intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật bờ biển - Cát địa chất part 1

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

107
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật bờ biển - cát địa chất part 1', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật bờ biển - Cát địa chất part 1

 1. Quan h gi a các nhân t trong quá trình hình thành ng b HWRU/CE PROJECT Y u t n i sinh Y u t ngo i sinh g m ki n t o và g m sóng, gió, a ch t dòng ch y Bi n hình ng b bi n Ho t ng kinh t xã h i vùng b
 2. L ch s phát tri n a ch t ng b Vi t nam HWRU/CE HWRU/CE PROJECT 1. ng b bi n Vi t Nam dài 3300 km, k c ng bao quanh o. 2. H ng ng b theo 2 tr c ki n t o chính: Tây b c – ông Nam và ông b c – Tây nam. 3. Vùng ng b ng sông H ng và sông Mê Kông c bao ph các tr m tích thu c k Holocene. 4. Tr 2 ng b ng, ng b á, cát và san hô phát tri n d c các b á, n i không có dòng ch y trong sông ch y ra.
 3. HWRU/CE PROJECT Các ki u ng b bi n: 1. Ki u ng b Cliff g m: - Cliff có bãi tr c và - Cliff không có bãi tr c 2. ng b á th p - Có bãi tr c - Không có bãi tr c 3. Ki u n cát và bãi cát 4. Ki u ng b bãi bi n th p 5. V ng, v nh, c a sông và có o ch n 6. Ki u ng b cây ng p m n phát tri n ph bi n (Mud flat) 7. Ki u ng b san hô
 4. HWRU/CE PROJECT Ki u ng b Cliff Là ng b c u t o b i các lo i á c ng ( á bi n ch t, á mac ma và á tr m tích g n k t tr c t có vách th ng ng n m sát b bi n. - Cliff có bãi tr c: Khi tri u ki t có bãi bi n, th ng là bãi cát ng n, th nh tho ng có n i là bãi bùn: o n b thu c Qu ng Ninh. - Cliff không có bãi tr c: Khi tri u ki t c ng không có bãi bi n, o n b khu v c èo H i Vân; o n t nh Phú Yên, Khánh Hòa.
 5. ng b á th p Ki u c c u t o b ng HWRU/CE PROJECT á c ng, nh ng khá th p, không có vách d ng ng, là nh ng kh i á n m sát b bi n - Có bãi tr c: Khi tri u ki t có bãi bi n: Bãi Cháy là m t ví d i n hình - Không có bãi tr c: Không có bãi khi tri u ki t. ng b khu v c v nh Vân Phong, V ng rô, các o ngoài kh i
 6. Ki u n cát và bãi cát 1. C u t o b ng các n cát và bãi cát, c n cát cao 20 – 30 m phía trong. HWRU/CE PROJECT 2. Bãi cát tho i phía ngoài mép n c 3. i n hình là các bãi bi n cát thu c các t nh mi n Trung t Thanh Hóa, Ngh An, Hà T nh, Qu ng Bình, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi v.v…
 7. Ki u ng b bãi bi n th p - Bãi Cát th p ho c bãi bùn khi tri u lên bi n HWRU/CE PROJECT l n sâu vào t li n, nh ng khi tri u rút thì bãi r t r ng Bãi bi n thu c c a sông áy, thu c t nh Ninh Bình; bãi thu c m i t Cà mau là nh ng ví d i n hình lo i ng b này.
 8. Ki u b bi n v ng v nh, m phá i n hình là ng b thu c t nh Th a Thiên – Hu HWRU/CE PROJECT
 9. Ki u ng b có o ch n i n hình là ng b khu v c V nh h long HWRU/CE PROJECT
 10. Ki u ng b cây ng p m n phát tri n r t t t trên di n r ng. i n hình là d i b thu c ng b ng sông Mê Kông HWRU/CE PROJECT
 11. HWRU/CE PROJECT Ki u ng b c u t o b i san hô s ng ho c ch t
 12. Tõ biªn giíi víi Trung Quèc tíi Yªn H ng víi c¸c ®Æc ®iÓm sau: 1. Thμnh t¹o chñ yÕu lμ ®¸ diÖp th¹ch, ®¸ c¸t vμ ®¸ v«i tuæi ®Òvol, Pecmi, HWRU/CE HWRU/CE PROJECT ®¸ c¸t, ®¸ sÐt, macn¬ tuæi Mesozoic. Bê biÓn T NH QU NG NINH 2. Lμ vïng o ch¾n vμ khuÊt giã nhÊt lμ giã mïa ®«ng b¾c 3. Nguån bïn c¸t bæ sung tõ s«ng ra kh¸ Ýt do s«ng suèi hinh thμnh trªn vïng nói ®¸ Ýt x©m thùc. 4. Bïn c¸t nghÌo dinh d ìng nªn hÖ thèng c©y ngËp mÆn nhá, nghÌo vÒ loμi. 5. HÖ thèng ®ª biÓn kh«ng lín, kh«ng liªn tôc, chia c¾t bëi c¸c cöa s«ng. 6. Mét sè vïng khoanh c¸c vïng ®Ó nu«i trång thñy san dÉn tíi ph¸ ho¹i hÖ sinh th¸i rõng ngËp mÆn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2