intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kỹ năng đặt câu hỏi

Chia sẻ: Quangdat Quangdat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

1.662
lượt xem
1.010
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Tại sao?” là câu hỏi tưởng như để tìm hiểu quá khứ nhưng thực ra lại thể hiện mối quan tâm đến tương lai. “Tại sao?” mới chính là câu hỏi quan trọng nhất. Nó giúp ta hiểu được mình đã làm gì đúng và làm gì sai, từ đó rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho bản thân trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng đặt câu hỏi

 1. CH¦¥NG TR×NH KÜ N¡NG MÒM
 2. ALBERT EINSTEIN tõng nãi” ®iÒu quan träng lµ ®õng bao giê ngõng ®Æt c©u hái”. Trong giao tiÕp hµng ngµy v« t×nh ta ®· vµ ®-a ra rÊt nhiÒu c©u hái cho ng-êi kh¸c tr¶ lêi ®Ó thu nh©n th«ng tin. Cã nh÷ng c©u hái rÊt “th«ng minh” nh-ng cã c©u hái “ngí ngÈn”. Cã nh÷ng c©u hái gióp b¹n më ®-îc ch×a kho¸ thµnh c«ng! më ®-îc tr¸i tim cña ng-êi kh¸c! Nh-ng cã c©u hái lµm b¹n mÊt ®i c¬ héi thµnh c«ng. MÊt ®i c¬ héi ®-îc sÎ chia t©m sù víi b¹n bÌ . Nh-ng cã ai ®· tõng hái : C©u hái lµ g×? Cã bao nhiªu d¹ng c©u hái c¬ b¶n? C©u hái cã vai trß nh- thÕ nµo trong giao tiÕp hµng ngµy? Ng-êi ViÖt nam th-êng ®Æt nh÷ng c©u hái nµo? Ch-¬ng tr×nh “ Kü n¨ng ®Æt c©u hái” sÏ gióp b¹n tr¶ lêi.
 3. 1. §Þnh nghÜa: 1 Kh«ng ph¶i lµ nh÷ng lêi phª ph¸n. K Nh»m gióp ng-êi hái, nghe s¸ng tá trong suy nghÜ, t- duy vÒ 1 vÊn ®Ò cô thÓ, t×nh huèng cô thÓ. h§Æt c©u hái cho thÊy b¹n ®ang chó ý, quan t©m vµ thÝch thó tíi vÊn ®Ò ®ang hái. t §Æt c©u hái cho thÊy b¹n lµ ng-êi th«ng minh vµ s¸ng t¹o.
 4. Ng-êi nµo kh«ng th-êng ®Æt c©u hái?  Ngèc ngÕch.  Ch¸n n¶n.  Tiªu cùc.  L-êi biÕng.  Kh«ng hiÓu g×.
 5. 2. TÝnh chÊt T TÝnh chÊt  BiÕt ®Æt c©u hái ®óng vµ th«ng minh sÏ cã t¸c dông to lín ®èi víi thµnh c«ng cña b¹n(trong cuéc sèng hµng ngµy, c«ng viÖc, ®µm ph¸n…)nÕu b¹n bá lì c¬ héi ®Ó hái c©u hái ®óng rÊt cã thÓ ®èi ph-¬ng sÏ tËn dông ®Ó tÊn c«ng b¹n.  NÕu ®Æt c©u hái sai ®ång nghÜa víi viÖc kh«ng nhËn ®-îc th«ng tin kh«ng cã Ých hoÆc kh«ng nhËn ®-îc c©u tr¶ lêi -ng ý mµ b¹n cÇn cho nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng.  VÝ dô: ®èi víi b¹n bÌ võa míi xin ®i lµm: C©u hái ®óng: H«m nay b¹n lµm viÖc tèt chø ?
 6. 3. Môc tiªu  Mét trong nh÷ng vò khÝ quan träng nhÊt trong giao tiÕp lµ kü n¨ng ®Æt c©u hái:  DÉn d¾t c©u chuyÖn vµ khiÕn c©u chuyÖn tiÕp diÔn.  Thu hót ®èi t-îng tham gia chia sÎ th«ng tin víi m×nh.  Thu thËp nh÷ng th«ng tin mµ b¹n ch-a biÕt.  Cã ®-îc th«ng tin nh-ng ch-a ch¾c ®· ®óng. Do vËy b¹n vÉn ph¶i ®Æt c©u hái xem ®óng hay kh«ng?
 7. 4. Lo¹i c©u hái  Cã 2 lo¹i chÝnh :  C©u hái ®ãng.  C©u hái më. CLuyÖn tËp LMë réng: C©u hái t¹i sao?  Liªn kÕt m« h×nh 1. M« h×nh “ 5W & 1H”. 2. M« h×nh “ SPIN”. 3. C©u hái “ §uæi”.
 8. §Þnh nghÜa C©u hái më:  Th-êng cã nh÷ng tõ “suy nghÜ”, “c¶m thÊy” vµ “nhËn thÊy” chóng cho thÊy t×nh c¶m phÝa sau c©u tr¶ lêi vµ cã thÓ cung cÊp nhiÒu th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i suy nghÜ, nhu cÇu vµ mong muèn thùc sù.  §ång thêi còng hay dïng c¸c tõ nh-” ai ”, “c¸i g×”,” t¹i sao” sÏ cã xu h-íng gîi më trong giao tiÕp. VÝ dô: Anh c¶m thÊy em lµ ng-êi nh- thÕ nµo? Chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó tr¸nh m¾c sai lÇm nµy?
 9. §Þnh nghÜa C©u hái ®ãng:  Cã thÓ ®-îc tr¶ Lêi b»ng c¸c tõ “ Cã “ vµ “Kh«ng” hoÆc mét thùc tÕ ®¬n gi¶n nµo ®ã.  Nh÷ng c©u hái nµy phï hîp víi nh÷ng ng-êi b¾t ®Çu c©u chuyÖn vµ kÕt thóc c©u chuyÖn. vÝ dô: Anh ¬i! tèi nay 8h00 anh ®Õn ®ãn em ®-îc kh«ng? Chµo b¹n, b¹n lµ líp tr-ëng líp K23 ®óng kh«ng?
 10. LuyÖn tËp Bµi tËp 1: LuyÖn tËp kü n¨ng ®Æt c©u hái më vµ c©u hái ®ãng. Bµi tËp 2: Ch¬i trß ch¬i ®o¸n vËt vµ ng-êi.
 11. T¹i sao?  “Tại sao?” là câu hỏi tưởng như để tìm hiểu quá khứ nhưng thực ra lại thể hiện mối quan tâm đến tương lai.  “Tại sao?” mới chính là câu hỏi quan trọng nhất. Nó giúp ta hiểu được mình đã làm gì đúng và làm gì sai, từ đó rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho bản thân trong tương lai.  Trả lời được“Tại sao?”, bạn sẽ không bao giờ phạm lại những thiếu sót cũ, nó tạo cho bạn một “phản xạ nhanh nhạy” theo hướng tìm cách giải quyết nhanh nhất cho sự việc mới phát sinh.
 12. T¹i sao thanh niªn viÖt nam t- duy vµ ®é nh¹y bÐn kÐm thanh niªn ë Ph-¬ng t©y?  T- duy ®Ëm nÐt n«ng  T- duy ®Ëm nÐt du môc, nghiÖp, träng “tÜnh” -a träng “®éng”, -a kh¸m ph¸, sèng hµi hoµ víi thiªn nhiªn. chÝnh phôc thiªn nhiªn.  Do sèng trong m«i tr-êng”  Lèi sèng” du canh du c-”, lµng x·” nªn ng-êi ViÖt th- kh«ng cè ®Þnh nªn ng-êi Ph- êng gi÷ ý, -a tÐ nhÞ vµ kÝn ¬ng t©y lu«n nh×n th»ng, ®¸o. ®¸nh gi¸ ®óng sù vËt.  TNVN hay dïng c©u hái  C©u hái Why lµ c©u hái th- “Who”,”When”,”How” tr-íc 1 êng xuyªn ®-îc Thanh niªn sö sù kiÖn, mét vÊn ®Ò. RÊt Ýt dông khi ®øng tr-íc 1 vÊn ®Ò, ®Æt c©u hái “Why”. hiÖn t-îng.  T- duy ng¾n, tÇm nh×n tñn  T- duy s©u, tÇm nh×n réng, mñn, ch-a nhanh nh¹y, ch-a s¸t vÊn ®Ò,chñ ®éng nh¹y chñ ®éng tr-íc 1 vÊn ®Ò vµ bÐn tr-íc 1 vÊn ®Ò, hiÖn t-îng hiÖn t-îng. x¶y ra.
 13. ý kiÕn cña du häc sinh  Phương Thảo (du học sinh ở Nhật): “Khi tôi mới sang đây, tôi khá tự tin vì mình chăm chỉ và thông minh. Tuy nhiên sau một thời gian, tôi nhận ra rằng mình chỉ mới biết những điều trong sách vở. Trong những hoạt động thực tế, vào phòng thí nghiệm hay hoạt động xã hội chẳng hạn, trong khi du học sinh Việt Nam còn rất lúng túng thì các bạn nước ngoài lại hoàn toàn chủ động!”.  Quang Việt (du học sinh Mỹ): “Khi cùng làm thí nghiệm Hoá học, nếu như kết quả ra khác với tính toán lí thuyết thì học sinh Việt Nam sẽ lo lắng tìm cách “ăn gian” cho ra đúng kết quả. Còn học sinh Mỹ thì lại “mày mò” tìm xem yếu tố bất thường nào đã xen vào. Thế là từ lần sau, họ biết cách điều chỉnh thí nghiệm, còn tôi vẫn cứ loay hoay tìm cách “ăn gian””.
 14. Tr-íc khi b¹n hái?  Tá th¸i ®é t«n träng tíi ng-êi nghe.  Cè g¾ng hiÓu vÊn ®Ò nã ë møc ®é nµo!  Tù hái ®ã cã ph¶i lµ c©u hái “ngèc nghÕch ” kh«ng?  Ph¶i tù kiÓm so¸t ®-îc t×nh c¶m cu¶ minh!  Lùa chän tõ ng÷ ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu!
 15. Hái nh- thÕ nµo?  V« h¹i: cã ý mong muèn häc hái vµ trau dåi chø kh«ng cã ý täc m¹ch hoÆc Èn chøa ý ®å kh«ng tèt ®»ng sau.  Trung tÝnh: thÓ hiÖn sù b×nh tÜnh vµ tho¶i m¸i cña b¹n. Nã kh«ng chøa qu¸ nhiÒu c¶m xóc vµ giäng ph¶i trung hoµ. Nã sÏ cho ng-êi nghe c¶m gi¸c muèn tr¶ lêi h¬n lµ c¶m gi¸c khã chôi.  TËp trung: tËp trung vµo ng-êi ®-îc hái. §Æt ng-êi nghe vµo vÞ trÝ trung t©m chø kh«ng ph¶i lµ c©u hái m×nh ®Æt ra.  Cëi më: c©u hái ®óng kh«ng mang tÝnh chÊt ra lÖnh ®èi víi ng-êi ®èi diÖn. Víi sù ch©n thµnh ®Ó ®èi ph-¬ng thËt lßng bµy tá nh÷ng g× hä nghÜ vµ c¶m thÊy. Nã ph¶i thÓ hiÖn ng-êi hái s½n sµng l¾ng nghe mäi th«ng tin kÓ c¶ th«ng tin kh«ng
 16. M« h×nh Qui tr×nh SPIN: lµ nghÖ thuËt ®Æt c©u hái cÇn thiÕt theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh. S : Situation - T×nh huèng. P : Problem - VÊn ®Ò. I : Implication - Gîi ý. N : Need payoff - §Þnh h-íng
 17. Qui tr×nh SPIN  Situation: thu nhËn th«ng tin ban ®Çu. VÝ dô: C«ng ty chÞ cã bao nhiªu nh©n viªn? C«ng ty anh ®ang dïng nh÷ng thiÕt bÞ nµo? C«ng ty ®· dïng thiÕt bÞ nµy l©y ch-a? …  Problem: t×m hiÓu c¶m nhËn cña kh¸ch hµng vÒ thiÕt bÞ hä ®ang dïng. VÝ dô: 1. Sau 1 thíi gian sö dông m¸y in l©u nh- thÕ anh ®· gÆp ph¶i trôc trÆc khã gi¶I quyÕt ch-a? 2. Ch¾c thiÕt bÞ nµy khã lßng ®¹t ®-îc ®Þnh møc c«ng viÖc cÇn ph¶i cã sù chuÈn x¸c cao nh- hiÖn nay?
 18. Qui tr×nh SPIN  Implecation:  V× nh÷ng trôc trÆc nµy c«ng ty sÏ bÞ ¶nh h- ëng?  V× lîi nhuËn gi¶m cty cã c¾t gi¶m l-¬ng c«ng nh©n kh«ng?  §iÒu nµy ch¾c kh«ng lµm cho c«ng nh©n hµi lßng?  Trong tr-êng hîp nh- thÕ hä cã bá ®i sang cty kh¸c kh«ng?  Need payoff:  NÕu mua thiÕt bÞ nµy cã gióp Ých cty anh kh«ng?  T¹i sao ®iÒu nµy l¹i cã lîi?
 19. M« h×nh 5w & 1H  §©y lµ m« h×nh thu nhËp th«ng tin kh¸ch hµng cã hÖ thèng.  Trong viÖc t×m hiÓu kh¸ch hµng chØ cÇn tr¶ lêi ®ñ(What, When. Where, Why, Who, How) b¹n ®· ph¸t th¶o toµn diÖn th«ng tin vÒ kh¸ch hµng.  Tõ ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ sù hµi lßng cña kh¸ch hµng.  §ång thêi cã thÓ triÓn khai dù ¸n nghiªn cøu thÞ tr-êng.
 20. Qui tr×nh 5W & 1H Q What?  C©u hái nµy rÊt quan träng khi b¹n muèn lµm râ vÊn ®Ò.  X¸c ®Þnh ®èi t-îng sai b¹n sÏ ®-a ra nhËn ®Þnh sai vµ tõ ®ã lµm sai. r WHY?  Gióp b¹n gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi.  Gióp b¹n x¸c ®Þnh nguyªn nh©n chÝnh ®Ó kh¾c phôc.  Nã rÊt quan träng, nÕu tr¶ lêi ®-îc b¹n sÏ gi¶i quyÕt hÇu hÕt mäi vÊn ®Ò.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2