intTypePromotion=1
ADSENSE

KỸ NĂNG PHÂN QUYỀN GIAO VIỆC

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

285
lượt xem
122
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm ,bản chất lãnh đạo và người lãnh đạo trong quản trị Các lý thuyết về động cơ và động viên tinh thần làm việc của nhân viên Hành vi cá nhân và hành vi nhóm Các lý thuyết về động cơ và động viên Hành vi Bài tập tình huống Các tình huống về động viên và lãnh đạo Lãnh đạo là một phần của quản trị, nhưng không phải là toàn bộ việc lãnh đạo … Lãnh đạo là một hoạt động gây ảnh hưởng đến con người nhằm phấn đấu một cách tự nguyện cho những mục tiêu của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ NĂNG PHÂN QUYỀN GIAO VIỆC

 1. CHÖÔNG TRÌNH 1
 2. KYÕ NAÊNG PHAÂN QUYEÀN GIAO VIEÄC Nhóm 5 2
 3. THAØNH VIEÂN BUOÅI TOÏA ÑAØM ♦ Nguyeãn T Myõ Ñieåm ♦ Nguyeãn T Thanh Tuù TS. Nguyeãn Thanh Hoäi ♦ Huyønh Phi Yeán ♦ Tröông Bích Phöông ♦ Phaïm T Kim Tuyeán ♦ Nguyeãn T Bích Thuyû ♦ Leâ T Thu Truùc ♦ Vuõ T Thu Vaán ♦ Laâm Ngoïc Thaûo 3
 4. Giao vieäc laø gì? Laø haønh ñoäng giao phoù coâng vieäc cho nhaân vieân döôùi quyeàn vôùi söï tin töôûng ngöôøi ñoù seõ hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao. 4
 5. Phaân quyeàn laø gì? ♦ Phaân quyeàn laø xu höôùng phaân taùn caùc quyeàn ra quyeát ñònh trong moät cô caáu toå chöùc. Noù laø cô sôû cuûa vieäc uyû quyeàn. ♦ Uyû quyeàn laø vieäc taïo cho ngöôøi khaùc quyeàn haønh vaø traùch nhieäm ñeå thöïc hieän moät hoaït ñoäng nhaát ñònh. 5
 6. QUAÙ TRÌNH PQ,GV Phaân loaïi coâng vieäc Phaân tích caàn giao phoù Xaùc ñònh ngöôøi coù Chæ ñònh naêng löïc Höôùng daãn noäi dung Chæ daãn coâng vieäc Giaùm saùt vaø ñoäng vieân Kieåm soaùt Ñaùnh giaù Toång keát vaø ruùt kinh nghieäm 6
 7. Giai ñoaïn ñoaïn naøo cuûa quaù trình phaân quyeàn giao vieäc mang tính quyeát ñònh ñeán hieäu quaû 7
 8. Haõy giao vieäc hôïp lyù ñeå mang laïi lôïi ích cho baïn, nhaân vieân vaø toaøn coâng ty 8
 9. Lôïi ích cuûa phaân quyeàn, giao vieäc hieäu quaû ♦ Tieát kieäm thôøi gian ♦ Taän duïng toái ña nguoàn nhaân söï vaø naâng cao naêng suaát laøm vieäc. ♦ Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc hoaøn thaønh muïc tieâu. ♦ Khích leä tinh thaàn laøm vieäc cuûa nhaân vieân. ♦ Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc kieåm tra, giaùm saùt. 9
 10. Ñieàu gì seõ ??? xaûy ra khi PQ, GV khoâng hôïp lyù? 10
 11. -Chaát löôïng coâng vieäc AÛnh höôûng giaûm suùt ñeán -Thôøi gian thöïc hieän hoaït ñoäng coâng vieäc khoâng ñaûm baûo toaøn coâng ty -Tinh thaàn laøm vieäc giaûm suùt,… 11
 12. Khoù khaên trong PQ,GV Nhaân vieân thieáu kinh Khoù nghieäm, nhieät tình, sôï khaên traùch nhieäm. töø Nhaân vieân sôï pheâ bình phía vaø traùnh vieäc maïo hieåm. nhaân vieân: Coâng vieäc ñöôïc giao vöôït quaù khaû naêng. 12
 13. Khoù khaên trong PQ,GV Khoâng ñuû hieåu bieát ñeå Khoù kieåm tra vaø ñieàu haønh coâng khaên vieäc. töø AÙp löïc trong vieäc ñaûm baûo phía tính hôïp lyù vaø hieäu quaû laõnh trong phaân coâng. ñaïo: Khoâng hieåu roõ naêng löïc thöïc söï cuûa töøng nhaân vieân. 13
 14. Nhaø laõnh ñaïo thöôøng maéc phaûi sai laàm gì khi phaân quyeàn, giao vieäc? ♦ Nghi ngôø naêng löïc cuûa nhaân vieân. ♦ Cho raèng giao vieäc seõ phí phaïm thôøi gian. ♦ Lo ngaïi cho ñòa vò cuûa baûn thaân. ♦ Thôø ô vôùi vieäc phaùt trieån naêng löïc nhaân vieân. 14
 15. ÑEÅ PHAÂN QUYEÀN, GIAO VIEÄC HIEÄU QUAÛ? 15
 16. Löïa choïn coâng vieäc + Phaân tích thôøi gian + Phaân chia coâng vieäc + Saép xeáp coâng vieäc theo thöù töï öu tieân + Döï kieán thôøi gian thöïc hieän + Phaân nhoùm coâng vieäc + Quyeát ñònh cuoái cuøng 16
 17. Caân nhaéc caùc vò trí phaân coâng ♦ Xaùc ñònh coâng vieäc ♦ Ñaøo taïo ♦ Ñaùnh giaù caù nhaân tham gia ♦ Tìm kieám caùc saùng kieán 17
 18. Chuaån bò baûng höôùng daãn coâng vieäc ♦Xaùc ñònh muïc tieâu ♦Söû duïng danh muïc lieät keâ ♦Cho pheùp linh hoaït 18
 19. Vaän haønh heä thoáng kieåm soaùt ♦ Giaùm saùt hieäu quaû. ♦ Höôùng daãn ngöôøi môùi ñöôïc phaân coâng. ♦ Traùnh can thieäp quaù saâu. ♦ Loaïi boû caùc coâng ñoaïn. ♦ Kieåm tra tieán ñoä. 19
 20. Ngheä thuaät giao vieäc hieäu quaû 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2