn vò chuyïån êëy àêëy. - Töi vêîn chûa hiïíu. - Àöåi Real Madrid biïën mêët trong top-ten röìi. Real Madrid laâ möåt trong nhûäng àöåi boáng yïu thñch cuãa Vùn Chêu. Mêëy höm nay noá cuäng àang rêìu rô vò thaânh tñch keám coãi bêët thûúâng cuãa Mijatovic vaâ àöìng àöåi. Chûa biïët chia seã cuâng ai, böîng nghe Raái caá buöng lúâi ai oaán, noá mûâng rún: - Töi cuäng buöìn giöëng nhû baån. Töi yïu Majatovic vaâ Roberto Carlos lùæm lùæm! Raái caá haâo hûáng: - Hierro nûäa chi. - ÛÂ. Caã Raul Gonzales nûäa. - Sanchis cuäng àaáng yïu. http://ebooks.vdcmedia.com
 11. QUAÁN KEM 11 - Karembeu cuäng àaáng mïën. Raái Caá vaâ Vùn Chêu hùng haái thi nhau baây toã nöîi loâng, hïåt nhû hai ngûúâi baån giaâ gùåp nhau núi àêët khaách, xuác àöång nhùæc túái nhûäng ngûúâi quen úã chöën cöë hûúng. Vùn Chêu thu nùæm àêëm. Trong möåt thoaáng, noá tûúãng nhû Raái Caá àang ngöìi ngay trûúác mùåt: - Seä coá möåt ngaây Real Madrid trúã laåi võ trñ dêîn àêìu. - Àûúng nhiïn röìi. Thêët baåi hiïån nay chó laâ taåm thúâi. - Roberto Carlos seä àaá phaåt bay voâng qua haâng raâo àöåi Barcelona. - Khi lêëy laåi phong àöå, Mijatovic seä ài boáng qua haâng phoâng thuã àöåi Chelsea nhû vaâo chöî khöng ngûúâi. Vùn Chêu caâng taán gêîu caâng hùng haái. Nhúâ sûå phuå hoaå khöng mïåt moãi cuãa Raái Caá, noá tûúãng nhû àöåi Real Madrid thên yïu cuãa noá àang dêîn àêìu giaãi vö àõch Têy Ban Nha vaâ sùæp sûãa àoaåt Cuáp C1 chêu Êu túái núi. Trong thoaáng chöëc noá trúã nïn mú möång. Noá ao ûúác àûúåc sùæp xïëp laåi thïë giúái theo yá mònh. Rúâi "chiïën trûúâng khöëc liïåt" Têy Ban Nha, noá hùm húã àùåt chên lïn àaão quöëc sûúng muâ: - Àöåi Liverpool daåo naây cuäng àang lêån àêån. - Khöng sao. Thêìn àöìng Michael Owen seä laâm thay àöíi têët caã. - Baån cuäng yïu Liverpool aâ? - Owen vaâ McManaman laâ thêìn tûúång cuãa töi. - Paul Ince nûäa chi! - ÛÂ, caã Paul Ince nûäa. Ngêåp ngûâng möåt laát, Raái Vaá tiïëp: - Töi cuäng mï àöåi Arsenal khöng keám Liverpool. Vùn Chêu gêìn nhû reo lïn: http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 12 - Öi, töi cuäng thïë. Dennis Bergkamp vaâ Overmars laâ nhûäng cêìu thuã coá möåt khöng hai! Nïëu ngöìi àöëi diïån, Vùn Chêu seä thêëy Raái Caá reo coân lúán hún: - Öi, sao baån giöëng töi quaá vêåy. Töi yïu caã Bergkamp, Overmars lêîn Petit. - ÖÌ, Petit thò khoãi chï röìi. Anh ta chúi boáng rêët tuyïåt! Vùn Chêu hïí haã àaáp. Noá àang fõnh9 rúâi nûúác Anh àïí chuyïín qua YÁ uãng höå àöåi Inter Milan cuãa Ronaldo thò Raái Caá böîng àöåt ngöåt "Chaâo nheá" röìi biïën ài àêu mêët. Vùn Chêu goä cêu hoãi: - Baån coân úã àoá khöng? Nhûng bïn kia àaä im bùåt. Nghe ngoáng khoaãng nùm phuát chùèng thêëy Raái Caá ûâ hûã, khöng cêìn kiïîm tra höåp Users Online Vùn Chêu cuäng biïët chùæc hùæn àaä rúâi maång röìi. Thêåt laâ möåt anh chaâng chùèng ra laâm sao! Àang bònh luêån haâo hûáng laåi chuöìn mêët! Vùn Chêu laâu baâu. Nhûng duâ sao höm nay noá cuäng caãm thêëy cuöåc taán gêîu trïn maáy khöng àïën nöîi uöíng phñ hay vúá vêín. Hoaá ra raái Caá cuäng laâ cöí àöång viïn cuöìng nhiïåt cuãa Real Madrid, Liverpool vaâ Arsernal. Hoaá ra hùæn cuäng àang àau khöí giöëng nhû mònh... Phaát hiïån àoá khiïën Vùn Chêu caãm thêëy nhûäng ngaây heâ búát ài phêìn naâo tröëng vùæng. Nhûng Raái Caá khöng phaãi laâ nhên vêåt Vùn Chêu muöën têm sûå luác naâo cuäng àûúåc. Töëi thûá baãy, xem trûåc tiïëp truyïìn hònh giaãi vö àõch boáng àaá Anh, thêëy àöåi Liverpool con cûng bõ àöåi chelsea àaáng gheát haå ào vaán 3-0, Vùn Chêu caãm thêëy loâng noá nhû àang bõ ai boáp chùåt. Noá múã maáy, tòm Raái Caá àïí taán gêîu cho àúä buöìn nhûng khöng thêëy Raái Caá àêu. Noá beân gûãi möåt laá thû heån trûa mai gùåp nhau trïn maång. Nhûng trûa höm sau, Vùn Chêu vö maång ngöìi chúâ daâi cöí vêîn chùèng thêëy Raái Caá xuêët hiïån. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. QUAÁN KEM 13 Sao laå vêåy nhó? Chùèng leä Raái caá khöng nhêån àûúåc thû cuãa mònh? Liïn tiïëp nhiïìu ngaây sau cuäng vêåy. Raái Caá lùån ài àêu biïåt tùm biïåt tñch. Àïën luác Vùn Chêu chaán ngaán, ruãa thêìm Raái Caá khöng thûúng tiïëc lúâi vaâ múã höåp Outbox lêëy laá thû viïët dúã cho öng cêåu ra chuêín bõ viïët tiïëp thò Raái Caá böîng tûâ àêu xoeåt möåt doâng: - Chaâo Se Seã! Vùn Chêu ngaåc nhiïn möåt caách tûác töëi: - Baån ài àêu mêëy ngaây nay thïë? - Töi ài cöng chuyïån. - Thïë baån coá nhêån àûúåc lúâi nhùæn cuãa töi khöng? - Khöng. - Sao thïë? Baån chûa múã höåp thû aâ? - Múã röìi. - Vêîn khöng thêëy laá thû cuãa töi û? - ÚÂ, khöng thêëy. Chùæc ngûúâi ta xoáa mêët röìi. Vùn Chêu ngaåc nhiïn: - Ngûúâi ta naâo vêåy? Sao laåi xoaá? - AÂ, mêëy ngaây vûâa röìi töi cho möåt ngûúâi baån mûúån maáy. Coá thïí noá xoáa nhêìm! - Chûâng nhû khöng muöën nhùæc àïën chuyïån naây, Raái Caá haâo hûáng khoe - Baån Se Seã naây, töi vûâa luâng àûúåc möåt cuöån bùng videáo vïì Owen àêëy. Nghe nhùæc àïën thêìn tûúång Owen, Vùn Chêu quïn phùæt chuyïån laá thû bõ xoáa: - ÖÌ, thêåt khöng? - Têët nhiïn laâ thêåt. Cuöån bùng ghi laåi nhûäng baân thùæng àeåp cuãa Owen úã World Cup 98 vaâ úã giaãi vö àõch Anh. - Tuyïåt quaá! http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 14 - ÛÂ, tuyïåt lùæm! - Raái Caá xaác nhêån. Vùn Chêu ngêåp ngûâng: - Baån coá thïí cho töi mûúån àûúåc khöng? - Àûúåc chûá! - Raái Caá nhïåt tònh - Baån cho àõa chó ài, töi seä àem túái nhaâ baån. - Ñ, khöng àûúåc àêu! - Sao thïë? - Ba meå töi khoá lùæm! - Töi chó àem cuöån bùng túái thöi maâ. - Àem cuöån bùng túái cuäng khöng àûúåc. - Thïë laâm sao? - Laâm sao û? - Vùn Chêu cùæn möi - Töi cuäng chùèng biïët. Raái Caá dûúâng nhû cuäng chùèng biïët nöët. Phaãi mêët hai, ba phuát, Raái Caá múái nghô ra giaãi phaáp: - Hay laâ töi àem àïën möåt núi naâo àoá? - Möåt núi naâo àoá laâ möåt núi naâo? - Möåt quaán kem chùèng haån. - Cuäng àûúåc! Nhûng quaán kem naâo, úã àêu? - Baån biïët quaán kem Khöng Coá Gioá úã goác àûúâng Lï Duêín - Maåc Àônh Chi khöng? - Töi biïët goác àûúâng àoá, nhûng khöng biïët quaán kem baån noái. Quaán kem tïn laâ Khöng Coá Gioá aâ? - ÛÂ, Khöng Coá Gioá. - Tïn gò laå thïë? - Kem gùåp gioá seä chaãy thaânh nûúác ngay. Vò vêåy ngûúâi ta múái àùåt tïn quaán laâ Khöng Coá Gioá. Nhû vêåy khaách seä yïn têm hún. Caách giaãi thñch ngöå nghônh cuãa Raái Caá laâm Vùn Chêu bêåt cûúâi: http://ebooks.vdcmedia.com
 15. QUAÁN KEM 15 - Àûúåc röìi, töi seä àïën àoá. - Chiïìu nay nheá? - Khöng àûúåc. Chiïìu chuã nhêåt ài. Chiïìu chuã nhêåt töi múái raãnh. - Mêëy giúâ? - Ba giúâ rûúäi. - Laâm sao töi nhêån ra baån àûúåc? - Baån yïn chñ. Coá thïí baån khöng nhêån ra töi nhûng töi seä nhêån ra baån. - Cuäng àûúåc. Nhúá nheá! - Chaâo. Vùn Chêu tùæt maáy, chaã buöìn viïët tiïëp laá thû cho öng cêåu. Noá tûåa ngûúâi vaâo lûng ghïë, vùæt tay lïn traán, vêín vú nghô àïën quaán kem Khöng Coá Gioá. Quaán kem nùçm úã quêån Möåt, tûâ nhaâ noá àaåp xe lïn àoá phaãi mêët gêìn nûãa tiïëng àöìng höì. Qunaäg àûúâng nhû vêåy laâ xa, caâng xa hún khi phaãi ài vaâo luác ba giúâ rûúäi trúâi àang nùæng noáng. Chaã roä tay Raái Caá kia ài tûâ nhaâ àïën àoá coá xa nhû mònh khöng. Coá thïí nhaâ hùæn gêìn àêu àoá vaâ nhû vêåy chó coá mònh phaãi loåc coåc àaåp xe giûäa trûa nùæng thöi. Hûâ! Tûå nhiïn Vùn Chêu thêëy nhúá boån Quyá roâm, Tiïíu Long vaâ nhoã Haånh quaá thïí. http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 16 CHÛÚNG 3 Bûúác vaâo quaán kem Khöng Coá Gioá, àaão mùæt möåt voâng, Vùn Chêu biïët ngay laâ Raái Caá chûa túái. Khaách trong quaán ngöìi tûâng àöi hoùåc tuåm nùm tuåm ba. Chó coá hai ngûúâi ngöìi möåt mònh nhûng chùæc chùæn khöng phaãi laâ Raái Caá: baân bïn traái laâ möåt cö gaái, baân saát cûãa ra vaâo laâ möåt chuá nhoác khoaãng 10 tuöíi, caã hai àang muác tûâng muöîng kem nhêín nha àûa lïn miïång. Àaân öng con trai gò maâ àïën núi heån trïî hoùæc, thêåt chùèng biïët vùn minh lõch sûå tïë nhõ tñ ti naâo! Vùn Chêu laâu baâu buöåt miïång vaâ choån möåt chiïëc baân ngay trûúác quêìy thu tiïìn àïí tiïån quan saát. Nhûng khi nhòn xuöëng àöìng höì núi tay, Vùn Chêu phaát hiïån noá túái súám mûúâi lùm phuát so vúái giúâ heån. Chùæc do mònh súå trïî nïn àaåp xe nhanh quaá! Vùn Chêu tûå nhuã vaâ àûa mùæt nhòn ra àûúâng. Chõ chuã quaán bûúác laåi gêìn: - Em ùn kem gò? Vùn Chêu ngûúác lïn: - ÚÃ àêy coá kem gò húã chõ? Chõ chuã quaán xoâe tay: - Kem chocolat neâ, kem dêu neâ, kem khoai mön neâ, kem traái cêy neâ... - Chõ cho em kem traái cêy ài! Vùn Chêu noái, mùæt tiïëp tuåc nhòn ra cûãa. Nhûng cho àïën khi ly kem àûúåc bûng ra, noá vêîn chùèng thêëy Raái Caá àêu. Mùåc duâ khöng biïët mùåt Raái caá, Vùn Chêu tin laâ noá seä nhêån ngay ra àöëi phûúng nïëu Raái Caá bûúác chên vaâo quaán. Nhûng Raái Caá vêîn àang úã têån àêu àêu. http://ebooks.vdcmedia.com
 17. QUAÁN KEM 17 Vùn Chêu laåi nhòn xuöëng àöìng höì. Coân nùm phuát nûäa. Leä ra Raái Caá phaãi àïën trûúác nùm, mûúâi phuát múái phaãi! Vùn Chêu laåi hêåm hûåc. Thêåt chaã ra laâm sao! Ai àúâi... Möåt boáng ngûúâi thònh lònh hiïån ra trûúác cûãa quaán cùæt àûát yá nghô trong àêìu Vùn Chêu. Traåc tuöíi Tiïíu Long vaâ Quyá roâm, toác tai buâ xuâ, ùn mùåc xuïình xoaâng, tay cêìm möåt cuöån bùng videáo, öng maänh vûâa bûúác vaâo àaä àûáng chön chên trûúác cûãa, daáo daác nhòn quanh. Raái Caá chùæc laâ tay naây röìi! Vùn Chêu nghô thêìm vaâ toâ moâ nheo mùæt quan saát àöëi phûúng. Raái Caá nhòn thêëy Vùn Chêu nhûng chó nhoaáng möåt caái, noá àaä àûa mùæt ài chöî khaác. YÁ chûâng Raái Caá khöng nghô Vùn Chêu laâ ngûúâi noá muöën tòm. Sau möåt thoaáng phên vên, Raái Caá bûúác laåi chiïëc baân tröëng caånh Vùn Chêu, ngêåp ngûâng ngöìi xuöëng. Raái Caá khöng nhêån ra mònh! Vùn Chêu caãm thêëy khoaái chñ vúái yá nghô àoá. Chùèng vöåi vaâng xûng danh taánh, noá cûá ngöìi muác tûâng muöîng kem nhêëm nhaáp àïí tay Raái Caá khöng biïët lõch sûå naây chúâ daâi cöí chúi. Quaã nhiïn, Raái Caá söët ruöåt thêëy roä. Noá kïu möåt ly kem nhûng ùn möåt caách húâ hûäng. Vaâ cuäng nhû Vùn Chêu luác naäy, mùæt noá cûá daán chùåt lêëy cûãa ra vaâo. Nhûng khaác vúái Vùn Chêu, Raái Caá khöng àeo àöìng höì núi tay. Ngöìi nhêëp nhöím möåt höìi, noá nhòn quanh vaâ nghiïng ngûúâi vïì phña Vùn Chêu, ruåt reâ goåi kheä: - Öng baån gò àoá úi! Öng baån coá thïí xem giuâm töi mêëy giúâ röìi àûúåc khöng? Cêu hoãi cuãa Raái Caá laâm Vùn Chêu sûäng súâ. Chïët thêåt, noá tûúãng mònh laâ con trai! - Ba giúâ böën mûúi! - Vùn Chêu liïëc àöìng höì, noá àaáp maâ miïång meáo xeåo. - Caãm ún. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 18 Raái Caá noái vaâ laåi quay mùåt nhòn ra àûúâng. Nhûng Vùn Chêu dûúâng nhû khöng nghe thêëy lúâi caãm ún cuãa àöëi phûúng. Böîng nhiïn rúi vaâo möåt tònh huöëng trúá trïu, noá hoang moang khöng biïët phaãi laâm gò. Khi Raái Caá vûâa bûúác vaâo quaán, nïëu noá niïìm núã tûå giúái thiïåu ngay thò coá leä sûå hiïíu lêìm àaä khöng xaãy ra. Nhûng noá àaä lúâ ài. Noá muöën phaåt Raái Caá caái töåi àïën trïî. Noá muöën Raái Caá thêëp thoãm chúi. Noá muöën chúâ àïën phuát choát, tûác laâ àïën luác Raái Caá mêët hïët kiïn nhêîn vaâ nhùn nhoá àûáng dêåy àõnh boã vïì, noá seä toeát miïång cûúâi vaâ thuá nhêån mònh chñnh laâ Se Seã. Nhûng röët cuöåc, thûåc tïë khöng diïîn ra àuáng theo kõch baãn trong àêìu noá. Thûåc tïë diïîn ra oaái ùm hún nhiïìu. Raái Caá tûúãng noá laâ con trai, hïåt nhû boån Quyá roâm trûúác àêy. Caách àêy hún möåt tuêìn, luác lêìn àêìu tiïn troâ chuyïån vúái Raái Caá trïn maång, noá tûâng haách xò xùçng tuyïn böë "Töi cuâng phaái vúái chõ baån àêëy!", nhûng khi gùåp noá, Raái Caá laåi tûúãng noá "cuâng phaái vúái anh mònh", thïë múái khöí! Trong khi Vùn Chêu àang nghô ngúåi miïn man, Raái Caá laåi quay qua: - Öng baån naây! Lêìn naây hai chûä "öng baån" khöng khiïën Vùn Chêu sûäng súâ nûäa, maâ laâm noá nöíi quaåu. Noá cöåc löëc: - Gò? Raái Caá vêîn vö tònh: - Öng baån ngöìi àêy lêu chûa? Cùåp löng maây Vùn Chêu möîi luác möåt nhùn tñt. Noá biïët àïën nûúác naây thò noá khöng thïí naâo xûng mònh laâ Se Seã àûúåc nûäa. Noá sêìm mùåt thúã hùæt ra: - Maây muöën hoãi gò tao thò hoãi àaåi ài, tao ngöìi àêy lêu röìi! Maây àûâng coá kïu öng baån naây öng baån noå nghe kiïíu caách quaá! Thaái àöå bûåc doåc cuãa Vùn Chêu khiïën Raái Caá bêët giaác thöån mùåt. Noá khöng hiïíu taåi sao "öng baån" khöng quen biïët naây laåi gùæt goãng möåt caách vö cúá nhû thïë, laåi chó vò löëi xûng hö lõch sûå cuãa noá! Raái Caá ngêín ngú möåt thoaáng röìi tùåc tùåc lûúäi: http://ebooks.vdcmedia.com
 19. QUAÁN KEM 19 - Thöi àûúåc! Thïë naäy giúâ maây coá thêëy con nhoã naâo ngöìi möåt mònh úã trong quaán naây khöng? - Thêëy. Raái Caá höìi höåp: - Thêëy haã? Thïë con nhoã àoá khoaãng mêëy tuöíi? - Khoaãng mûúâi ba hay mûúâi böën tuöíi gò àoá! Raái caá hoãi döìn, ngûúâi noá nhêëp nhöím nhû muöën àûáng lïn khoãi ghïë: - Thïë noá àêu röìi? - Noá ài röìi! - Vùn Chêu thaãn nhiïn - Trûúác khi maây vaâo khoaãng nùm phuát, con nhoã àoá àaä ài ra. - Thïë thò chïët tao röìi! - Raái Caá voâ àêìu. Vùn Chêu cûúâi khaãy: - Tao thêëy maây àang söëng nhùn maâ! - Maây àûáng coá trïu tao! - Raái Caá rïn ró. Vùn Chêu nheo mùæt nhòn àöëi phûúng: - Maây coá heån vúái con nhoã àoá aâ? - ÛÂ. - Thïë sao maây khöng túái súám? Raái Caá nhùn nhoá: - Tao ra khoãi nhaâ tûâ súám. Nhûng doåc àûúâng xe tao bêët ngúâ thuãng löëp, phaãi vaá mêët hún nûãa tiïëng àöìng höì. Vùn Chêu bôu möi: - Noái pheát! Chaã ai laåi vaá xe hún nûãa tiïëng àöìng höì caã! Raái Caá quïåt möì höi traán: - Xe tao bõ thuãng túái nùm, saáu löî lêån. Vùn Chêu cûúâi muäi: - Nghôa laâ bõ nùm, saáu cêy àinh àêm cuâng luác? http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 20 Phúát lúâ sûå chïë nhaåo trong cêu hoãi cuãa àöëi phûúng, Raái Caá thúã àaánh thûúåt: - Chaã caái gò àêm caã. Xe tao bõ xò löî moåt. Ruöåt xe taä quaá röìi, nhûng tao chûa coá tiïìn thay. Lúâi giaãi thñch thêåt thaâ cuãa Raái Caá khiïën Vùn Chêu bêët giaác caãm thêëy loâng dõu laåi. Noá chùèng muöën trïu choåc àöëi phûúng nûäa. - Thò ra vêåy! - Vùn Chêu gêåt guâ caãm khaái - Nïëu vêåy con nhoã àoá chùæc chaã traách maây àêu! Raái Caá nhòn Vùn Chêu ngêåp ngûâng hoãi: - Maây thêëy con nhoã àoá thïë naâo? - Thïë naâo laâ thïë naâo? Raái Caá böëi röëi cheáp miïång: - Nghôa laâ tao muöën hoãi hònh daáng noá êëy maâ! - Thïë maây chûa gùåp con nhoã àoá bao giúâ sao? - Chûa. - Laå thêåt àêëy! - Vùn Chêu nhuán vai, röìi noá nhòn lïn trêìn nhaâ, hùæng gioång - Hònh daáng con nhoã àoá haã? Àïí tao nhúá xem! Vùn Chêu tòm caách keáo daâi thúâi gian bùçng caách "nhúá xem" lêu thêåt lêu. Chaã biïët phaãi mö taã con nhoã tûúãng tûúång àoá nhû thïë naâo, maây noá cûá nhùn tñt. Raái Caá ngoác cöí àúåi caã buöíi, vêîn chùèng thêëy àöëi phûúng nhïëch meáp, liïìn söët ruöåt hoãi doâ: - Thïë naâo? Böå gûúng mùåt noá khoá nhúá lùæm haã? - ÛÂ, khoá nhúá lùæm! Vùn Chêu luáng tuáng tùåc lûúäi. Àang loay hoay chûa biïët phaãi laâm sao, sûåc nhúá àïën nhoã Haånh, noá bêåt reo lïn: - A, tao nhúá ra röìi! Con nhoã àoá toác ngùæn, nûúác da trùæng treão, coá mang cùåp kñnh cêån, tröng rêët thöng minh... Vùn Chêu hùm húã tuöng möåt traâng. Taã con nhoã vö hònh kia thò khoá, chûá taã nhoã Haånh thò Vùn Chêu thûâa sûác thao thao àïën töëi. http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2