intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật của nhà nông với các giải pháp sáng tạo (Tập 1)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:226

9
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông (Tập 1) gồm 60 giải pháp kỹ thuật được giải, được sắp xếp theo trật tự: các giải pháp kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi thuỷ sản, cơ khí và chế biến nông sản, sinh học-môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật của nhà nông với các giải pháp sáng tạo (Tập 1)

 1. https://tieulun.hopto.org
 2. https://tieulun.hopto.org
 3. CÁC GIẢI PHÁP SÁNG TẠO KỸ THUẬT CỦA NHÀ NÔNG Tập 1 https://tieulun.hopto.org
 4. Héi ®ång chØ ®¹o xuÊt b¶n Chñ tÞch Héi ®ång: TS. NguyÔn ThÕ Kû Phã Chñ tÞch Héi ®ång: TS. NguyÔn duy hïng Thμnh viªn TS. NguyÔn an tiªm TS. khuÊt duy kim h¶i nguyÔn vò thanh h¶o https://tieulun.hopto.org
 5. CÁC GIẢI PHÁP SÁNG TẠO KỸ THUẬT CỦA NHÀ NÔNG Tập 1 NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT NĂM 2012 https://tieulun.hopto.org
 6. Tæ chøc b¶n th¶o: NguyÔn V¨n T©m Ng« V¨n Hïng NguyÔn TuÊn Anh NguyÔn ThÞ Thanh B×nh Lª Minh H»ng D−¬ng Anh TuÊn https://tieulun.hopto.org
 7. lêi nhμ xuÊt b¶n Lμ mét n−íc n«ng nghiÖp ®ang trong qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 c¬ b¶n trë thμnh n−íc c«ng nghiÖp theo h−íng hiÖn ®¹i, n«ng nghiÖp - n«ng d©n - n«ng th«n vÉn lμ träng ®iÓm trong c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ Nhμ n−íc ta, kinh tÕ n«ng nghiÖp vÉn gi÷ tû träng lín trong c¬ cÊu c«ng nghiÖp - n«ng nghiÖp - th−¬ng m¹i - dÞch vô. Nhμ n−íc ®· huy ®éng, ®Æt hμng nhiÒu tr−êng ®¹i häc, viÖn nghiªn cøu vμ hμng ngμn nhμ khoa häc nghiªn cøu phôc vô n«ng nghiÖp - n«ng th«n - n«ng d©n vμ ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thμnh tùu quan träng. Bªn c¹nh sù gióp ®ì cña Nhμ n−íc vμ c¸c nhμ khoa häc, b¶n th©n ng−êi n«ng d©n trong qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt ®· kh«ng ngõng s¸ng t¹o nh÷ng gi¶i ph¸p kü thuËt rÊt gi¸ trÞ, cã tÝnh øng dông cao. Nh»m khuyÕn khÝch sù s¸ng t¹o kh«ng ngõng cña n«ng d©n, tõ n¨m 2004, Héi N«ng d©n ViÖt Nam phèi hîp víi Liªn hiÖp c¸c héi khoa häc - kü thuËt ViÖt Nam tæ chøc cuéc thi “S¸ng t¹o kü thuËt nhμ n«ng”. Qua t¸m n¨m ph¸t ®éng, bèn lÇn xÐt gi¶i tõ 190 gi¶i ph¸p, Ban tæ chøc cuéc thi ®· trao tÆng 4 gi¶i nhÊt, 13 gi¶i nh×, 20 gi¶i ba, 23 gi¶i khuyÕn khÝch. Cuéc thi cho thÊy søc s¸ng t¹o to lín cña n«ng d©n ViÖt Nam, võa phong phó, võa ®a d¹ng, tõ nh÷ng c¶i 5 https://tieulun.hopto.org
 8. tiÕn ®¬n gi¶n ®Õn nh÷ng ý t−ëng t¸o b¹o chÕ t¹o m¸y bay chuyªn dïng trong n«ng nghiÖp. Nh÷ng s¸ng t¹o kü thuËt n¶y sinh trong thùc tiÔn ®−îc thiÕt kÕ thμnh quy tr×nh trong s¶n xuÊt, c¸c c«ng cô, c¸c thiÕt bÞ h÷u dông; nhiÒu s¸ng kiÕn trë thμnh hμng hãa trªn thÞ tr−êng. Nh»m gióp bμ con n«ng d©n häc tËp, ¸p dông nh÷ng gi¶i ph¸p kü thuËt hay trong cuéc thi, Nhμ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt phèi hîp víi Héi N«ng d©n ViÖt Nam xuÊt b¶n 190 gi¶i ph¸p cña cuéc thi thμnh s¸ch víi tiªu ®Ò C¸c gi¶i ph¸p s¸ng t¹o kü thuËt cña nhμ n«ng. Chóng t«i chia cuèn s¸ch thμnh ba tËp: - TËp I gåm 60 gi¶i ph¸p kü thuËt ®−îc gi¶i, ®−îc s¾p xÕp theo trËt tù: C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt vÒ trång trät, ch¨n nu«i, thñy s¶n, c¬ khÝ vμ chÕ biÕn n«ng s¶n, sinh häc - m«i tr−êng. TËp II vμ tËp III lμ 130 gi¶i ph¸p kü thuËt tham gia cuéc thi, dï kh«ng ®o¹t gi¶i nh−ng lμ nh÷ng gi¶i ph¸p cã tÝnh øng dông cao, rÊt cã gi¸ trÞ ®Ó bμ con n«ng d©n tham kh¶o. §Ó tiÖn cho bμ con theo dâi chóng t«i s¾p xÕp: - TËp II gåm 44 gi¶i ph¸p kü thuËt vÒ trång trät, ch¨n nu«i, thñy s¶n, sinh häc - m«i tr−êng. - TËp III gåm 86 gi¶i ph¸p kü thuËt vÒ c¬ khÝ vμ chÕ biÕn n«ng s¶n. Xin tr©n träng giíi thiÖu cuèn s¸ch víi bμ con n«ng d©n víi hy väng gãp phÇn gióp bμ con trong s¶n xuÊt, kinh doanh. Th¸ng 1 n¨m 2013 Nhμ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt 6 https://tieulun.hopto.org
 9. lÜnh vùc trång trät 7 https://tieulun.hopto.org
 10. 8 https://tieulun.hopto.org
 11. TUYÓN CHäN Vμ N¢NG CAO GIèNG Vó S÷A B¥ HåNG* (2008 - 2009) T¸c gi¶: NGUYÔN THANH NH· §Þa chØ: Êp T©n Phó, x· S¬n §Þnh, huyÖn Chî L¸ch, tØnh BÕn Tre. §iÖn tho¹i: 0918714969 1. TÝnh míi cña gi¶i ph¸p C¸ch ®©y h¬n 20 n¨m, khi th¨m bμ con, thÊy c©y vó s÷a mäc hoang cã mμu vá hång ®Ñp, khi chÝn ¨n rÊt ngät, máng vá, «ng NguyÔn Thanh Nh· quyÕt ®Þnh nh©n gièng b»ng c¸ch chiÕt nh¸nh vÒ trång. Lóc ®ã, c©y trång kho¶ng 3 n¨m cho tr¸i, cã kh¶ n¨ng cho tr¸i r¶i vô trong n¨m, tr¸i mμu hång tÝm, vá máng, nhiÒu thÞt r¸o n−íc, th¬m mïi b¬ s÷a vμ ¨n ngät h¬n c¸c gièng vó s÷a ____________ * Gi¶i NhÊt. 9 https://tieulun.hopto.org
 12. kh¸c nh−ng n¨ng suÊt kh«ng cao. Do cã nhiÒu kinh nghiÖm ghÐp c©y nªn lóc r¶nh rçi «ng l¹i mμy mß lai ghÐp nh»m “c¶i tiÕn” c©y vó s÷a theo ý muèn. ¤ng ®· nghÜ ra gi¶i ph¸p ®éc ®¸o - ®ã lμ “trén” gièng vó s÷a b¬ hång víi hai gièng kh¸c −u thÕ hiÖn cã trong d©n lμ vó s÷a tÝm Lß RÌn vμ vó s÷a d©y. C©y ghÐp gåm ba gèc thuéc ba gièng vó s÷a kh¸c nhau tr−ëng thμnh ra hoa ®ång lo¹t vμ cho cïng mét lo¹i qu¶ víi chÊt l−îng cao, thÓ hiÖn ®−îc tÝnh tréi cña c¶ ba lo¹i gièng. MÊt hμng chôc n¨m tuyÓn chän vμ “trén” c¸c gièng vó s÷a cã −u ®iÓm v−ît tréi, «ng ®· t¹o ra mét thÕ hÖ c©y vó s÷a b¬ hång cho tr¸i rÊt sai, tr¸i lín vμ chÊt l−îng ngon h¬n. 2. TÝnh hiÖu qu¶ - HiÖu qu¶ kinh tÕ: HiÖn nay, tr¸i vó s÷a b¬ hång rÊt ®−îc −a chuéng trªn thÞ tr−êng. Gi¸ vó s÷a b¬ hång ®−îc th−¬ng l¸i thu mua 15.000 - 17.000 ®ång/kg. Mïa nghÞch gi¸ 25.000 - 30.000 ®ång/kg. §Æc biÖt, nÕu ng−êi trång vó s÷a b¬ hång ¸p dông kü thuËt cho tr¸i sím sÏ b¸n ®−îc gi¸ rÊt cao, nÕu vó s÷a chÝn vμo th¸ng 10 - 11, gi¸ kho¶ng tõ 50.000 - 60.000 ®ång/kg (kho¶ng 200.000 - 250.000 ®ång/chôc). So víi c©y trång kh¸c, trång vó s÷a b¬ hång cho thu nhËp rÊt cao, mçi c«ng ®Êt (1.000m2) trång ®−îc kho¶ng 20 - 25 c©y, ch¨m 10 https://tieulun.hopto.org
 13. sãc tèt, c©y ë giai ®o¹n cho tr¸i æn ®Þnh cã kh¶ n¨ng ®¹t kho¶ng 250 - 300 kg/c©y/n¨m. NÕu møc gi¸ 16.000 ®ång/kg, b×nh qu©n mçi c«ng ®Êt trång vó s÷a b¬ hång thu nhËp tõ 80-100 triÖu ®ång/n¨m, tøc mçi hÐcta cho thu nhËp 800 triÖu ®Õn 1 tû ®ång/n¨m. Theo tÝnh to¸n, nÕu trång vó s÷a b¬ hång ®óng kü thuËt, cho ra tr¸i nghÞch vô, chÝn sím, b¸n 50.000-80.000 ®ång/kg, mçi hÐcta cã thÓ thu tíi gÇn 1 tû ®ång. So víi c©y trång kh¸c nh− nh·n, cam, sÇu riªng... th× c©y vó s÷a b¬ hång ®¹t hiÖu qu¶ rÊt cao. - HiÖu qu¶ kü thuËt: Gi¶i ph¸p cÊy ghÐp tuyÓn chän gièng vó s÷a b¬ hång cña «ng NguyÔn Thanh Nh· rÊt s¸ng t¹o. §Çu tiªn, «ng chän gièng vó s÷a d©y (cho tr¸i sai) vμ vó s÷a Lß RÌn “ghÐp ¸p” víi nhau t¹o thμnh mét c©y cã mét th©n nh−ng cã hai bé rÔ riªng biÖt nh»m lÊy “tÝnh tréi” cña hai gièng c©y nμy. Sau khi gèc ghÐp “hai trong mét” ph¸t triÓn tèt, «ng tiÕn hμnh lÇn ghÐp thø hai víi ®ät gièng tõ c©y vó s÷a b¬ hång. XuÊt th©n tõ c©y mäc hoang nªn gièng vó s÷a b¬ hång rÊt dÔ trång vμ ph¸t triÓn tèt trªn nhiÒu vïng ®Êt. Kh«ng cÇn ch¨m sãc kü nh− nhiÒu lo¹i c©y trång kh¸c, ®Õn mïa lμ c©y ra hoa cho tr¸i. Cã thÓ trång chuyªn canh hay trång xen canh, c©y 11 https://tieulun.hopto.org
 14. trång kho¶ng 2 - 2,5 n¨m lμ cho tr¸i; cÇn ¸p dông ph−¬ng ph¸p canh t¸c míi, sau mçi vô tr¸i nªn tiÕn hμnh tØa ngän, c¾t chåi cho c©y thÊp l¹i, kh«ng ®Ó c©y tù do ph¸t triÓn. ViÖc tØa cμnh t¹o t¸n h¹n chÕ c©y ph¸t triÓn v−ît, c©y thÊp t¸n dÔ qu¶n lý dÞch h¹i vμ dÔ thu ho¹ch. Vó s÷a b¬ hång kh«ng chÞu ®−îc h¹n, v× thÕ kh«ng nªn trång c©y trªn ®Êt c¸t. Khi trång ®−îc 3 n¨m th× t¨ng c−êng bãn ph©n cho c©y, mçi n¨m bãn ba lÇn. §Ó cho vó s÷a b¬ hång tróng gi¸ lμ siÕt n−íc cho c©y ra b«ng, t¸i thu ho¹ch vμo hai tuÇn ®Çu th¸ng 10 ©m lÞch h»ng n¨m. ¤ng ®· xö lý cho c©y ra tr¸i nghÞch vô, c©y ra hoa 2 ®ît, råi 3 ®ît/n¨m ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. Khi ®−îc 6 n¨m tuæi th× c©y cho tr¸i æn ®Þnh, cμng vÒ sau cμng nhiÒu tr¸i. C©y 5 n¨m tuæi cã thÓ cho kho¶ng 300-350 tr¸i/c©y. Khi c©y 10 n¨m tuæi, nÕu ch¨m sãc tèt cã thÓ cho kho¶ng 800- 1.000 tr¸i/c©y. So víi vó s÷a Lß RÌn (VÜnh Kim, TiÒn Giang), vó s÷a b¬ hång cã träng l−îng tr¸i lín h¬n (trung b×nh 250-370 gam/tr¸i). NÕu ch¨m sãc tèt, mçi tr¸i cã thÓ ®¹t 400-600 gam. §Æc biÖt tr¸i vó s÷a b¬ hång cã ®é ngät trung b×nh ®¹t 17,78%, cao h¬n vó s÷a Lß RÌn (15,2%). Tr¸i vó s÷a cã mμu vá hång hÊp dÉn ng−êi tiªu dïng. §©y lμ gièng c©y rÊt cã triÓn väng, cÇn ®−îc quan t©m, ph¸t triÓn. 12 https://tieulun.hopto.org
 15. - HiÖu qu¶ x· héi: Víi gi¶i ph¸p nμy, «ng NguyÔn Thanh Nh· lμ ng−êi cã c«ng chän t¹o, lai ghÐp vμ n©ng cao chÊt l−îng gièng c©y vó s÷a b¬ hång, trë thμnh gièng tr¸i c©y ®Æc s¶n ngon næi tiÕng trªn thÞ tr−êng trong n−íc vμ quèc tÕ. ViÖc tuyÓn chän vμ nh©n gièng ®−îc c©y vó s÷a b¬ hång ®· gióp kh¼ng ®Þnh thªm th−¬ng hiÖu tr¸i vó s÷a ViÖt Nam. §Çu n¨m 2006, «ng ®· ®−îc ñy ban nh©n d©n tØnh BÕn Tre tÆng b»ng khen vμ cÊp chøng nhËn “C©y ®Çu dßng” cho gièng vó s÷a b¬ hång. N¨m 2008, «ng ®−îc Liªn hiÖp c¸c héi khoa häc kü thuËt Thμnh phè Hå ChÝ Minh tÆng giÊy khen vÒ ph¸t triÓn gièng vó s÷a ®Æc s¶n. Vμ gÇn ®©y nhÊt, «ng ®· ®−îc Côc Trång trät, Bé N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn n«ng th«n cÊp chøng nhËn “§Þa chØ xanh” cho c©y gièng ®¹t tiªu chuÈn chÊt l−îng. 3. Kh¶ n¨ng ¸p dông C©y vó s÷a b¬ hång xuÊt th©n tõ c©y mäc hoang nªn rÊt dÔ trång vμ ph¸t triÓn tèt trªn nhiÒu vïng ®Êt. ViÖc nh©n gièng vμ ch¨m sãc kh¸ dÔ dμng vμ cã nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. HiÖp héi Tr¸i c©y ViÖt Nam (VinaFruit) cho biÕt, vó s÷a lμ mét trong nh÷ng lo¹i tr¸i c©y cã lîi thÕ c¹nh tranh cña ViÖt Nam, ®−îc Bé N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn n«ng th«n khuyÕn khÝch ph¸t triÓn. 13 https://tieulun.hopto.org
 16. Tuy tiÒm n¨ng xuÊt khÈu rÊt lín nh−ng diÖn tÝch vμ s¶n l−îng l¹i thÊp. Ngoμi vïng VÜnh Kim (TiÒn Giang), vó s÷a chØ ®−îc trång r¶i r¸c trong d©n, ch−a ®−îc tæ chøc trång thμnh vïng hμng hãa. V× vËy, víi nh÷ng −u ®iÓm v−ît tréi, vó s÷a b¬ hång ®· b−íc ®Çu ®¸p øng ®−îc nhu cÇu thÞ tr−êng vμ ®−îc ng−êi d©n ®¸nh gi¸ cao. 14 https://tieulun.hopto.org
 17. Kü THUËT TRåNG Vμ CH¡M SãC DøA QUEEN Vô XU¢N THU HO¹CH QU¶ TR¸I Vô MANG L¹I HIÖU QU¶ KINH TÕ CAO* (2004 - 2005) T¸c gi¶: NGUYÔN XU¢N TR¦êNG §Þa chØ: x· B¶o S¬n, huyÖn Lôc Nam, tØnh B¾c Giang. §iÖn tho¹i: 0915379499 1. TÝnh míi cña gi¶i ph¸p - Quy tr×nh kü thuËt trång vμ ch¨m sãc døa Queen cña Trung t©m KhuyÕn n«ng khuyÕn l©m tØnh B¾c Giang ®· chuyÓn giao cho c¸c hé trång døa tõ n¨m 2000, cô thÓ lμ: Trång vô xu©n th¸ng 3 th¸ng 4 b»ng chåi gièng 300-350g, mËt ®é 5 v¹n c©y/ha. L−îng ph©n bãn cho 1.000 c©y lμ: 200kg ph©n chuång + 17kg ®¹m urª + 25kg l©n supe + 24kg kali. Bãn lãt toμn bé b»ng ph©n chuång vμ ph©n ____________ * Gi¶i Nh×. 15 https://tieulun.hopto.org
 18. l©n. Sau khi trång 3 th¸ng bãn thóc lÇn thø nhÊt 3,5kg ®¹m urª + 5kg kali. Sau khi trång 6 th¸ng bãn thóc lÇn thø hai 5kg ®¹m urª + 7kg kali. Sau khi trång 9 th¸ng bãn thóc lÇn thø ba 8,5kg ®¹m ure + 12kg kali. Sau khi trång ®−îc 12 th¸ng th× xö lý ra hoa vμ lμm cá 5 lÇn nh− vËy cho ®Õn khi thu ho¹ch lμ 18 th¸ng. Nh− vËy, s¶n phÈm ®−îc thu ho¹ch vμo kho¶ng th¸ng 6 vμ 7 sÏ trïng víi thêi ®iÓm thu ho¹ch nhiÒu lo¹i hoa qu¶ kh¸c, nªn gi¸ thÊp. - Kü thuËt trång vμ ch¨m sãc c©y døa Queen vô xu©n thu ho¹ch qu¶ tr¸i vô cña anh NguyÔn Xu©n Tr−êng cã nhiÒu s¸ng t¹o hiÖu qu¶: thay c©y gièng nhá b»ng c©y gièng to (träng l−îng 0,7 - 1kg); trång vμo th¸ng 3 h»ng n¨m. Bãn ph©n 2 lÇn: Bãn lãt toμn bé ph©n chuång, ph©n l©n + 30% ®¹m urª + 30% kali. Trång ®−îc 3 th¸ng th× tiÕn hμnh bãn thóc 1 lÇn víi 70% ®¹m urª vμ 70% kali cßn l¹i. Sau khi trång 6 th¸ng (vμo th¸ng 9) th× xö lý ra hoa b»ng c¸ch: dïng 4 lä thuèc dÊm hoa qu¶ cña Trung Quèc lo¹i 5g vμ 2 l¹ng ®¹m urª hßa tan víi 10 lÝt n−íc s¹ch xÞt vμo mçi nân døa 10cc vμo buæi s¸ng sím. Sau 35 ngμy døa ra hoa 100%. §Õn th¸ng 3 n¨m sau døa cho thu ho¹ch. Gi¶i ph¸p trªn lμm gi¶m sè lÇn bãn thóc tõ 3 lÇn xuèng cßn 1 lÇn, c«ng lμm cá tõ 5 lÇn xuèng cßn 2 lÇn. Thêi gian trång ®Õn khi thu ho¹ch tõ 18 th¸ng xuèng cßn 12 th¸ng. Do thu ho¹ch tr¸i vô, thêi tiÕt m¸t mÎ, kh«ng bÞ n¾ng lμm n¸m qu¶, n©ng gi¸ b¸n lªn gÊp 3 lÇn. 16 https://tieulun.hopto.org
 19. 2. TÝnh hiÖu qu¶ - HiÖu qu¶ kinh tÕ: Ng−êi trång døa gi¶m c«ng ch¨m bãn, rót ng¾n thêi gian quay vßng trªn ®Êt 6 th¸ng mçi vô. N¨ng suÊt t¨ng 5 t¹/ha, h×nh thøc vμ chÊt l−îng tèt h¬n v× kh«ng bÞ n¾ng lμm n¸m qu¶, gi¸ døa cao gÊp 3 lÇn døa chÝnh vô, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho ng−êi trång døa. T¹o nguån nguyªn liÖu æn ®Þnh quanh n¨m cho c¸c nhμ m¸y chÕ biÕn n«ng s¶n, nhu cÇu cña ng−êi tiªu dïng. - HiÖu qu¶ x· héi: Gi¶m bít søc lao ®éng cho ng−êi trång døa do kh«ng ph¶i ch¨m bãn nhiÒu. N¨ng suÊt, chÊt l−îng døa cao, t¨ng gi¸ b¸n, t¨ng thu nhËp, n©ng cao ®êi sèng cho ng−êi trång døa. Nguån nguyªn liÖu cho c¸c nhμ m¸y chÕ biÕn æn ®Þnh, t¹o viÖc lμm th−êng xuyªn cho c«ng nh©n, v.v.. 3. Kh¶ n¨ng ¸p dông Gi¶i ph¸p ®· ®−îc nhiÒu hé trång døa t¹i x· B¶o S¬n ¸p dông víi diÖn tÝch 40ha, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. HiÖn nay, gi¶i ph¸p ®ang ®−îc c¸c ®Þa ph−¬ng trong tØnh quan t©m, häc tËp ®Ó ¸p dông. 17 https://tieulun.hopto.org
 20. CHANH GIÊY KH¤NG H¹T* (2006 - 2007) T¸c gi¶: L£ V¡N X£ §Þa chØ: Êp Ch¸nh H−ng, x· HiÕu Liªm, huyÖn T©n Uyªn, tØnh B×nh D−¬ng. §iÖn tho¹i: 0650.3680166; 0903934866 1. TÝnh míi cña gi¶i ph¸p Chanh lμ gièng c©y ¨n qu¶ quan träng, ®−îc trång nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi nhê thÝch nghi réng víi nhiÒu vïng sinh th¸i. Chanh ®−îc sö dông rÊt phæ biÕn nh− ¨n t−¬i, lμm n−íc gi¶i kh¸t, cung cÊp nhiÒu vitamin C. Ngoμi ra chanh cßn ®−îc dïng lμm h−¬ng liÖu trong chÕ biÕn thùc phÈm vμ hμng tiªu dïng. Chanh giÊy kh«ng h¹t cã Ýt gai, cã th©n vμ qu¶ gÇn gièng chanh giÊy truyÒn thèng cña ViÖt Nam, khi cμnh ë giai ®o¹n thμnh thôc th× c¸c gai bÞ tho¸i ho¸, c©y cho qu¶ sai, mét chïm cho 7 - 8 qu¶. N¨ng suÊt rÊt cao, tõ 150 - 200kg qu¶/c©y/n¨m; qu¶ to, ____________ * Gi¶i Nh×. 18 https://tieulun.hopto.org
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2